Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zařízení pro aplikaci hypotermie
Kód
SP2014/66
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014
Předmět výzkumu
Předmět výzkumu v rámci projektu: Předmětem výzkumu v rámci projektu bude návrh funkčních modelů termoelektrických chladicích zařízení provedených pro léčebnou aplikaci na lidské a zvířecí tkáni zpracovaných na základě Patentu 303114 - Zařízení pro aplikaci hypotermie k němuž vlastníkem práv je VŠB-TUO. A.V rámci projektu bude navržena a vyrobena chladící helma pro novorozence, za účelem snížení teploty mozku. Tato verze helmy (popř. její upravená verze) by v budoucnu měla přispět k přežití i při déle trvající klinické smrti. Helma bude navržena na základě poznatků získaných v předchozích projektech, ve kterých byly zkoumány účinky, funkčnost, výhody a nevýhody jednotlivých variant řešení. Do výsledného zařízení budou promítnuty všechny doposud získané podklady. B.V rámci projektu bude vyrobeno chladicí zařízení pro chlazení šlach na holenních kostech koní po úrazech a nadměrném zatížení. Navržené zařízení bude sloužit k získání poznatků pro návrh prototypu s předpokladem použití zařízení v praxi a k rozvoji léčebných metod umožněných jeho aplikaci.
Členové řešitelského týmu
Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Ing. Zdeněk Noga, CSc.
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Ing. František Tomeček, Ph.D.
Ing. Ondřej Bajer
Ing. Šimon Mareček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
A.Funkční model hypotermického zařízení pro aplikaci na hlavičce novorozence s cílem ověření a zajištění léčebných požadavků a získání podkladů pro zpracování prototypu hypotermického zařízení na základě uděleného patentu.

B. Funkční model hypotermického zařízení pro aplikaci na šlachové pochvy koňských končetin s cílem ověření a zajištění léčebných požadavků a získání podkladů pro zpracování prototypu hypotermického zařízení na základě uděleného patentu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 30000,- 30000,-
3. Materiálové náklady 30000,- 119736,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 39100,- 0,-
5. Služby 37500,- 1936,-
6. Cestovní náhrady 20000,- 4928,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 17400,- 17400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 174000,-
Uznané náklady 174000,-
Celkem běžné finanční prostředky 174000,- 174000,-
Zpět na seznam