Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj měřících postupů a sofistikovaných technologií v průmyslové praxi
Kód
SP2014/23
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu v rámci projektu je pět modulů, které se částečně prolínají: Pásový podvozek pro překonání kolmé překážky: Předmětem výzkumu je návrh pásového podvozku o šířce 1000mm, schopný překonávat vertikální překážky až do výšky 350mm. Podvozek by měl být vybavený automatickým detektorem předmětných překážek. Vývoj segmentového šnekového dopravníku pro dopravu uhlí: Předmětem výzkumu v rámci modulu jsou dva okruhy, které na sebe navzájem navazují. První je zaměřen na vytvoření funkčního prototypu šnekového dopravníku sestaveného ze segmentů. Cílem je efektivní doprava uhlí ze skladu paliva do kotelny (zásobníku kotle). Druhým okruhem je elektronické řízení dopravníku na základě hlídání hladiny paliva v zásobníku automatického kotle. Výzkum vlivu tribologických parametrů při mazání strojních zařízení: Předmětem modulu je zkoumání degradace maziv a jejich vliv na životnost ložisek a strojních zařízení. Projevy degradace maziv způsobené znečištěním kovovými i nekovovými částicemi a jejich výsledný vliv na zvýšení vibrací a životnost strojních zařízení. Studium provozních vlastností horizontálního odstředivého čerpadla: Předmětem výzkumu je vytvoření stendu pro zjišťování provozních vlastností odstředivého čerpadla v nekonvenční poloze. Hydraulické nůžky na stříhání obloukové výztuže in situ: Předmětem výzkumu je možnost vytvoření konstrukční řešení hydraulických nůžek na stříhání narušené i nenarušené důlní výztuže a to přímo v důlních podmínkách. Takovéto nůžky momentálně na trhu nabízeny nejsou a jejich použití by mělo napomoct, doplnit a zrychlit stávající metody plenění obloukové výztuže.
Členové řešitelského týmu
Ing. Jan Blata, Ph.D.
Mgr. Ivana Onderková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Ing. Tomáš Hapla
Ing. Tomáš Neumann
Ing. Petr Hlubek
Ing. Jan Klec
Ing. Radim Dittrich
Ing. Tomáš Kaufman
Ing. Jiří Mlčoch
Ing. Tomáš Mlčák
Bc. Kamil Kubeša
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cíle celého projektu, stejně jako předmět výzkumu je prakticky možno členit do zmíněných modulů:

Pásový podvozek pro překonání kolmé překážky:
Primárním cílem projektu je vývoj a vytvoření funkčního pásu požadovaných parametrů pro překonávání kolmých překážek s detektorem. Funkční vzorek by měl být následně testován a odzkoušen. Na základě testů pak případně upraveny jeho funkcionality.

Vývoj segmentového šnekového dopravníku pro dopravu uhlí:
Výstupem modulu je funkční prototyp segmentového dopravníku a jeho případné ověření – testování a také návrh principu řízení, řídící jednotky včetně nezbytných komponent spolu se software pro řízení.

Výzkum vlivu tribologických parametrů při mazání strojních zařízení:
Výstupem je sledování tribologických parametrů maziv, jejich degradace a jejich vliv na životnost strojních zařízení včetně sledování vlivu degradace maziva na projev vibrací a celkového poškození. Vliv znečištění částicemi degradovaného maziva a následný projev na změnu vibrací a celkové opotřebení třecích částí zařízení.

Studium provozních vlastností horizontálního odstředivého čerpadla:
Cílem výzkumu je najít optimální provozní polohu odstředivého čerpadla s ohledem na jeho parametry a zároveň ulehčení provozní údržby tohoto soustrojí. Výstupem pak budou dva až tři funkční vzorky (případně článek na konferenci).

Hydraulické nůžky na stříhání obloukové výztuže in situ:
Cílem modulu je vyvinout nářadí, pomocí kterého bude možno deformovat/stříhat obloukovou výztuž přímo v důlních podmínkách. Měl by být vytvořen/vyroben prototyp daného zařízení a ten následně odzkoušen in situ. V rámci modulu by měly vzniknout cca 2 funkční vzorky a také software.

Výstupem projektu bude 9 až 13 funkčních vzorků a popřípadě užitný vzor a 3 software při původním požadovaném objemu 545 tis. Kč.

Harmonogram:
jaro 2014 – design a výkresová dokumentace v jednotlivých modulech
léto 2014 – výroba jednotlivých komponent
podzim 2014 – ověřovací provoz u modulů, které to vyžadují
zima 2014 – zhodnocení projektu – jednotlivých modulů

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 96000,- 172000,-
3. Materiálové náklady 121700,- 29800,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 30100,- 14000,-
5. Služby 85000,- 123000,-
6. Cestovní náhrady 74000,- 68000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 45200,- 45200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 452000,-
Uznané náklady 452000,-
Celkem běžné finanční prostředky 452000,- 452000,-
Zpět na seznam