Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a inovace moderních postupů a technologií v průmyslové praxi
Kód
SP2023/003
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu v rámci projektu jsou dva blíže specifikované moduly, které se částečně prolínají. Jejich realizace bude závislá na přiděleném objemu finančních prostředků Oborovou komisí. Výzkum, vývoj a detekce pohybových odporů válečkové tratě poháněné krátkými řetězy Cílem výzkumu je detekovat adhezní sílu vyvozenou poháněcí jednotkou při pracovní činnosti válečkové tratě, s možností určení v laboratorních podmínkách velikosti odporu proti pohybu břemene na poháněné válečkové trati v závislosti na tíze břemene a úhlu sklonu. Experimentálně získané, měřením na vytvořeném funkčním vzorku, hodnoty působících sil verifikovat s hodnotami teoreticky vypočtenými. Dílčími cíli projektu jsou: konstrukční návrh laboratorního zařízení; volba návrhu strojních dílů; výběr nejvhodnějších komponentů a realizace funkčního vzorku, tzn. laboratorního zařízení, na které lze experimentálně určit mechanické a elektrické vybrané parametry. Rozšiřování vědecko-výzkumné kapability laboratoře technické diagnostiky na Katedře konstruování Laboratoř technické diagnostiky na Katedře konstruování v současné době disponuje řadou měřících přístrojů a testovacích standů, které vyžadují údržbu a kalibraci, aby bylo s jejich pomocí možno produkovat validní vědecké výsledky a dosahovat tak excelence v oblasti vědy a výzkumu na naší katedře. Část finančních prostředků by tak byla věnována kalibraci zařízení a měřících snímačů, zejména pak měřícího systému SIRIUS Modular od Dewesoft®. Zbývající prostředky by byly použity k rozšiřování možností technické diagnostiky v oblasti nákupu nových snímačů, případně úpravy a údržby diagnostických standů. Specifickou oblastí, kterou bychom chtěli rozšířit v rámci vibrodiagnostiky je sběr a dat tzv. in-situ, neboli v terénu, kdy často není možné zajistit externí napájení z elektrické sítě. Další část finančních prostředků bychom tak rádi věnovali úpravě stávajících měřících zařízení pro jejich provoz pomocí externích napájecích zdrojů.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Ing. Jan Blata, Ph.D.
doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MgA. Petr Nenička
Ing. et Ing. Petr Kunz, Ph.D.
Bc. Adam Lekeš
Ing. Jakub Gaszek
Ing. Lukáš Pacas
Ing. Radim Šebesta
Ing. Vít Kostecký
Bc. Lukáš Štercl
Bc. Martin Fries
Ing. Jiří Kolman, Ph.D.
Ing. Daniel Boháč, Ph.D.
Bc. Martin Příhoda
Bc. Michael Jandák
Ing. Tomáš Hapla
Ing. Daniel Kurač
Ing. Aleš Rode
Ing. Ladislav Chalánek
Ing. Petr Holcner
Ing. Tomáš Machálek
Ing. Kristýna Juříková Kutiová
Ing. Štěpán Pravda
Ing. Eliška Nováková
Ing. David Hirman
Bc. Roman Kment
Bc. Marek Holub
Bc. Adam Kolář
Bc. Václav Jakubík
Bc. Daniel Kaminský
Ing. Tomáš Navrátil
Bc. Daniel Gacek
Bc. Tomáš Gulec
Bc. Patrik Haas
Bc. Martin Herman
Bc. Stanislav Chytil
Bc. Václav Janek
Bc. Vojtěch Jesionka
Bc. David Pilch
Bc. Martin Šrámek
Bc. Tomáš Vinkler
Bc. Adam Wiesenberg
Bc. Miroslav Zeisberger
Ing. Petr Kádě
Bc. Ondřej Popelka
Bc. Daniel Urbánek
Bc. Marek Švacha
Bc. Tadeáš Zemančík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cíle celého projektu, stejně jako předmět výzkumu je prakticky možno členit do zmíněných modulů.

Výzkum, vývoj a detekce pohybových odporů válečkové tratě poháněné krátkými řetězy
Vytvořené fyzické měřící stanoviště bude využito ve výuce studentů předmětu Dopravní zařízení a k praktickému doplnění teoretických znalostí z oblasti manipulace se sypkými materiály pomocí plynule pracujících dopravních zařízení.
Měřící stanoviště poslouží jako měřící zařízení k vytvoření min. 2x článků indexovaných ve WoS/Scopus a min. 1x příspěvku na mezinárodní konferenci.

Rozšiřování vědecko-výzkumné kapability laboratoře technické diagnostiky na Katedře konstruování
Cílem projektu je rozšířit možnosti laboratoře technické diagnostiky v oblasti vědy a výzkumu. Tedy hlavně provést komplexní kontrolou a kalibrací měřících zařízení, jejichž technických stav to bude vyžadovat, čímž bude zajištěna maximální validita a excelence ve vědeckovýzkumné činnosti na Katedře konstruování.

Harmonogram prací
jaro 2022 – rešerše v daných oborech lidské činnosti; design a výkresová dokumentace; nákup zařízení a materiálu, příprava zařízení,
léto 2022 – výroba jednotlivých komponent prototypů; měření, získávání dat, ověřování metod a postupů,
podzim 2022 – ověřovací provoz u modulů, které to vyžadují; vyhodnocení získaných dat, tvorba výstupů,
zima 2022 – zhodnocení projektu – jednotlivých modulů – závěrečné zprávy

Předpokládané výsledky projektu
Publikace na konferenci nebo v časopise s IF indexovaných ve WoS a/nebo SCOPUS, popřípadě funkční vzorky, prototypy apod., které budu realizovány částečně v období po skončení realizace SGS 2023.
Konkrétně se bude jednat o: 2x příspěvek v odborném časopise indexovaném v WoS nebo Scopus; 1x Funkční vzorek; 1x příspěvek na mezinárodní konferenci.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 200000,- 100000,-
3. Materiálové náklady 145000,- 227320,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 152389,- 84257,-
5. Služby 140000,- 139696,-
6. Cestovní náhrady 85000,- 202000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 90298,- 90299,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 90298,- 59413,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 902985,-
Uznané náklady 902985,-
Celkem běžné finanční prostředky 902985,- 902985,-
Zpět na seznam