Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

S06 – Design průmyslových výrobků (specializace)

Studijní program: B0715A270011 - Strojírenství
Specializace: S06 – Design průmyslových výrobků
Garantující útvar:
Katedra konstruování
Zodpovědná osoba:
MgA. Nenička Petr
Oblasti vzdělávání:
strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova: produktový design, průmyslový design
Předměty 5. a 6. semestru: studijní plán specializace - PDE
Prezentace: prezentace specializace - PDE
obr-s06-dpv.png

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění především v oblasti projektování, konstruování a také modernizace výrobních strojů a zařízení a to se zaměřením na oblast průmyslového designu. Uplatnění najdou všude tam kde je požadováno bakalářské vzdělání v oboru strojírenství se zaměřením na oblast designu průmyslových produktů. Absolventi jsou dobře připraveni pro magisterské studium se zaměřením na průmyslový design.

Cíle studia

Cílem studia specializace je příprava ke studiu v magisterském studijním programu případně k výkonu povolání. Cílem je výchova absolventa, jež má požadované teoretické znalosti a odpovídající praktické zkušenosti v daném oboru a specializaci, které dokáže aktivně aplikovat buď v navazujícím magisterském studiu, nebo po nástupu do praxe při řešení technických projekčně-konstrukčních zadání zaměřených na řešení průmyslového (produktového) designu navrhovaných produktů.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi mají odpovídající znalosti nejen z oblasti teoretických předmětů, ale především v oblastech profesně orientovaných na oblast strojírenství a průmyslového designu. Mají teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti průmyslového výtvarnictví. Jsou obeznámeni s historií a současným vývojem průmyslového designu u nás i ve světě. Znalosti nabyté v teoretických předmětech jsou schopni využít jako výchozí základ pro praktické designové návrhy strojních dílů, uzlů a celých strojních zařízení. Znají funkci základních strojních součástí a mají poznatky o základních principech a projekčně-konstrukčním provedení vybraných typů výrobních strojů a zařízení, o jejich provozu a údržbě.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi si osvojí základní dovednosti v navrhování designu průmyslových výrobků s respektováním estetických, ergonomických, funkčních, technologických, ekonomických a ekologických hledisek. Umí aktivně používat vybrané počítačové programy pro vytváření a vizualizaci 2D a 3D designérských návrhů pro oblast projektování, konstruování a navrhování designového řešení výrobních strojů a zařízení včetně dalších rozmanitých průmyslových produktů.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi specializace získají znalosti hlavních disciplín strojního inženýrství jako široký základ pro tvůrčí uplatnění v oboru průmyslového designu, který využijí v navazujícím studiu a pro další případný odborný růst různými formami celoživotního vzdělávání. Jsou vybaveni dovednostmi a znalostmi, které jim umožní jejich profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního procesu nebo pokračováním v navazujícím studiu. Jsou schopni, dle situace a potřeb, pracovat individuálně i v týmu, rozpoznat a formulovat podstatu technického problému a na základě analýzy problému navrhnout, za daných podmínek, reálné a proveditelné designové řešení daného produktu.

←   zpět do Bakalářské studium