Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

S04 – Konstrukce strojů (specializace)

Studijní program: B0715A270011 - Strojírenství
Specializace: S04 – Konstrukce strojů
Garantující útvar:
Katedra konstruování
Zodpovědná osoba:
doc. Dr. Ing. Kovář Ladislav
Oblasti vzdělávání:
strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova:
projektování, konstruování, diagnostika, stroje a zařízení
Zaměření specializace podrobně: KVS – Konstrukce výrobních strojů a zařízení
  TZP – Technika pro zemní a stavební práce
  DOU – Technická diagnostika, opravy a udržování
  LSZ – Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo
obr-s04-ks.png

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění především v oblasti projektování, konstruování a také modernizace výrobních strojů a zařízení, respektive jako provozovatelé těchto zařízení. Uplatnění najdou všude tam kde je požadováno bakalářské vzdělání v oboru strojírenství. Absolventi jsou dobře připraveni pro magisterské studium v oblasti konstrukce strojů a zařízení.

Cíle studia

Cílem studia specializace je příprava ke studiu v magisterském studijním programu případně k výkonu povolání. Cílem je výchova absolventa, jež má požadované teoretické znalosti a odpovídající praktické zkušenosti v daném oboru a specializaci, které dokáže aktivně aplikovat buď v navazujícím magisterském studiu nebo po nástupu do praxe při řešení technických projekčních a konstrukčních zadání.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi mají odpovídající znalosti nejen z oblasti teoretických předmětů, ale především v oblastech profesně orientovaných na strojírenství. Znalosti nabyté v teoretických předmětech jsou schopni využít jako výchozí základ pro praktické konstrukční návrhy strojních dílů, uzlů a celých strojních zařízení. Znají funkci základních strojních součástí a mají poznatky o základních principech a projekčně-konstrukčním provedení vybraných typů výrobních strojů a zařízení, o jejich provozu a údržbě.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi si osvojí základní principy a dovednosti v navrhování a dimenzování jednotlivých strojních součástí, konstrukčních uzlů a celých strojních zařízení z hlediska konstrukčního provedení a s respektováním zásad, funkčnosti, technologie výroby, nákladů na výrobu a provoz, průmyslového designu včetně ekologických hledisek.
Umí aktivně používat vybrané počítačové programy pro 2D a 3D aplikace konstrukčně-designérských návrhů včetně tvorby technické dokumentace.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi specializace získají znalosti hlavních disciplín strojního inženýrství jako široký základ pro tvůrčí uplatnění v oboru strojírenství, který využijí v navazujícím studiu a pro další případný odborný růst různými formami celoživotního vzdělávání. Jsou vybaveni dovednostmi a znalostmi, které jim umožní jejich profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního procesu nebo pokračováním v navazujícím studiu. Jsou schopni, dle situace a potřeb, pracovat individuálně i v týmu, rozpoznat a formulovat podstatu technického problému a na základě analýzy problému navrhnout, za daných podmínek, reálné a proveditelné řešení.

←   zpět do Bakalářské studium