Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědeckovýzkumná činnost Katedry aplikované mechaniky je zaměřena na vývoj v oblasti analytických, numerických a experimentálních metod mechaniky. Velká část dosud řešených projektů se zabývala také vývojem různých zkušebních zařízení, která nyní slouží k realizaci experimentů v celé řadě oblastí.

Hlavní výzkumná témata pracoviště

Výzkumné aktivity Katedry aplikované mechaniky zasahují do řady oblastí mechaniky, jmenujme kupříkladu dynamiku rotorů, experimentální mechaniku, lomovou mechaniku, biomechaniku aj. Katedra aplikované mechaniky je rovněž řešitelem řady projektů typu GAČR, TAČR a EU VaVPI. Mezi hlavní dlouhodobé výzkumné aktivity patří:  

  • Výzkum nelineárních matematických modelů mechanických soustav
  • Výzkum v oblasti modelování rotorových soustav
  • Rozvoj metod analýzy dat v oblasti experimentální mechaniky
  • Výzkum v oblasti nedestruktivního zkoušení (Akustická emise, Nelineární ultrazvuk, vlnová teorie)
  • Výzkum a vývoj léčebných nástrojů, pomůcek a technik v oblasti traumatologie, ortopedie, chirurgie, rehabilitace a veterinárního lékařství
  • Výzkum a vývoj pracovních částí lékařských nástrojů v oblasti biomechaniky
  • Výzkum napěťově-deformačního chování širokého spektra materiálů (zejména kovy, plasty a kompozity) při statickém i cyklickém namáhání
  • Experimentální stanovení vlivu deformace, rychlosti deformace, teploty ale také degradačních procesů, technologie výroby na životnost plastů užívaných v automobilovém průmyslu
  • Výzkum v oblasti kontaktní únavy a opotřebení s aplikací na železniční dvojkolí a vývoj experimentálních metod pro měření zbytkové napjatosti

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

ŠMACH, Jiří, Dagmar LIČKOVÁ, Martin FUSEK a Marek RAČEK. Acoustic emission method as a tool for monitoring of wear resistence test. In: 21st International Conference Applied Mechanics : April 15-17, 2019, Ostravice, Czech Republic : conference proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 213-218. ISBN 978-80-248-4287-5. [Detail]
ZAORAL, Filip a Petr FERFECKI. Application of Floquet Theory to Investigation of Motion Stability of Parametrically Excited Rotor Systems. In: 21st International Conference Applied Mechanics : April 15-17, 2019, Ostravice, Czech Republic : conference proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 234-239. ISBN 978-80-248-4287-5. [Detail]
FERFECKI, Petr, Jaroslav ZAPOMĚL, Filip ZAORAL a Michal MOLČAN. Active Vibration Control of an Asymmetric Jeffcott Rotor with External and Internal Viscous Damping. In: 21st International Conference Applied Mechanics : April 15-17, 2019, Ostravice, Czech Republic : conference proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 48-53. ISBN 978-80-248-4287-5. [Detail]
MACHALLA, Vojtěch, Karel FRYDRÝŠEK, Kateřina ŠIMEČKOVÁ a František FOJTÍK. EVALUATION OF TORSION TEST FOR INTRAMEDULLARY NAILS. In: 21st International Conference Applied Mechanics : April 15-17, 2019, Ostravice, Czech Republic : conference proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4287-5. [Detail]
MOLČAN, Michal, Petr FERFECKI a Jaroslav ZAPOMĚL. Demonstration of the Developed Procedure for the Computation of the Nonlinear Steady-State Response on Practical Examples. In: Computational Mechanics 2019 : 35th conference with international participation : proceedings : November 4 - 6, 2019, Srní, Czech Republic. Plzeň: University of West Bohemia, 2019. s. 119-122. ISBN 978-80-261-0889-4. [Detail]
MACHALLA, Vojtěch, Karel FRYDRÝŠEK, Vladimír MOSTÝN a Jiří SUDER. EVALUATION OF TENSILE TEST FOR SPECIFIC POLYMER. In: 20th International conference Applied Mechanics 2018 : conference proceedings : April 9-11, 2018, Myslovice, Czech republic. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 81-86. ISBN 978-80-261-0766-8. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI, Anilraj SUDHAKAR a Kozánek JAN. VIBRATION STABILITY OF A VERTICAL FLYWHEEL LIFTED BY PERMANENT MAGNETIC RINGS. In: DYMAMESI 2018 : Dynamics of Machines and Mechanical Systems With Interactions : international colloquium : proceedings : Prague 2018. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2018. s. 87-90. ISBN 978-80-87012-66-6. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Ivona TOMEČKOVÁ a Zuzana MORÁVKOVÁ. Numerical Approaches for Beams on Nonlinear Foundation - Part 2 (Applications). In: Modern mathematical methods in engineering : conference proceedings : January 21-24, 2018, Horní Lomná, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 271-278. ISBN 978-80-248-4136-6. [Detail]
PAŠKA, Zbyněk, František FOJTÍK a Petr FERFECKI. Full Field Evaluation of the Stress Components in 2D Photoelasticity via Computer Program. In: Applied mechanics 2016 : 18th International scientific konference : book of abstracts : April 11-13, 2016, Banská Štiavnica, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. s. 41-42. ISBN 978-80-227-4547-5. [Detail]
ČECH, Rostislav, Petr HORYL a Pavel MARŠÁLEK. MODELLING OF TWO-SEAT CONNECTION TO THE FRAME OF RAIL WAGON IN TERMS OF RESISTANCE AT IMPACT TEST. In: Applied mechanics 2016 : 18th International scientific konference : book of abstracts : April 11-13, 2016, Banská Štiavnica, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. s. 9-10. ISBN 978-80-227-4547-5. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI a Jan ORDELT. ANALYSIS OF THE STEADY STATE FORCE TRANSMISSION BETWEEN A TWO-DISC ROTOR DAMPED BY MAGNETORHEOLOGICAL SQUEEZE FILM DAMPERS AND ITS FRAME. In: Computational Mechanics : proceedings of 29th Nordic Seminar : October 26-28, 2016, Gothenburg, Sweden. Gőteborg: Chalmers University, 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
FERFECKI, Petr, Jaroslav ZAPOMĚL a Jan KOZÁNEK. ANALÝZA PŘÍČNÉHO KMITÁNÍ PRUŽNĚ ULOŽENÉHO NEVYVÁŽENÉHO VISKOELASTICKÉHO JEFFCOTTOVA ROTORU. In: Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2016 : sborník příspěvků : 1. - 2. března 2016, Praha, Česko. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav termomechaniky, 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SEJDA, František, Vojtěch BAJTEK, Šárka MICHENKOVÁ, Karel FRYDRÝŠEK a Günther THEISZ. PROBABILISTIC ASSESSMENT OF BEAMS RESTED ON AN ELASTIC FOUNDATION. In: Applied Mechanics 2015 : book of abstracts : 17th International Scientific Conference Applied Mechanics : Kutná Hora, April 13th-15th 2015, Czech Republic. Prague: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 63-64. ISBN 978-80-01-05708-7. [Detail]
BAJTEK, Vojtěch, Karel FRYDRÝŠEK, Ivan MRKVICA, František SEJDA a Miroslav VLK. STRENGTH ANALYSIS OF A WOODWORKING CUTTER. In: Applied Mechanics 2015 : book of abstracts : 17th International Scientific Conference Applied Mechanics : Kutná Hora, April 13th-15th 2015, Czech Republic. Prague: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 7-8. ISBN 978-80-01-05708-7. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Jan KOZÁNEK a Petr FERFECKI. Investigations of Transient Oscillations of Rotors Supported by Magnetorheological Squeeze Film Dampers Using Bilinear Material to Model the Lubricant. In: Engineering Mechanics 2015 : 21th international conference : May 11-14, 2015, Svratka, Czech Republic : extended abstracts. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. s. 309-316. ISBN 978-80-86246-42-0. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav, Petr FERFECKI a Jan KOZÁNEK. MODELLING OF MAGNETORHEOLOGICAL OILS IN ROTORDYNAMIC DAMPING DEVICES BY BILINEAR MATERIAL. In: Proceedings of ICoEV 2015 International Conference on Engineering Vibration. 2015. s. 563-570. ISBN 978-961-6536-97-4. [Detail]
ZAPOMĚL, Jaroslav a Petr FERFECKI. A 2D Mathematical Model of a Short Magnetorheological Squeeze Film Damper Based on Representing the Lubricating Oil by Bilinear Theoretical Material. In: the 2015 International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science World Congress. 2015. s. 1-6. [Detail]
ŠOFER, Michal, Radim HALAMA a Rostislav FAJKOŠ. Numerical simulation of wear process on inductively hardened sample exposed to rolling contact. In: EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, 2014. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠOFER, Michal, Rostislav FAJKOŠ a Radim HALAMA. INFLUENCE OF INDUCTIVE HARDENING ON WEAR RESISTANCE IN CASE OF ROLLING CONTACT. In: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts : book of abstracts : 6th international conference : September 8-11, 2014, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3488-7. [Detail]

Projekty

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3302008 LB Cemix, Fusek, 2037 2020 2020
SP2020/23 Numerické a experimentální modelování jako podpora řešení technických a biomedicínských problémů 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
19-22426Y Vliv patologií na tvar pulzní vlny v tepnách a jejich nízkocyklovou únavu 2019 2021
GA19-06666S Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magnetickým polem 2019 2021
Výpočtově statistické hodnocení rizika ruptury aneurysmat abdominální aorty 2019 2021
HS3301919 Vítkovice Cylinders,Šofer 2019 2020
TN01000024 Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence, dílčí projekt Automatizace a optimalizace výrobních systémů 2019 2020
Automatizace návrhu a zhotovení protézy dolní končetiny 3D tiskem - protetika 4.0 2019 2020
Experimentální a numerický výzkum toroidních vírů 2019 2020
HS3301902 Vítkovice Cylinders,Šofer 2019 2019
HS3301904 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s.,F 2019 2019
HS3301905 RSBP spol. s r o., Fusek, 2019 2019
HS3301906 KOMA-Industry, Halama, 12 2019 2019
HS3301907 BORCAD,Maršálek,4351 2019 2019
HS3301911 ŠKODA Vagonka, Fusek, 302 2019 2019
HS3301913 Siemens, Šofer, 3598 2019 2019
HS3301916 KOMA Industry,Fusek,3027 2019 2019
HS3301918 LB CEMIX,Fusek,3027 2019 2019
SP2019/100 Využití numerického a experimentálního modelování v průmyslové praxi 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Výzkum a vývoj nových technologií pro účinné drcení a mletí obtížně melitelných a abrazivních surovin 2018 2020
HS3301823 VÚHŽ,Fojtík,3292 2018 2019
HS3301801 STROJFERR,Podešva,4350 2018 2018
HS3301804 MENCLGusss.r.o.,Polzer, 2018 2018
HS3301805 VítkoviceSteel,Fojtík,32 2018 2018
HS3301809 IKNCzech,Przeczková,4552 2018 2018
HS3301810 StrojírnyastavbyTřinec 2018 2018
HS3301817 VÍTKOVICESTEEL,a.s.,Fojt 2018 2018
HS3301818 TŘINECKÉŽELEZÁRNY,a.s.,F 2018 2018
HS3301821 Vítkovice Steel, Fojtík, 2018 2018
HS3301822 Air Products Plc, UK, Pol 2018 2018
HS3301824 RSBP spol.s.r.o., Fusek, 2018 2018
SP2018/63 Experimentální a výpočtové modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV20321 Vývoj odlehčovacích ortéz dolní končetiny s využitím digitálních technologií 2017 2018
HS3301711 ABB AG,Poruba,3228 2017 2017
HS3301717 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2017 2017
HS3301719 CZ LOKO,Fusek,3027 2017 2017
HS3301720 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,3027 2017 2017
HS3301722 Třinecké železárny,Fojtík,3292 2017 2017
HS7601707 Green Gas DPB,Frydrýšek,3495 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
SP2017/136 Výpočtové a experimentální modelování se zaměřením na materiálový výzkum a biomechaniku 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3301618 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2016 2017
HS3301627 RSBP,Fusek,3027 2016 2017
HS3301601 Vítkovice Mechanika,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301602 Vítkovice Testing Center,Šofer,3598 2016 2016
HS3301603 Vítkovice Mechanika,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301604 ITT Holdings CR,Fusek,3027 2016 2016
HS3301605 RIKLU-TECH,Poruba,3228 2016 2016
HS3301606 ČVUT v Praze,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301607 Česká zbrojovka,Halama,1288 2016 2016
HS3301611 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2016 2016
HS3301612 ČVUT v Praze FJFI,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301613 Česká zbrojovka,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301614 DT-Vyhybkárna a strojírna,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301615 RSBP,Fusek,3027 2016 2016
HS3301617 Česká zbrojovka,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301619 RSBP,Fusek, tel.3027 2016 2016
HS3301620 Kovo Haken, Fusek, 3027 2016 2016
HS3301622 Labcontrol,Halama,1288 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
SP2016/145 Rozvoj výpočtového a experimentálního modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3301621 ABB AG, Halama, 1288 2015 2016
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
HS3301501 Ostroj,Fusek,3027 2015 2015
HS3301505 RIKLU-TECH,Poruba,3228 2015 2015
HS3301508 Avex Steel Products,Fusek,3027 2015 2015
HS3301517 ARMATURY Group,Fusek,3027 2015 2015
HS3301527 ITT Holdings CR,Fusek,3027 2015 2015
SP2015/180 Aplikace pokročilých materiálových modelů v mechanice poddajných těles s podporou experimentálních metod 2015 2015
SP2015/98 Výzkum metod numerického modelování a experimentálního vyšetrování mechanických jevu 2015 2015