Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Charakterizace mechanismů poškození kompozitních materiálů
Kód
SP2022/132
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt navazuje ve vybraných oblast na předchozí SGS projekt Katedry aplikované mechaniky FS VŠB-TUO. Získané zkušenosti studentů z řešení dílčích úloh projektu povedou k zvýšení jejich odborné úrovně a po úspěšném absolvování studia i k vyššímu uplatnění na trhu práce. Projekt bude zaměřen na následující výzkumnou část: Charakterizace mechanismů porušení v případě CFRP kompozitních materiálů s využitím akustické emise. Využití kompozitních materiálů v technické praxi pro výrobu celé řady součástí a výrobků má v posledních dekádách vzrůstající charakter. Zaměříme-li se na klasické vláknové kompozity, je možné se s nimi setkat v leteckém či automobilovém průmyslu, v medicíně a rovněž i v řadě sportovních odvětví. Předmětem plánovaných výzkumných aktivit bude návrh a praktické ověření metodiky klasifikace specifických druhů mechanismů porušení, konkrétně porušování matrice, vláken, delaminace vrstev případně vytrhávání vláken z matrice. Uvedené mechanismy budou detekovány a následně také klasifikovány pomocí metody akustické emise a vhodně navrženého přístupu, který se bude opírat o realizované experimenty.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Ing. Mgr. Dagmar Ličková, Ph.D.
Ing. David Rybanský
Behrad Zanganeh
Vivek Varanasi
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Projekt si klade za cíl uskutečnění pokusů a výpočetních simulací, které budou provedeny tak, aby bylo dosaženo kýžených výsledků.
Výstupy projektu:
2x publikované časopisecké články nebo příspěvky na konferenci uvedené v databázích WoS nebo SCOPUS.
Harmonogram řešení projektu:
1. čtvrtletí – návrh a plán experimentální a výpočetní činnosti, studium odborných zdrojů,
2. čtvrtletí – příprava experimentů, tvorba výpočetních modelů,
3. čtvrtletí – realizace měření a vyhodnocení dat, realizace výpočtů,
4. čtvrtletí – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 30000,- 30000,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 218000,- 218000,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 0,- 0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 7912,- 7912,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 255912,-
Uznané náklady 255912,-
Celkem běžné finanční prostředky 255912,- 255912,-
Zpět na seznam