Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití experimentálního a výpočtového modelování úloh pružných a poddajných těles
Kód
SP2021/66
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt navazuje ve vybraných oblast na předchozí SGS projekt Katedry aplikované mechaniky FS VŠB-TUO. Získané zkušenosti studentů z řešení dílčích úloh projektu povedou k zvýšení jejich odborné úrovně a po úspěšném absolvování studia i k vyššímu uplatnění na trhu práce. Projekt bude zaměřen na následující výzkumné části: 1) Modelování a testování prostorových pružných struktur zhotovených metodou 3D tisku. Pružné struktury jsou tenké skořepiny se vzorem s otvory používané v biomedicínských aplikacích jako výstelka pro snížení otlaků pacientů. Tuhost pružné struktury v normálovém směru je snižována pomocí geometrie vzoru. V novém projektu se řešitelé zaměří na prostorové geometrie vzorů, pomocí kterých může být snadněji snižována tuhost struktury než v případě rovinného vzoru. Cílem projektu je maximalizovat poddajnost pružných struktur s ohledem na její únosnost. 2) Aplikace metody topologické optimalizace na dynamické systémy. Současné aplikace metody topologické optimalizace ve strukturální mechanice umožňují navrhnou ideální tvar výrobku s ohledem na jeho tuhost, hmotnost případně napjatost. V novém projektu se řešitelé zaměří na optimalizaci tvaru výrobků s ohledem na jejich dynamickou odezvu, stále však bude předpokládáno jejich lineární elastické chování. Cílem projektu je maximalizovat nejen tuhost popsaného systému, zároveň budou analyzovány její vlastní frekvence. Řešitelé předpokládají, že tímto způsobem výrazně zlepší využití metody topologické optimalizace pro průmyslové aplikace. 3) Experimentální a numerické ověření lokalizace zdrojů akustické emise s využitím modální analýzy. Lokalizace zdrojů akustické emise s využitím modální analýzy vlnových průběhů. Využití metody akustické emise (AE) v průmyslové praxi zahrnuje mimo jiné i lokalizaci detekovaných událostí včetně jejich následné evaluace co se závažnosti týče. Pro samotnou lokalizaci zdrojů AE je standartně využíváno gradientních metod. Ve specifických případech, jenž jsou charakterizovány atypickým rozmístěním snímačů, však uvedené metody selhávají a je tudíž nutné nalézt vhodnou alternativu. Jedna z možných forem řešení se nabízí využití modální analýzy zaznamenaných vlnových průběhů. Cílem výzkumu bude ověřit možnosti detekce zdrojů AE s využitím modální analýzy na válcové geometrii, a to jak experimentálně, tak i numericky. 3) Student se bude zabývat numerickou studií procesu 3D tisku testovacího můstku, který se používá na kalibraci zbytkových napětí vznikajících při 3D tisku. Vyhodnocení zbytkových napětí podle zavedených metod. Analýza zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody a srovnání výsledků. Numerická studie procesu 3D tisku testovacího můstku, který se používá na optimalizaci zbytkových napětí vznikajících při 3D tisku. Vyhodnocení zbytkových napětí podle zavedených metod. Analýza zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody a srovnání výsledků. Výsledkem bude Diplomová práce. Zkoušky vysokocyklové únavy v míjivém tahu s vnitřním přetlakem za pomocí vhodného zkušebního přípravku. Realizace a vyhodnocení dvou sad expedientů v oblasti časované a vysokocyklové únavy materiálů. 4) Výzkumná část se zaměřuje na analýzu tlaků v lidských tepnách. Bude provedena analýza intra a inter variabilitu tlak a vliv této variability na napjatost v tepnách a šíření pulzní vlny. Získat představu o variabilitě tlaku u člověka a analyzovat vliv této variability na šíření pulzní vlny. To umožní respektovat tuto variabilitu v současných výpočtových modelech, které zatím používají jen konstantní hodnotu tlaku bez uvažování jeho variability. 5) Testování podložek z biokompatibilních materiálu, které se dávají pod hlavy šroubů a příznivě tak snižují lokální mechanický tlak na kost, při léčení komplikovaných zlomenin (nehrozí pak proniknutí hlavy šroubu do kosti, která může být v některých případech poškozena úrazem nebo patologickými změnami). Ve spolupráci se střediskem 9360 – Centrum nanotechnologií, MEDIN a.s., a lékařskou fakultou (Ostravská univerzita) se budou zkoumat alternativní podložky z umělých hmot (PEEK, či absorbovatelné). Dále se bude provádět jednoduché numerické modelování podložek pomocí MKP. 6) Experimentální testování růstových dlah a skob z biokompatibilních materiálů, které se budou využívat či již využívají při léčbě růstových deformit dolních končetin u dětí. Porovnání starého přístupu pomocí skob a nového pomocí růstových dlah. U nových růstových dlah se předpokládá zamezení uvolňování z místa aplikace, a tedy vyšší bezpečnost a komfort pro pacienta. Dále budou prováděny MKP výpočty jednotlivých typů dlah. S možnou aplikací cyklického namáhání. Provést měření podložek. Celý proces opakovat pro různé biokompatibilní materiály. Provést MKP simulaci s cílem vytvořit numerické model, se stejnými výsledky jako experiment. Vyhodnocení a porovnání výsledků. Provést experimentální měření jednotlivých růstových dlah a skob. A to pro různé materiály a tvary. Provést MKP simulaci s numerickým modelem, který bude mít stejné výsledky jakožto experimenty. Vyhodnocení a porovnání výsledků
Členové řešitelského týmu
Ing. Ondřej Vlček
Javad Rahimi
Behrad Zanganeh
Vivek Varanasi
Ing. Bhuvanesh Govindaraj
Bc. Jaroslav Prajka
Bc. Daniel Uhlíř
Bc. Milan Ježek
Ing. David Janiczek
Bc. Štefan Kocmánek
Ing. Martin Mánek
Bc. Martin Holeček
Ing. Anna Tošková
Ing. Daniel Čepica
Ing. Juraj Hronček
Ing. Tomáš Halo
Bc. Jan Řehák
Bc. Tadeusz Czapek
Bc. Matěj Kosma
Ing. Lukáš Drahorád
Bc. Petr Lakomý
Ing. Kateřina Vlčková
Ing. David Rybanský
Bc. Adam Růžička
Ing. David Schwarz
Bc. David Krzikalla
Bc. Dominik Šťastný
Bc. Roman Potrok
Ing. Jakub Trušina
Ing. Martin Šotola
Ing. Fatih Sari
Ing. Michal Molčan
Ing. Radek Páleník
Ing. Ondřej Skoupý
Ing. Jan Hrček
Ing. Radek Vitásek
Ing. Michal Kořínek
Ing. Pavel Pavlíček
Ing. Jiřina Kurjanová
Ing. Vojtěch Machalla
Bc. Pavel Horňák
Ing. Daniel Antoš, Ph.D.
Ing. Petr Gál
Vít Zamarský
Ing. Jiří Šmach
Ing. Martin Nevřela
Ing. Vojtěch Bajtek
Ing. Jana Bartecká, Ph.D.
Ing. Mgr. Dagmar Ličková, Ph.D.
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Projekt si klade za cíl uskutečnění pokusů a výpočetních simulací, které budou provedeny tak, aby bylo dosaženo kýžených výsledků.
Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládají:
- 3x publikované časopisecké články nebo příspěvky na konferenci uvedené v databázích WoS nebo SCOPUS,
- 3x odevzdaná/obhájená disertační práce,
- 8x odevzdané/obhájené diplomové práce,
- 1x funkční vzorek
- 1x podání užitného vzoru
Harmonogram řešení projektu:
jaro 2021 – návrh a plán experimentální a výpočetní činnosti, studium odborných zdrojů,
léto 2021 – příprava experimentů, tvorba výpočetních modelů,
podzim 2021 – realizace měření a vyhodnocení dat, realizace výpočtů,
zima 2021 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 300000,- 350000,-
3. Materiálové náklady 120000,- 157118,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 170000,- 170000,-
5. Služby 50000,- 50000,-
6. Cestovní náhrady 60000,- 60000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 125000,- 137457,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 450000,- 450000,-
Plánované náklady 1275000,-
Uznané náklady 1374575,-
Celkem běžné finanční prostředky 1275000,- 1374575,-
Zpět na seznam