Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vznik

Katedra aplikované mechaniky Fakulty strojní, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vznikla 1. ledna 2015 sloučením Katedry mechaniky a Katedry pružnosti a pevnosti. Od 1.1.2015 byl děkanem Fakulty strojní doc. Ing. Ivem Hlavatým Ph.D. pověřen vedením nově vzniklé Katedry aplikované mechaniky prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Od listopadu 2017 zastřešuje pozici vedoucího katedry doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.

Historie katedry a oboru

Původ pracoviště se historicky pojí již se vznikem Báňského učiliště v roce 1849 v Příbrami, pozdější Vysoká škola báňská (od roku 1904). Předměty technické mechaniky zde byly vždy vyučovány a rozvíjeny ve spojení s technologií dobývání nerostných surovin.

V roce 1945 byla Benešovým dekretem škola přemístěna do Ostravy a v nedalekém Brušperku vznikla roku 1950 Fakulta strojní, která však byla po roce přičleněna jako Fakulta báňského strojnictví k Vysoké škole báňské.

V roce 1952 vznikla Katedra mechaniky - od roku 1959 nazývaná "Katedra technické mechaniky", členěná na ústav části strojů a ústav statiky a dynamiky. Od roku 1964 tvořil Katedru mechaniky ústav mechaniky a ústav pružnosti a pevnosti. V roce 1968 vznikla samostatná Katedra pružnosti a pevnosti (vedoucím byl ustanoven prof. Ing. František Kuba, CSc.) a Katedra mechaniky (vedoucím byl ustanoven prof. Ing. Adolf Slavík).

Po změně režimu v roce 1989 byli členy kateder v tajné volbě navrženi a posléze rektorem do funkce uvedeni vedoucí prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc. (Katedra mechaniky) a prof. Ing. Jiří Lenert, CSc. (Katedra pružnosti a pevnosti). Pod jejich vedením proběhla rozsáhlá restrukturalizace studia a zavedena řada nových předmětů. Jejich zásluhou a za přispění prof. Ing. Petra Horyla, CSc., dr.h.c vznikl obor Aplikovaná mechanika. Ve funkci vedoucího Katedry mechaniky po prof. Ing. Janu Ondrouchovi CSc. působil doc. Ing. Jiří Podešva Ph.D. Na Katedře pružnosti a pevnosti byl po prof. Ing. Jiřím Lenertovi CSc. vedoucím katedry prof. Ing. Jan Fuxa CSc. a následně prof. Ing. Radim Halama Ph.D.

IMG_3982