Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Testování konstrukčních prvků, uzlů a sestav chladících zařízení
Kód
SP2015/109
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu v rámci projektu bude návrh funkčních modelů termoelektrických chladicích zařízení provedených pro léčebnou aplikaci na živé tkáni zpracovaných na základě Patentu 303114 - Zařízení pro aplikaci hypotermie, k němuž vlastníkem práv je VŠB-TUO.
Členové řešitelského týmu
Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Ing. František Tomeček, Ph.D.
Ing. Dariusz Cymerys
Ing. Ondřej Bajer
Ing. Šimon Mareček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
V rámci projektu budou vytvořeny předpoklady pro testování konstrukčních prvků uzlů a sestav chladících zařízení, za účelem zajištění řízeného lokálního vychlazování živé tkáně. Navržené zařízení bude sloužit k zajištění souladu mezi matematickým a reálným modelem návrhu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 20000,- 20000,-
3. Materiálové náklady 20000,- 47751,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 23000,- 37567,-
5. Služby 25000,- 457,-
6. Cestovní náhrady 24500,- 6725,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 12500,- 12500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 125000,-
Uznané náklady 125000,-
Celkem běžné finanční prostředky 125000,- 125000,-
Zpět na seznam