Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj moderních technologií ve výrobní praxi
Kód
SP2015/20
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu v rámci projektu jsou čtyři moduly, které se částečně prolínají: Výzkum dobývacího procesu stěnového kombajnu: U procesu mechanického rozpojování nerostných surovin je vyžadováno přivedení určitého množství energie, která je spotřebována k oddělení třísek (elementárních kusů) horniny od horninového masivu. Tímto procesem je dán celý cyklus dobývání užitkového nerostu. Minimální energetické náročnosti procesu rozpojování se dosáhne především správným výběrem pracovního nástroje a volbou optimální rychlosti řezání a rychlosti posuvu nástroje do řezu, případně dalšími parametry, které již mají minoritní dopad na samotný proces desintegrace. Ke stanovování optimálních parametrů dobývací techniky je možno použít sofistikovaný přístroj pro měření rozpojovacích sil in-situ. Přístroj má ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a je možno je tudíž použít na všech dolech, a to nejen v České republice, ale prakticky kdekoliv na světě. Principem přístroje je změření rozpojovacích sil in-situ a ty potom aplikovat na konkrétní stroj, respektive dobývací orgán. Rotační podpěra pro horizontální uchycení čtvercových a obdélníkových profilů: Předmětem výzkumu je navrhnout podpěru pro horizontální upevnění čtvercových a obdélníkových profilů, při čemž musí být zaručena možnost rotace kolem horizontální osy. Maximální velikost strany čtvercového profilu je 400 [mm]. Výzkum a analýza provozních vlastností horizontálního odstředivého čerpadla v nekonvenční poloze: Předmětem výzkumu je konstrukční optimalizace měřícího stendu a následné zkoumání provozních vlastností odstředivého čerpadla v nekonvenční poloze. Modulární výtahový rošt s úpravami směřujícími k zavedení celku do technické praxe: Předmětem výzkumu je návrh modulárního výtahového roštu, pro výtahové stroje nejpoužívanějších značek na evropském trhu. Hlavní předností roštu jsou přizpůsobivost prostorovým podmínkám strojovny a použití mnoha výtahových strojů bez provedení jakýchkoliv úprav na jeho konstrukci.
Členové řešitelského týmu
Ing. Jan Blata, Ph.D.
prof. Ing. Josef Jurman, CSc.
Mgr. Ivana Onderková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Ing. Kamil Kaufman, MBA
Ing. Tomáš Hapla
Ing. Vladimír Dostál
Ing. Tomáš Neumann
Ing. Petr Hlubek
Ing. Tereza Meiznerová
Ing. Radim Dittrich
Ing. Tomáš Kaufman
Ing. Jiří Mlčoch
Ing. František Zemčík
Ing. Lukáš Kudrna
Ing. Antonín Durna
Ing. Lukáš Rudolf
Ing. Tomáš Mlčák
Bc. Kamil Kubeša
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cíle celého projektu, stejně jako předmět výzkumu je prakticky možno členit do zmíněných modulů:

Výzkum dobývacího procesu stěnového kombajnu:
Primárním cílem projektu je získání relevantních dat procesu dobývání nízkých slojí stěnovým kombajnem. Na základě naměřených dat pokud možno optimalizovat samotný rozpojovací proces. Mělo by dojít k ověření přístroje pro měření rozpojovacích sil in-situ. Výstupem projektu by měly být adekvátní publikační výstupy, popřípadě nepublikační VaV výstupy typu funkčního vzorku apod.
Rotační podpěra pro horizontální uchycení čtvercových a obdélníkových profilů:
Vývoj a vytvoření funkční podpěry požadovaných parametrů pro uchycení a otáčení čtvercových a obdélníkových profilů. Funkční vzorek by měl být následně testován a odzkoušen. V rámci modulu by měly vzniknout cca 2 funkční vzorky.

Studium provozních vlastností horizontálního odstředivého čerpadla:
Cílem výzkumu je sledování provozních vlastností čerpadla a následně konstrukční optimalizace uložení hřídele v tělese čerpadla. Čerpadlo bude umístěno na plovoucím pontonu vyrobeného z plastových sudů – použitých obalů. Výstupem budou dva funkční vzorky.

Modulární výtahový rošt s úpravami směřujícími k zavedení celku do technické praxe:
Cílem modulu je vývoj a výroba funkčního výtahového roštu s meziroštem. Všechny úpravy směřují k přiblížení tohoto zařízení jako celku technické praxi. Samotný rošt bude vylepšen rozsahem použitelných kladek, které budou mít zároveň možnost využití opásání lana z jeho vnějšku, dále zvýšení tuhosti celého zařízení, zjednodušením konstrukce a tím také podstatnému snížení finančních nákladů při hromadné výrobě. V rámci modulu by měli vzniknout cca čtyři funkční vzorky a na základě zjištěných poznatků z výstupů je možné, že budou provedeny další kroky směřující k ochraně duševního vlastnictví.

Výstupem projektu bude celkem přibližně 8 funkčních vzorků (prototypů) a min. 2 publikační výstupy dle RVVI při původním požadovaném objemu 553 tis. Kč.

Harmonogram:
jaro 2015 – design a výkresová dokumentace v jednotlivých modulech
léto 2015 – výroba jednotlivých komponent prototypů
podzim 2015 – ověřovací provoz u modulů, které to vyžadují
zima 2015 – zhodnocení projektu – jednotlivých modulů

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 68000,- 177100,-
3. Materiálové náklady 80700,- 30961,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 20800,- 7038,-
5. Služby 157000,- 115504,-
6. Cestovní náhrady 74000,- 30597,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 44500,- 44500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 39300,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 445000,-
Uznané náklady 445000,-
Celkem běžné finanční prostředky 445000,- 445000,-
Zpět na seznam