Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy
Kód
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
OP VVV Vzdělávací projekty
Předmět výzkumu
Projekt se bude zabývat přípravou nového výzkumně orientovaného doktorského studijního programu Dopravní systémy, pro který je na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava vytvořeno zázemí a to jak po stránce odborné, materiálně - technické tak i po stránce organizační. Doktorský studijní program Dopravní systémy bude mít multidisciplinární charakter a bude zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje poznatků pro potřeby efektivní, spolehlivé a bezpečné dopravy. Projekt bude realizován formou klíčových aktivit, jež jsou zaměřené na přípravu studijního programu, za podpory zapojení odborníků z praxe a zahraničí a dále za podpory zahraničních stáží akademických pracovníků a studentů.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam