Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Ústav dopravních a procesních zařízení (ÚDZ)

Ústav dopravních a procesních zařízení je orientován na oblast zdvihacích, dopravních, skladovacích a procesních systémů sypkých hmot, kusových materiálů či manipulačních jednotek. Mezi zájmové oblasti ÚDZ patří například výtahy, jeřáby, dopravníky, zásobníky, skladová logistika či projektování a konstruování dopravních a procesních zařízení.

Samostatnou kapitolu tvoří výzkum technologií dopravy a skladování sypkých hmot z pohledu měření a vyhodnocování mechanicko-fyzikálních vlastností (frikční, granulometrické a morfologické vlastnosti sypkých hmot) a jejich změn v průběhu výrobních, dopravních či skladovacích procesů, výzkum zákonitostí pohybu částic prostorem, tokové poruchy zásobníků, mezi které lze zařadit klenbování aj., režimy toku sypkých hmot, tlakové pulsace atd.

Součástí vědecké činnosti jsou projekty se zahraničními partnery a studijní pohyby našich studentů a vědeckých pracovníků především v zemích EU. Mezi partnerské university patří např. TU Braunschweig, TU Magdeburg, TU Friberg, Politechnika Śląska Gwilice a několik dalších. Vědecko-pedagogičtí pracovníci ÚDZ jsou členy řady národních a mezinárodních organizací, např. EFCE – European Federation of Chemical Engineering, TNK-100 Technická normalizační komise, ČSMM-L Česká společnost pro manipulaci s materiálem a logistiku, ČSpSH – Česká společnost pro sypké hmoty a další.

Ústav letecké dopravy (ÚLD)

Ústav letecké dopravy je v oblasti výzkumu orientován na řešení základních otázek souvisejících s bezpečností letecké dopravy a vlivu lidského činitele na provozní podmínky. Spolupráce s vědecko – výzkumnými a pedagogickými institucemi např. ČVUT Praha, ŽU Žilina, THU Curych, SRCE Zagreb, University of Tallin, University of Duluth, UPC Barcelona. Při výchově odborníků spolupracuje s celou řadou provozovatelů letecké techniky, letišť a organizací státní správy. Členové ústavu jsou členy odborných komisí, které jsou konstituovány jak na úrovni universitních pracovišť, tak na úrovni odborných orgánů a organizací.

Ústav dopravní techniky (ÚDTy)

Vědecko-výzkumná činnost Ústavu dopravní techniky je zaměřena na řešení problémů dynamiky jízdy dopravních prostředků, spolehlivosti dopravních prostředků a dopravních systémů, na řešení logistických systémů. Součástí ústavu dopravní techniky je také laboratoř kolejové dopravy a laboratoř silničních vozidel. Pracovníci ústavu se podílejí na řešení celé řady projektů v rámci operačního programu financovaných ze zdrojů EU a spolupráce s praxí (Škoda transportation Plzeň, Vagónka Vítkovice, MSV Elektronika, s.r.o. Studénka, TÜV SÜD, s.r.o., Drážní inspekce ČR, Policie České republiky). Spolupráce se rozvíjí také s akademickými pracovišti, zejména s Dopravní fakultou J. Pernera Univerzity Pardubice a dalšími vzdělávacími institucemi. Náplň činnosti ústavu je dále výchova studentů ve všech stupních vysokoškolského studia počínaje bakalářským až po doktorský stupeň v prezenční i kombinované formě. V oblasti pedagogické se pozornost soustředí na výuku technických disciplín souvisejících se stavbou a provozem silničních a kolejových dopravních prostředků. Důraz je také kladen na výuku informačních technologií.

Ústav dopravní technologie (ÚDTe)

V oblasti vědy a výzkumu se aktivity Ústavu dopravní technologie soustředí na vývoj aplikací matematických a simulačních modelů a metod a softwarovou podporu řešení různých rozhodovacích problémů napříč všemi druhy dopravy. Z posledního období je možno uvést matematické modely distribučních systémů, řízení křižovatek včetně koordinace, modely související s efektivním navrhováním sítí linek MHD, časovou koordinací spojů, oběhy vozidel hromadné osobní dopravy a spolehlivostní otázky fungování systémů hromadné obsluhy. Do budoucna se aktivity ústavu zaměří na používání pokročilejších výpočetních technik při řešení optimalizačních problémů v dopravě, jako jsou Petriho sítě a evoluční výpočetní techniky (neuronové sítě, genetické algoritmy apod.).

V rámci řešení projektů spolupracují zaměstnanci ústavu s příbuznými pracovišti, zejména vybranými pracovišti Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žilině a pravidelně se zúčastňují pořádaných odborných seminářů a konferencí věnovaných rozvoji a prohlubování poznatků o moderních optimalizačních řešících technikách. V oblasti pedagogické zabezpečují zaměstnanci ústavu zejména výuku předmětů souvisejících s kvantitativními a simulačními metodami, a to jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském studiu všech oborů zaměřených na veřejnou dopravu vyučovaných na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava.