Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Ústav dopravních a procesních zařízení (ÚDZ)

Ústav dopravních a procesních zařízení je orientován na oblast zdvihacích, dopravních, skladovacích a procesních systémů pro dopravu a manipulaci se sypkým či kusovým materiálem nebo manipulačními jednotkami. Mezi oblasti zájmu patří například výtahy, jeřáby, dopravníky, zásobníky, skladová logistika či projektování a konstruování dopravních a procesních zařízení.

Samostatnou kapitolu tvoří výzkum technologií dopravy a skladování sypkých hmot z pohledu měření a vyhodnocování mechanicko-fyzikálních vlastností (frikční, granulometrické a morfologické vlastnosti sypkých hmot) a jejich změn v průběhu výrobních, dopravních či skladovacích procesů, výzkum zákonitostí tokových poruch zásobníků.

Studenti jsou uvedeni do odborných dopravních a logistických problémů prostřednictvím moderního programového vybavení, např. SW Plant Simulation nebo pro simulaci a optimalizaci dopravních a procesních systémů pak program EDEM – diskrétní numerické modelování.

Ústav letecké dopravy (ÚLD)

Ústav letecké dopravy je v oblasti výzkumu orientován na řešení základních otázek souvisejících s bezpečností letecké dopravy a vlivu lidského činitele na provozní podmínky. Spolupráce s vědecko – výzkumnými a pedagogickými institucemi např. ČVUT Praha, ŽU Žilina, THU Curych, SRCE Zagreb, University of Tallin, University of Duluth, UPC Barcelona. Při výchově odborníků spolupracuje s celou řadou provozovatelů letecké techniky, letišť a organizací státní správy. Členové ústavu jsou členy odborných komisí, které jsou konstituovány jak na úrovni universitních pracovišť, tak na úrovni odborných orgánů a organizací.

Ústav dopravní techniky (ÚDTy)

Vědecko-výzkumná činnost Ústavu dopravní techniky je zaměřena na řešení problémů dynamiky jízdy dopravních prostředků, spolehlivosti dopravních prostředků a dopravních systémů, na řešení logistických systémů. Součástí ústavu dopravní techniky je také laboratoř kolejové dopravy a laboratoř silničních vozidel. Pracovníci ústavu se podílejí na řešení celé řady projektů v rámci operačního programu financovaných ze zdrojů EU a spolupráce s praxí (Škoda transportation Plzeň, Vagónka Vítkovice, MSV Elektronika, s.r.o. Studénka, TÜV SÜD, s.r.o., Drážní inspekce ČR, Policie České republiky). Spolupráce se rozvíjí také s akademickými pracovišti, zejména s Dopravní fakultou J. Pernera Univerzity Pardubice a dalšími vzdělávacími institucemi. Náplň činnosti ústavu je dále výchova studentů ve všech stupních vysokoškolského studia počínaje bakalářským až po doktorský stupeň v prezenční i kombinované formě. V oblasti pedagogické se pozornost soustředí na výuku technických disciplín souvisejících se stavbou a provozem silničních a kolejových dopravních prostředků. Důraz je také kladen na výuku informačních technologií.

Ústav dopravní technologie (ÚDTe)

V oblasti vědy a výzkumu se aktivity Ústavu dopravní technologie soustředí na vývoj aplikací matematických a simulačních modelů a metod a softwarovou podporu řešení různých rozhodovacích problémů napříč všemi druhy dopravy. Z posledního období je možno uvést matematické modely distribučních systémů, řízení křižovatek včetně koordinace, modely související s efektivním navrhováním sítí linek MHD, časovou koordinací spojů, oběhy vozidel hromadné osobní dopravy a spolehlivostní otázky fungování systémů hromadné obsluhy. Do budoucna se aktivity ústavu zaměří na používání pokročilejších výpočetních technik při řešení optimalizačních problémů v dopravě, jako jsou Petriho sítě a evoluční výpočetní techniky (neuronové sítě, genetické algoritmy apod.).

V rámci řešení projektů spolupracují zaměstnanci ústavu s příbuznými pracovišti, zejména vybranými pracovišti Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žilině a pravidelně se zúčastňují pořádaných odborných seminářů a konferencí věnovaných rozvoji a prohlubování poznatků o moderních optimalizačních řešících technikách. V oblasti pedagogické zabezpečují zaměstnanci ústavu zejména výuku předmětů souvisejících s kvantitativními a simulačními metodami, a to jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském studiu všech oborů zaměřených na veřejnou dopravu vyučovaných na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava.