Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj inovativních dopravních zařízení pro ověřování metody DEM v procesech dopravy sypkých materiálů
Kód
SP2018/132
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Předmět výzkumu
V rámci moderních konstrukčních aplikací je potřeba zvyšovat technickou vyspělost a stav nových a stávajících zařízení. To vše v souladu s efektivitou těchto zařízení a s tím spojenou ekonomickou stránkou věci. Předčasným zjištěním problémů, které mohou nastat, je možno předcházet následným úpravám a optimalizacím zařízení, které mohou být mnohdy velice nákladné a časově náročné. K předběžnému konstrukčnímu návrhu dopravních a skladovacích zařízení sypkých hmot je používán simulační software DEM. Předmětem výzkumu v rámci navrhovaného projektu by měl být návrh kalibračních zařízení, sloužících k výzkumu a optimalizaci vstupních i výstupních parametrů pro metodu diskrétních prvků, s praktickým uplatněním u modelování dopravních a skladovacích systémů. Plánované výsledky projektu: 1x Funkční vzorek 1x Recenzovaný odborný článek 1x Článek ve sborníku
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. Daniel Gelnar, Ph.D.
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Ing. František Zádrapa
Ing. Václav Ruttkay
Ing. Rostislav Prokeš
Ing. Kateřina Urbanová
Ing. Jan Diviš
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Metoda simulace DEM chování sypkých hmot při jejich skladování a dopravě bude kalibrována pomocí metodiky vytvořené projektem. Kalibrační metodika se bude zabývat chováním prášků a sypkých hmot v dopravě a skladování. Výsledky i použitá metodika budou pak prezentovány na konferencích a v odborných článcích.

Harmonogram:
1. čtvrtletí 2018 – Studie a návrh inovativního dopravního zařízení
2. čtvrtletí 2018 – Realizace navrhovaného dopravního systému
3. čtvrtletí 2018 – Experimentální měření a ověřování metody DEM
4. čtvrtletí 2018 – Vyhodnocení měření a publikace výsledků

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 65000,- 65000,-
3. Materiálové náklady 51000,- 69055,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 50000,- 50012,-
5. Služby 15000,- 1794,-
6. Cestovní náhrady 10000,- 0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 22000,- 22300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 10000,- 14839,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 223000,-
Uznané náklady 223000,-
Celkem běžné finanční prostředky 223000,- 223000,-
Zpět na seznam