Skip to main content
Skip header

Scope of Research Activities in the Department

  • Fuels combustion
  • Ecological exploitation of primary and secondary raw materials
  • Cogeneration units exploiting various kinds of gaseous fuels and biomass
  • Minimization of emitted gaseous and solid pollutants from energy processes
  • Utilization of alternative and renewable source of energy (wind, water, sun, biomass)
  • Diagnostics of secondary power machines – turbines, compressors and pumps
  • Applied research in combustion devices, especially, in the field of power machines of high capacity

Certified methodology

ŠVÉDOVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Pavel KANTOR, Michal ŠAFÁŘ, David BIELESZ, Silvie KOVAĽ and Helena RACLAVSKÁ. Metodika pro určení environmentální zátěže PM10 pocházející z dopravy na základě analýzy silničního prachu. 2020. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL and Barbora ŠVÉDOVÁ. Metodika identifikace sazí/char a nedopalu. 2018. [Detail]
KOVAĽ, Lukáš. Metodika stanovenia zmáčavosti kusových vzoriek uhlia. 2014. [Detail]
KOVAĽ, Lukáš. Využití on-line analýzy obrazu pro aglomeraci/flokulaci/koagulaci a sedimentaci částic v technologii vod. 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK and Oto PUMPRLA. Metodika manuálního odběru spalin pro stanovení čpavkového skluzu ve spalinách z polosuchých čpavkových odsiřovacích metod jako sumy volného čpavku a amonných soli. 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Ondřej NĚMČEK and Pavel KOLAT. Metodika testu sorbční kapacity sorbentů v suché aditivní metodě na modelovém zařízení z fluidní vrstvou ve dvou ložích. 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA, Jan MATOUŠEK and Pavel KOLAT. Metodika odběru spalin pro semikontinuální stanovení čpavkového skluzu ve spalinách z polosuchých čpavkových odsiřovacích metod jako sumy volného čpavku a amonných soli. 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Ota VACULÍK, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Metodika měření rychlostního pole vzdušiny a koncentračního pole TZL v koksárenské hasicí věži pro optimalizaci procesu snižování emisí TZL. 2013. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Stanislav HONUS, Pavel KOLAT and Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení emisních limitů při kombinovaném spalování odpadu a základního paliva. 2013. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika k identifikaci reziduí a markerů ze spalování dřeva ve spalinách a PM10. 2013. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika k identifikaci reziduí a markerů ze spalování uhlí ve spalinách a PM10. 2013. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Dalibor MATÝSEK and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení forem Fe v emisích a imisích. 2013. [Detail]
JANALÍK, Radim, Tomáš VÝTISK and Pavel KOLAT. Stanovení průměrné teploty spalin na výstupu z kotlů. 2013. [Detail]
KOLAT, Pavel, Zdeněk KADLEC and Kamil KOLARČÍK. Metodika pro přípravu energetických pelet z biomasy a čistírenských kalů. 2013. [Detail]
VÝTISK, Tomáš, Radim JANALÍK and Pavel KOLAT. Stanovení průměrné koncentrace O2 na výstupu z kotlů. 2013. [Detail]
KADLEC, Zdeněk, Pavel KOLAT and Kamil KOLARČÍK. Standardizace, diagnostika a intenzifikace trubkových výměníků tepla. 2013. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení stupně mineralizace a humifikace organických látek v kompostu. 2012. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil, Mojmír VRTEK and Jiří NEZHODA. Metodika exergického hodnocení kompresorů. 2012. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil, Jaroslav KAMINSKÝ and Jiří NEZHODA. Metodika popisu izoentropické stavové změny a výpočtu izoentropické účinnosti nechlazených kompresorů. 2012. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil, Jaroslav KAMINSKÝ and Jiří NEZHODA. Metodika popisu a výpočtu izotermické účinnosti chlazených kompresorů. 2012. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil, Mojmír VRTEK and Jiří NEZHODA. Metodika měření a vyhodnocování energetických charakteristik pístových kompresorů. 2012. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil and Tomáš SOLDÁN. Metodika hodnocení procesů transformačních dějů energetických strojů z hlediska aplikace nástrojů pro zlepšování procesů a snižování plýtvání. 2012. [Detail]
KOLARČÍK, Kamil, Jaroslav KAMINSKÝ and Jiří NEZHODA. Metodika popisu polytropické stavové změny a výpočtu polytropické účinnosti nechlazených kompresorů. 2012. [Detail]
KOLAT, Pavel, Zdeněk KADLEC and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika stanovení reakční kinetiky energetických uhlí termogravimetrickou analýzou. 2012. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Libor OBAL. Metodika stanovení fyzikálního a chemického charakteru mikročástic v emisích MIKROENVI. Ostrava: Státní energetická inspekce ČR, uzemní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, 2011. [Detail]
ZAJONC, Ondřej, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika stanovení nestandardizovaných mechanických vlastností pelet vyrobených na bázi směsných paliv. Státní energetická inspekce, 2011. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení celkového obsahu lipidů v rostlinném materiálu a v biologicky rozložitelném komunálním odpadu (BRKO). 2011. [Detail]
KADLEC, Zdeněk and Pavel KOLAT. Metodika k měření a vyhodnocování účinnosti kotlů nepřímou metodou. 2011. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Stanovení doby T2s pro kotle spalijící komunální odpad - ustálený výkon technologie. 2011. [Detail]
MATOUŠEK, Jan, Bohumír ČECH, Michal STÁŇA and Zbyszek SZELIGA. Stanovení doby T2s pro kotle spalující komunální odpad - odstavení a nájezd technologie. 2011. [Detail]
STÁŇA, Michal, Bohumír ČECH, Zbyszek SZELIGA and Jan MATOUŠEK. Certifikovaná metodika pro stanovení vlivu technologie SNCR na účinnost kotle. 2011. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení stupně mineralizace a humifikace organických látek v kompostu. 2011. [Detail]
KOLAT, Pavel, Václav ROUBÍČEK and Bohumír ČECH. Postupy pro stanovení podmínek energetického využití dřevních odpadů. Ostrava: ČR-Státní energetická inspekce, 2010. [Detail]
KOLAT, Pavel, Václav ROUBÍČEK, Andrea SAMOLEJOVÁ and Jaroslav KOZACZKA. Hodnocení energetické účinnosti technologických procesů. Ostrava: ČR-Státní energetická inspekce, 2010. [Detail]
KADLEC, Zdeněk. Měření a vyhodnocování tepelných ztrát energetických zařízení sdílením tepla do okolí. ČR - Státní energetická inspekce, 2010. [Detail]
KUCHAŘOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Metodika pro stanovení monosacharidů v biologicky rozložitelných odpadech a biomase. 2010. [Detail]
ROUBÍČEK, Václav, Jaroslaw KOZACZKA and Pavel KOLAT. Thermodynamic effectiveness of chemical reactions at combustion and gasification processes. Ostrava: ČR-Státní energetická inspekce, 2009. [Detail]
KADLEC, Zdeněk, Bohumír ČECH, Pavel KOLAT and Václav ROUBÍČEK. Aditivní odsiřování hydrogenuhličitanem sodným v práškových ohništích. Ostrava: ČR-Státní energetická inspekce, 2009. [Detail]
KOLAT, Pavel, Václav ROUBÍČEK and Jaroslaw KOZACZKA. Metodika termodynamického modelování, analýzy a hodnocení exergetické účinnosti pokročilých energetických technologií. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Pavel KOLAT and Václav ROUBÍČEK. Metodika hodnocení ultrajemných sorbentů v procesu suché aditivní metody odsiřování ve fluidní vrstvě. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]
VRTEK, Mojmír and Kamil KOLARČÍK. Metodika měření a vyhodnocování provozu kompresorových stanic. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]