Skip to main content
Skip header

Scope of Research Activities in the Department

  • Fuels combustion
  • Ecological exploitation of primary and secondary raw materials
  • Cogeneration units exploiting various kinds of gaseous fuels and biomass
  • Minimization of emitted gaseous and solid pollutants from energy processes
  • Utilization of alternative and renewable source of energy (wind, water, sun, biomass)
  • Diagnostics of secondary power machines – turbines, compressors and pumps
  • Applied research in combustion devices, especially, in the field of power machines of high capacity

Prototype, functional sample

RACLAVSKÁ, Helena, Silvia BIELESZOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Pavel KANTOR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Hana BRŤKOVÁ, Kristína ŠTRBOVÁ and Konečná EVA. TN02000025//001-V41 Funkční vzorek úpravy odpadní biomasy pro výrobu ekopelet z odpadního kancelářského papíru. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, David BIELESZ and Konečná EVA. TN02000025//003-V24 Funkční vzorek navrženého řešení dle skutečného dosaženého postupu/pokroku – separace. Název - Odběrové zařízení pro kontrolu kvality vytřídění plastů. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO, Martin PEŠEK, Jaromír GADULA, Václav KLEIN and Marek ODSTRČIL. Prototyp kogenerační jednotky spoluspalující vodík. GENTECH CHP s.r.o. a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
RADNÍK, Aleš, Vojtěch KLADÍVKO, Stanislav HONUS, Mário BALCO, Martin PEŠEK, Michal FICBAUER and Pavel MUSIL. Prototyp Inteligentního distribučního transformátoru. Trafo CZ a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
RADNÍK, Aleš, Vojtěch KLADÍVKO, Stanislav HONUS, Mário BALCO, Martin PEŠEK, Michal FICBAUER and Pavel MUSIL. Aplikování inteligentního distribučního transformátoru do distribuční soustavy. Trafo CZ, a.s. a VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
LUKEŠ, Roman, Mário BALCO, Stanislav HONUS, Jaromír GADULA, Zdeněk ŠMÍDA and Marek JADLOVEC. Výzkumné zařízení pro testování vodních turbín. VŠB - Technical University of Ostrava, 2023. [Detail]
ZIMA, Petr, Dominik ZIMA, Ondřej NĚMČEK and Marcel MIKESKA. Separátor asfaltového recyklátu. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Michal ŠAFÁŘ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Speciální odběrové zařízení pro prašnou depozici ze skládek uhlí. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
JADLOVEC, Marek, Roman LUKEŠ, Stanislav HONUS and Zdeněk ŠMÍDA. Experimentální zařízení se systémem studené fluidace. VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA, Tomáš VÝTISK, Radim JANALÍK and Jan HRUŠKA. Trubky stěny spalovací komory kotle. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2021. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk, Stanislav HONUS, Marek JADLOVEC, Jan VÝTISK and Václav POSPIŠILÍK. Experimentální měřicí stand pro testování plynových ejektorů. VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA, Ondřej ŠTUKAVEC, Martin PEŠEK, Petr ČAMBALA and Jan VRBA. Zařízení pro akumulaci elektřiny s topnou elektrickou vložkou. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
HONUS, Stanislav, Petr ŠIDO, Mário BALCO, Milan ODRIHOCKÝ and Zdeněk PŘIKRYL. Systém přípravy alternativních paliv pro laboratorní spalovací komoru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO and Jaromír GADULA. Experimentální zařízení pro výzkum turbulentního spalování směsných paliv. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Adam PALIČKA and Marek JADLOVEC. Zařízení pro výzkum energetického využití pevných produktů tepelných procesů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
NĚMČEK, Ondřej, Petr ZIMA, Ondřej ZÁHORA and Jan KIELAR. Reaktor pro torefakci biomasy s recirkulací. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, MOBIKO Plus, a.s., 2019. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk and Stanislav HONUS. Experimentální stand pro měření Rootsova dmychadla. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Ondřej ŠTUKAVEC and Jaroslav KONVIČKA. Funkční vzorek nádrže pro oddělené izobarické skladování dvou tekutin. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
FRIEDEL, Pavel. Regulace teploty potrubí na odvod vosku z výzkumné technologie Fischer-Tropsch. VŠB -TUO, Výzkumné energetické centrum, 2017. [Detail]
HONUS, Stanislav, Marek JADLOVEC, Ondřej NĚMČEK and Jaroslav FRANTÍK. Experimentální spalovací zařízení se stacionární fluidní vrstvou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
SASSMANOVÁ, Veronika and Petr PAVLÍK. Experimentální jednotka pro pyrolytické zpracování organického materiálu. VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. [Detail]
PAVLÍK, Petr, Veronika SASSMANOVÁ and Jan KIELAR. Realizace měření hmotnostního úbytku pro experimentální jednotku pro rozklad organického materiálu. VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. [Detail]
FRANTÍK, Jaroslav, Stanislav HONUS and Jan NAJSER. Temperovaný kondenzátor pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Petr VACULÍK and Ondřej NĚMČEK. Dopalovací hořák pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HONUS, Stanislav, Jaroslav FRANTÍK, Ondřej NĚMČEK and Jan NAJSER. Mobilní zařízení pro výzkum ko-spalovacích procesů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Systém dávkování dvou druhů paliv. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
PEER, Václav and Pavel FRIEDEL. Zařízení pro zvýšení bezpečnosti zplyňovacího generátoru. VŠB -TUO, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO, Dagmar JUCHELKOVÁ and Vladimír WAS. Systém pro výzkum dvoufázového proudění, kolizí částic a přenosu tepla. Centrum ENET, 2014. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Ota VACULÍK, Zbyszek SZELIGA and Michal STÁŇA. Sonda pro měření rychlostního pole proudicí vzdušiny v koksárenské hasicí věži mokrého hašení koksu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Ota VACULÍK. Sonda pro záchyt úletu TZL v koksárenské hasicí věži v izokinetickém odběru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Vytápěná rychlostní sonda pro měření rychlosti proudící vzdušiny a stanovení rychlostních polí v hasicí věži mokrého hašení koksu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2012. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK and Michal STÁŇA. Dávkovací systém reagentu pro prekomerční jednotku polosuché čpavkové metody odsiřování spalin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2012. [Detail]
HLAVSOVÁ, Adéla, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Laboratorní pyrolyzér s analytickou koncovkou. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
HONUS, Stanislav and Dagmar JUCHELKOVÁ. Mechanický regulátor přívodu spalovacího vzduchu pro hořák procesních plynů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
HONUS, Stanislav, Dagmar JUCHELKOVÁ and Mário BALCO. Hořák plynného produktu termického procesu. Centrum ENET, 2011. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Stanislav HONUS, Mário BALCO, Libor BARAŇÁK, Jaroslav FRANTÍK and Veronika SASSMANOVÁ. Optimalizační modul pro regulaci objemu spalovacího prostoru hořáku procesních plynů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
SMELIK, Roman, Mário BALCO, Dagmar JUCHELKOVÁ and Stanislav HONUS. Šnekový reaktor pro kontinuální termické zpracování organických materiálů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
SMELIK, Roman, Merany KAREL, Dagmar JUCHELKOVÁ, Mário BALCO and Libor BARAŇÁK. Modulární pyrolýzní jednotka pro zpracování organických odpadů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
MLČÁK, Tomáš, Dagmar JUCHELKOVÁ, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Zařízení pro měření zátěže při chodu pohonné jednotky. VŠB-TUO, Institut dopravy, 2011. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar. Zařízení pro termický rozklad pyrolýzních plynů a dehtů v pevném loži tvořeném uhlíkatými materiály. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
NOSKIEVIČ, Pavel, Jan KOLONIČNÝ, Kamil STÁREK and Ladislav VILIMEC. Separační parogenerátor. Ostrava: Vítkovice Power Engineering a.s., 2009. [Detail]
ČECH, Bohumír, Václav ROUBÍČEK and Pavel KOLAT. Uplatněná metodika diagniostických měření fluzidních kotlů velkých výkonů. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]