Skip to main content
Skip header

Examples of defended bachelor and master theses at the Department of Power Engineering

2022/2023

Title Name of student Supervisor Type
Analýza energetického potenciálu a využívání OZE v ČR
(Analysis of the Energy Potential and Using RES in the Czech Republic)
Bc. Marie Molinková Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Bachelors
Možnosti zpracování a analýza složení biologicky rozložitelných složek ve SKO na území Moravskoslezského kraje
(Processing Options and Analysis of Composition of Biodegradable Components in MSW in the area of Moravian-Silegien Region)
Bc. Adam Lamich Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Bachelors
Návrh fotovoltaického systému pro rodinný dům
(Design of Photovoltaic System for Family House)
Bc. Jan Thiemel doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh malé Bánkiho turbíny pro netypické parametry
(Design of a Small Cross-Flow Turbine for Atypical Parameters)
Bc. Antonín Harant Ing. Roman Lukeš Bachelors
Navrhněte energetické úspory pro budovu nemocnice
(Design of Energy Savings for a Hospital Building)
Bc. Magda Krčmářová doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Porovnání úspor tepelné energie rodinného domu
(Comparison Of Thermal Energy Savings of a Family House)
Bc. Tomáš Krejcha Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Posouzení dvou termických přístupů u zvolených druhů materiálů
(Assessment of Two Thermochemical Approaches for Selected Types of Materials)
Bc. Aleksandr Derbenev Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Bachelors
Posouzení vhodnosti alternativních paliv a jejich směsí pro energetické využití
(Assessment of Suitability of Alternative Fuels and Their Mixtures for Energy Use)
Bc. Michal Holec doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Bachelors
Výpočet účinnosti kogenerační jednotky
(Calculation of Cogeneration Unit Efficiency )
Bc. Ondřej Matoušek Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Aplikace výpočetní metodiky vícestupňového pístového kompresoru
(Application of the Calculation Methodology of a Multi-stage Piston Compressor)
Ing. Martin Herián Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Dekontaminace radioaktivních odpadů
(Decontamination of Nuclear Waste)
Bc. Filip Malůš prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Ekologizace zdroje tepla pro průmyslový areál
(Environmentalization of the Heat Source for the Industrial Area)
Ing. Jakub Dziadzio Ing. Karel Borovec, Ph.D. Masters
Energetické hospodářství logistického centra
(Energy Management of the Logistics Center)
Bc. Martin Krempaský doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Energetické využití čajové sedliny
(Energy Use of Tea Grounds)
Ing. Radek Haltof Ing. Lucie Jezerská, Ph.D. Masters
Možnosti kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaického systému pro rodinný dům
(Options for Combining a Heat Pump and a Photovoltaic System for a Family House)
Bc. Jan Žwak doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh energetických úspor pro zvolený rodinný dům
( Proposal of Energy Savings for Selected of Family House)
Ing. Miroslav Pacík Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Masters
Návrh měřící trati s vodokružnou vývěvou pro měření energetických charakteristik
(Design of Measuring the Track with Water Pump for the Measurement of the Energy Characteristics)
Ing. Přemysl Gottvald doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Peletizace torrefikovaných materiálů
(Pelletization of Torrefied Materials)
Ing. Kateřina Janšová Ing. Lucie Jezerská, Ph.D. Masters
Silový účinek nadkritického proudu plynů a par na profilovou mříž
(Force Effect of Supercritical Flow of Gases and Vapors on Profile Grating)
Ing. Jan Sláma doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Statistika v údržbě jaderné elektrárny
(Statistics on Nuclear Power Plant Maintenance )
Bc. Petr Cejpek prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Studie vlivu výkonnostních úprav na změně účinnosti, měrné spotřeby a emisí u dvoutaktního spalovacího motoru
(Study of the Effect of Performance Modifications on the Change of Efficiency, Specific Consumption and Emissions in a Two-stroke Internal Combustion Engine)
Ing. David Janota Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Termochemické zpracování vybraných odpadních produktů z obcí a měst ve zvolené lokaci.
(Thermochemical Treatment of Selected Waste Products from Municipalities and Cities in Choose Location. )
Bc. Jakub Maslik Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D. Masters
Zvýšení efektivity a kvality provozních informací jaderné elektrárny
(Increasing the Efficiency and Quality of Operational Information NPP)
Bc. Alexandra Janošková prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Studium využití pevných produktů pyrolýzního procesu v energetice
(Study of Use of Solid Products from Pyrolysis in Power Engineering)
Ing. Marek Jadlovec, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Doctoral

2021/2022

Title Name of student Supervisor Type
Aktivní a pasivní bezpečnostní systémy jaderného bloku EPR Areva
(Active and Passive Safety Systems of the EPR AREVA Nuclear Unit)
Bc. Jan Haltmar prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Návrh implementace výkonové turbíny do výukového modelu proudového motoru SR-30
(Design of the Implementation of Power Turbine into an Educational Model of an SR-30 Turbojet Engine)
Bc. Matěj Charvát Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Bachelors
Návrh Rankin-Clausiova tepelného cyklu a srovnání roční spotřeby uhlí navrženého bloku pro různé druhy uhlí
(Design of Rankin-Clausius Thermal Cycle and Comparison of Annual Coal Consumption of Designed Cycle for Different Types of Coal)
Bc. Martin Grulich Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Bachelors
Návrh solárního systému pro přípravu teplé vody
(Design of a Solar System for Hot Water Preparation)
Bc. Jiří Dvořák doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh vytápění a klimatizace dvouvozové jednotky podle zadání
(Design of Heating and air Conditioning of a Two-Car unit According to the Specifications)
Bc. Viktor Komárek doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Posouzení životního cyklu štítků pro označení vybraného výrobku
(Life Cycle Assessment of Labels for the Designation of the Selected Product)
Bc. Jakub Koselek Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Bachelors
Studie vlivu návratnosti energetických úspor u zvoleného objektu při změně vstupů
(A Study of the Effect of the Return on Energy Savings at Selected Object during Change of Inputs )
Bc. Lukáš Seidler Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Bachelors
Využití energie malých vodních toků
(Utilization of Energy of Small Watercourses)
Bc. Martin Chmelař doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Využití obnovitelných zdrojů energie v rekreační chatě
(Use of Renewable Energy Sources in a Recreational Cottage)
Bc. Filip Hlavica doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Zhodnocení účinnosti zavedené optimalizace v oblasti odpadového hospodářství v obci Ludgeřovice
(Evaluation of the Effectiveness of the Implemented Optimization in the Field of Waste Management in the Village Ludgeřovice)
Bc. Martin Olívka Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Bachelors
Hodnocení provozu vzduchového turbokompresoru DEMAG 152
(Evaluation of the Turbo Air Compressor Operation)
Ing. Martin Valeček Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Masters
Hodnocení rizik výbušnosti bioplynu
(Biogas Explosion Risks Assessment )
Bc. Jakub Hrabálek Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Masters
Hybridní kondenzátor pro novou koncepci ZEVO s využitím kondenzačního tepla
(Hybrid Condenser for New ZEVO Concept Using Condensation Heat)
Ing. Pavel Béres Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D. Masters
Charakterizace a zpracování směsí typu biomasa/pojivo
(Characterisation and Processing of Biomass/Binder Mixtures)
Ing. Veronika Sýkorová Ing. Lucie Jezerská, Ph.D. Masters
Jednotělesová parní turbína
(Single-Body Steam Turbine)
Ing. Martin Popelář Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Měření regulovatelného vzduchového ejektoru vyrobeného metodou 3D tisku při různých provozních podmínkách
(Measurement of the Controllable Air Ejector made by 3D Print under Different Operating Conditions)
Bc. Štěpán Dostal Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Měření vlivu rázové komprese na příkon Rootsova dmychadla
(Measurement of the Shock Compression Influence on the Roots Blower Power Consumption)
Bc. Dominik Mareš Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Modernizace a stanovení energetických charakteristik pístového kompresoru používaného pro výrobu jablečného moštu
(Modernization and Determination of Energy Characteristics of a Piston Compressor Used for the Production of Apple Cider)
Bc. Adam Szarzec Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Návrh kombinovaného vytápění obytného domu zemním plynem a sluneční energií
(Design of Combined Heating of a Residential House with Natural Gas and Solar Energy)
Bc. Daniel Stix doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh měření provozních parametrů turbodmychadla na stávajícím experimentálním standu vybaveném vznětovým spalovacím motorem
(Design of Measuring the Operating Parameters of a Turbocharger on a Measuring Stand Equipped with a Diesel Combustion Engine)
Bc. Lukáš Majvelder Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Návrh měřicího systému pro stanovení funkčnosti chladicího oblečení
(Design of the Measuring System for Determining the Functionality of Cooling Clothing)
Ing. Khashayar Dashti Hajar Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Návrh systému vytápění a přípravy teplé vody pro rodinný dům
(System of Heating and Hot Water Preparation for a Family House)
Bc. Natálie Hájková doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh tepelného čerpadla pro rodinný dům
(Heat Pump Design for Family House)
Bc. Jan Tomášek doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh základních technologických celků technologie SCR pro denitrifikaci spalin
(Design of Basic Technological Units of SCR Technology for Flue Gas Denitrification)
Ing. Al Ameen Ashik Mohamed Rabeek, BE doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Masters
Přehřívák páry pro novou koncepci ZEVO s tříhřídelovou parní turbínou s převodovkou
(Steam Superheater for New ZEVO Concept with Three-shaft Steam Turbine with Gearbox)
Ing. Matěj Kupka Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D. Masters
Stanovení energetické bilance kompresoru.
(Determination of Compressor Energy Balance.)
Ing. David Ťuka Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D. Masters
Stanovení provozních charakteristik expanderu.
(Determination of Expander Operating Characteristics.)
Bc. Lukáš Juřica Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D. Masters
Vliv torrefikace na kvalitu a energetické parametry pelet z odpadní biomasy
(Torrefaction Effects on Quality and Energy Parameters of Pellets Produced from Waste Biomass)
Bc. Jan Geleta Ing. Lucie Jezerská, Ph.D. Masters
Výpočetní metodiky pro návrh ejektorů
(Computational Methodologies for the Design of Ejectors)
Bc. Adam Továrek Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Zhodnocení možnosti použití katalyzátoru u moderního lokálního topidla spalujícího dřevo
(Evaluation of the Possibility of Using a Catalyst in a Modern Local Wood-Burning Heater)
Bc. Jan Opletal Ing. Jiří Horák, Ph.D. Masters
Využití pyrolýzních produktů pro energetické účely.
(Use of the pyrolysis products for energy purposes.)
Ing. Jan Kielar, Ph.D. doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Doctoral

2020/2021

Title Name of student Supervisor Type
Aktivní a pasivní bezpečnostní systémy jaderného bloku VVER 1200 Rosatom
(Active and Passive Safety Systems of the VVER 1200 Rosatom Nuclear Unit)
Bc. Petr Žampa prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Náhrada kotle na tuhá paliva plynovým kondenzačním kotlem
(Replacement of the Solid Fuel Boiler to Gas Condensing Boiler)
Ing. Martin Herián Ing. Jan Najser, Ph.D. Bachelors
Návrh experimentálního měřicího standu pro zkoušení Rootsova dmychadla a průtokoměrů
(Design of an Experimental Measuring Stand for Testing of Roots Blower and Flow Meters)
Ing. Jakub Dziadzio Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Bachelors
Návrh chladiče pro chlazení světelného zdroje k pěstování řas
(Concept of the Heat Exchanger for Cooling Light Source for Growing Algae)
Bc. Mateusz Fajkus Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D. Bachelors
Návrh chlazení pyrolýzního plynu
(Design of Pyrolysis Gas Cooling System)
Ing. Jitka Halašková Zezulková Ing. Jan Najser, Ph.D. Bachelors
Návrh stanovení tepelné bilance experimentálního měřicího standu vybaveného zážehovým spalovacím motorem
(Design of Determination of the Heat Balance of an Experimental Measuring Stand Equipped with a Spark-ignition Combustion Engine)
Ing. Přemysl Gottvald Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Bachelors
Návrh topného systému fotobioreaktoru pomocí odpadního tepla z bioplynové stanice.
(Concept of a Photobioreactor Heating System Using Waste Heat from a Biogas Station. )
Ing. Radek Haltof Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D. Bachelors
Návrh trubkového výměníku pro dekontaminační linku
(Design of a Tube Heat Exchanger for a Decontamination Line)
Bc. Filip Malůš prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Posouzení možností snížení energetické náročnosti budovy
(Assessment of the Possibilities to Reduce the Building Energy Demands)
Ing. Jiří Kelnar prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Vyhodnocení reálného provozu automatického kotle v domácnosti
(Evaluation of Real Operation of an Automatic Boiler in a Household)
Bc. Tomáš Wita Ing. Jiří Horák, Ph.D. Bachelors
Využití sluneční energie v rodinném domě
(Utilisation of Solar Energy in a Family House)
Bc. Martin Krempaský doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Využití tlakové energie zemního plynu v redukční stanici pro výrobu elektrické energie
(Use of Pressured Energy of Natural Gas in a Reduction Station for Production Electricity)
Bc. Jitka Kapustová doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Vzájemné porovnání provozu šroubového kompresoru NK 40 při stavu za studena a při zahřátém stavu
(Mutual Comparison of the NK 40 Screw Compressor Operation in the Cold State and in the Optimal Operating State)
Ing. Kateřina Janšová Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Bachelors
Analytický matematický model rázové komprese a rázové expanze pro různé pracovní procesy s nižším stupněm idealizace
(Analytical Mathematical Model of the Under-Compression and Over-Compression for Various Working Processes with a Lower Degree of Idealization)
Bc. Sára Hofrová Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Generátor středotlaké přehřáté páry integrovaný k tří-modulové turbíně Siemens pro ZEVO
(Middle Pressure Superheated Steam Generator Integrated into a Three-Module Siemens Turbine for ZEVO)
Bc. Pavel Novák doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Generátor vysokotlaké přehřáté páry pro ZEVO s výrazně omezenou chloridovou korozí
(High-Pressure Superheated Steam Generator for ZEVO with Significantly Reduced Chloride Corrosion)
Bc. Michal Copko Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D. Masters
Inteligentní hybridní tepelný zdroj o výkonu 25 kW
(Smart Hybrid Heat Source with Output 25 kW)
Ing. Tereza Kaszová Ing. Jiří Horák, Ph.D. Masters
Koncepční návrh kogenerační jednotky pro doplnění soustavy CZT
(Conceptual Design of the Cogeneration Unit to Supplement the Existing Heat Sources )
Ing. Martin Kuděla doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh odvodnění strusky a škváry z kotlů a plynového generátoru
(Design of Slag and Clinker Dewatering from Boilers and Gas Generator)
Bc. Tomáš Placzek doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh snížení emisí NOx vstřikováním páry do plynových hořáků
(Proposal for Reducing NOx Emissions by Injecting Steam into Gas Burners)
Bc. Adam Janusz doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Numerický a empirický odhad průtočného množství páry při profuku potrubí
(Numerical and Empirical Mass Flow Calculations during Steam Blowing)
Younes El hassane Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Ohřívák primárního vzduchu integrovaný do nízkotlakého okruhu kotle pro ZEVO
(Primary Air Heater Integrated into the Low Pressure Circuit of the Boiler for ZEVO)
Bc. Marek Bystroň doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Optimalizace provozu tunelového pastéru
(Optimization of Tunnel Pasteurizer Operation)
Ing. Roman Lukeš Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Masters
Renovace pístového kompresoru a provozní měření jeho funkčnosti za účelem získání energetických charakteristik
(Renovation of a Piston Compressor and Operational Measurement of Its Functionality in Order to Obtain Energy Characteristics)
Bc. Tomáš Bortlíček Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Studie vlivu teploty nasávaného vzduchu na účinnost spalovací turbíny
(Study of the Influence of Intake Air Temperature to Combustion Turbine Efficiency)
Dharma Rooban Moorthi Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Určení závislostí mezi kvalitativními parametry pelet a zrnitostí torefikované biomasy
(Dependences Determination Between Qualitative Parameters of Pellets and Particle Size of Torrefied Biomass)
Bc. Rostislav Hrůzek Ing. Lucie Jezerská, Ph.D. Masters
Využití sluneční energie v rodinném domě
(Utilisation of a Solar Energy in the Family House)
Ing. Zdeněk Měchura doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Vývoj dvoustupňového systému zplyňování s fluidním ložem vhodným pro více vstupních surovin
(Development of Dual Stage Fluid Bed Gasification System Suitable for Multiple Feedstock)
Ajith Kumar Thirunavukkarasu prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Energetické využití a likvidace kalů ČOV
(Energy recovery and sewage sludge disposal)
Ing. Ondřej Palička, Ph.D. doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Doctoral
Možnosti Primárních metod denitrifikace granulačních kotlů pro černé a hnědé uhlí
(Possibilities of primary denitrification methods for granulation boilers for brown and black coal)
Ing. Radim Fojtů doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Doctoral
Parametry polosuché odsiřovací metody pro černá uhlí
(Parameters of semi-dry desulphurisation method for black coal)
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Doctoral
Snižování emisí rtuti ze spalování fosilních paliv
(Reducing of mercury emissions from fossil fuel combustion)
Ing. Zuzana Vávrová, Ph.D. doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Doctoral

2019/2020

Title Name of student Supervisor Type
Efektivní využití půdy v obnovitelné energetice
(Effective Use Land in the Renewable Energy)
Mgr. Vojtěch Vild Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Bachelors
Fotovoltaický systém pro rodinný dům
(Photovoltaic System for Family House)
Bc. Nikola Vohralíková doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Chlazení vzduchu při vícestupňové kompresi
(Cooling of Air during Multistage Compression)
Bc. Jan Žwak Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Kompaktní fúzní reaktor
(Compact Fusion Reactor)
Bc. Jan Opletal prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Měření emisí při výrobě energie spalováním paliv
(Measurement of Emissions in Energy Production by Combustion of Fuels)
Ing. Bc. Jana Šarniková Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Návrh centrické clony pro měření průtoku vzduchu na výtlaku kompresoru
(Design of the Centric Orifice Plate for Measurement of Flow Rate at the Compressor Discharge)
Ing. Robert Růžička Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Bachelors
Návrh malé vodní elektrárny
(Project of Small Hydropower Plant)
Bc. Jan Tomášek doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh potrubních rozvodů pro napojení válcovací linky
(Design of Pipeline for the Connection of Rolling Line)
Bc. Jiří Gregorovič Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Návrh solárního systému pro přípravu teplé vody
(Solar Energy Utilization for Hot Water Preparation)
Ing. Miroslav Pacík doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh systému kontinuálního dávkování materiálu do fluidního výrobníku popcornu
(Design of the System of Continuous Feeding of Material into the Fluidized Popcorn Maker)
Ing. David Ťuka Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Bachelors
Návrh úspor tepelné energie při vytápění rodinného domu
(Proposal of Thermal Energy Reduction at Family House Heating)
Ing. Veronika Sýkorová Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Návrh využití a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu z domácnosti ve vybrané lokalitě
(Proposal of Utilization and Processing of Biodegradable Municipal Waste from Household in the Chosen Locality)
Bc. Adam Továrek Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Bachelors
Návrh využití přebytečného tepla z bioplynové stanice
(Design of Utilization of Excess Heat from Biogas Station)
Bc. Jakub Hrabálek Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Bachelors
Návrh zjednodušené multi-dýzové stěny se zúženými dýzami pro měření průtoku vzduchu
(Design of the Simplified Multi-Nozzle Wall with Conical Nozzles for Air Flow Measurement)
Bc. Lukáš Juřica Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Bachelors
Nový jaderný zdroj v JE Temelín
( New Nuclear Unit at NPP Temelín)
Josef Ležák prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Optimalizace systému vytápění rodinného domu
(Optimization of Family House Heating System)
Bc. Natálie Hájková Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Porovnání kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem a s mikroturbínou
(Comparison of the Cogeneration Unit with a Reciprocating Piston Internal Combustion Engine and with the Microturbine)
Bc. Lukáš Majvelder doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Projekty jaderných bloků III.+ generace
(Projects of Nuclear Power Plant III.+ Generation)
Ing. Matěj Kupka prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Snížení tepelné ztráty rodinného domu o 50 %
(Reduction of Family House Thermal Losses by 50 %)
Bc. Dominik Mareš Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Spalování paliv v experimentálním spalovacím zařízení s fluidní vrstvou
(Fuels Combustion in Experimental Device with Fluidized Bed)
Bc. Daniel Stix Ing. Marek Jadlovec, Ph.D. Bachelors
Srovnání pracovních procesů objemového a dynamického kompresoru pro stlačování různých technických plynů
(Comparison of Working Processes of Positive Displacement and Dynamic Compressors for Compressing Various Technical Gases)
Bc. Štěpán Dostal Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Bachelors
Vliv separace na tvorbu komunálního odpadu ve vybrané městské zástavbě
(Influence of Separation on Municipal Waste Production in the Selected City)
Bc. Adam Szarzec Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Bachelors
Výměna starého neekologického kotle v rodinném domě
(Replacement of Old Boiler in a Family House)
Bc. Jan Geleta Ing. Jan Najser, Ph.D. Bachelors
Výpočet tepelných ztrát budovy a srovnání vybraných metod vytápění
(Calculation of Heat Loss of Building and Comparison of Selected Methods of Heating)
Bc. Kryštof Horáček prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Využití odpadního tepla z vysokotlakého kompresoru
(Waste Heat of High Pressure Compressor Utilization )
Ing. Martin Valeček Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Využití vodní energie na malých tocích
(Hydropower Utilisation on Small Streams)
Ing. Pavel Béres doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh ejektoru voda-voda a metod sloužících k optimalizaci pracovního procesu stroje
(Design of the Water-Water Type Ejector and the Finding of the Working Process Optimalization Methods)
Bc. Jan Ulman Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Návrh chladičů vzduchu pro vícestupňový pístový kompresor
(Design of Air Cooler for Multistage Piston Compressor)
Ing. Pavel Šubert Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Masters
Návrh průmyslového radiálního vzduchového ventilátoru
(Design of a Industrial Radial Air Fan)
Kannan Karupannan Gnanasundaram Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Návrh spalovny s rotační komorou pro nebezpečné odpady
(Proposal of Rotary Kiln for Hazardous Waste Incineration Plant.)
Mohammed Navas Korath Ellathvalappil prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh systému chlazení pro nízkoteplotní sušicí jednotku určenou k úpravě těženého zemního plynu
(Design of Cooling System for Low-temperature Drying Unit Designed for Treatment of Mined Natural Gas)
Diego Emanuel Garcia Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Návrh systému nízkoteplotní sušící jednotky pro úpravu těženého zemního plynu
(Design of Low-Temperature Drying System for Treatment of Raw Natural Gas)
Ing. Jorge Andres Sierra Moreno Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Masters
Návrh tepelné solární soustavy
(Solar Thermal System Design)
Ing. Libor Novák doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Numerické modelování neizotermního proudění demineralizované vody v napájecí nádrži
(Numerical Modeling of Non-isothermal Flow of Demineralized Water in Supply Tank)
Bc. Ing. Petr Krameš prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Masters
Numerický a empirický výpočet tlakové ztráty v obtokovém kanále experimentální parní turbíny 10 MW
(Numerical and Empirical Calculation of a Pressure Loss in the Bypass Channel of the 10 MW Experimental Steam Turbine)
Bc. Vít Plesník Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Ohřívák primárního vzduchu u parogenerátoru ZEVO bez chloridové koroze
(Primary Air Heating in ZEVO Steam Generator without Chloride Corrosion)
Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D. doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Studie vlivu alternativních paliv na tvorbu emisí z dieselového motoru
(Study of the Effect of Alternative Fuels on the Generation of Emissions from the Diesel Engine)
Bc. Ing. Darshankumar Dilipbhai Patel Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Studie vlivu opotřebení zapalovacích svíček na tvorbu emisí a vibrací u zážehového spalovacího motoru
(Study of the Effect of Spark Plug Wear on Emission and Vibration Generating by a Spark-ignition Internal Combustion Engine)
Goutham Raj Allam Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Zpracování a možnosti využití vybrané odpadní biomasy z pěstitelské technologie
(Processing and Utilization of Selected Waste Biomass from Growing Technology)
Ing. Dalibor Bílek Ing. Lucie Jezerská, Ph.D. Masters
Matematický model rázové komprese a expanze
(Mathematical Model of Impact Compression and Expanssion)
Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Doctoral
Sekundární aerosoly v energetice a technologiích
(Secondary aerosols)
Ing. Barbora Švédová, Ph.D. et Ph.D. prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. Doctoral

2018/2019

Title Name of student Supervisor Type
Ekologizace teplárny Vítkovice
(Ecologisation of the Vítkovice Heating Plant)
Štěpán Zeman prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Fotovoltaická elektrárna 100 kWp
(Photovoltaic Power Plant 100 kWp)
Ing. Josef Velička doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Koncepční návrh kogenerační jednotky s mikroturbínou
(Conceptual Design of the Cogeneration Unit with Microturbine)
Ing. Martin Kuděla doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Metodika garančních zkoušek na vertikálních chladicích čerpadlech v parních elektrárnách
(Guarantee Test Procedure of Vertical Cooling Pumps at Steam Power Plant)
Matěj Smolík Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Návrh aparatury pro kontinuální odběr plynného vzorku spalin
(Design of Apparatus for Continuous Sampling of Flue Gas Gaseous Components)
Bc. Tomáš Bortlíček Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Návrh doplnění kotle K3 o ohřívač napájecí vody a rekonstrukce ohřívače vzduchu Energetiky Třinec a.s.
(Proposal of Replenishment of the Boiler K3 by the Water Heater and Reconstruction of the Air Heater Energetika Třinec a.s.)
Bc. Marek Bystroň prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Návrh implementace technologie SNCR pro denitrifikaci spalin
(Proposal for Implementation of SNCR Technology for Flue Gas Denitrification)
Bc. Petr Laštuvka doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Bachelors
Návrh klimatizace a vytápění železničního vagónu podle zadání
(Design of Air Conditioning and Heating Rail Car According to the Specifications)
Bc. Radek Andó doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh malé vodní elektrárny
(Project of Small Hydropower Plant)
Martin Kudělka doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh měřicí linky pro výzkum chlazení pístového kompresoru
(Design of Research Line for Piston Compressor Cooling)
Ing. Roman Lukeš Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Návrh ohříváku vody pro kotel na biopaliva
(Design of a Water Heater for a Biofuel Boiler)
Bc. Rostislav Hrůzek doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh solární soustavy pro přípravu teplé vody
(Design of a Solar System for Hot Water Preparation)
Michael Ochman doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh vytápění produkčního skleníku z odpadních důlních vod
(Design of Heating for the Production Greenhouse from Wastewater)
Ing. Tereza Kaszová doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh vzduchotechnické jednotky sportovní haly
(Design of the Air Handling Unit of the Sports Hall)
Bc. Ondřej Hampel doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Porovnání spalinových ventilátorů na blocích EDĚ
(Comparison of Exhaust Fans in EDĚ Blocks)
Bc. Pavel Novák prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Problematika měření rosného bodu spalin
(Dew Point Measurement of Combustion Products )
Bc. Adam Janusz doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Bachelors
Realizace výukového modelu vybaveného benzínovým spalovacím motorem
(Realization of a Demonstration Model Equipped with a Gasoline Internal Combustion Engine)
Ing. David Janota Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Bachelors
Technická a ekonomická analýza zdrojů vytápění rodinného domu
(Technical and Economical Analysis of Heating Sources for Family House)
Ing. Zdeněk Měchura Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Výpočet exergetických účinností kompresoru
(Calculation of the Compressor's Exergetic Efficiencies )
Bc. Sára Hofrová Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Bachelors
Využití hutního plynu pro výrobu elektřiny a tepla
(Using of Metallurgical Gas for the Production of Electricity and Heat)
Bc. Michal Copko Ing. Jan Najser, Ph.D. Bachelors
Využití odpadního tepla z kompresoru
(Utilization of Waste Heat from the Compressor)
Bc. Jana Hlavenková Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D. Bachelors
Chlazení budovy s tepelným čerpadlem
(Cooling of the Building with a Heat Pump)
Bc. Lukáš Pustka doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Koncepční návrh kogenerační jednotky pro doplnění stávajícího tepelného zdroje
(Conceptual Design of the Cogeneration Unit to Supplement the Existing Heat Sources)
Ing. Martin Bužek doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Konstrukce rekuperačního výměníku tepla pro zefektivnění kondenzace paro-plynové směsi
(Construction of the Recuperative Heat Exchanger to Streamline the Condensation of the Steam-Gas Mixture)
Bc. Adrian Stec prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Konstrukční návrh vysokotlakého ohříváku vody pro tlakovodní jadernou elektrárnu
(Proposal of High Pressure Heater for Nuclear Power Plant)
Bc. Filip Zajac prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Matematická simulace spalování uhlí
(Mathematical Simulation of Coal Combustion)
Ing. Yesudass Arasappan, M.Sc. prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Návrh čtyřstupňového vzduchového pístového kompresoru
(Design of a Four-Stage Air Piston Compressor)
Cecil Sundaram Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Návrh chladičů pro pístový kompresor
(Design of Piston Compressor Coolers)
Sivakumar Vetrivelavan Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Masters
Návrh kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem
(The Design of the Cogeneration Unit with a Reciprocating Piston Internal Combustion Engine)
Ing. Michal Černák doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh na zvýšení účinnosti spalovací mikroturbíny pro kogenerační jednotku
(Proposal to Increase Efficiency of Combustion Microturbine for Cogeneration Unit)
Bc. Jan Meissl doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh ohříváku vzduchu pro parní plynový kotel
(Design of the Air Heater for the Steam Gas Boiler)
Bc. Martin Chmiel doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh Rankin-Clausiových parních cyklů s mezipřihřevem přehřáté páry a bez této metody zvyšování účinnosti
(Design of the Rankine-Clausius Steam Cycle with the Intermediate Superheating of Superheated Steam and the Cycle without this Method of Efficiency Increasing)
Nishanth Valluru Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Návrh snížení hluku dieselgenerátoru
(Design of Reduce the Noise of the Diesel Generator)
Murali Mahesh Ramasamy Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Návrh systému chlazení experimentálního měřícího standu
(Design of Cooling System for the Experimental Measuring Stand)
Ing. Jiří Erhardt Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Návrh systému odvodu spalin z měřícího standu vybaveného spalovacím motorem
(Design of Exhaust System for the Experimental Measuring Stand equipped with an Internal Combustion Engine)
Midhun Kumar Suresh Kumar Balamani Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Návrh vzduchového a spalinového traktu pro plynofikovaný kotel
(Design of Air and Flue Gas Duct for Modified Gas-Fired Boiler )
Ing. Lukáš Veverka doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Návrh vzduchového ejektoru
(Design of the Air Ejector)
Donald Wilfred Shelly Charles Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Návrh zkušební linky pro výzkum chlazení páry
(Design of a Test Line Used for Steam Cooling Research )
Sukesh Prabu Sundararajan Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Masters
Numerický výpočet posledního stupně a difuzoru experimentální parní turbíny T10MW
(Numerical Calculation of the Last Stage and Diffuser of the Experimental Steam Turbine T10MW)
Breno Chaves e Silva Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. Masters
Ohřívák páry u energetického zdroje s akumulací elektřiny EC CAES
(Steam Heat Exchanger in Energy Unit with Electricity Accumulation)
Bc. Pavel Michalka doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Ohřívák páry u parogenerátoru pro ZEVO a návrh regulace teploty páry
(Steam Heater by the Steam Generator for ZEVO and Design of Steam Temperature Regulation)
Bc. Tomáš Stolařík doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Optimalizace provozu filtrační stanice povrchové vody
(Optimization of Surface Water Filtration Station Operating)
Bc. Silvie Janáková, DiS. Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Masters
Optimalizace výroby demineralizované vody
(Optimization of Demineralised Water Production)
Bc. Jan Stachovec Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Masters
Rekonstrukce kotle K9 za účelem dodržení nových emisních limitů
(Reconstruction of the K9 Boiler to Accomplish New Emission Limits)
Bc. Dominik Matouš Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Masters
Simulace přenosu plynných látek a spalování methanu v pádové trubce pomocí ANSYSU.
(Simulation of the Gaseous Species Transport and Combustion of the Methane in the Drop Tube using ANSYS)
Manjesh Ramakrishnaiah doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Solární soustava pro rodinný dům pro přípravu teplé vody a přihřívání bazénu
(Solar System for a Family House for Hot Water Preparation and Swimming Pool Pre-heating)
Deepak Balaji Ing. Ondřej Němček, Ph.D. Masters
Solární soustava pro rodinný dům s orientací střechy východ – západ
(Solar System for a Family House with Orientation of Roof: East - West)
Balaji Shanmugham Ing. Ondřej Němček, Ph.D. Masters
Spolupráce solární soustavy a tepelného čerpadla v rodinném domě
(Collaboration of the Solar System and the Heat Pump in a Family House)
Bc. Petr Schabjuk doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Studie vlivu regenerace na zvýšení účinnosti spalovací turbíny
(Study of the Effect of Regeneration on the Efficiency of the Combustion Turbine)
Bc. Martin Okrouhlý Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Systém chlazení mléka
(Milk Cooling System)
Ing. Roman Kluka doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Tepelná bilance parní turbíny a návrh VTO
(Steam Turbine Thermal Balance and Proposal of High Pressure Feedwater Heater)
Bc. Paweł Waclawek Ing. Radim Janalík, CSc. Masters
Umístění obtokového ventilu pro regulaci toku výfukových plynů turbodmychadlem pro přeplňování motoru silničního vozidla
(Location By-Pass Valve for Regulating the Exhaust Flow for Engine Supercharging Turbocharger Road Vehicle)
Bc. Josef Staněk doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Vliv nedodržení izokinetických a izoaxiálních zásad vzorkování na výsledné hmotnostní koncentrace prachu v odpadním plynu
(Influence of Non-Compliance with Isokinetic and Isoaxial Sampling Condition on the Dust Mass Concentration in the Exhaust Gas)
Ing. Jakub Quasnitza Kadlíček Ing. Jiří Horák, Ph.D. Masters
Význam výbuchových parametrů v palivovém hospodářství
(Significance of Explosion Parameters in the Fuel Management)
Ing. Jana Spáčilová Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Masters
Zkušební stanoviště pro měření charakteristik turbodmychadla při průtoku spalin s tlakovými pulzacemi
(Testing Station for Turbocharger Characteristics Measurement at Flue Gas Flow with Compression Pulse)
Bc. Radomil Ťok doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Zvýšení výhřevnosti biodegradabilních materiálů
(Increasing of Biodegradeble Materials Heating Value)
Gizemsu Kaya Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Masters
Alternativní energetické procesy
(Alternative Energy Processes)
MSc. Maw Maw Tun, Ph.D. prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. Doctoral
Možnost použití biomarkerů k identifikaci zdrojů znečištění
(The possibilities of biomakers utilisation for pollution sources identification)
Ing. Kristína Štrbová, Ph.D. prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. Doctoral
Regenerace, revitalizace a energetická náročnost obytných budov
(Regeneration and Revitalization of Residential Houses and the Energy Performance)
Mgr. Sylva Kyselová, Ph.D. doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Doctoral

2017/2018

Title Name of student Supervisor Type
Návrh havarijního výměníku tepla pro jadernou elektrárnu
(Proposal of Emergency Heat Exchanger for Nuclear Power Plant)
Bc. Ing. Petr Krameš prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Návrh na využití tepla spalin z kogenerační jednotky pomocí náporové turbíny
(Proposal to Use the Combustion Gases Heat from a Cogeneration Unit Using a Special Turbine)
Ing. Jan Šebestík Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Bachelors
Návrh spalinového horkovodního výměníku na krbová kamna
(Design of Flue Gas Hot Water Exchanger for Fireplace Stove)
Ing. Pavel Šubert doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh systému vytápění a přípravy TV pro rodinný dům
(Heating System for Family House )
Ing. Dalibor Bílek doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Bachelors
Návrh úprav aerodynamického tunelu pro zkoumání aerodynamických vlastností profilů listů větrných elektráren
(Modifications of the Wind Tunnel for Wind Turbines Aerodynamic Profiles Investigation )
Martin Bodlák doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Bachelors
Optimalizace spotřeby vody při úpravě strusky
(Water Consumption Optimization in Slag Treatment Process)
Bc. Tomáš Placzek Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro dopravu koksu do nákladního vozu
(Equipment for Transportation of Coke to Truck Trailer)
Ing. Jiří Čerbák prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Bachelors
Analýza procesu hoření dřevěných briket
(Analysis of the Lump Wood Burning Process)
Ing. Martin Garba Ing. František Hopan, Ph.D. Masters
Experimentální studium možností zvyšování výkonu křížových tepelných výměníků
(Experimental Study of Possibilities of Increasing the Thermal Output of Cross-Flow Heat Exchangers)
Ing. Václav Lysek prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Masters
Koncepční návrh kogenerační jednotky pro doplnění tepelného zdroje s akumulací tepla
(Conceptual Design of Cogeneration Units to Supplement the Heat Source with the Accumulation of Heat)
Bc. David Onderka doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Koncepční návrh kogenerační jednotky s mikroturbínou s regeneračním ohřevem vzduchu a akumulací tepla
(Conceptual Design of the Cogeneration Unit with Micro Turbine with Regenerative Heating of Air and Heat Accumulator)
Bc. Jaroslav Nečas doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Možnosti využití bioplynu z kompostu pro konkrétní realizaci
(Possibilities of Compost Biogas Using for Concrete Realization)
Ing. Michaela Frömlová prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Masters
Návrh kogenerační jednotky pro potřeby Víceúčelové sportovní haly VŠB
(Design of a Cogeneration Unit for Multi-purpose Sports Hall)
Bc. Petr Glabazňa Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Návrh konceptu systému SCR denitrifikace spalin ve variantě "High Dust"
(Concept of the SCR "High Dust" for Flue Gas Denitrification )
Bc. Jakub Ostárek doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Masters
Návrh metody identifikace spalování nekvalitních paliv při vytápění domácností
(Proposal for the Method of Identification of Combustion of Poor Quality Fuels for Domestic Heating)
Ing. Stanislav Bajer Ing. Jiří Horák, Ph.D. Masters
Návrh prototypového zařízení pro výzkum spalování paliv ve fluidní vrstvě a snižování emisí těžkých kovů
(Design of a Prototype Device for Study of the Combustion of Fuels in the Fluidized Bed and Reduction of Heavy Metals Emissions)
Ing. Marek Jadlovec, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Masters
Návrh přihřívání páry pro turbínu tlakovodní jaderné elektrárny
(Design of Steam Reheating for the Turbine of the Pressurized Nuclear Power Plant)
Bc. Juraj Trgiňa prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh solárního tanku a solárního systému
(Solar Tank and Solar System Design)
Bc. Pavel Moštěk doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh technologie malé vodní elektrárny
(Technology Design of Small Hydropower Plant)
Bc. Marek Novák doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Masters
Návrh tepelné centrály s kogenerací a akumulací tepla
(Design of Thermal Power Plant with Cogeneration and Heat Accumulation)
Bc. Václav Maršálek doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh tepelného čerpadla voda - voda
(Water-to-Water Heat Pump Design)
Ing. Tomáš Novotný doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh tepelného čerpadla vzduch-voda
(Air-Water Heat Pump Design)
Ing. Jakub Těšický doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh tepelné solární soustavy a solárního kolektoru
(Design of Thermo Solar System and Solar Collector)
Bc. Jakub Klein doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh úpravy reaktoru zplyňovací technologie
(Adjustment of the Gasification Reactor Technology)
Ing. Jakub Čespiva Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Masters
Návrh využití tepla z výměníku před absorbérem odsíření v Elektrárně Dětmarovice
(Proposal for Utilization of Heat from Exchanger before Desulfurization Absorber in Power Plant Dětmarovice)
Ing. Jan Kisza doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh změny vstupní vody pro technologii CHÚV biokotle K4 z pitné vody na vodu surovou
(Design of Water Change on Inlet into Water Treatment Technology of Boiler K4 from Drinking Water to Raw Water)
Bc. Miroslav Kacíř Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Masters
Předehřev napájecí vody sytou parou
(Preheating the Supply Water with Saturated Steam)
Bc. Ladislava Lipinová doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Předehřev vzduchu spalovací turbíny u energetické centrály s akumulací elektřiny (EC CAES) s kogenerační jednotkou
(Gas Turbine Air Preheater at the Ower Station with Electricity Storage (EC CAES) with the Cogeneration Unit)
Ing. Vojtěch Vavřička doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Předehřívák vzduchu plynové turbíny u energetické centrály s akumulací elektřiny (EC CAES) s horkovodním kotlem
(Gas Turbine Air Preheater at the Power Station with Electricity Storage (EC CAES) with the Hotwater Boiler)
Bc. Ondřej Baron doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Rekonstrukce poloprovozní měřicí trati pístového kompresoru 1TSK 115 – způsob měření průtoku chladicí vody
(Reconstruction of the Pilot Piston Compressor Measuring Track 1TSK 115 – a Way of Measuring the Flow Rate of Cooling Water)
Ing. Alena Kociánová doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Využívání bioplynu pro energetické účely
(Use of Biogas for Energy Purposes)
Bc. Adam Šimeček Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Masters
Zapojení chladičů kompresoru pro energetickou centrálu s akumulací elektrické energie - EC CAES
(The Involvement of the Coolers of the Compressor for Energy Headquarters with the Accumulation of Electrical Energy - EC CAES)
Ing. Jan Výtisk doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Zařízení pro udržování konstantního tlaku vzduchu na výstupu z kompresoru při využití jeho kompresního tepla pro výrobu elektřiny
(Device for Providing of Constant Air Pressure at the Compressor Outlet by Using its Compression Heat to Produce Electricity)
Bc. Lukáš Šubrt doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Pyrolýzní zpracování odpadního materiálu TETRA PAK
(Pyrolysis Processing of Waste Material TETRA PAK)
Ing. Petr Pavlík, Ph.D. prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Doctoral
Výzkum vlivu skladby komunálního odpadu využívaného v ZEVO na tavitelnost popela
(The research of municipal waste composition utilized by technology of waste-Zevo on ash melting point)
Ing. Karla Kryštofová prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. Doctoral

2016/2017

Title Name of student Supervisor Type
Kogenerační jednotka jako zdroj tepla vybraného objektu
(Cogeneration Unit as a Heat Source for Selected Object)
Bc. Radomil Ťok prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Koncepční návrh solárního Stirlingova motoru pro nízké teploty
(Conceptual Design for Solar Low Temperature Stirling Engine)
Bc. Vít Plesník doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Měření průtoků vody v potrubích velkých průměrů
(Water Flow Measurement in Pipeline of Large Diameter)
Bc. Pavel Michalka Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Metodika stanovení hlučnosti energetických strojů
(The Methodology to Determine the Noise Level of Energy Machines)
Bc. Paweł Waclawek Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Monitoring provozu kompresorové stanice
(Monitoring of the Compressor Station Operation )
Ing. Lukáš Veverka Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Možnosti a podmínky využití plynu získaného pyrolýzou biomasy
(Possibilities and Conditions the Using of the Gas Produced by Biomass Pyrolysis )
Bc. Silvie Janáková, DiS. Ing. Jan Najser, Ph.D. Bachelors
Možnosti termického zpracování komunálního odpadu
(Thermal Utilization of Waste)
Ing. Jana Spáčilová prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Návrh a výpočet výměníku pro klimatizační jednotku osobního automobilu
(Design and Calculation of the Heat Exchanger for the Car Air Conditioner )
Bc. Tomáš Stolařík doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh malé vodní elektrárny
(Proposal of Small Hydropower Plant)
Bc. Filip Zajac doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh malé vodní elektrárny
(Proposal of Small Hydropower Plant)
Ing. Roman Kluka doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh na zefektivnění provozu parní předávací stanice
(Proposal of the Operational Streamlining of the Steam Exchange Station)
Ing. Jiří Erhardt doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh nového zdroje vytápění rodinného domu
(Proposal of New Source of Heating at the Family House)
Ing. Martin Bužek Ing. Ondřej Němček, Ph.D. Bachelors
Návrh parametrů kogenerační jednotky se spalovací turbínou
(Design of Parameters of the Cogeneration Unit with Combustion Turbine)
Bc. Jan Stachovec prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Návrh rozvodů tlakového vzduchu v Teplárně Karviná
(Proposal of Pressure Air Distribution in Heating Plant Karviná)
Ing. Jakub Quasnitza Kadlíček Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Návrh tepelné solární soustavy pro ohřev pitné a bazénové vody
(Proposal for Solar Thermal System for Heating Drinking Water and Swimming Pool Water)
Bc. Lukáš Pustka doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh tepelné solární soustavy s optimalizací sklonu kolektorů
(Proposal of Thermosolar System with Optimization of Collectors' Inclination)
Bc. Petr Schabjuk doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh vytápění klimatizované vlakové motorové jednotky řady 844
(Design of Heating for the Air-Conditioned Train Motor Unit of Type series 844th)
Bc. Tomáš Janák doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Stanovení tepelné účinnosti parního kotle
(Determining the Thermal Efficiency of Steam Boiler )
Bc. Daniel Škarka Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Tepelná renovace objektu
(Thermal Rehabilitation of the Building)
Bc. Josef Staněk prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Výměník pro odvod zbytkového tepla jaderného reaktoru
(Heat Exchanger for Residual Heat Removal from Nuclear Reactor)
Bc. Adrian Stec prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Využití energie větru v dané lokalitě, návrh listu větrné elektrárny
(Utilization of Wind Energy in a Given Location, Blade Chord Geometry Dimmensioning)
Bc. Martin Okrouhlý doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Bachelors
Zhodnocení a návrh technologických opatření a úprav za účelem snížení energetických ztrát budovy
(Evaluation and Proposal of Technological Measures and Adjustments in Order to Reduce the Energy Losses of the Building)
Bc. Martin Chmiel Ing. Ondřej Němček, Ph.D. Bachelors
Analýza dějů ve spalovacím prostoru
(Analysis of Phenomena in Combustion Chamber)
Ing. Václav Pospíšilík prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Masters
Analýza vlivu hustoty sítě a turbulence na numerické řešení proudění v turbínových stupních
(Analysis of the Influence of the Density of the Network and the Turbulence on the Numerical Solution of the Flow in Turbine Stages)
Bc. Kamil Karczmarczyk doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Koncepční návrh kogenerační jednotky s mikroturbínou pro bioplynovou stanici
(Conceptual Design of Cogeneration Units with Micro Turbine for Biogas Plants)
Bc. Petr Pšeja doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh horkovodního fluidního kotle o výkonu 15 MWt
(Proposal Hot Water Fluidized Bed Boiler Power of 15 MWt)
Bc. Martin Bělík doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh konceptu SCR ve variantě "Tail End" pro denitrifikaci spalin
(Concept of SCR "Tail End" for Flue Gas Denitrification)
Bc. Tomáš Tužinský doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Masters
Návrh nízkoemisního hořáku spalujícího dřevní pelety
(Design of Low-Emission Burner for Wood Pellets Combustion)
Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D. Ing. Jiří Horák, Ph.D. Masters
Návrh proudového kompresoru pro odsávání vysokopecního plynu
(Design of the Current Compressor for the Extraction of Blast Furnace Gas)
Bc. Richard Wenzel doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Návrh regulačního výměníku tepla pro parní fluidní kotel o výkonu 20 MWt
(Proposal Regulatory Heat Exchanger for Steam Fluidized Bed Boiler with an Output of 20 MWt)
Bc. Jaromír Kavan doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh rekonstrukce kotle na spalování dehtové topné směsi
(Proposal for Reconstruction of Boiler Burning Tar Fuel Mixtures)
Bc. Michal Urban doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh rozvodu a směšovací stanice alternativních plynných paliv
(Design of Mixing Station for Alternative Gaseous Fuels)
Bc. Robert Olejník prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Masters
Návrh tepelného čerpadla země-voda
(Ground to Water Heat Pump Design)
Bc. Jakub Dvořáček doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh úprav brýdových a plynových hořáků kotle K6 TČA pro snížení struskování
(Proposed Modifications Gas Burners and Boilers K6 TCA to Reduce Slagging)
Bc. Adam Konderla doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úprav kotle pro ústřední vytápění s ohledem na minimalizaci emise CO
(Modifications of Boilers for Central Heating to Minimize Emissions of CO)
Bc. Jiří Palička doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Masters
Návrh úpravy rozvodné sítě Teplárny Krnov
(A Draft Amendment to the Grid of Heating Plant Krnov)
Bc. Vladimír Kosinka doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh zvýšení elektrického výkonu bioplynové stanice technologií ORC
(Proposal to Increase the Power Output of a Biogas Plant Technologies ORC)
Bc. Tomáš Barát doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Optimalizace provozu vybrané bioplynové stanice (BPS)
(Optimization Operation of the Selected Biogas Plants (BGP))
Bc. David Čulík Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Masters
Optimalizace výroby a spotřeby energie ve společnosti AGRAS Želatovice, a.s.
(Energy Production and Consumption Optimalization in the Company Agras Želatovice, a.s.)
Bc. Radek Zděblo Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Masters
Protitlaková parní turbina pro pohon napájecího čerpadla
(Backpressure Steam Turbine to Drive the Feed Pump)
Ing. Josef Mráček doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Přehřívák páry generované v systému pro akumulaci elektřiny
(Superheater of Steam which is Generated in System for Electricity Accumulation)
Ing. Filip Knotek doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Výroba elektřiny z akumulovaného tepla v systému pro akumulaci elektřiny
(Production of Electricity from Accumulated Heat in System for Electricity Accumulation)
Bc. Martin Vařák doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Využití slunečního záření pro ohřev bazénové vody
(Use of Solar Radiation for Heating of Swimming Pool Water)
Bc. Václav Vrzgula doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Formy výskytu uhlíku jako indikátory spalovacích procesů
(Forms of occurrence of carbonaceous material as indicators combustion processes)
Ing. Marek Kucbel, Ph.D. et Ph.D. prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. Doctoral

2015/2016

Title Name of student Supervisor Type
Energetická bilance budovy
(Energy Balance of the Building)
Bc. Jakub Horňák prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Fotovoltaická elektrárna 5 kWp
(Photovoltaic Power Plant 5 kWp)
Bc. Pavel Moštěk doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Hodnocení garantované výkonnosti kompresorů v provozních podmínkách
(Evaluation of Guaranteed Performance of Compressors in Operating Conditions)
Ing. Marek Jadlovec, Ph.D. Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Malá vodní elektrárna
(Small Hydro Power Plant)
Bc. Jakub Klein doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Měrná spotřeba energie turbodmýchadla poháněného odběrovou kondenzační turbínou
(Specific Energy Consumption of Turbocharger Driven by Condensing Turbine)
Ing. Jakub Čespiva doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Možnosti snížení nákladů na vytápění rodinného domu
(Possibilities of Energy Cost for Family House Heating)
Bc. Miroslav Kacíř Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Návrh a výpočet krbových kamen s teplovodním výměníkem
(Design and Calculation Stove with Water Heat Exchanger)
Ing. Martin Garba doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh trubkového výměníku spaliny-vzduch
(Proposal of Tube Heat Exchanger Combustion Gases-Air)
Bc. David Onderka prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Návrh vodní elektrárny
(Hydroelectric Power Plant Project)
Bc. Jan Meissl doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh výměníku tepla pro pasivní havarijní systém jaderné elektrárny
(Proposal of Heat Exchanger for Passive System of Nuclear Power Plant)
Bc. Petr Glabazňa prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Ověření chladícího výkonu ventilátorové chladicí věže
(Confirmation of Fan Cooling Tower Output)
Ing. Jakub Těšický Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Polosuchá metoda čištění spalin u spalovny průmyslových odpadů
(Semi-dry Method for Cleaning Combustion Gases in Incineration Plant )
Bc. Lukáš Šubrt prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Porovnání energetických zdrojů pro vytápění rodinného domu
(Comparison of Energy Sources for Family House Heating)
Ing. Stanislav Bajer Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Posouzení budovy z hlediska nároků na tepelnou energii
(Evaluation of the Building from the Aspect of Thermal Energy Consumption)
Bc. Václav Maršálek prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Problematika výpočtu výměníku pro chlazení kompresoru
(The Issue of the Calculation of the Heat Exchanger for Cooling of the Compressor)
Bc. Jan Molík Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Radioaktivní odpady charakteru NORM/TENORM a řízené uvolňování přírodních radionuklidů
(Radioactive Waste NORM/TENORM and Controlled Release of Natural Radionuclides)
Bc. Lukáš Wojdyla prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Shrnutí současného stavu využívání CNG v České republice
(A Summary of the Current State of the Use of CNG in the Czech Republic)
Bc. Jaroslav Nečas prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Solární soustava pro přípravu teplé vody
(Solar System for Hot Water Preparation)
Bc. Jiří Chvostek doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Srovnání alternativních pohonů automobilů
(Comparison of Alternative Fuels for Cars)
Ing. Václav Lysek prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Termosolární soustava pro rodinný dům
(Thermosolar System for a Family House)
Ing. Michaela Frömlová doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Výskyt problémů s rázovou kompresí a rázovou expanzí – studie
(The Occurrence of Problems with the Shock Compression and Shock Expansion - Study)
Ing. Jan Výtisk doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Vytápění rodinného domu pomocí spalovacích zdrojů
(Heating of the Family House by Using of Combustion Sources)
Bc. Adam Šimeček Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Zhodnocení energetických toků v daném objektu
(Evaluation of Energy Flows in the Building)
Bc. Dominik Matouš prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Analýza vlivu parametrů páry na ZEVO
(Analysis of Steam Parameters for ZEVO)
Bc. Jiří Chromek Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D. Masters
Koncept kotelny pro spalování dřevní štěpky
(The Concept of the Boiler for Wood Chips Burning)
Bc. Jana Vilášková doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Masters
Měření cirkulačních ztrát u šroubových kompresorů
(Measurement of Circulation Losses for Screw Compressors)
Bc. Martin Vobořil doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Návrh denitrifikačního zařízení pro teplárenský zdroj 2 x 37,7 MWt
(Proposal of Denitrification Equipment for Heat Plant 2 x 37.7 MWt)
Bc. Ondřej Kičmer doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh kogenerační jednotky pro doplnění tepelného zdroje s akumulací tepla
(Design of Cogeneration Units to Supplement the Heat Source with the Accumulation of Heat)
Ing. Jan Mendrygal doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh parametrů kompresoru pro stlačování zemního plynu pro automobily
(Design of Parameters of the Compressor to Compress the Natural Gas for Cars)
Bc. Martin Hrehuš prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Masters
Návrh solárního Stirlingova motoru
(Design of Solar Stirling Engines)
Bc. Vít Lebeda doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh solární soustavy a solárního kolektoru
(Design of Solar System and Solar Collector)
Bc. Miroslav Charvát doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh systému vážení pro pilotní pyrolýzní jednotku na zpracování organických paliv
(Design of the Weighing System for Pilot Pyrolysis Unit for Processing Organic Fuels)
Ing. Jan Kielar, Ph.D. Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Masters
Návrh tepelného čerpadla země - voda
(Geothermal Heat Pump Design)
Bc. Lukáš Bielan doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh úprav kotle K3 v Teplárně Olomouc pro snížení emisí SO2
(Proposal of Modifications of the Boiler K3 in Olomouc Heat Plant to Reduce SO2 Emissions)
Bc. Pavel Bukva doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úpravy dopravního zařízení fluidního kotle pro zvýšení účinnosti a snížení emisí
(Proposal to Amend of Transport Equipment of Fluidized Bed Boiler to Increase Efficiency and Reduce Emissions)
Bc. Jiří Vořech doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úpravy fluidního kotle K5 v Teplárně Olomouc pro snížení emisí NOx
(Proposal of Reconstruction of Fluidized Bed Boiler K5 in Olomouc Heat Plant to Reduce NOx Emissions)
Bc. Michal Jiříček doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úpravy fluidního kotle pro snížení emisí NOx
(Proposal to Amend of Fluidized Bed Boiler to Reduce NOx Emissions)
Bc. Marek Goryczka doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh vzduchotechnického zařízení pro výrobní objekt
(Air Conditioning Proposal of Production Hall)
Bc. Iveta Kelnarová Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Masters
Navýšení výkonu turbíny při vyřazeném regulovaném odběru
(Enhanced Power of Turbine by Closed Regulated Extraction)
Bc. Janusz Mocek doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Porovnání bioplynů pro kogenerační jednotky a návrh zařízeni na zlepšení jejich spalování
(Comparison of Biogas for Cogeneration Units and the Design of Devices to Improve their Combustion)
Bc. Martin Přikryl doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Posouzení provozu hořáku zemního plynu z hlediska produkce emisí a vlivu přebytku vzduchu na spalovací proces
(Assessment of the Operation of the Gas Burner in Terms of Emissions Production and Influence of the Excess Air on Combustion Process)
Ing. Matěj Dobner prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Masters
Posouzení vlivu granulometrie paliva na výtěžnost produktů při termické degradaci organických paliv
(Impact Assessment of the Particle Size on the Production Yield in the Thermal Degradation of Organic Fuels)
Ing. Ondřej Humpolec Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D. Masters
Přehřívák páry kotle HRSG pro Flexibilní energetický systém
(Design of Boiler HRSG for Flexible Energy System)
Ing. Jakub Jedlička doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Přehřívák páry pro spalovny komunálních odpadů
(Steam Superheater for Municipal Waste Incinerators)
Ing. Ondřej Štukavec doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Solární soustava s trubicovými kolektory
(Solar System with Tube Collectors)
Bc. Daniel Cabiš doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Spalovací zařízení pro termickou likvidaci nízko a středně aktivních radioodpadů
(Combustion Equipment for Thermal Incineration of Low and Medium Radioactive Waste)
Bc. Tomáš Michna prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Tepelné čerpadlo pro bytový dům
(Heat Pump for Residential Building)
Bc. Michal Havlíček doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Využití sluneční energie pro rodinný dům
(Utilization of Solar Energy for the Detached House)
Bc. Jiří Otipka doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Zhodnocení provozu spalovacího zařízení pro plynná paliva se zahrnutím praktických měření
(Evaluation of Combustion Equipment Operation for Gaseous Fuels Including Practical Measurements)
Bc. Jan Fedák prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Masters
Zkušební trať s proudovým kompresorem
(Test Track with Jet Compressor)
Ing. Jaromír Šmída doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Kogenerace energie s pístovými spalovacími motory
(Cogeneration of energy with piston combustion engines)
Ing. Mário Balco, Ph.D. doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Doctoral
Určení energetických zisků koncentrační solární elektrárny typu CSP Dish Stirling
(Determination of Energy Gains Concentrating Solar Power Plant Dish Stirling Type)
Ing. Petr Hajdučko, Ph.D. doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Doctoral
Využití energie stlačeného zemního plynu v expanzní turbíně s předehřevem nad 150°C
(Usage of Energy Compressed Natural Gas in Expansionary Turbine with Preheating Above 150°C)
Ing. Libor Pilch, Ph.D. doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Doctoral
Výzkum kvalitativních parametrů vedlejších produktů po termické degradaci s prioritou energetického využití
(Research on quality parameters of byproducts after the thermal degradation of the priority energy recovery)
Ing. Libor Baraňák, Ph.D. prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Doctoral

2014/2015

Title Name of student Supervisor Type
Hodnocení stavu likvidace odpadních vod na území obce
(Evaluation of Sewage Disposal in the Municipality Area )
Ing. Alena Kociánová Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Konstrukce a aplikace trubkových výměníků tepla
(Design and Application of Tube Heat Exchangers)
Bc. Jaromír Kavan prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Malé modulární jaderné reaktory
(Small Modular Nuclear Reactors)
Bc. Tomáš Tužinský prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Měření průtoků plynů u plynových kotlů
(Gas Flow Measurement in Gas Boilers)
Ing. Jan Kisza Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Monitorování emisí plynných škodlivin ze spalovacích zdrojů
(Emission Monitoring of Gaseous Pollutants from Combustion Sources)
Bc. Jiří Palička Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Monitorování plynných škodlivin v průmyslovém podniku
(Monitoring of Gaseous Pollutants in Industrial Plant)
Eva Šťukavcová Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Možnosti měření výkonnosti kompresoru
(Measurement Possibilities of Compressor Capacity)
Bc. Adam Konderla Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Možnosti stanovení účinnosti fluidního kotle K5 v Teplárně Tábor
(Possibility of Determination of Efficiency for Fluidized bed Boiler K5 in Heating Plant Tábor)
Bc. Kamil Karczmarczyk Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Možnosti využití ORC systémů
(Possibilities of Use of ORC Systems)
Ing. Václav Pospíšilík doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Návrh malé vodní elektrárny
(Small Hydro Power Plant Project)
Bc. Martin Vařák doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh měřící trati s kompresorem JIKOV 112 pro měření jeho energetických charakteristik
(Proposal for Measuring the Track with a Compressor JIKOV 112 for Measuring its Energy Characteristics)
Bc. Milan Dostál doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Návrh výměníku pro využití spalin z krokové pece ve VUHŽ Dobrá
(Heat Exchanger Project for Combustion Gasses Heat Utilisation of Walking Beam Furnace in VÚHŽ Dobrá)
Bc. Ondřej Baron doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Parní generátory rychlých jaderných reaktorů
(Steam Generators of Fast Breeder Nuclear Reactors)
Bc. Michal Urban prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Potenciál energetického využití uhlí formou pyrolýzy
(Potential of Energy Use of Brownl Coal by Means of Pyrolisis)
Bc. Adam Feler prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Simulace a modelování procesů v jaderné elektrárně
(Simulation and Modeling of Processes in Nuclear Power Plant)
Ing. Vojtěch Vavřička prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Srovnání možností skládkování a spalování komunálních odpadů
(Comparison of Municipal Waste Landfilling and Incineration Possibilities)
Bc. Richard Wenzel prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Srovnání možností skládkování a spalování komunálních odpadů pro Olomoucký kraj
(Comparison of Municipal Waste Landfilling and Incineration Possibilities for the Olomouc Region)
Ing. Josef Mráček prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Stanovení účinnosti kotle s předřazenou spalovací turbínou
(Determination of Boiler Efficiency with Upstream Gas Turbine)
Bc. Marek Novák Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Studie vhodnosti jednotky pro energetické využití skládkového plynu
(Study on the Suitability of the Unit for the Energy Use of Landfill Gas)
Bc. Petr Pšeja doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Tepelné čerpadlo pro rodinný dům
(Heat Pump for Detached House)
Bc. Jakub Dvořáček doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Tepelný výměník pro spalovnu RAO
(Heat Exchanger for RAO Incineration Plant)
Bc. Robert Olejník prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Vyhodnocení provozu realizovaných náporových turbín
(Evaluation of the Operation Carried Ramjet Turbine)
Bc. Ladislava Lipinová doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Využití alternativních paliv v automobilovém průmyslu
(Alternative Fuels Utilization in Car Industry)
Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D. Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Využití spalovacích zdrojů pro vytápění rodinného domu
(Utilization of Combustion Sources for Heating of Family House)
Ing. Tomáš Novotný Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Využívání alternativních paliv pro mobilní dopravní prostředky
(Utilization of Alternative Fuels for Transport)
Bc. Jakub Ostárek prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Využívání bioplynu z hlediska efektivnosti
(The Use of Biogas in Terms of Efficiency)
Bc. David Čulík prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Zhodnocení pyrolýzního zpracování biomasy
(Evaluation of Biomass Pyrolysis)
Bc. Vladimír Kosinka prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Charakteristiky chování pevných biopaliv na pohyblivém roštu
(The Solid Biofuel Bed Characterization for a Travel Grate)
Ing. David Socha doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Masters
Implementace kogeneračních jednotek do tepelného zdroje vybaveného horkovodními kotli
(Implementation of Cogeneration Units in the Heating Plant Equipped with Hot-Water Boilers)
Ing. Michal Špaček doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Náhrada mokrých odlučovačů tkaninovými filtry na 4 zdrojích AMEPO
(Replacement of Wet Scrubbers with Fabric Filters on 4 Sources AMEPO)
Ing. et Ing. David Rigo Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Masters
Návrh energetických úspor pro rodinný dům
(Energy Savings Project for Detached House)
Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh jednotky denitrifikace spalin SCR ve variantě "Tail End" pro vybraný zdroj
(Design of the Flue Gas Denitrification SCR Unit for the Selected Energy Source in "Tail End" Variant)
Bc. Pavel Šišpera doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Masters
Návrh kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem o výkonu 500 kWe
(Design of Cogeneration Unit with Piston Combustion Engine Power Output 500 kWe)
Bc. Jonáš Straka doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh kondenzátoru vlhkosti z bioplynu
(Design of Condenser Humidity from Biogas)
Ing. Zuzana Spisarová Kautská doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Masters
Návrh nádrže kapalných uhlovodíků s vytápěním
(Proposal for a Tank of Liquid Hydrocarbons Including Heating)
Bc. Marek Zeman prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh odsířovacího zařízení pro kotle K1 až K4 v Teplárně Přívoz
(Draft Desulfurization Equipment for Boilers K1 to K4 in the Teplárna Přívoz)
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh odsiřovacího zařízení pro Teplárnu Planá nad Lužnicí
(Draft desulfurization Equipment for Teplárna Planá nad Lužnicí)
Bc. Ondřej Kilián doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh optimalizace výroby tepla pro průmyslový areál s využitím odpadního tepla
(Project of Intesification Heat Production for Industry Plant with Utilization of Waste Heat)
Bc. Tomáš Dubrava Ing. Michal Židek, Ph.D. Masters
Návrh parního kotle na biomasu o výkonu 22 t/h páry
(Draft Steam Biomass Boiler Output of 22 t/h of Steam)
Bc. Filip Ďurčat doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh rotační pece a dohořívací komory pro spalovnu nebezpečných odpadů
(Proposal of Rotary Kiln for Hazardous Waste Incineration Plant)
Bc. Jaromír Bušovský prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh spalovny kapalných odpadů
(Proposal of Liquid Waste Incinerator)
Ing. Milan Polášek prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh systému pasivního odvodu tepla z jaderného reaktoru
(Proposal of Passive System for Heat Removal from Nuclear Reactor )
Ing. Karel Lindovský prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh úprav hořáků na koksárenský plyn pro kotel o výkonu 67 t/h páry v Teplárně Přívoz
(Draft Amendments to the Burners for Coke Oven Gas for Boilers with 67 t / h of Steam in the Teplárna Přívoz)
Bc. Jiří Bernát doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úprav kotle fy VIADRUS o výkonu 20 kW pro spalování uhlí s ohledem na optimalizaci provozu a minimalizaci emisí
(Propose of Modifications of the Boiler VIADRUS 20 kW for Coal Combustion for Optimum Operation and Minimization of Emissions)
Bc. Petr Tomaštík doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Masters
Návrh úprav kotle K3 v Teplárně Olomouc pro snížení emisí NOx
(Propose Modifications to the Boiler K3 in Teplárna Olomouc to Reduce NOx Emissions)
Bc. Petr Dvořák doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úprav parního kotle 125 t/h v Teplárně Přerov
(Propose Modifications to the Boiler 125 t/h in the Teplárna Přerov)
Bc. Tomáš Nitsche doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úprav parního kotle K7 v Teplárně Mariánské Lázně pro zvýšení parního výkonu
(Propose Modifications to the Boiler K7 in the Teplárna Mariánské Lázně to Increase the steam output)
Ing. Ondřej Palička, Ph.D. doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úpravy dávkovacího zařízení biomasy do parního kotle K7 v Teplárně Mariánské Lázně
(Draft Modifications of Biomass Dispensing Equipment for Boiler K7 in the Teplárna Mariánské Lázně)
Bc. Radek Valouch doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úprav zařízení pro využití biomasy z proudící vzdušiny
(Proposed Modifications of Equipment for Use Biomass from Flowing Air Mass)
Bc. Robin Popiolek doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh zdroje s kogenerací pro zajištění dodávky tepla a elektrické energie pro nemocnici
(Design of Power Source with Cogeneration Units to Ensure the Supply of Heat and Electricity for a Hospital)
Ing. Pavel Friedel doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh zkušebního zařízení pro výzkum emisí rtuti ze spalování uhlí
(Design of Treatment Facilities for Research in Mercury Emissions from Coal Combustion)
Ing. Zuzana Vávrová, Ph.D. doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh zvýšení účinnosti kogeneračních jednotek zvýšením využití tepelné energie v lokalitě Rychvald
(The Proposal to Increase the Efficiency of the Cogeneration Units by Increasing the Utilization of Heat Energy in the Locality of Rychvald)
Ing. Jiří Koníček doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh zvýšení účinnosti kogenerační jednotky s plynovou turbínou s výkonem 100 kWe
(The Proposal to Increasing the Efficiency of the Cogeneration Unit with a Gas Turbine with an Output of 100 kWe)
Bc. Stanislav Cáb doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Ohřívák parovzduchové směsi kotle pro Flexibilní energetický systém (FES)
(Steam - Air Mixture Heater of the Boiler for FES )
Bc. Ondřej Valigura doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Ohřívák vzduchu kotle s roštovým ohništěm pro flexibilní energetický systém
(Air Heater of the Boiler for FES with Grate Furnace)
Bc. Michal Buchta doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Parní předehřívák koksárenského plynu
(Steam Preheater of Coke Gas)
Bc. David Závodský doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Solární soustava pro rodinný dům
(Solar System for the Detached House)
Bc. David Němec doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Vliv parametrů spalovacího vzduchu na účinnost Flexibilního energetického systému (FES)
(Influence of Parameters of Combustion Air for FES Efficiency)
Bc. Robert Gurský doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Aplikace flexibilního energetického systému pro využití tepla odpadních spalin
(Application of flexible energy system for heat utilization from waste flue gas)
Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D. doc. Ing. Ladislav Vilimec Doctoral
Hodnocení vzájemných vztahů mezi parametry kvality venkovního ovzduší
(Assessment of the interaction between the parameters of ambient air quality)
Mgr. Jiří Bílek, Ph.D., MBA prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Doctoral
Návrh využití plynu z pyrolyzní jednotky pro výrobu elektrické energie
(Návrh využití plynu z pyrolyzní jednotky pro výrobu elektrické energie)
Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D. prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Doctoral
Vybrané aspekty aplikace čpavkové metody odsíření v podmínkách legislativy ČR
(Selected aspects of the application of ammonia desulfurization method in terms of the legislation of the Czech Republic)
Ing. Rostislav Zbieg, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Doctoral

2013/2014

Title Name of student Supervisor Type
Ekonomické zhodnocení zateplení budovy
(Economic Evaluation of Building Insulation)
Bc. Martin Bělík Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Ekonomika jaderných elektráren
(Economy of Nuclear Power Plants)
Bc.Ing. Tomáš Sněhota prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Energetická bilance kondenzační parní turbíny s dvěma odběry
(Energy Balance of Condensing Steam Turbine with Two Extraction Points)
Bc. Patrik Richlý Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Energetická bilance protitlaké parní turbíny s jedním odběrem
(Energy Balance of Back Pressure Steam Turbine with One Extraction Point)
Bc. Jiří Otipka Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Energetické využití agropaliv
(Energy Utilization of Agrofuels )
Bc. Daniel Cabiš Ing. Jan Najser, Ph.D. Bachelors
Energetické využití odpadní biomasy v dřevozpracujícím průmyslu
(Energy Utilization of Biomass Waste in the Wood Processing Industry)
René Balcárek doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Hodnocení parních generátorů z hlediska jaderné bezpečnosti
(Nuclear Safety Evaluation in Steam Generators)
Bc. Martin Vobořil prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Koncepční návrh zdroje tepla pro technologické zařízení s kogenerací
(Conceptual Design of the Heat Source for Technological Equipment with Cogeneration Power )
Bc. Martin Přikryl doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Kondenzátor ucpávkových par
(Condenser of Packing Steam)
Bc. Roman Souček doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Metodika pro provozní zkoušky napájecích čerpadel v parních elektrárnách
(Procedure for Operational Feedwater Pumps Testing in Steam Power Plant)
Bc. Kateřina Nemravová Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Návrh malé vodní elektrárny
(Project of Small Hydropower Plant)
Ing. Viktor Mrázek doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh ohřevu vody pomocí sluneční energie
(Project of Water Heating Using Solar Energy)
Bc. Lukáš Bielan doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh solárního nízkoteplotního Stirlingova motoru
(Low-temperature Solar Stirling Engine Design)
Bc. Vít Lebeda doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Návrh větrné elektrárny
(Proposal of Wind Power Plant)
Robert Suchý doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh vytápění a ohřevu TUV v budově
(Proposal of Heating and Water Heating in the Building)
Bc. Martin Hrehuš prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Návrh vytápění a příprava teplé vody a výpočet tepelných ztrát objektu
(Proposal for Heating and Hot Water Preparation and Calculation of Heat Loss of the Building)
Bc. Michal Havlíček Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Návrh vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla
(Project of House Heating with Heat Pump)
Bc. Pavel Bukva doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh zajištění energií pro rodinný domek s využitím Stirlingova motoru
(The Proposal to Ensure Energy for Family House Using of the Stirling Engine)
Ing. Jan Mendrygal doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Parogenerátory tlakovodních jaderných elektráren
( Steam Generators for PWR Nuclear Power Stations)
Ing. Ondřej Štukavec prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Porovnání elektrického a vodního podlahového vytápění
(Comparison of Electric and Water Underfloor Heating)
Bc. Jan Bortlíček Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Porovnání různých zdrojů energie pro vytápění RD
(Energy Sources Comparison for Family House Heating)
Bc. Jana Vilášková Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Posouzení účinnosti kotlů na Teplárně Československé armády v Karviné
(Develop Evaluation Measuring the Effectiveness of the Heating Plant Boilers in the TČA Karviná)
Bc. Ondřej Kičmer doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Bachelors
Problematika stanovení průměrné koncentrace plynných složek spalin na výstupu z kotle
(Determinations of Average Concentrations of Gaseous Components of Waste Gases on Boiler Output)
Bc. Marek Goryczka Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Problematika stanovení průměrné teploty spalin na výstupu z kotle
(Determinations of Average Temperature of Waste Gases on Boiler Output)
Ing. Filip Knotek Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Přepravní kontejner pro radioaktivní odpady
( Transport Container for Radioactive Waste)
Ing. Jaromír Šmída prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Separace vlhké páry v jaderných elektrárnách
(Moisture Separators in Nuclear Power Plants)
Ing. Matěj Dobner prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Stanovení příkonu kotle v koksárenském plynu
(Determination of Boiler Input in Coke Gas)
Bc. Martin Štoppl Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Vypracujte návrh řešení čistění teplosměnných ploch u kotlů na spalování biomasy
(Develop a Proposed Solution for Cleaning of Heat Transfer Surfaces in Boilers for Combustion of Biomass)
Ing. Jan Kielar, Ph.D. doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Bachelors
Vypracujte zhodnocení vlivu biomasy na přímou a nepřímou účinnost spalovacích zařízení
(The Impact Assessment the Biomass Combustion on Direct and Indirect Device Combustion Efficiency)
Bc. Jan Fedák doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Bachelors
Využití plynových turbín v energetice
(Utilization of Gas Turbine in Energetics)
Bc. Michal Jiříček Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Zlepšení tepelných vlastností rodinného domu
(Thermal Quality Improvement of Family House)
Bc. Tomáš Michna Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Zvyšování účinnosti krbových kamen pomocí tepelného výměníku
(Increasing the Efficiency of the Stoves with a Heat Exchanger)
Ing. Ondřej Humpolec doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
3D numerický výpočet proudění v kompletním stupni experimentální parní turbíny T1MW a vliv geometrie proudových parametrů na účinnost.
(3D Digital Computation Fluxion in Full Quadratic Experimental Steam Turbine T1MW and Influence Steering-swivel Geometry Turbojet Parameter on Operation. )
Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
3D numerický výpočet proudění v modelu axiálního výstupního hrdla turbíny ŠKODA a porovnání s 3D výpočty stejného typu hrdla na díle
(3D Numerical Calculation Model of Axial Flow Turbine Outlet Branch ŠKODA and Comparison with 3D Calculations of the Same Type on the Part of the Throat)
Ing. Lukáš Mrózek doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Analýza vlivu tlakové ztráty na parametry zařízení FLEXIVIT
(Analysis of the Influence of Pressure Loss on the Parameters of the FLEXIVIT Device.)
Ing. Michal Tmej doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Koncepční návrh využití odpadního tepla kogenerační jednotky v zařízení na zpracování biomasy
(Conceptual Design of the Using of Waste Heat from Cogeneration Unit in Installation for Treatment of Biomassfor Industrial Enterprise)
Ing. Karel Goch doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Kondenzační parní turbína pro spalovnu odpadů
(Condensing Steam Turbine for Waste Incinerator)
Ing. Tomáš Zelený doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Konstrukční návrh kotle na pevná paliva pro zvýšení emisní třídy z č. 3 na emisní třídu č. 4
(Engineering Design of Solid Fuel Boilers to Increase the Share Class from No. 3 to No. 4 Emission Class)
Ing. Lenka Popelková Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh pyrolytického kotle na spalování biomasy
(Project of Desing of Biomass Pyrolytic Boiler)
Bc. David Onderka doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Masters
Měřící trať s axiálním ventilátorem s elektrickým i pneumatickým pohonem
(Measuring Stand with Axial Fan with Electric and Pneumatic Drive)
Ing. Tomáš David doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Návrh a výpočet odplyňovače napájecí vody
(Design and Calculation of Deaerator Feedwater)
Ing. Pavel Vavřička doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Masters
Návrh konstrukce zařízení pro havarijní vypouštění uhelného prášku ze zásobníků u kotlů K1 – K4 v Teplárně Karviná
(Design of Equipment for Emergency Discharge of Coal Dust from Storage Tanks for Boilers K1 - K4 Heating Plant in Karvina)
Ing. Pavel Keresztes doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh kontinuálního monitoringu složení spalin na výstupu z kotle
(Project of Waste Gases Continual Monitoring on the Boiler Output)
Ing. David Literák Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Masters
Návrh mokrého odlučovače popílku pro kotle spalující biomasu
(Draft Ash Scrubber for Biomass Boilers)
Ing. Martin Hutník doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh ohříváku parovzduchové směsi pro FES a jeho posouzení z hlediska systému kontrol spolehlivosti
(Design of a Heater of Steam-Air Mixture for the FES and Its Assessment from the Viewpoint of a Reliability Monitoring System)
Ing. Lukáš Bartoš doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Návrh opatření pro snížení úletu TZL z uhelného kotle firmy BENEKOV
(The Proposal of Measures to Reduce of Solid Particles in Flue Dust from Coal-fired Boiler Company BENEKOV)
Ing. Tomáš Habr doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Masters
Návrh proudového kompresoru pro ohřev napájecí vody, kde pracovní kapalinou je voda z napájecí předlohy a nasávanou parou je sytá pára z bubnu parního kotle
(Proposal Turbojet Compressor for Warming-up Feed-water, where Working Liquid is Water from Feeding Model and Sucker by Steam is Sick of Vapour from Diamond Steam-boiler )
Ing. Jiří Fogaraši doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Návrh úpravy kotle K1 v Teplárně ČSA v Karviné
(Modification of the Boiler K1 in the Heating Plant ČSA Karviná)
Ing. Tomáš Majkus doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úpravy kotle K2 v Teplárně Přerov pro zvýšení teploty přehřáté páry
(Propose Modifications in the Boiler K2 Teplárna Přerov to Increase the Temperature of Steam Output.)
Ing. Marek Meixner doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úpravy kotle K6 v Teplárně ČSA v Karviné
(Proposal of the Reconstruction of the Boiler K6 in the Heating Plant ČSA Karviná)
Ing. Marek Poklop doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úpravy zauhlování fluidních kotlů K1 a K2 v Teplárně Zlín
(Outline of the Coal Handling Fluidized Bed Boilers K1 and K2 in Zlín Heating Plant.)
Ing. Jan Plachý doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úprav zplyňovacího zařízení na biomasu v Teplárně Žiar nad Hronom
(Draft of the Reconstruction of the Biomass Gasifier Heating Plant Žiar nad Hronom)
Ing. Radim Fojtů doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh zařízení pro procesní zpracovaní rafinérských odpadních plynů
(Design of Device for Procedural Processing of Refinery Waste Gases)
Bc. Jiří Holler doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh zvýšení účinnosti kogenerační jednotky s využitím tepelného čerpadla
(The Proposal to Increase the Efficiency of the Cogeneration Unit Using the Heat Pump)
Bc. Jiří Szotkowski doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Optimalizace kotle LIGNÁTOR s ohledem na emisní limit CO
(Optimization of the Boiler LIGNÁTOR with View of the CO Limits )
Ing. Tomáš Piják doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Masters
Pasivní odvod zbytkového tepla z jaderného reaktoru MIR 1200
(Passive Residual Heat Removal from Nuclear Reactor MIR 1200)
Ing. Jan Srnec prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Rekonstrukce roštového kotle na hnědé uhlí
(Reconstrukcion of a Stoker-fired Boiler for Brown Coal)
Ing. Ján Václavík doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Spalovací komora pro Flexibilní energetický systém
(Combustion Chamber for the Flexible Energy System)
Ing. Jakub Janečka doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Tepelné čerpadlo vzduch - voda pro rodinný dům
(Air to Water Heat Pump for Detached House)
Bc. Tomáš Vladař doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Tepelný cyklus průmyslové parní turbíny s přihříváním a bez přihřívání páry
(Heat Cycle Industrial Steam Turbine with Reheating and without Steam Reheating)
Ing. Radek Kriho doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Větrání a klimatizace haly pro renovaci nástrojů
(Ventilation and Air Conditioning of the Hall for Tools Renovation)
Bc. Petr Grygar doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Masters
Vliv změny proudění spalovacího vzduchu na emise, výkon a účinnost kotle Hefaistos P1 3-článkový
(Effect of Changes in the Flow of Combustion Air on Emissions, Output and Efficiency of the Boiler Hefaistos P1 3-cell)
Ing. Jiří Klimčík Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Masters
Výpočtový projekt průtočného generátoru páry pro zařízení FLEXIVIT
(Computational Project of a Flow-through Steam Generator for the FLEXIVIT Device )
Ing. Josef Bárta doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Výpočtový projekt separačního kondezátoru pro zařízení FLEXIVIT
(Computational Project of a Separation Condenser for the FLEXIVIT Device )
Ing. Martin Nedbal doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Využití odpadního tepla z ohřívací pece
(Utilization of Waste Heat from the Heating Furnace)
Ing. Radim Brhel Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Masters
Změna parametrů práškového kotle
(Modification of Parameters of a Pulverized Coal-fired Boiler)
Ing. Martin Moch doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Kritéria pro výběr efektivní technologie pro energetické využívání směsných komunálních odpadů v podmínkách ČR
(Criteria for the selection of efficient technology for energy recovery from mixed municipal waste in the Czech Republic)
Ing. Radim Kovařík, Ph.D. prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Doctoral

2012/2013

Title Name of student Supervisor Type
Analýza havárie v jaderné elektrárně Fukushima
(Analyses of Accident in Nuclear Power Plant Fukushima)
Bc. Ondřej Kilián prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Analýza projektů jaderných bloků pro dostavbu Temelína
(Analyses of Nuclear Power Units Projects for Temelin)
Ing. Ondřej Palička, Ph.D. prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Bilance pyrolýzního zařízení
(Balance of Pyrolysis Equipment)
Ing. Zuzana Vávrová, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Chlazení komprimovaného vzduchu povrchovými výměníky u turbokompresorů
(Cooling Compressed Air by Surface Exchangers in Turbocompressors)
Bc. David Závodský doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Koncepční návrh kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem o výkonu 500 kWe
(Conceptual Design of Cogeneration Unit with Piston Combustion Engine with Power Output 500 kWe)
Ing. David Socha doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Návrh ekonomizéru pro kotel o jmenovitém výkonu 547 t/hod páry
(Economiser Desing for Boiler of Nominal Power 547 t/h of Steam)
Tomáš Poruba doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh kondenzačního výměníku za turbínou
(Condensing Heat Exchanger Design for Turbine)
Bc. Petr Dvořák doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh spalinového horkovodního výměníku na krbová kamna
(Project of Hot Water - Combustion Products Heat Exchanger for Wood Burning Stove)
Bc. Michal Buchta doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh spalovací turbíny do parního hospodářství
(Proposal of Steam Combustion Turbine for Steam Boiler Room)
Bc. Tomáš Dubrava Ing. Michal Židek, Ph.D. Bachelors
Návrh tepelného čerpadla
(Heat Pump Design)
Bc. Pavel Šišpera doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh zařízení pro sledování hladiny paliva v podavači do kroužkového mlýna
(The Design of Monitoring the Fuel Level in the Feeder into the Ring Mill)
Bc. Jakub Ptoszek doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Bachelors
Palivový diagram pro kotel bloku 200 MW el. Tušimice
(Fuel Diagram for Boiler of 200 MW Tušimice Block)
Bc. Ondřej Valigura doc. Ing. Ladislav Vilimec Bachelors
Pasivní a aktivní bezpečnostní systémy jaderných elektráren III. generace
(Passive and Active Security Systems in Nuclear Power Plant III. Generation)
Ing. Milan Polášek prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Rekonstrukce budovy s cílem snížení energetické náročnosti
(Building Reconstruction due to Energy Consumption Reduction)
Bc. Robin Popiolek prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Stanovení tepelné účinnosti parního kotle při spalování směsi průmyslových plynů
(Thermal Efficiency Determinations of Steam Boiler for Combustion of Industrial Gas Mixtures)
Ing. Pavel Friedel Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Stanovení tepelných bilancí budovy s využitím výpočetního softwaru
(Determination of the Heat Balance of the Building by Using the Computation Software)
Bc. Tomáš Nitsche prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Technicko-ekonomické srovnání jednotlivých způsobů vytápění budov s využitím výpočetního softwaru
(Technical and Economic Comparison of Various Methods of Heating of the Buildings by Using Computation Software)
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Účinnost kotle při spalování uhlí u kotle s přímým foukáním
(Boiler Efficiency at Coal Combustion in Boiler with Direct Blowing)
Bc. Robert Gurský doc. Ing. Ladislav Vilimec Bachelors
Výrobní teplo kotle bloku 200 MW
(Production Heat of a Boiler of a Block of 200 MW)
Ing. Michal Černák doc. Ing. Ladislav Vilimec Bachelors
Využití odpadního tepla kogeneračních jednotek v ORC
(Waste Heat Utilization from Cogeneration Units in ORC)
Ing. Jiří Koníček doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Využití tepla ze šroubových kompresorů
(Heat Utilization from Screw Compressors)
Bc. David Zimák doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Využívání bioplynu pro ostrovní provoz obchodního centra
(Biogas for Heat and Electricity of the Shopping Center)
Ing. Michal Špaček prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Zvýšení podílu spalování koksárenského plynu v kotli s granulačním ohništěm.
(Increase the Share of Coal Gas Combustion in the Boiler with Dry Fire.)
Bc. Jiří Bernát doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Bachelors
Bypassový výměník vlásenkového typu
(Bypass Heat Exchanger)
Ing. Jakub Smička doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Deskový přehřívák páry u kotle na spalování KO s vysokými parametry páry
(Steam Boiler Plate Superheater for Incineration of Municipal Waste with High Steam Parameters)
Ing. Otto Dunička doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Generátor syté páry pro FES na využití odpadního tepla
(Saturated Steam Generator for Flexible Energy System to Waste Heat Utilization)
Ing. Aleš Richter, Ph.D. doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Návrh měřicí techniky pro diagnostiku emisí z procesu mokrého hašení koksu
(Design Techniques for Measuring Emissions From Diagnosing the Wet Coke Quenching)
Ing. Josef Wandrol doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh parního generátoru pro jadernou elektrárnu VVER 1200
(Proposal of Steam Generator for NPP VVER 1200)
Ing. Tomáš Tomeček prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh tepelného čerpadla voda - voda
(Water to Water Heat Pump Design)
Ing. Lukáš Titz doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh úprav kotle 230 t/h páry pro spalování nízkovýhřevného paliva
(Propose Modifications to the Boiler 230 t / h of Steam for low Qality Burning Fuel)
Bc. Leoš Heger doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úprav spalinového traktu paroplynového cyklu pro urychlení procesu najíždění a diagnostiku teplosměnných ploch
(Propose Modifications to the Flue Gas Tract Combined Cycle to Speed up the Start-up and Diagnostics of Heat Transfer Surfaces)
Ing. Luděk Velísek doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úpravy zařízení pro kombinované spalování uhlí a alternativních paliv na teplárenském zdroji
(Design of Modifications to the Equipment for Co-Firing of Coal and Alternative Fuel Sources for Heat Generation.)
Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úprav zařízení pro předehřev trubkových předvalků
(Propose Modifications to the Device for Preheating Tube Billets)
Bc. Jan Kriško doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh vertikálního separátoru a přihřívače páry pro jadernou elektrárnu MIR 1200
(Proposal of Vertical Moisture Separator and Reheater for NPP MIR 1200)
Bc. Veronika Hegerová prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh výměníku havarijního dochlazování jaderné elektrárny AP 1000 Westinghouse
(Proposal of Heat Exchanger for Emergency Cooling NPP AP 1000 Westinghouse)
Ing. Jan Kučera prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh výměníku havarijního dochlazování jaderné elektrárny MIR 1200
(Proposal of Heat Exchanger for Emergency Cooling NPP MIR 1200)
Ing. Jaroslav Víteček prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh využití bioplynu z čistírny odpadních vod prostřednictvím kogeneračních jednotek
(Proposal for the Use of Biogas from Wastewater by Means of Cogeneration Units)
Bc. Martin Konderla doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh zařízení pro snížení emisí oxidů síry na výstupu z teplárenského zdroje
(Design Equipment to Reduce Sulfur Oxide Emissions at the Outlet of Heat Generation Source)
Bc. Miroslav Pajchl doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Potenciál obnovitelných paliv na území města Kopřivnice pro soběstačnou výrobu tepla na objektech majetku města
(Potential of RES for Heat in the City Kopřivnice)
Ing. Jakub Appel prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Masters
Proudová vývěva v systému turbíny K220-44
(Jet Air Vacuum Pump in System Turbine K220-44 )
Ing. Daniel Baselides doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Realizace a modelování prototypu "popkornového" fluidního zařízení
(Realization and Modeling of the Popcorn FB Boiler Prototype )
Ing. Ondřej Prokša prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Snížení spotřeby energie rodinného domu
(Reducing Energy Consumption in Detached House)
Ing. Lukáš Mosler doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Vstřikovací parogenerátor pro FES na využití odpadního tepla
(Injection Steam Generator for Flexible Energy System Using Waste Heat )
Ing. Josef Šrahůlek doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Využití odpadního tepla z kogenerační jednotky LOGANOVA
(Utilization of Waste Heat from Cogeneration Unit LOGANOVA)
Ing. Vojtěch Slíva Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Masters
Využití odpadního tepla z pece na ohřívání technologických součástí
(Utilization of Waste Heat from the Heating Furnace Technology Components)
Ing. Michal Bolek Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Masters
Využití tepla odchozích spalin z kotle pro ohřev vody
(Heat Utilization of Outgoing Combustion Products from Boiler for Hot Water Preparation)
Ing. Radim Jílek doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Zvýšení účinnosti kotle o výkonu 210 t/h při spalování černého uhlí
(Increasing Efficiency of Boiler 210 t/h for Hard Coal Combustion)
Mgr. Lucie Vybíralová doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Distribuce arsenu a rtuti při spalování ve fluidní vrstvě
(Distribution of arsenic and mercury during the laboratory combustion in fluidized layer)
Ing. Ondřej Němček, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Doctoral
Sušení velmi vlhkých látek s následným využitím odpadního tepla
(Drying highly humid substances with subsequent waste heat utilization)
Ing. Přemysl Kól doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Doctoral
Výzkum možnosti aplikace technologie SNCR pro denitrifikaci kotle K4 v Elektrárně Opatovice
(Research of possibility for the application of SNCR technology for denitrification in the power boiler K4 Opatovice)
Ing. Markéta Lovásová prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Doctoral

2011/2012

Title Name of student Supervisor Type
Barbotážní nádrž primárního okruhu jaderné elektrárny
(Bubbler Tank of Nuclear Power Plant Primary Circuit)
Ing. Martin Hutník prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Čerpadla v jaderných elektrárnách
(Pumps in Nuclear Power Plants)
Ing. Ján Václavík prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Energetické a ekonomické porovnání běžného a nízkoenergetického RD
(Energy and Economical Comparison of Common and Lowenergy Family House)
Bc. Jan Němeček Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Energie větru, návrh listu rotoru větrné elektrárny dle Betzovy a Schmitzovy teorie
(Wind Energy, Wind Turbine Rotor Blade Design According Betz and Schmitz Theory)
Ing. Tomáš Majkus doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Bachelors
Fotovoltaická elektrárna 3 MWp
(Photovoltaic Power Plant 3 MWp)
Bc. Tomáš Singr doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Fotovoltaický systém
(Photovoltaic System)
Bc. Jonáš Straka doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Jaderná bezpečnost u jaderných elektráren III. generace
(Nuclear Safety of Nuclear Power Plants Generation III.)
Ing. Jan Srnec prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Jaderné energetické reaktory
(Nuclear Reactors)
Ing. Tomáš Zelený prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Koncepční návrh kogenerační jednotky se spalovací mikroturbínou o výkonu 100 kWe
(Conceptual Proposal of Combined Heat and Power Unit with Combustion Micro turbine with Power Output 100 kW)
Bc. Stanislav Cáb doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Koncepční návrh kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem
(Conceptual Proposal of Combined Heat and Power Unit with Reciprocating Internal Combustion Engine)
Bc. Jiří Szotkowski doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Návrh chlazené sondy pro měření teploty ve spalovacím traktu granulačního kotle
(Design Cooled Probe for Measuring Temperature in a Combustion Boiler Tract)
Ing. Tomáš Piják doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Bachelors
Návrh měřicí sondy pro odběr plynného vzorku spalin z fluidní spalovací komory
(Design Probe for Sampling Flue Gas Sample from the Fluidized Combustion Chambers)
Ing. Jan Plachý doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Bachelors
Návrh ohříváku vody pro kotel na biopaliva
(Water Heater Design for Biomass Boiler)
Bc. Marek Skočík doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh rotační pece pro spalovnu radioaktivních odpadů
(Proposal of Rotary Killn for Radioactive Incineration Plant)
Ing. Tomáš Habr prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Návrh teplovodního výměníku spalin na krbová kamna
(Project of Hot Water - Combustion Products Heat Exchanger for Fire Place Stove)
Ing. Lenka Popelková doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Parní generátor jaderné elektrárny s rychlým reaktorem
(Steam Generator of Fast Breeder Nuclear Power Plant )
Ing. Radim Fojtů prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Parní kotel s regulací teploty páry vstřikem vlastního kondenzátu
(Steam Boiler with Temperature Control of Steam by own Condensate Injection)
Ing. Radek Kriho doc. Ing. Ladislav Vilimec Bachelors
Porovnání využitelnosti vytápění biomasou v obytném domě
(Comparison of Biomass Conversion Units in the House)
Bc. Tomáš Barát prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Přepracování a úprava radioaktivních odpadů
(Reprocessing and Treatment of Nuclear Waste)
Ing. Zdeněk Šmída, Ph.D. prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Redukce emisí NOx z regeneračního kotle metodou SNCR
(Emissions of NOx from Recovery Boiler and Its Reduction with SNCR)
Ing. Pavel Vavřička Ing. Karel Borovec, Ph.D. Bachelors
Řízení teploty spalin nad rosným bodem u kotle bez ohříváku vzduchu
(Control of the Flue Gas Temperature above the Dew Point of the Boiler without Air Heater)
Ing. Marek Meixner doc. Ing. Ladislav Vilimec Bachelors
Řízení teploty spalin nad rosným bodem u kotle s ohřívákem vzduchu
(Control of the Flue Gas Temperature above the Dew Point of the Boiler with Air Heater)
Ing. Martin Moch doc. Ing. Ladislav Vilimec Bachelors
Sekundární okruh jaderné elektrárny
(Secondary Circuit of Nuclear Power Plant)
Ing. Marek Poklop prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Simulace provozních procesů v tlakovodní jaderné elektrárně
(Simulation of Operational Processes in PWR Nuclear Power Plant)
Ing. Tomáš David prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Spalování radioaktivních odpadů
(Combustion of Radioactive Waste)
Ing. Jiří Fogaraši prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Tepelné čerpadlo
(Heat Pump)
Bc. Jiří Marek doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Tepelné čerpadlo země - voda
(Ground to Water Heat Pump )
Ing. Tomáš Míček doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Turbíny v jaderných elektrárnách
(Turbines in Nuclear Power Plants)
Ing. Jakub Janečka prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Úspora tepelné energie rodinného domu
(Thermal Energy Savings of House)
Ing. David Literák Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Vliv spoluspalování biomasy u kotle spalujícího uhlí na provozní vlastnosti a parametry
(Effect of Biomass Co-firing in Coal Fired Boiler for Operating Properties and Parameters)
Ing. Josef Bárta doc. Ing. Ladislav Vilimec Bachelors
Vliv zapojení vzduchových ventilátorů kotle s roštovým ohništěm na velikost vlastní spotřeby
(Effect of Air Fans Involvement of the Boiler with Grate Furnace to the Size of their owen Consumption)
Ing. Lukáš Bartoš doc. Ing. Ladislav Vilimec Bachelors
Výpočet účinnosti fluidního parního kotle nepřímou metodou dle ČSN 07 0302
(Calculation of Fluidized Bed Steam Boiler Efficiency according to ČSN 07 0302)
Ing. Jiří Klimčík Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Výpočet účinnosti fluidního parního kotle nepřímou metodou dle ČSN 07 0305
(Calculation of Steam Boiler Efficiency according to ČSN 07 0305)
Ing. Pavel Keresztes Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Využití odpadního tepla z technologie chlazení
(Utilization of Waste Heat from Cooling Technology)
Ing. Martin Nedbal Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Bachelors
Využití solární energie
(Solar Energy Utilization)
Ing. Lukáš Mrózek doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Využití solární energie pro ohřev vody
(Solar Energy Utilization for Water Heating)
Ing. Karel Goch doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Závislost účinnosti plynového kondenzačního kotle na změně výkonu
(Dependence of Efficiency Gas Condensing Boiler in Change of Heat Output)
Ing. Michal Tmej Ing. Jiří Horák, Ph.D. Bachelors
Bioplynové stanice a jejich efektivita
(Effectivity of the Biogas Units)
Ing. Simeon Slávik prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Masters
Kotel bloku 200 MW s předehřevem vzduchu recirkulací horkého vzduchu
(Boiler of a 200 MW Unit with Preheating of Air by Means of Recirculation of Hot Air)
Bc. Jakub Beránek doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Měřicí trať odstředivého čerpadla
(Measurement Stand for Centrifugal Pump)
Ing. Vít Kowolowski doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Návrh horizontálního ohříváku vody pro jadernou elektrárnu
(Proposal of Horizontal Water Heater for Nuclear Power Plant)
Bc. Josef Slíva prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh instalace parní turbíny
(Design of Steam Turbine Installation)
Bc. Tomasz Cieslar doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Návrh intenzifikace plynové kotelny v systému centrálního zásobování teplem
(Project of Intesification Gas Boiler House in Central Heating System)
Ing. Petra Petričko Ing. Michal Židek, Ph.D. Masters
Návrh kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem pro hotelový areál
(The Design of Co-generation Unit with Piston Combustion Engine for Hotel )
Ing. Adam Raszyk doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh kompenzátoru objemu pro jadernou elektrárnu 1500 MWe
(Proposal of Pressurizer for Nuclear Power Plant 1500 MWe)
Bc. Jiří Janošík prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh kompenzátoru objemu pro jadernou elektrárnu AP 1000 Westinghouse
(Proposal of Pressurizer for Nuclear Power Plant AP 1000 Westinghouse)
Ing. Petr Zapletal prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh mezipřehříváku páry pro kotel na spalování komunálních odpadů
(Design of an Intermediate Superheater of Steam for a Boiler for Combustion of Municipal Waste)
Ing. Jan Janša, Ph.D. doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Návrh nízkotlakého regeneračního ohříváku vody a návrh využití odpadní vody
(Proposal of Regenerative Heat Exchanger and Utilization of Waste Water)
Bc. Lukáš Petričko prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh parního generátoru pro jadernou elektrárnu generace III.
(Proposal of Steam Generator for Nuclear Power Plant Generation III.)
Bc. Kamil Teuer prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh parního kotle na odpadní teplo za spalovací turbínou SGT800 spalující zemní plyn
(Design of Steam Boiler on Thermic Waste for Combustion Turbine SGT800)
Bc. Martin Fránek doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh přestavby rozvodné sítě CZT Přerov
(The Rebuilding Design of Distributing Nets of Central Heating System Přerov )
Bc. Jiří Petýrek doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh separátoru a přihřívače páry pro tlakovodní jadernou elektrárnu
(Proposal of Separator and Steam Preheater for Nuclear Power Plant)
Bc. Jiří Janeček prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh solárního systému a akumulačního zásobníku
(Solar System Project and Solar Tank Design)
Bc. Jan Dvorský doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh spalovací komory pro nahřívání pyrolýzní pece
(Combustion Chamber Design)
Ing. Petr Pavlík, Ph.D. prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Masters
Návrh spalovací komory pro spalovnu radioaktivních odpadů
(Proposal of Combustion Chamber for Radioactive Incineration Plant)
Ing. Martin Boháč prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh svislého parního generátoru pro jadernou elektrárnu AP 1000 Westinghouse
(Proposal of Vertical Steam Generator for Nuclear Power Plant AP 1000 Westinghouse)
Ing. Oldřich Kolářík prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh tepelného čerpadla voda - voda
(Water to Water Heat Pump Design)
Bc. Michal Kramoliš doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh tepelného čerpadla vzduch-voda
(Air to Water Heat Pump Design)
Bc. Martin Kovář doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh úprav fluidního kotle K12 v Energetice Třinec pro snížení emisí NOx
(Design Modifications in the Fluidized Bed Boiler K12 Energetika Trinec to Reduce NOx Emissions )
Ing. Marcel Niedoba doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úprav zařízení pro měření teploty ve spalinovém traktu fluidního kotle
(Propose Modifications to the Equipment for Measuring Temperature in the Fluidized Bed Boiler Flue Tract )
Bc. Jan Branny doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh výpočtu nahřívací komory
(Heatings Chamber Design)
Ing. Zdeněk Schee prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Masters
Návrh zařízení pro denitrifikaci spalin metodou SNCR ve fluidním kotli
(Design Equipment for Flue Gas Denitrification SNCR by Fluidized Boiler)
Bc. Tomáš Hegr doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh zařízení pro odsíření spalin z granulačního kotle v hutním provozu.
(Develop a Proposal for Installation of Flue Gas Desulphurisation Granulation Boilers of 220 t/h )
Bc. Radim Konderla doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh zařízení pro poloprovozní zkoušky odsíření spalin z energetických provozů
(The Design of Pilot Plant Tests for Flue Gas Desulphurisation of Power Plants )
Ing. Ota Vaculík doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh zdroje tepla s tepelnými čerpadly využívající teplo důlních vod
(Heating System Desing with Heat Pumps for Mine Water Heat Utilization)
Bc. Vlastimil Vaněk doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Předehřev vzduchu u kotle bloku 200 MW parou
(Preheating of Air at a Boiler of a 200 MW Unit by Means of Steam )
Ing. Petr Nevřela doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Řízení teploty spalin za kotlem v EDĚ s ohledem na rosný bod spalin
(Temperature Control of Flue Gas in the Boiler for Dětmarovice Power Plant with Regart to the Dewpoint. )
Bc. Stanislav Kraina doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Studie energeticky soběstačného dvougeneračního rodinného domku
(Study of Power Self-sufficient Two - generational Familiar Cottage)
Bc. Petr Hýbl doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Studie pyrolýzního zpracování organického odpadu a energetické využití v oblasti KVET
(Study of Processing Organic Wastes Pyrolysis and Energic Usage in Terms of C. H. P.)
Bc. Tomáš Baránek doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Využití citelného tepla spalin vysokoteplotního palivového článku pro výrobu elektřiny
(Flue Gas Heat Utilization in High Temperature Fuel Cell for Electricity Production)
Bc. David Slezák doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Využití energie stlačeného zemního plynu v expanzní turbíně s předehřevem na 600 °C
(Usage of Energy Compressed Natural Gas in Expansionary Turbine with Preheating of Gas to Temperature 600 °C )
Ing. Libor Pilch, Ph.D. doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Využití odpadního tepla z chlazení šroubového kompresoru
(Exploitation of Waste Heat from Cooling a Screw Compressor)
Bc. Miroslav Anlauf Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Masters
Vzduchotechnické zařízení pro účely výuky
(Air Conditioning Equipment for Teaching Purposes)
Ing. Petr Kubný doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Masters
Metoda zvýšení efektivity termických procesů v reaktorech pro energetické konverze
(Method for Increase in Efficiency of Thermo Processes in Reactors of Energy Conversion)
prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Doctoral
Spalování energetického hnědého uhlí a tuhého alternativního paliva ve fluidním kotli
(Combustion energy brown coal with waste alternative fuel in fluidised – bed power station)
Ing. Michaela Kořistková prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Doctoral
Zhodnocení parametrů parního kotle po komplexní obnově
(The assessment of parameters of the steam boiler after complex reconstruction)
Ing. Olga Plevová prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Doctoral

2010/2011

Title Name of student Supervisor Type
Havarijní dochlazování aktivní zóny jaderné elektrárny MIR 1200
(Emergency Core Cooling of Nuclear Power Plant MIR 1200)
Ing. Jaroslav Víteček prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Kompenzátor objemu jaderné elektrárny MIR 1200
(Pressurizer of Nuclear Power Plant MIR 1200)
Ing. Josef Šrahůlek prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Koncepční návrh kogenerační jednotky se spalovací mikroturbínou o výkonu 100 kW
(Conceptual Proposal Combined Heat and Power Unit with Combustion Micro - Turbine - Power Output 100 kW)
Bc. Jiří Holler doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Kondenzátor jaderné elektrárny MIR 1200
(Kondenzator of Nuclear Power Plant MIR 1200)
Ing. Luděk Velísek prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Konstrukce měřící tratě s čerpadly
(Construction of Measuring Track with Pumps)
Bc. Martin Konderla doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Malá vodní elektrárna
(Small Water Power Plant )
Ing. Radim Jílek doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Bachelors
Návrh teplovodního výměníku spalin na krbová kamna
(Project of Hot Water - Combustion Products Heat Exchanger for Fire Place Stove)
Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh základních parametrů kondenzátoru
(Proposal of Steam Condenser Basic Parameters)
Bc. Veronika Hegerová Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Nízkotlaký ohřívač jaderné elektrárny MIR 1200
(Low Preasure Heater of Nuclear Power Plant MIR 1200)
Ing. Tomáš Tomeček prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Parní generátor jaderné elektrárny MIR 1200
(Steam Generator of Nuclear Power Plant MIR 1200)
Ing. Josef Wandrol prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Průtočný kotel elektrárna Dětmarovice
(Once-through Boiler of Dětmarovice Power Plant)
Ing. Otto Dunička doc. Ing. Ladislav Vilimec Bachelors
Separátor a přihřívač jaderné elektrárny MIR 1200
(Separator and Preheater of Nuclear Power Plant MIR 1200)
Ing. Aleš Richter, Ph.D. prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Snížení emisí SO2 práškového kotle K14 ETB
(SO2 Emissions Reduction of Pulverized Coal Boiler K14 ETB)
Bc. Miroslav Pajchl Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Snížení energetické náročnosti komerční budovy
(Consumption of Energy Reduction Administration Building )
Jiří Daňhel Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Bachelors
Snížení nákladů na vytápění rodinného domu
(Cost Reduction for Family House Heating )
Ing. Vojtěch Slíva Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Srovnání pasivních, nízkoenergetických a klasických rodinných domů s ohledem na jejich energetickou náročnost
(Passive, Low-energetic and Classical House Energetic Comparison)
Ing. Michal Bolek Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Stanovení vlivu spalovacího a zplyňovacího režimu na tvorbu znečišťujících látek v kamnech na dřevo
(Influence of Combustion and Gasifying Mode for Pollutants Formation in Wood Stove)
Ing. Ondřej Prokša Ing. Jiří Horák, Ph.D. Bachelors
Státní dotace pro zateplení rodinného domu
(Heat Loss of a House - Government Grant )
Bc. Petr Kadlec Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Studie využití odpadního tepla z bioplynové stanice v obci Želatovice
(Study of Waste Energy Utilization from Biogas Station at Municipality Želatovice)
Mgr. Lucie Vybíralová Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Bachelors
Studie zásobování rodinného domku elektrickou energií a teplem prostřednictvím kogenerace se Stirlingovým motorem.
(A Study on a Family House Heating and Electricity System with a Co-generation Stirling Motor Unit)
Ing. Jakub Smička doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Tepelné čerpadlo voda-voda
( Water to Water Heat Pump)
Ing. Lukáš Titz doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Vliv technologie SNCR na účinnost kotle
(Impact of SNCR Technology on Boiler Efficiency)
Bc. Leoš Heger Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Využitelnost obnovitelných zdrojů energie v zemědělském družstvu
(Renewable Resources Utilization at Farm Building)
Martin Novák Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Bachelors
Využitelnost obnovitelných zdrojů v bytovém domě
(Renewable Resources Utilization of Flat-building)
Ing. Jakub Appel Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Bachelors
Využití obnovitelných zdrojů pro ohřev malého bazénu
(Renewable Energy Utilization for Swimming Pool Water Heating)
Bc. Tomáš Vladař doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Využití odpadního tepla z centrální klimatizace na dole ČSM Stonava
(Waste Heat Utilization of Central HVAC System on Colliery ČSM Stonava)
Ing. Daniel Baselides doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Využití solární energie pro ohřev malého bazénu
(Solar Energy Utilization for Swimming Pool Water Heating)
Ing. Lukáš Mosler doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Alternativní řešení ke stanici s kogeneračními jednotkami
(Alternative Solving to Station with Combined Heat and Power Periods )
Bc. Marcela Motúsová doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Kompenzátor objemu jaderné elektrárny VVER 640
(Presurizer of Nuclear Power Plant VVER 640)
Bc. Martin Kocián prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Kompresorová stanice obchodní společnosti Dalkia Česká republika, a. s., divize Karviná, závod Teplárna Karviná.
(Compressor Station Company Dalkia Česká republika, Division Karviná, Plant Teplárna Karviná. )
Bc. Jaroslav Špaček doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Kompresorová stanice obchodní společnosti ŽDB, a. s., závod „Drátovny“.
(Compressor Station Company ŽDB, Plant Drátovny.)
Ing. Jiří Kopta doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Návrh bypassu parní turbíny pro zvýšení elektrického regulačního rozsahu
(Bypass Proposal of Steam Turbine for Electric Control Range Increasing)
Bc. Radim Brus Ing. Radim Janalík, CSc. Masters
Návrh ekologizace kotle na spalování zbytků VADS Nový Bohumín
(Environmental Design of Boiler Combusting Remnants VADS Nový Bohumín)
Bc. Václav Honzátko doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh hořáku pro procesní plyn
(Process Gas Burner Design)
Ing. Jan Minář prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Masters
Návrh chladírny
(Refrigeration Box Design)
Bc. Jiří Ille doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh kogenerační jednotky s plynovou mikroturbínou
(The Design of Co-generation Unit with Gas Microturbine )
Bc. Daniel Husár doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh kogenerační jednotky v areálu kolejí VŠB-TUO
(Design of Cogeneration Unit on the College Area of VŠB-TUO)
Bc. Michal Pecháček Ing. Michal Židek, Ph.D. Masters
Návrh kremační pece s čištěním spalin
(Proposal of Crematory Furnace with Flue Gas Cleaning)
Bc. Martin Vysloužil prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh monitoringu stability spalování pro výrobní bloky v Elektrárně Dětmarovice
(Monitoring Design of Combusting Stability of Production Plants in Power Plant Dětmarovice)
Bc. Jan Kolomazník doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh řešení alternativního spalování syntézního plynu
(Alternative Syntheses Gas Burner Design)
Bc. Martina Plháková prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Masters
Návrh separátoru a přihřívače páry pro turbínu 1200 MWe jaderné elektrárny.
(Proposal of Separator and Preheater for Turbine 1200 MWe of Nuclear Power Plant)
Ing. Radek Pavelek prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh solárního systému a akumulačního zásobníku
(Solar System and Solar Tank Design)
Ing. Pavel Richtár doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh solárního systému a solárního kolektoru
(Design of Solar System and Solar Collector)
Ing. Lenka Molatová doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh svislého parního generátoru VVER 640 generace III+.
(Proposal of Vertical Steam Generator VVER Generation III+)
Bc. Jana Peříková prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh systému vytápění s tepelným čerpadlem voda - voda
(Heating System Design with Water to Water Heat Pump)
Bc. Petr Kufa doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh tepelného čerpadla vzduch-voda
(Air to Water Heat Pump Design)
Ing. Roman Kubáň doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh tepelného čerpadla země-voda
(Geothermal Heat Pump Design)
Bc. Vladislav Olesz doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh úprav kroužkového mlýna MKM 33 v Elektrárně Dětmarovice
(Adjustment Design of Ring Mill MKM 33 in Power Plant Dětmarovice)
Ing. Roman Loder doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh vysokotlakého ohříváku vody pro jadernou elektrárnu generace IV.
(Proposal of High Preasure Heater for Nuclear Power Plant Generation IV.)
Ing. Ondřej Caletka prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh zařízení pro izokinetický odběr TZL z malých spalovacích zařízení
(Design of Device for Isokinetic TSP Sampling from Small Combustion Furnaces)
Ing. Petr Kubesa Ing. Jiří Horák, Ph.D. Masters
Návrh zařízení pro tvorbu náhradního vysokopecního plynu na bázi zemní plyn + dusík pro plynové hospodářství hutního závodu
(A Proposal for a Substitute Stock Gas Generation Unit Using Natural Gas + Nitrogen Mixture in a Steel Works's Gas System)
Bc. Zdeněk Smetana doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh zařízení pro vypírku spalin
(Proposal of Flue Gas Scruber)
Bc. Marie Neumannová prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Ohřívák parovzduchové směsi u flexibilního energetického systému
(Heat Exchanger of Steam-Air Mixture in Flexible Energy System)
Bc. Petr Cihlář doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Plazmová spalovna nebezpečných odpadů
(Plasma Incineration Plant of Danger Waste)
Bc. Zdeněk Kolaja prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Spalovna kapalných nebezpečných odpadů
(Incineration Plant for Liquid Danger Waste)
Bc. Jarmila Shejbalová prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Středotlaký parní kotel na spalování odpadních produktů z výroby bioetanolu.
(Medium-Pressure Boiler for the Combustion of Waste Products of the Production of Bioethanol.)
Bc. Lukáš Zelinka prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Studie proveditelnosti využití bioplynu z odpadů zemědělské farmy prostřednictvím kogeneračních jednotek se spalovacími motory a spalovacími turbinami
(A Feasibility Study of Farm Waste Utilization in Cogeneration Units with Combustion Engines and Combustion Turbines )
Bc. Pavel Puchner doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Studie využití bioplynu z čistírny odpadních vod prostřednictvím kogeneračních jednotek
(A Study of Biogas Utilization from a Wastewater Treatment Plant in Cogeneration Units)
Bc. Tomáš Mozola doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Systém vytápění a ohřevu teplé vody pro rodinný dům s využitím termosolárních kolektorů a tepelného čerpadla
(System of Heating and Hot Water Preparation for Family House with Thermosolar Collectors and Heat Pump Utilization)
Bc. Vít Rogelböck doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Systém vytápění s tepelným čerpadlem voda - voda
(Heating System with Water to Water Heat Pump)
Bc. Pavel Kudr doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Systém zásobování teplem pro rodinný dům s využitím sluneční energie a nízkopotenciálního tepla přírodních hmot
(Heat Supply System for Family House with Solar Energy and Low Potential Nature Heat Utilization)
Ing. Jan Melecký doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Tlakový systém parního kotle pro spalování komunálních odpadů s vyššími parametry páry
(A Pressure Steam Boiler System for Municipal Waste Combustion with Higher Steam Parameters)
Bc. Jan Skýba doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Větrání a klimatizace místností budovy „B“ areálu VŠB – TU Ostrava
(Air Conditioning Rooms of the Buiding „B“ Campus VŠB – TU Ostrava)
Bc. Pavel Hájek doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Masters
Vliv ne-izokinetiky odběru vzorku na stanovení koncentrace TZL
(Influence of Non-isokinetic Sampling for TSP Determination)
Bc. Roman Kovář Ing. Jiří Horák, Ph.D. Masters
Využití odpadního tepla z ohřívací pece
(Waste Heat Utilization of Heating Furnace)
Bc. René Lipowski Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Masters
Využití odpadu při zpracování dřeva pro technologii sušení
(Waste Utilisation at Wood Treatment for Drying Technology)
Ing. Anna Koteková doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Využití tepelného čerpadla vzduch-voda v administrativní budově
(Air to Water Heat Pump Utilization for Administrative Building)
Bc. Jitka Havránková doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Využití tepla odchozích spalin u kotle na spalování biomasy
(Utilization of Heat from Flue Gases in Biomass Boiler)
Bc. Marek Lukas doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Vzduchotechnické zařízení pro výrobnu kontejnerů
(Air Condition Equipment for Container Plant)
Bc. Tomáš Krčma doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Masters
Zařízení pro separaci CO2 při využití nízkotlaké turbíny u systému CES
(CO2 Separation Equipment for Low Pressure Turbine in System CES)
Bc. Michal Čeladník doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Zpřesnění metodiky stanovení termokinetických vlastností uhelného prášku
(Improvement of Method for Determination of Termokinetic Parameters of Pulverized Coal)
Bc. Radek Váni Ing. Jiří Horák, Ph.D. Masters
Modelování a simulace zařízení pro zplyňování pevných paliv a odpadových materiálů
(Modelling and Simulation of Equipment for Gasification of Solid Fuels and Waste Materials)
Ing. Rui Pedro de Jesus Teixeira prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Doctoral

2009/2010

Title Name of student Supervisor Type
Ekonomické zhodnocení zateplení rodinného domku
( Economic Appraisal Reduction Of Heat Loss Of One Family Houses)
Bc. Jan Jelínek Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Emise znečišťujících látek z vytápění domácností
(Emissions of Pollutants from Domestic Heating)
Bc. Miroslav Anlauf Ing. Jiří Horák, Ph.D. Bachelors
Energetický audit rodinného domu v Bílovci
(Energy Audit of Family House in Bílovec)
Bc. Jan Kriško Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Bachelors
Kombinované spalování biomasy ve fluidním kotli K12 Energetiky Třinec.
(Co-combustion of biomass at the Fluidized Bed Boiler K12 Energetika Třinec.)
Bc. Jarmila Pilchová prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Kompenzátor objemu jaderné elektrárny
(Nuclear Power Plant Pressurizer)
Bc. Jiří Janošík prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Koncepce jaderné elektrárny tlakovodního typu.
(The Conception of Pressurised Water Reactor.)
Bc. Lukáš Petričko prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Možnosti optimalizace systému nakládání s komunálním odpadem ve Štramberku
(Waste Handling Systems Optimizing Possibilities Solutions for the Municipal Waste in Štramberk)
Bc. Michal Kramoliš prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Možnosti využití spalitelných odpadů pro redukce potřeby tepla z CZT
(Possibilities Solutions Concept for the Land Filling of the Municipal Waste)
Ing. Petr Pavlík, Ph.D. prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Návrh měření průtoku přehřáté páry a napájecí vody pomocí clon
(Proposal of measurement of superheated steam and feed water flow using orifice plates)
Ing. Petra Petričko Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Návrh měření průtoku přehřáté páry a napájecí vody pomocí dýz
(Proposal of measurement of superheated steam and feed water flow using nozzles)
Bc. Tomáš Hegr Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Návrh měření průtoku přehřáté páry a napájecí vody pomocí Venturiho trubic
(Proposal of Measurement of Superheated Steam and Feed Water Flow Using Venturi Tubes)
Ing. Ota Vaculík Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Návrh metodiky ověření provozních parametrů chladícího čerpadla bloku 110MWe
(Operating Parameters Verification of Feed Water Pump of Unit 100 MWe)
Ing. Oldřich Kolářík Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Návrh otopné soustavy rodinného domu s aplikací vysokoteplotního
(Heating System for Family House with High Temperature Fuel Cell)
Bc. Tomáš Dudok doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Bachelors
Návrh projektu využití odpadní biomasy zemědělské farmy prostřednictvím kogenerace (kombinovaná výroba elektrické energie a tepla).
(A Proposal on Utilization of Agricultural Farm Biomass in a Co-generation Unit)
Bc. Tomáš Baránek doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc. Bachelors
Návrh stendu pro kalibrování tlakových převodníků do 30 MPA
(Proposal of Apparatus for 30MPa Pressure Transducer Calibration )
Ing. Jan Kučera Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Návrh trubkového ohříváku vzduchu pro kotel o jmenovitém výkonu 230 t/h
(Air Tube Heater Design for Boiler of Nominal Power 230 t/h)
Bc. Ladislav Laurin doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh využití mechanicko-biologické úpravy odpadů pro vytypovanou lokalitu
(Solutions Concept for the Mechanical-Biological Treatment Systems Utilization of the Selected Region)
Ing. Jan Janša, Ph.D. prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Návrh zařízení pro čištění spalin z roštových kotlů
(Proposal of Cleaning Flue Gasses from Stocker Boilers)
Ing. Martin Boháč prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Parní generátor vodorovný VVER 1200 a VVER 1500
(Horizontal Steam Generators VVER 1200 and VVER 1500)
Bc. Tomasz Cieslar prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Parní generátor vodorovný VVER 640
(Horizontal Steam Generators VVER 640)
Bc. Kamil Teuer prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Parní generátory svislé v jaderných elektrárnách
(Vertical Steam Generators in Nuclear Power Plants)
Ing. Petr Nevřela prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Posílení tepelného přivaděče z Teplárny Třebovice pro městský obvod Ostrava-Jih
(Forcing of Heat Feeder Road from the Heat Station Trebovice for District Ostrava- South)
Bc. Jiří Petýrek doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Separátor a přihřívač v jaderné elektrárně
(Separator and Preheater in Nuclear Power Station)
Bc. Jiří Janeček prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Snížení tepelné ztráty rodinného domu
(Thermal Losses Reduction of Family House)
Ing. Radim Brhel Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Spalovny radioaktivních odpadů
(Radioactive Waste Incineration Plants)
Bc. Jakub Beránek prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Srovnání pasivního,nízkoenergetického a klasického rodinného domu s ohledem na jejich energetickou náročnost
(Passive,Lowenergetic and Classical House Energetic Comparison)
Bc. Petr Vavřík Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Srovnání vodního a elektrického podlahového vytápění rodinného domku
(Comparsion of Eatherheating and Electroheating Heated Floor)
Bc. Josef Slíva Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Studie zásobování rodinného domku elektrickou energií a teplem prostřednictvím kogenerace se Stirlingovým motorem.
(A Study on a Family House Heating and Electricity System with a Co-generation Stirling Motor Unit)
Bc. Petr Hýbl doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc. Bachelors
Tepelné čerpadlo
(Heat Pump)
Ing. Zdeněk Schee doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Výpočet účinnosti kotle K4 v Teplárně Přívoz pro různé výkonové úrovně a směsi paliv
(The Calculation of Boiler Efficiency in K4 Heating Plant Přívoz for Different Power Levels and Fuel Mixture )
Bc. Radim Konderla doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Bachelors
Využití energie stlačeného zemního plynu k výrobě elektrické energie
(Usage energy of compressed natural gas to electricity power production )
Ing. Libor Pilch, Ph.D. doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Bachelors
Využití obnovitelných zdrojů energie v hotelu
(Utilization of Renewable Energy Sources in the Hotel)
Ing. Adam Raszyk doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Využití solární energie
(Solar Energy Utilization)
Ing. Petr Zapletal doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Využití tepla důlních vod
(Heat Utilization of Mine Water)
Bc. Vlastimil Vaněk doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Zařízení a práce na rozvodech topných plynů v huti
(Machinery and Tasks on Distribution of Heating Gases in Steelworks)
Ing. Vít Kowolowski doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc. Bachelors
Alternativní regulace teploty páry u kotlů fy. VYNCKE pro spalování biomasy
(Alternative Control of Steam Temperature for Combustion of Biomass at the Vyncke Company )
Bc. Tomáš Fišer doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Alternativní zapojení chlazení roštu u kotlů fy. VYNCKE pro spalování biomasy
(Alternative Connection of Cooling Grate for Combustion of Biomass at the Vyncke Company)
Bc. Dušan Hučík doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Kombinovaný systém vytápění a ohřevu teplé vody pro rodinný dům
(Compositing System of Heating and Hot Water Preparation for Family House)
Ing. Jana Marie Navrátilová doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Kondenzátor pro jadernou elektrárnu VVER 1200
(Condenser for Nuclear Power Plant VVER 1200)
Ing. Petr Winkler prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh kogenerační jednotky s plynovou mikroturbínou spalující směsný plyn
(Design of Co-generation Unit with Gas Microturbine )
Ing. Lukáš Ott doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh separačního kondenzátoru pro demonstrační jednotku Flexibilního energetického systému
(Proposal of Separative Condenser for Demonstrational Union of Flexible Energy System)
Ing. Adam Gavala doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Návrh solárního kolektoru a solárního systému
(Design of Solar Collector and Solar System)
Ing. Stanislav Plaček doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh solárního kolektoru a solárního systému
(Design of Solar Collector and Solar System)
Bc. Barbara Sitková doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh spalovací pece s dohořívací komorou pro spalovnu odpadů
(Proposal of Combustion Chamber for Incineration Plant)
Bc. Helena Michalcová prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh tepelného čerpadla voda - voda
(Water to Water Heat Pump Design)
Ing. Miloš Kromp doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh tepelného čerpadla země-voda
(Geothermal Heat Pump Design)
Ing. Jakub Hradský doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh teplovodního kotle na biomasu o výkonu 190 kW
(Design heatwater boiler for biomass combustion)
Ing. Martin Šuta doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh úprav spalovacího motoru na pohon stlačeným zemním plynem (CNG) a domovní plnící stanice.
(Proposal for Combustion Engine Unit Adjustments with Compressed Natural Gas Traction and Home Filling Station )
Bc. David Suszka doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc. Masters
Separační ohřívák vody Flexibilního energetického systému u bioplynové stanice VÍTKOVICE
(Separative Water Heatr for Flexible Energy System of Biogas Station VÍTKOVICE)
Ing. Michal Gawlas doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Snížení emisí NOx na granulačním kotli o výkonu 135 t/h pomocí SNCR a posouzení vlivu technologie na účinnost kotle
(Decreasing of NOx Emissions from Dry Bottom Boiler with Output 135t/h Using SNCR and Determination of Influence on Boiler Efficiency)
Ing. Jiří Pecháček Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Masters
Využitelnost obnovitelných zdrojů energie v projektu OBCHODNÍ CENTRUM v Ostravě Porubě
(Renewable Resources Utilization in Shopping Centre Project)
Bc. Zbyněk Andrys Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Masters
Využití odpadního tepla v areálu aquaparku Kravaře
(Waste Heat Utilization in Aquapark Kravaře)
Ing. Tomáš Weczerek Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Masters
Využití odpadního tepla z krokové pece
(Lost Heat Utilization of Walking Beam Furnace)
Bc. Richard Bolek Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Masters
Vzduchotechnické zařízení pro krytý bazén a jeho zázemí
(Air Conditioning Equipment for In-door Swimming-pool and its Rear Area )
Bc. Ondřej Bartoš doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Masters
Zkušební trať k výzkumu chlazené komprese
(Trial Track to Research Frozen Compression)
Ing. Václav Grossmann doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Optimalizace spotřeby energie budov s využitím dynamických simulačních metod
(Optimalization of Energy Consumption Through the Use of Dynamic Simulation Methods)
Ing. Marian Krischke, Ph.D. doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Doctoral
Ověření suchých metod odsiřování
(Verification of Dry Desulphurization Methods)
Ing. Oto Pumprla, Ph.D. doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Doctoral
Vývoj aparatury pro síťovou kontinuální analýzu vybraných složek spalin
(Development of the Apparatus for Continuous Network Analysis of Some Components of Waste Gases)
Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Doctoral

2008/2009

Title Name of student Supervisor Type
Aplikace technologie palivových článků jako zdroje energie pro rodinný dům
(Fuel Cell as a Energy Source of a Family House)
Ing. Petr Kubesa doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Bachelors
Deskové výměníky tepla , konstrukce a aplikace.
(The Plate Heat Exchangers, Construction and Aplications.)
Bc. Petr Sukač prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Ekonomické zhodnocení zateplení rodinného domku
(Economic Appraisal Reduction Of Heat Loss Of One Family Houses)
Bc. Pavel Kudr Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Energetické hodnocení výstavby větrné elektrárny
(Approximate Calculation of the Energy Yield of the Wind Turbine)
Bc. Jan Dvorský doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Bachelors
Energetický audit panelového domu
(Energy audit of panel bulding)
Bc. Aleš Polok Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Bachelors
Energetický audit pavilonové školy
(Energy audit of pavilon school)
Ing. Ondřej Caletka Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Bachelors
Intenzifikace procesu tvorby bioplynu na ČOV Kroměříž pomocí alternativních způsobů
(Intenzification of Biogasproduction at the ČOV Kroměříž using Alternative Ways)
Bc. Tomáš Mozola prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Jaderné reaktory a elektrárny nové generace s vyšší bezpečnosti.
(The Conception of New nad Save Nuclear Reactors and Power Stations )
Bc. Petr Cihlář prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Koncepce jaderné elektrárny tlakovodního typu s nadkritickými parametry.
(The Conception of Pressurised Water Reactor with Supercritical Parameters.)
Bc. Michal Čeladník prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Koncepce mobilní spalovny nebezpečných odpadů.
( The Conception of Incineration Plant for Danger Waste)
Bc. Zdeněk Kolaja prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Koncepce parních generátorů tlakovodních jaderných elektráren
( The Conception of Steam Generators for Nuclear Power Stations.)
Bc. Jana Peříková prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Konstrukční návrh kombinované měřicí sondy pro stanovení teplotního a rychlostního pole spalin ve spalovací komoře kotle
(Design Of Probe For Teperature And Velocity Measuring Inside The Boiler Chamber)
Ing. Anna Koteková Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Miniaturní výměníky tepla, konstrukce a aplikace.
(The Conception of Mini- heat Exchangers, Construction and Aplication.)
Bc. Radek Váni prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Návrh ekonomizéru pro kotel o jm. výkonu 230 t/h
(Economiser Design for Boiler of Nominal Power 230 t/h)
Bc. Thanh Huy Tran doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh experimentálního zařízení pro stanovení parametrů bioplynu
(Concept of experimental appliance for determination of biogas parameters)
Bc. Michal Pecháček Ing. Michal Židek, Ph.D. Bachelors
Návrh chladícího boxu
(Refrigeration Box Design)
Bc. Jiří Ille doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh konceptu strojní části malé vodní elektrárny a její energetické hodnocení
(Concept and Energy Audit of Small Water Power Plant)
Ing. Pavel Richtár doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Bachelors
Návrh měřicí trati pro kalibraci modulu kontinuálního síťového měření koncentrace plynných škodlivin
(Proposal of Measuring Line for Calibration of Module for Continuous Integration Measurement of Harmful Flue Gas Concentration )
Bc. Martin Kovář Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Návrh na zvýšení účinnosti kotle
(Project of Enhancement Efficiency of Boiler)
Bc. Marek Lukas doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Návrh ohřevu turbonapáječky bloku 200 MW v EDĚ
(Proposal of Turbo Feedwater Pump of Unit 200 MW in EDĚ)
Bc. Jan Kolomazník Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Návrh optimalizace energetické náročnosti budovy
(Optimalization of energy intensity of buillding)
Bc. Roman Kovář Ing. Michal Židek, Ph.D. Bachelors
Návrh optimalizace spalovacího procesu fluidního kotle K12 v a,s, ENERGETIKA TŘINEC za účelem snížení nedopalu v úletovém popílku
(Optimalization Design The Fluidized Boiler In Power Plant Třinec)
Bc. Jan Branny doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Bachelors
Návrh plynového vytápění rodinného domu
(Systems Design of Gas Heating of Family House)
Ing. Jan Melecký Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Bachelors
Návrh topení,větrání a klimatizace kabiny strojvedoucího třísystémové lokomotivy
(Heat,Ventilation And Air-condition Design Of Engine Cab)
Bc. Vít Rogelböck Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Návrh vytápění a příprava teplé užitkové vody a výpočet tepelné ztráty objektu na základě technické dokumentace
(Central Heating and Hot Service Water and Project and Heat Loss Calculation of One Family House)
Petr Iran Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Optimalizace regulace spalovacího vzduchu fluidního kotle K12 v a.s. ENERGETIKA TŘINEC
(Regulation And Optimalization Combustion Air The Boiler K12 In Power Plant Třinec)
Ing. Marcel Niedoba doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Bachelors
Optimalizace řazení zdrojů tepla a topné vody
(Optimalization and Seqencing Sources of heat)
Bc. Jan Skýba Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Bachelors
Ověření provozních parametrů napájecího čerpadla bloku 110 MWe
(Operation Parameter Verification of Feedwater Pump of Unit 110 MWe)
Ing. Roman Loder Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Ověřovací měření turbíny TG16 v ETB
(Diagnostic Measurement of Turbine TG16 v ETB)
Bc. Radim Brus Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Porovnání možnosti měření průtoku u napájecích čerpadel
(Comparison Flow Measurement Possibility for Feed Water Pump)
Bc. Daniel Husár Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Porovnání nákladů na vytápění rodinného domu při využití různých energetických zdrojů
(Comparison of Expense for Family House Heating with view of Various Energy Source)
Ing. Lenka Molatová Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Simulace procesů v primárním a sekundárním okruhu tlakovodní jaderné elektrárny.
(The Simulation of Processes in Primary and Secundary Loop of Pressurised Nuclear Power Station.)
Bc. Martin Kocián prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Snížení tepelných ztrát rodinného domu a návrh nového zdroje vytápění
(Thermal looses reduction of Family House and Suggestion of New Heating Source)
Pavla Czyžová Ing. Radim Janalík, CSc. Bachelors
Srovnání vodního a elektrického podlahového vytápění rodinného domku
(Comparsion of Eatherheating and Electroheating Heated Floor)
Bc. Tomáš Kuřítka Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Srovnání výhod a nevýhod jednotlivých druhů termického zpracování odpadů
(Comparation various type of Thermal Waste Conversion)
Bc. Martina Plháková prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Studie ekonomické návratnosti využití OZE
(Economic Study of RSE Utilization)
Bc. Vladislav Olesz doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Tepelná bilance srubového domu
(Thermal Balance of Log House)
Ing. Petr Kubný Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Tepelné čerpadlo
(Heat Pump)
Bc. Jitka Havránková doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Tepelné čerpadlo
(Heat Pump)
Daniel Turek doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Termojaderná energetika.
(The Thermonuclear Power Engineering)
Ing. Radek Pavelek prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bachelors
Vyhodnocení provozu parní turbíny
(Evaluation of Steam Turbine)
Bc. Jaroslav Špaček doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Využití důlních plynů
(Exploitation of Fire Damps)
Bc. Marcela Motúsová doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Využití mikroturbín v MS kraji
(Utilization Mikroturbines of MS Region)
Bc. Petr Kufa doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bachelors
Využití solární energie
(Solar Energy Utilization)
Bc. Pavel Hájek doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Zhodnocení rekonstrukce kotle K11 za účelem snížení emisí
(Evaluation of Boiler K11 Reconstruction for Decrease of Emissions)
Bc. Zdeněk Smetana Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D. Bachelors
Zjištění závislosti spotřeby zemního plynu na ohřev válcovaného materiálu
(Study of Relationship between Natural Gas Consumption and Type of Rolled Product)
Ing. Jiří Kopta doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Bachelors
Zpracujte problematiku možností pyrolýzního zpracování odpadu v podmínkách ČR
(Pyrolyses Utilization Possibilities of the Waste on the Czech Republic Conditions)
Ing. Jan Minář prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Energetické využití degazačního plynu v lokalitě Darkov
(Energy utilization of fire damp )
Ing. Adam Fišer Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Masters
Instalace domovní předávací stanice do bytového domu
(Installation of Domestic Heat Exchange Station)
Mgr. Leon Vašinka Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. Masters
Kontrola výkonu a návrh rekonstrukce paroproudé vývěvy kondensátoru parní turbiny
( Reconstruction Propos al of a Steam Air Ejector for the Steam Turbine Condenser)
Bc. Roman Jaracz doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc. Masters
Návrh kogenerační jednotky jednotky s pístovým spalovacím motorem
(Proposal of Cogeneration Unit with Piston Combustion Engine)
Ing. Petr Hajdučko, Ph.D. doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Masters
Návrh odsávacího zařízení a klimatizace strojní dílny
(Exhausting and Air Conditioning Proposal of the Machine Shop)
Ing. Lukáš Hampl doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Masters
Návrh parního cyklu za modifikovaným turbovrtulovým motorem WALTER
(Proposal Steam Cycle for the Modified Engine Turboprop WALTER)
Ing. Jiří Menšík doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Návrh parního generátoru s přehřevem páry pro jadernou elektrárnu III.generace 1200 MWe s tlakovodním reaktorem
(Proposal of the l Steam Generator for Nuclear Power Plant VVER 1200)
Ing. Miroslav Žídek prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh regeneračního výměníku pro využití FES u zdrojové jednotky TEDOM
(Regeneration Exchange Proposal for the Use of FES for the Source Units TEDOM)
Ing. Jan Rybníček doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Návrh solárního kolektoru a solárního systému
(Solar Collector and Solar System Design)
Ing. Tomáš Kantor doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh solárního kolektoru a solárního systému
(Design of Solar Collector and Solar System)
Bc. Daniela Lubojacká doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh solárního zásobníku a solárního systému
(Solar Tank and Solar System Design)
Bc. Roman Macura doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh spalovny nebezpečných odpadů
( Proposal of the Danger Waste Incineration Plant)
Bc. Marie Jančíková prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh svislého parního generátoru pro jadernou elektrárnu VVER 640
(Proposal of the Vertical Steam Generator for Nuclear Power Plant VVER 640)
Ing. Jiří Beňo prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh svislého parního generátoru U koncepce pro jadernou elektrárnu VVER 640
( Proposal of the Vertical Steam Generator for Nuclear Power Plant VVER 640)
Ing. Iva Smrčková prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh systému na využití přebytkové páry z EOP k výrobě elektřiny
(The System to Use Excess Steam from the EOP to Produce Electricity)
Ing. Vlastimil Kuběna doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Návrh systému na využití tepla odpadních spalin u EOP na výrobu procesní páry
(The System for the Use of Waste Heat of Combustion in the EOP in the Production Process of Steam)
Ing. Dalibor Gavala doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Návrh tepelného čerpadla vzduch - voda
(Air to Water Heat Pump Design)
Ing. Tomáš Morys doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh tepelného čerpadla země-voda
(Geothermal Heat Pump Design)
Bc. René Gazur doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh trubkového ohříváku vzduchu jako náhrada za regenerační ohřívák u kotle s cirkulující fluidní vrstvou
(Proposal of Tube Air Preheater instead of Regeneration Air Preheater on Circulating Fluidized Bed Boiler)
Ing. Lukáš Herot Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Masters
Návrh větrání a klimatizace 1. NP pavilonu poslucháren FAST
(Air Conditioning Proposal of the First Floor in the Theatre FAST)
Ing. Jaroslav Guňa doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Masters
Návrh vodorovného parního generátoru pro jadernou elektrárnu VVER 1200
(Proposal of the Vertical Steam Generator for Nuclear Power Plant VVER 1200)
Ing. Radek Lyčka prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh vodorovného parního generátoru pro jadernou elektrárnu VVER 640
(Proposal of the Horizontal Steam Generator for Nuclear Power Plant VVER 640)
prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh výkonnové řady kondenzátorů.
(Proposal of the tube condenser)
Bc. Přemysl Ondráš prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh výměníku tepla pro kotel K12 v Elektrárně Třebovice
(Design of heat changer for boiler K12 in the Power Plant Třebovice)
Ing. Michal Cásek doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt výroby nábojů
(Air Conditioning Proposal of the Armament Projectile Production Hall)
Ing. Jan Thoř doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Masters
Návrh zařízení pro monitoring stability spalování kotlů K1,K2 v Teplárně Přerov
(Design combustion stability equipment for boilers K1,K2 Přerov)
Ing. Kateřina Beňová doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Návrh zařízení pro výzkum sorbčních vlastností vápenných solí ve fluidní vrstvě
(Design equipment for sorption quality of limestone in fluidbed boiler)
Ing. Ondřej Němček, Ph.D. doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Plnící stanice zemního plynu
(Filling Station of Natural Gas)
Ing. Oldřich Jasenský doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Projekt výroby bioplynu z odpadů zemědělské farmy a využití v kogeneračních jednotkách.
(A Project of Biogas Production from Agricultural Farm Waste and its Utilization in Co-generation Units)
Ing. Lukáš Telička doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc. Masters
Rekonstrukce kotle IGNIFLUID pro dosažení požadované teploty páry
(IGNIFLUID Reconstruction of the Boiler to Achieve the Desired Temperature Steam)
Bc. Martin Uherek doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Studie energetické centrály pro průmyslový závod (zásobování energiemi prostřednictvím trigenerace).
( A Study of Energy Centre for an Industrial Enterprise (Energy Supply through Tri-generation))
Ing. Lucie Mikulková doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc. Masters
Tepelný výpočet a návrh úprav kotle G230 pro palivo s vyšší výhřevností
(Thermal Calculation and Proposal of Modifications on Boiler G230 for Fuel with Higher Lower Heating Value)
Ing. Miroslav Čech Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Masters
Využití druhotného tepla šroubových kompresorů
(Use of Secondary Heat Rotary Screw Compressors)
Bc. Martin Pytela doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Masters
Využití FES u bioplynové stanice VITKOVICE a.s.
(FES for the Use of Biomas as the Vítkovice a.s.)
Ing. David Hřibňák doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Využití odpadního tepla palivového článku MCFC
(Utilization of Waste Heat from MCFC Fuel Cell)
Bc. Přemysl Helešic doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Masters
Využití odpadního tepla z chlazení šroubového kompresoru
(Exploitation Of Waste Heat From Cooling A Screw Compressor)
Bc. Petr Sláma Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Masters
Aditivní odsiřování hydrogenuhličitanem sodným v práškových ohništích
(Additive desulphurization by sodium bicarbonate in pulverized-fuel furnaces.)
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Doctoral
Hodnocení procesů transformačních dějů energetických strojů a zařízení z hlediska aplikace nástrojů pro zlepšování procesů a snižování plýtvání.
(Evaluation of the Transformation Processes of Power Machines and Facilities in Terms of Tools Application for Their Process Improvement and Waste Reduction)
Ing. Tomáš Soldán doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Doctoral
Posouzení a ověření spalování biomasy v teplárenských kotlích
(Assessment and verification burning of biomass in heating plant boilers)
Ing. Rostislav Krempaský doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Doctoral

2007/2008

Title Name of student Supervisor Type
Ekonomické zhodnocení zateplení rodinného domku
(Economic Appraisal Reduction of Heat Loss of One Family Houses)
Bc. Richard Bolek Bachelors
Ekonomika při využívání paliv pro vytápění domů se zaměřením na využití biomasy
(Economy of Fuel Utilization for House Heating with Focus on Biomass Utilization)
Bc. Zbyněk Andrys Bachelors
Koncentrační kolektory
(Concentrating Collectors)
Ondřej Štuller doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Bachelors
Návrh malé vodní elektrárny
(Design of Small Hydrostation)
Bc. Barbara Sitková Bachelors
Návrh solárního systému
(Project of Solar Collector System)
Ing. Stanislav Plaček Bachelors
Návrh úspor tepelné energie při vytápění rodinného domu
(Suggestion of Thermal Energy Savings for the Family House Heating)
Ing. Michal Gawlas Bachelors
Návrh vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla
(Desing of Heating System for Family House with Heat Pump)
Ing. Jakub Hradský Bachelors
Podmínky využívání bioplynu z ČOV
(Condition for the Biogas Utilization from the Sludge Treatment)
Pavel Klimas Bachelors
Spalovny nebezpečných odpadů
(Incineration Plants for Danger Wast)
Bc. Marie Neumannová Bachelors
Spalovny nemocničních odpadů
(Incineration Plants for Hospital Waste)
Bc. Helena Michalcová Bachelors
Srovnání vodního a elektrického podlahového vytápění rodinného domku
(Comparsion of Watherheating and Electroheating Heated Floor)
Bc. Libor Zemek Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Technologie pro čištění spalin ze spaloven odpadů
(Technology for the Gas Cleaning from the Waste Incinerators)
Bc. Ondřej Bartoš Bachelors
Tepelná bilance nové výrobní haly
(Thermal Balance for New Production Building)
Ing. Václav Grossmann Bachelors
Termická likvidace ropných látek vznikajících při čištění železničních cisteren
(Thermic Liquidation of Crude Oil Matters Originating during Rail Tank Cleaning)
Bc. Václav Honzátko Ing. Jan Matoušek, Ph.D. Bachelors
Větrání laboratoře E 432 katedry chemie
(Air Conditioning of E 432 Laboratory in Department of Chemistry)
Bc. Pavel Krcho doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Bachelors
Větrání prodejny textilu
(Air Conditioning of Textile Shop)
Mgr. David Króliczek doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Bachelors
Vytápění malých objektů biomasou
(Biomass Heating of Small Objects)
Ing. Miloš Kromp Bachelors
Zpracování doporučeného systému nakládání s odpadem v zásobovacím centru ČD
(Recommended System of Waste Handling in the Supplying Center ČD)
Bc. Jarmila Shejbalová prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Bachelors
Alternativní řešení vzduchotechniky provozního prostoru závodu TIMKEN ČR, s.r.o.
(Alternative Solution of the Air Conditioning of the Establishment Operational Space TIMKEN ČR, s.r.o.)
Bc. Petr Kundschofský Masters
Ekologizace kotelny Hukovice-přechod z tuhých paliv na LTO nebo plyn
(Retrofitting of Power House Hukovice-Exchange from Solid Fuels or Gas)
Bc. Veronika Hrabalová doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Fototermický solární systém pro rodinný dům
(Project of Thermosolar System for Family House)
Bc. Marek Řičica doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Kondenzační část kotle HRSG u Flexibilního energetického systému
(Condensation Part of HRSG Boiler in Flexible Energy System)
Bc. Jiří Bittner Masters
Mobilní plazmová spalovna nebezpečných odpadů
(Mobile Plazma Incineration Plant for Danger Waste)
Bc. Michal Doležel prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Masters
Návrh a testování krbových kamen pro nízkoenergetické domy
(Proposal and Test of Hearth for Low Energy Houses)
Ing. František Mezulián Masters
Návrh dávkovacího zařízení pro aditivní odsíření elektrárenských bloků
(Dosing Device for Additive Desulphurization of Power Plant Blocks Project)
Bc. Jan Bříza Masters
Návrh chlazení "olovolisu"
(Proposal of the Lead-presser Cooling)
Bc. Michal Matyáš Masters
Návrh chlazení kondenzátoru u FEZ s dodávkou páry u FES s příkonem cca 40 MW
(Condensator Cooling System for FES with Steam Delivery for Energy Imput 40 MW)
Bc. Lukáš Riedl doc. Ing. Ladislav Vilimec Masters
Návrh chlazení pecí ve Slévárně Vítkovice
(Proposal of the Furnace Cooling in the Foundry Plant Vítkovice)
Bc. Josef Kunert Ing. Radim Janalík, CSc. Masters
Návrh metodiky měření ventilátorového mlýna
(Proposal of Measurement Methodics of Fan Mill)
Igor Vaňko Masters
Návrh napájecích čerpadel pro kotle K1 - K4 v Teplárně Karviná
(Design of Feedwater Pumps in Power Plant Karviná)
Bc. Waldemar Kajura Masters
Návrh nové dosazovací nádrže pro čistírnu odpadních vod Vítkov
(Proposal of Final Settling Tank for Water Purification Plant Vítkov)
Bc. Miroslava Kunzová Masters
Návrh parního expandéru
(Steam Expander Proposal)
Bc. Stanislav Foltýn Masters
Návrh rotační sušárny
(Proposal of the Killn Dryer)
Bc. Veronika Bartůnková Masters
Návrh separátoru a přihřívače páry pro turbínu 1000 MWe tlakovodní jaderné elektrárny
(The Separator and Preheater of the 1000 MWe Turbine for Pressurised Nuclear Power Plant)
Bc. Karel Kuldásek Masters
Návrh síťového měření teplot spalin na vstupu do komína
(Proposal of Integration Metod of Flue Gas Temperature Measurement on the Inlet to the Chimney)
Ing. David Tomášek Masters
Návrh solárního systému s koncentračními kolektory
(Project of Concentrating Solar Thermal System)
Bc. Michal Řezník Masters
Návrh spalovny nemocničních odpadů
(Proposal of the Hospital Incineration Plant)
Bc. Eva Kousalová Masters
Návrh spalovny radioaktivních odpadů
(Proposal of the Radioactive Incinerationa Plant)
Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D. Masters
Návrh systému vytápění a přípravy teplé vody pomocí tepelného čerpadla
(Project of Heating and Hot Water Preparation with Heat Pump)
Bc. Jiří Smolík Masters
Návrh systému vytápění polyfunkčního domu
(Design Heating System of Multifunctional Building)
Bc. Vít Panáček Masters
Návrh systémy vytápění a přípravy teplé vody pro rodinný dům
(Project of Heating and Hot Water Preparation for Family House)
Ing. Pavel Šimák Masters
Návrh teplovodního kotle na biomasu o výkonu 1,2 MW
(Design of Biomass Boiler with 1,2 MW Power Output)
Ing. Michaela Kořistková Masters
Návrh teplovodního kotle na biomasu o výkonu 50 kW
(Design of Biomass Boiler with 50 kW Power Output)
Bc. Stanislav Wiedermann Masters
Návrh termosolárního systému pro rodinný dům
(Project of Solar Thermal System for Family House)
Bc. Veronika Dluhošová doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Návrh vzduchotechniky pro pavilon "D" - FBI, VŠB-TU Ostrava
(Air Conditioning for the Pavilion "D" - FBI, VŠB-TU Ostrava)
Ing. Tomáš Klimíček doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Masters
Návrh vzduchotechniky pro pracoviště kontroly kvality a jakosti a pracoviště CNC frézování
(Air Conditioning for Working Compartment Verification of Quality and Calibre and Working Compartment CNC for a Milling Operation)
Bc. Romana Tomášková Masters
Návrh zařízení pro využití alternativních paliv v podmínkách Elektrárny Dětmarovice
(Proposal of Usage of Alternative Fuels in Dětmarovice Power Plant)
Bc. Eduard Křiklava doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Ochrana kotle bloku 200 MW proti nízkoteplotní korozi předehřevem vzduchu zemním plynem
(Protection of the Boiler 200 MW against Low-temperature Corrosion by Air Preheating from Natural Gas)
Bc. Pavel Křen Masters
Optimalizace provozu granulačního kotle K14 s ohledem na skladbu paliva
(Optimalisatin of Operation of Dry Bottom Boiler K14 Considering the Fuel Composition)
Bc. Bronislav Koterla doc. Dr. Ing. Bohumír Čech Masters
Optimalizace provozu kotle K12 při spalování hnědého uhlí v ENERGETIKA TŘINEC
(Optimalisation of Operation of the Brown Coal Fired Boiler K12 in Energetika Třinec)
Bc. Petr Nogawczyk Masters
Plasma System in Power Engineering
(Plasma System in Power Engeneering)
Ing. Martin Papež Masters
Projekt racionalizace systému zásobování teplem a elektrickou energií města Krnova
(The Project of Rationalisation System of Central Supplying with Heat and Elektricity for a Town Krnov)
Bc. Michal Hutera Masters
Předehřev spalovacího vzduchu pro FES s příkonem cca 40MW
(Preheating of Combustion Air for FES with Energy Imput 40 MW)
Ing. Michal Šimkovič Masters
Roštový kotel Vyncke pro spalování biomasy
(Stocker Boiler Vyncke for Biomass Combustion)
Ing. Rostislav Zbieg, Ph.D. Masters
Studie koncepce Systému centrálního zásobování teplem a elektrickou energií pro strojírenský závod
(The Study of the System Conception of Central Supplying with Heat and Electricity Distribution for Machinery Plant)
Ing. Pavel Staněk Masters
Termosolární systém pro bytový dům
(Project of Thermosolar System for Flat House)
Bc. Tomáš Žydel doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Masters
Větrání a klimatizace suterénního studentského klubu
(Air Conditioning of the Student Club Basement Floor)
Bc. Pavel Dvořáček doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Masters
Vytápění a příprava teplé vody pro rodinný dům pomocí tepelného čerpadla
(Heating and Hot Water Preparation for Family House with Using of Heat Pump)
Bc. Bogdan Kajura Masters
Využití bioplynu ve vysokoteplotním palivovém článku MCFC
(Application of Biogas in High Temperature Molten Carbonate Fuel Cell)
Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D. Masters
Využití odpadního tepla spalin ohřívací pece
(The Utilize Off-heat Exhaust Gas of the Heating Furnace)
Ing. Lukáš Vlček Masters
Zdroj spalin pro demonstrační jednotku FES
(Flue Gas Source for Demonstration Unit FES)
Bc. Tomáš Dubovan Masters
Zvýšení teploty parovzduchové směsi před turbínou u FES přitápěním zemním plynem při spalování štěpky
(The Teperature Enhancement for Steam-air Mixture in front of Turbine at FES, Co-combustion of Natural Gas and Frass)
Bc. Martin Kunčík Masters
Energetické využití bioplynu v kogenerační jednotce se spalovacím motorem
(Usage of Landfill Gas Energy in Gas Engines of Combined Heat and Power Units)
Ing. Marek Tabašek Doc.Kysela Doctoral
Otimalizace spalovacích vlastností směsného plynu
(Optimization of Combustibility Properties of the Mixed Gas)
Ing. Viktor Pelikán Doc. Kysela Doctoral
Ověření možnosti nasazení plazmové technologie na práškovém granulačním kotli s přímým foukáním uhelného prášku do ohniště
(Verification of a Possibility to Apply Plasma Technology to a Pulverized Coal Boiler with the Direct Input of Pulverized Coal into Combustion Chamber)
Ing. Kamil Stárek Doc. Kolarčík Doctoral

2006/2007

Title Name of student Supervisor Type
Aditivní odsiřování fluidních kotlů v Energetika Třinec
(Additive Desulphurisation of Fluidized Bed Boilers Power Plant Třinec)
Ing. Tomáš Morys Bachelors
Ekonomické zhodnocení zateplení rodinného domku
(Economic Apprasail Reduction of Heat Loss on One Family House)
Ing. Iva Smrčková Bachelors
Ekonomie provozu turbodmýchadel
(Ekonomy of a Turbo Blower Operation)
Bc. Roman Macura Bachelors
Emise oxidu dusného z provozu automobilů
(Nitrous Oxide and its Emission from Mobile Sources)
Bc. Karel Křižan Bachelors
Energetické hodnocení provozu malé vodní elektrárny
(Energy Audit of a Small Water Power Plant)
Ing. Vlastimil Kuběna Bachelors
Energetický audit malé vodní elektrárny
(Energy Audit of Small Hydrostation)
Bc. Rostislav Sikora Bachelors
Inovace měřicí trati pro měření deskových výměníků a ověření základních parametrů výměníku GAE L25/14 včetně stanovení nejistoty měření
(Innovation of Measurement Stand for Measurement of Plate Heat Exchanger and Examination of Basic Parameters of GAE L25/14 Exchanger, Including Determination of Measurement Uncertainty)
Ing. Kateřina Beňová Bachelors
Integrace PEMFC jako zdroje elektrické energie a zdroj tepla do otopné soustavy rodinného domu
(PEMFC as a Source of Heat and Electricity in the Energy System of a Family House)
Ing. Miroslav Žídek Bachelors
Malá větrná elektrárna
(Small Wind Power Station)
Bc. Daniela Lubojacká Bachelors
Měření emisí při těžbě organických odpadů
(Measurement of Emissions Releasing During Mining of Organic Wastes)
Ing. Tomáš Kantor Bachelors
Metody měření objemu a průtoku plynu
(Methods of Measuring Volume and Gas Flow)
Bc. Pavel Niemczyk Bachelors
Možnosti akumulace energie z malé větrné elektrárny
(The Possibility of Accumulation Energy from a Small Wind-Power Plant)
Ing. Lucie Mikulková Bachelors
Návrh chladiče na hudební přehrávače
(Proposal of Cooling for Music Player)
Ing. Adam Fišer Bachelors
Návrh chlazené sondy s keramickou hlavicí pro měření teplot ve spalovací komoře
(Project of Cooling Probe with Ceramic Head for Temperature Measuring in Combustion Chamber)
Ing. Miroslav Čech Bachelors
Návrh malé větrné elektrárny
(Design of a Small Wind-Power Plant)
Bc. Rudolf Franek Bachelors
Návrh možností využívání biomasy v areálu hutního podniku
(Design of the Possibilities of Biomass Metallurgy Plant)
Bc. René Gazur Bachelors
Navrhněte měřící trasu pro měření přestupu tepla vlnovce pro klimatizační jednotku
(Project of Testing Equipment for Heat Transfer in Air-Condition Unit)
Ing. Martin Šuta Bachelors
Navrhněte ohřívák vody spalinami z kotle na slámu pro tepelný výkon 0,6 MW
(Proposal of Water-Combustion Gasses Heat Exchanger from Straw Boiler)
Bc. Ondřej Kováčik Bachelors
Návrh rekonstrukce vytápění rodinného domu
(Proposal for Reconstruction of the Heating of the Family House)
Ing. Lukáš Telička Bachelors
Návrh solárního systému
(Project of Solar Collector System)
Ing. Jan Thoř Bachelors
Návrh spalovacího zařízení biomasy o výkonu 42 kW
(Design of Biomass Boiler with 42 kW Power Output)
Ing. Jiří Menšík Bachelors
Návrh výměníků tepla pro kotel 75 t/h páry v Teplárně Karviná
(Proposal of Heat Exchanger Design for Boiler 75 t/h in Karviná Power Plant)
Ing. Michal Cásek Bachelors
Návrh vytápění a příprava teplé užitkové vody a výpočet tepelné ztráty objektu na základě technické dokumentace
(Central Heatig and Hot Service Water and Project and Heat Loss Calculation of One Family Houses)
prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Bachelors
Návrh vytápění a příprava teplé užitkové vody a výpočet tepelné ztráty objektu na základě technické dokumentace
(Central Heating and Hot Service Water and Project and Heat Loss Calculation of One Family Houses)
Bc. Petr Sláma Bachelors
Návrh vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem
(Project of Heating of Family House by Heat Pump)
Bc. Miroslav Niedoba Bachelors
Návrh vytápění s tepelným čerpadlem
(Project of Heating with Heat Pump)
Ing. Lukáš Hampl Bachelors
Ověření tepelně-technických parametrů chladícího čerpadla elektrárenského bloku 100MW
(Verification of Thermal-technical Parameters for Cooling Pump of Power Station Unit 100 MWel)
Ing. Jaroslav Guňa Bachelors
Parní generátory pro tlakovodní jaderné elektrárny
(Steam Generators for the Nuclear Power Plants)
Ing. Radek Lyčka Bachelors
Plazmová technologie v energetice
(Plasma Technology in the Power Engineering)
Ing. Petr Winkler Bachelors
Potenciál biomasy k energetickému využití v Moravskoslezském kraji
(Energy Biomass Potential in Moravian-Silesian Region)
Ing. Lukáš Herot Bachelors
Použití surového řepkového oleje ve spalovacích motorech
(Use of Crude Rape Oil at Internal Combustion Engine)
Ing. Oldřich Jasenský Bachelors
Problematika prostupu tepla výrobní halou
(Heat Transfer in Factory Bulding)
Ing. Tomáš Weczerek Bachelors
Řešení technologie využití tepla z odluhů kotlů K 12 až K 14 ETB
(Solution of Surface Blowdown Heat Recovery of Boilers K 12 - K 14 ETB)
Bc. Bohdan Dziadek Bachelors
Srovnání vodního a elektrického podlahového vytápění rodinného domku
(Comparison of Waterheating and Electroheating Heated Floor)
Bc. Oldřich Strnad Bachelors
Studie možností úspor tepelné energie při vytápění rodinného domu
(Studies of Thermal Energy Savings for the Heating of the Family House)
Ing. Adam Gavala Bachelors
Studie potenciálu využití vytříděné složky biologicky rozložitelného odpadu
(Study of the Utilization Ponential of the Biological Portion from the Municipal Waste)
Ing. Dalibor Gavala Bachelors
Studie produkce množství a kvality plynu na bioplynovém reaktoru
(Study of the Gas Quantity and Quality from the Gas Reaktor)
Ing. David Hřibňák Bachelors
Technicko ekonomická studie nízko-energetického rodinného domu
(Technical and Economic Study of Low Energy Family House)
Ing. Lukáš Ott Bachelors
Technologie provozu koksochemické výroby v Třineckých železárnách
(Technology of Coke-chemical Production in Třineckých železárnách)
Bc. René Lipowski Bachelors
Tepelná bilance ventilátorového mlýna
(Thermal Balance of Fan Beater Mill)
Ing. Jiří Pecháček Bachelors
Úspora tepelné energie rodinného domku
(Reduction of Heat Energy of One-Family House)
Ing. Jiří Beňo Bachelors
Větrání podzemního parkoviště
(Air Conditioning of Underground Parking)
Ing. Roman Kubáň Bachelors
Vyhodnocení garančních zkoušek kogenerační jednotky Quanto C1000SP
(Guaranty Examinations Evaluation of Cogeneration Unit Quanto C1000SP)
Bc. Aleš Přibyl Bachelors
Výroba a využití biolihu
(Production and Utilization of Bio-alcohol)
Ing. Ondřej Němček, Ph.D. Bachelors
Zapojení plynové turbíny FES o příkonu 5MW ke zvýšení teploty vstupního média
(Integration of Gas Turbine FES Output 5MW for Increasing Inlet Air Temperature)
Ing. Jan Rybníček Bachelors
Analýza použití ohříváku vody a ohříváku vzduchu u FES o příkonu 40 MW pro spalování černého uhlí
(Utilization Analyse of Water and Air Heat Exchange-FES 40 MW Input for Bituminous Coal Combustion)
Ing. David Kupka, Ph.D. Masters
Barbotážní nádrž primárního okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem
(Cooling Water Tank for Primary Loop of Nuclear Power Platnt with Pressurised Reactor)
Ing. Eva Haderková Masters
Instalace domácí předavací stanice do bytového domu
(Installation of Domestic Heat Exchange Station)
Ing. Martin Čanda Masters
Kombinovaný systém vytápění rodinného domu s využitím vzduchových solárních kolektorů
(Project of Combined Heating System for Family House with Air Solar Collectors)
Ing. Kateřina Hubáčková Masters
Konstrukční řešení ohniště pro spalování kusového dřeva o malém výkonu
(Project of the Output Combustion Furnace for Portion Wood)
Ing. Tomáš Marcol Masters
Návh využití odpadního tepla z SOFC palivového článku výkonu 100kWe provozovaného na degazační plyn
(Design of Utilisation Waste Heat from SOFC. Power of the Unit 100kWe, the Mine Gas as a Fuel Gas)
Ing. David Mrozek Masters
Návrh deskového výměníku tepla
(Proposal of the Plate Heat Exchanger)
Ing. Petra Čípová Masters
Návrh chlazené spalovací komory s práškovým ohništěm na spalování hnědého uhlí pro FES s příkonem pro blok 200 MW
(Cooling for Pulverized Combustion Chamber for Brown Coal-FES Combustion 200 MW Input Block)
Ing. Tomáš Pietrosz Masters
Návrh kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem TGE 1230 T
(The Design of CO-generation Unit with Piston Engine TGE 1230 T)
Ing. Tomáš Nekoranec Masters
Návrh kogenerační jednotky s plynovou mikroturbínou
(The Design of Co-generation Unit with Gas Microturbine)
Ing. David Kaloč Masters
Návrh konstrukčních úprav na rekonstruovaném plynovém kotli pro dosažení jmenovitých parametrů kotle
(Reconstruction Proposal of Gas Boiler for Reaching of Nominal Boiler Parameters)
Ing. Monika Zatloukalová Masters
Návrh konvekčního ohříváku pro parovzduchový generátor o příkonu 5 MW na spalování štěpky
(Proposal of a Conventional Heat Exchange for 5 MW Air-Steam Generator for a Wood Chips Combustion)
Ing. Jiří Harszlak Masters
Návrh měřícího okruhu pro ověřování charakteristiky čerpadla
(Suggestion of Measuring Line for Testing of Pump Characteristic)
Ing. Daniela Totová Masters
Návrh měřící tratě pro ověřování ultrazvukových a vírových průtokoměrů
(Suggestion of Measuring Line for Testing of Ultrasonic and Vortex Flowmeter)
Ing. Petr Kusák Masters
Návrh olejojemu s vytápěním
(Proposal of the Oil Tank)
Ing. Tomáš Valový Masters
Návrh rotační sušárny pro biomasu
(Dry Kiln for the Biomass)
Ing. Markéta Lovásová Masters
Návrh spalovacího zařízení biomasy o výkonu 1,2 MW
(Design of Biomass Boiler with 1,2 MW Power Output)
Ing. Bogdan Kufa Masters
Návrh spalovny radioaktivních odpadů
(Proposal of the Radioactive Incineration Plant)
Ing. Olga Plevová Masters
Návrh systému vytápění a přípravy teplé vody pro rodinný dům
(Project of Heating and Hot Water Preparation for Family House)
Ing. Radek Tobola Masters
Návrh vzduchotechniky pro komplex školní jídelny
(Air Conditioning for Complex School Dining-Room)
Ing. Dana Juchelková Masters
Návrh vzduchotechniky pro rekonstrukci stravovacího objektu
(Air Conditioning for Reconstruction of Catering Establishment)
Ing. Petr Kubáň Masters
Návrh vzduchotechniky pro restauraci
(Air Conditioning for Restaurant)
Ing. Petr Dluhý Masters
Návrh vzduchotechniky pro stravovací zařízení
(Air Conditioning for Catering Establishment)
Ing. Pavel Hradil Masters
Návrh zařízení na spalování dřevní štěpky o výkonu 1 MW
(Design of Biomass Boiler with 1 MW Power Output)
Ing. Zdeněk Poledník Masters
Opatření pro úsporu tepla - instalace domovní plynové kotelny
(Heat Energy Conservation - Installation of Domestic Gas Boiler)
Ing. Jana Chmelařová Masters
Parovzduchový generátor o příkonu 40 MW pro spalování černého úhlí
(Steam Air Generator 40 MW Input for Bituminous Coal Combustion)
Ing. Zdeněk Havlíček Masters
Projekt plnící stanice zemního plynu pro automobilovou dopravu
(The Project of the Filling Station of Natural Gas for Automobile Transport)
Ing. Michal Kolarczyk Masters
Separátní větrání neproraženého důlního díla s chlazením
(Air Conditioning of New Mine System with Cooling)
Ing. Robert Lovětínský Masters
Spalování čistírenských kalů v kotli "IGNIFLUID" v teplárně Frýdek-Místek
(Combustion of Sludge in Boiler "IGNIFLUID" at Heating Plant Frýdek-Místek)
Ing. Roman Pavelek Masters
Sudie koncepce Systému centrálního zásobování teplem a elektrickou energií pro město s 20 000 obyvateli
(The Study of the System Conception of Central Supplying with Heat and Electricity Distribution for a Town with 20 000 Inhabitants)
Mgr.Ing. Robert Šimanský Masters
Sušení dřeva pro dřevozpracující průmysl
(The Wood Drying for Wood-Processing Industry)
Bc. Martin Kolebač Masters
Vypracujte návrh využití odpadního tepla z olejové kalící lázně v kalírně
(Proposal of Off Heat Oil Utilization)
Ing. Dalimil Rajlich Masters
Využití fotovoltaických článků u mobilních zařízení
(Utilization of Photovoltaic Units in Mobile Equipments)
Ing. Veronika Kučerová Masters
Využití odpadního tepla spalin ohřívací pece
(The Utilize Off-heat Exhaust Gas of the Heating Furnace)
Ing. Petr Beneš Masters
Vzduchový trakt kotlů v EOP
(Boiler Air System in EOP)
Ing. Petra Novotná Masters
Výpočetní a diagnostické metody pro snižování emisí NOx kotlů velkých výkonů
(Computational and Diagnostic Methods for Reduction of NOx Emissions from High Output Boilers)
Ing. Michal Stáňa, Ph.D. doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Doctoral
Zvýšení mechanických vlastností navržených výrobků ze směsných odpadních plastů a environmentální aspekty nakládání s plastovým odpadem
(Enhancement of Mechanical Properties of Proposed Products Made from Mixed Waste Plastics and Environmental Aspects of Waste Plastics Handling)
Ing. Viktor Ponča doc.Juchelková Doctoral
Zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů paliv ve fluidních ohništích v souladu s dlouhodobou energetickou koncepcí ČR
(Increasing of Ratio of Energy from Renewable Energy Resources in Fluidized Bed Boilers According to Long-term Energy Conception of ČR)
Ing. Michal Skřépek, Ph.D. doc.Juchelková,doc.Šooš Doctoral

2005/2006

Title Name of student Supervisor Type
Alternativní paliva z biomasy a jejich energetické využití
(Alternative Fuel from Biomass and Energy Utilization)
Ing. František Mezulián Bachelors
Ekonomické zhodnocení zateplení rodinného domku
(Economic Evaluating of Family House Isolation)
Bc. Veronika Hrabalová Bachelors
Elektřina z biomasy - pilotní projekt
(Electricity from Biomass - Pilot Project)
Ing. Michal Šimkovič Bachelors
Energetická a hmotová bilance fermentoru
(Energy and Mass Balance of the Ferment Technology)
Igor Vaňko Bachelors
Energetické využití biopaliv na bázi kalů z čistíren odpadních vod
(Energy Utilisation of Biofuels Based on Sludge from Waste Water Treatment Plants)
Bc. Veronika Bartůnková Bachelors
Energetický audit malé vodní elektrárny
(Energy Audit of Small Water Power Station)
Ing. Michaela Kořistková Bachelors
Hodnocení stavu likvidace odpadních vod vznikajících na území obce Kravaře
(Evaluation of Sewage Disposal in the Area Municipality Kravaře)
Ing. Martin Papež Bachelors
Hodnocení stavu likvidace odpadních vod vznikajících na území obcí Opavského regionu
(Evaluation of Sewage Disposal in the Area Municapalities Opava Region)
Bc. Miroslava Kunzová Bachelors
Koncepce moderních kremačních pecí
(Conception of Modern Crematory Furnaces)
Bc. Martin Vysloužil Bachelors
Koncepční řešení spalovny odpadů s rotační spalovací komorou
(Conception of Waste Rotary Incineration Plant)
Bc. Eva Kousalová Bachelors
Koncepční řešení vysokoteplotního jaderného reaktoru
(Conception of High Temperature Nuclear Reactor)
Bc. Marek Řičica Bachelors
Konstrukční návrh kombinované měřící sondy pro stanovení teplotního a rychlost- ního pole spalin ve spalovací komoře kotle
(Constriction Proposal of Combine Measuring Probe for Temperature and Velocity Fields in Combustion Chamber)
Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D. Bachelors
Metodika ověření kontinuálního emisního monitoringu plynných složek spalin
(Verification of Continuous Emission Monitoring of Flue Gases)
Bc. Tomáš Dubovan Bachelors
Modernizace vodního hospodářství v teplárně Karviná (TKV)
(Modernization of Water Management in the Heating Plant Karviná (TKV))
Bc. Waldemar Kajura Bachelors
Návh dopravního modulu kontinuálního emisního monitoringu
(Proposal of Transport Module for Continuous Emission Minitoring)
Bc. Pavel Křen Bachelors
Návrh aplikace palivového článku jakožto kogeneračního zdroje tepla a elektrické energie pro jednogenerační rodinný dům
(Proposal of Application of Fuel Cell as a Source of Heat and Electric Power for One-family House)
Bc. David Janega Bachelors
Návrh bioplynové stanice
(Project of Biomas Station)
Rostislav Doupovec Bachelors
Návrh laboratorní měřící trati pro kontinuální analýzu koncentrace plynných škodlivin
(Proposal of Measuring Line for Continuous Analyse of Harmful Flue Gas Concentra- tion)
Bc. Josef Kunert Bachelors
Navrhněte chlazení válcovaných trubek menších průměrů pro válcovnu trub firmy Mittal Steel
(Project of Cooling of Cylindrical Tubes with Smaller Diameters for the Mittal Steel Company)
Bc. Přemysl Helešic Bachelors
Navrhněte ohřívák vody spalinami z kotle na dřevo pro tepelný výkon 1 MW
(Proposal of Water Heat Exchange for Wood Boiler 1 MW Thermal Output)
Bc. Stanislav Wiedermann Bachelors
Navrhněte tepelný výměník vzduch-vzduch pro fermentační linku AGRO-EKO
(Proposal of Heat Exchange Air-air for Fermentation Line AGRO-EKO)
Bc. Lukáš Riedl Bachelors
Návrh odlučovače tuhých částic a chlazení energoplynu experimentálního zařízení na zplyňování biomasy
(Proposal of the Solid Particles Separator and Cooling of the Energy Gas from Biomass Gasification)
Ing. Rostislav Zbieg, Ph.D. Bachelors
Návrh rekonstrukce topného systému
(Project of Reconstruction Heating System)
Bc. Bronislav Koterla Bachelors
Návrh solárního systému pro přípravu teplé vody
(Proposal of Solar System for Hot Water)
Jiří Novák Bachelors
Návrh solárního systému pro přípravu teplé vody
(Proposal of Solar System for Warm Water)
Bc. Tomáš Žydel Bachelors
Návrh tepelného čerpadla
(Proposal of Heat Pump)
Ing. Pavel Šimák Bachelors
Návrh tepelné izolace rodinného domu na základě výpočtu tepelných ztrát
(Project of Thermal Insulation One-family House Based on Calculation of Thermal losses)
Bc. Tomáš Krčma Bachelors
Návrh vytápění a přípravy teplé užitkové vody a výpočet tepelné ztráty objektu na základě technické dokumentace
(Proposal of Heating System, Water System and Calculation Heat Losses According Technical Documentation)
Bc. Jan Bříza Bachelors
Návrh využívání komunálního odpadu v podmínkách ČR
(Proposal of Municipal Waste Utilization in Condition of Czech Republic)
Bc. Pavel Dvořáček Bachelors
Návrh zkušební komory pro stanovení emisí při těžbě organických odpadů
(Proposal of Testing Chamber for Determination of Emision during Mining of Organic Wastes)
Bc. Vít Panáček Bachelors
PEMFC a SOFC technologie palivových článků jakožto kogeneračního zdroje tepla a elektrické energie pro jednogenerační rodinný dům
(PEMFC a SOFC Fuel Cell as a Source of Heat and Electric Power for One-family House)
Bc. Michal Hutera Bachelors
Plazmové najížděcí systémy v energetice
(Plasma Start-up Systems in Energetic)
Bc. Martin Kunčík Bachelors
Porovnání provozu vznětového motoru při spalování motorové nafty a rostlinného oleje
(Comparison of the Combustion Engine Operation for the Fuel Oil)
Ing. Petr Hajdučko, Ph.D. Bachelors
Porovnání tepelné účinnosti 2 parních kotlů o výkonu 200 t/h páry
(Comparison of Thermal Efficiency in Two Steam Boilers-Output 200 t/h)
Bc. Jiří Bittner Bachelors
Problematika likvidace nízkoaktivních radioaktivních odpadů
(Broad Issue of Liquidation of Low-active Radioactive Waste)
Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D. Bachelors
Problematika prostupu tepla komínem
(Problems of Heat Transfer in the Chimney)
Ing. David Tomášek Bachelors
Projekt kontinuálního síťového měření teploty spalin na vstupu do komína
(Project of Continuous Grid Measuring of Temperatures in the Inlet to the Chimney)
Bc. Michal Matyáš Bachelors
Studie nakládání s kosmickým odpadem
(Space Waste Utilization Study)
Milan Recman Bachelors
Úpravy vzduchotechnického zařízení výrobní haly
(Adaptation Air-Conditioning System of New Hall)
Bc. Petr Kundschofský Bachelors
Úspora tepelné energie rodinného domku
(Thermal Energy Saving of the Family House)
Bc. Bogdan Kajura Bachelors
Větrání laboratoře E 432 katedry chemie
(Air-conditioning of E 432 Laboratory in Departement of Chemistry)
Ing. Tomáš Klimíček Bachelors
Větrání svařovny
(Air Conditioning of Welding Room)
Bc. Petr Grygar Bachelors
Vyhodnocení měření tepelně technických parametrů napájecího čerpadla parního kotle
(Evaluation the Thermal Parameters of Boiler Feed Pump)
Mgr. Leon Vašinka Bachelors
Výpočet produkce množství a kvality plynu na bioplynovém reaktoru
(Calculation of Gas Production and Quality in Biogas Reactor)
Bc. Lucie Baselová Bachelors
Vypočítejte účinnost fludiního kotle v Energetice Třinec, a.s. při spalování směsi černého a hnědého uhlí
(Calculation of Efficiency of Fluid Bed Boiler Energy Třinec, a.s. for Combustion Black and Brown Coal)
Bc. Petr Nogawczyk Bachelors
Využití odpadního tepla spalin ohřívací pece
(Utilization of Flue Gases Waste Heat from Preheating Furnace)
Ing. Lukáš Vlček Bachelors
Využití Organického Rankinova cyklu v teplárnách spalující biomasu
(Utilization of the Rankin Cycle in the Biomass Thermal Power Plants)
Bc. Přemysl Ondráš Bachelors
Energetický audit areálu ZŠ
(Energy Audit for School Campus)
Ing. Pavel Němec Masters
Fototermický solární systém pro rodinný dům
(Photo Thermal System for Family House)
Bc. Martin Lyčka Masters
Měření obsahu vody v biomase a jeho využití při řízení provozu energetického zdroje
(Measuring of Water Content in Biomass and its Utilization for Operating Energy Source)
Ing. Veronika Uvírová Borková Masters
Návrh bubnové sušky na sušení uhelných kalů vytápěné uhlím a degazačním plynem
(Proposal of Rotary Kiln for Coal Sludge Preheated by Coal and Degas Gas)
Bc. Michal Szlaur Masters
Návrh článkového parního generátoru pro tlakovodní jadernou elektrárnu
(Proposal of Section Steam Generator for Power Station)
Bc. Tomáš Fiala Masters
Návrh decentralizované kogenerace pro strojírenský závod
(Proposal of the Decentralized Cogeneration for Machinery Plant)
Bc. Marek Cienciala Masters
Návrh kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem
(Proposal of Cogeneration Unit with Piston Combustion Engine)
Bc. Dalibor Žůr Masters
Návrh kogenerační jednotky s plynovou turbínou
(Proposal of the Cogeneration Unit with Gas Turbine)
Bc. Jiří Broda Masters
Návrh kompenzátoru objemu nové koncepce pro tlakovodní jadernou elektrárnu
(Proposal of Volume Compensator New Conception for Pressure Water Nuclear Power)
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D. Masters
Návrh komplexního řešení vzduchotechniky laboratoře palivových článků a systému nakládání s reakčním teplem palivových článků
(Proposal of Ventilation and Air Conditioning in Laboratory of Fuel Cell and Treatment of Reaction Heat of Fuel Cells)
Ing. Tereza Flamová Masters
Návrh mezipřehříváku páry fluidního kotle o výkonu 260 t/h v Teplárně Přerov
(Proposal of Steam Preheater for Fluid Bed Boiler 260 t/h in Heat Plant Přerov)
Bc. David Zábranský Masters
Návrh ohříváku vzduchu fluidního kotle o výkonu 260 t/h
(Proposal of Air Heat Exchanger for Fluid Bed Boiler 260 t/h)
Bc. Jakub Uvíra Masters
Návrh optimalizace hořáku, spalovací komory a režimu spalování kotle P-LING27
(Optimalisation of Burner, Combustion Chamber and Combustion Regime in Boiler P-LING27)
Ing. Michal Branc, Ph.D. Masters
Návrh regulace mlýnského okruhu v Elektrárně Opatovice
(Proposal to Control of the Mill Circuit in Opatovice Power Station)
Bc. Jiřina Wojciková Masters
Návrh rekonstrukce spalinového kotle v Třineckých železárnách
(Proposal of Boiler Retrofiting in Třinecké železárny, a.s.)
Bc. Luděk Kaleta Masters
Návrh rotační pece pro spalovnu průmyslových odpadů
(Proposal of Rotary Kiln for Industrial Incineration Plant)
Bc. Pavel Košik Masters
Návrh řešení záměny doplňovacího čerpadla VTK 331 v Elektrárně Třebovice
(Proposal to Substitute the Charging Pump VTK 331 in Třebovice Power Plant)
Bc. Miloslav Jurajda Masters
Návrh spalovacího zařízení biomasy o výkonu 1 MW
(Design of Biomass Boiler with 1 MW Power Output)
Bc. Adam Výtisk Masters
Návrh spalovny nebezpečných odpadů
(Proposal of Incineration Plant for Danger Waste)
Bc. Dalibor Holáň Masters
Návrh systému dopravy biomasy do kotle o výkonu 45 t/h v Teplárně Krnov
(Proposal of Biomass Transport System into Boiler 45 t/h in Heat Krnov)
Bc. Kamil Gola Masters
Návrh systému pro využití nízkopotenciálního tepla v průmyslovém podniku
(Proposal of Low Potential Heat System in Industrial Company)
Bc. Martin Říha Masters
Návrh systému vytápění a přípravy teplé vody pro rodinný dům
(Proposal of Heating System and Preparation of Warm Water for Family House)
Bc. Jakub Kielar Masters
Návrh systému vytápění a přípravy teplé vody pro rodinný dům s využitím OZE
(Proposal of the Heating System for Family House Including OZE)
Bc. Petr Tomešek Masters
Návrh tepelného výměníku
(Proposal of Heat Transfer)
Bc. Petr Horzinka Masters
Návrh úprav pro spalování maximálního podílu VP plynu na fluidním kotli v Energetice Třinec
(Reconstruction of Combustion Systeme for Optimizing Blast Furnass Gas in Fluid Bed Boiler Energetika Třinec)
Bc. Martin Vašek Masters
Návrh úpravy kroužkového mlýna MKM 33 v Elektrárně Dětmarovice
(Proposal to Modify Ring Mill MKM 33 in Dětmarovice Power Plant)
Bc. René Guziur Masters
Návrh úpravy kroužkového mlýna pro kotel K3 v Teplárně Olomouc
(Proposal to Modify Ring Mill of Boiler K3 in Olomouc Heat Plant)
Bc. Martin Kyller Masters
Návrh výměníku pro kogenerační jednotku s mikroturbínou
(Proposal of the Heat Exchange for Cogeneration Unit with Micro Turbine)
Bc. Vladislav Zvonek Masters
Návrh výparníku pro kogenerační jednotku se spalovací turbínou
(Proposal of the Evaporator for Cogeneration Unit with Gas Turbine)
Bc. Tomáš Lazař Masters
Návrh vysokoteplotního filtru energoplynu
(Proposal of Hightemperature Precipitatore for Combustiongass)
Bc. Jan Hájek Masters
Návrh využití citelného tepla z krokové pece
(Proposal to Use Sensible Heat from Walking Beam Furnace)
Bc. Tomasz Kantor Masters
Návrh vzduchotechniky pro rekonstrukci restaurace
(Air Conditioning for Restaurant Reconstruction)
Bc. Libuše Cichá Masters
Návrh záměny elektrických odlučovačů za filtry u kotle K11 Energetiky Vítkovice
(Replacement of Electrostatic Precipitators for Backhouse Filters in Boiler K11 Energetic Vítkovice)
Bc. Lukáš Kutík Masters
Návrh zařízení pro vypírku spalin
(Proposal of Reactor for Flue Gas Cleaning)
Ing. Kateřina Kožušníková Masters
Optimalizace aditivního odsiřování v Elektrárně Hodonín-ČEZ a.s.
(Optimalisation of Additive Desulpurization in Power Station Hodonín-ČEZ a.s.)
Bc. David Kovář Masters
Optimalizace spotřeby energií v Teplárně Dalkia ČR Divize Krnov
(Optimalisation of Energy Consumption in Thermal Power Plant Dalkia CZ-Division Krnov)
Bc. Ivo Sládek Masters
Projekt směšovací a výtlačné stanice směsného plynu
(Project of the Mix and Support Gas Station for Gas Mixture)
Bc. Alena Fabiánová Masters
Provozní on-line měření obsahu vody v biomase
(Operationalon Line Measuring of Water in Biomass)
Ing. Miroslav Kyjovský Masters
Předehřev spalovacího vzduchu při spalování biomasy u kotle o výkonu 45t/h v Teplárně Krnov
(Combustion Air Preheating at Biomass Combustion in Boiler 45t/h-Heat Plant Krnov)
Ing. Pavel Abrla Masters
Rekonstrukce vzduchotechniky v budově A areálu Hvězdárny a planetária VŠB-TU Ostrava
(Air Conditioning Reconstruction in the Bulding A for Public Obsevatory and Planetarium VŠB-TU Ostrava)
Ing. Michal Žlebek Masters
Solární systém pro rodinný dům
(Thermosolar System for Family House)
Bc. Tomáš Medek Masters
Stanovení tepelných ztrát sáláním do okolí pro fluidní kotel K5 v Teplárně Olomouc
(Calculation of Radiation Heat Looses to Environment for the Fluid Bed Boiler K5 Heat Power Station Olomouc)
Bc. Josef Valenta Masters
Studie decentralizované výroby elektrické energie a tepla
(Study of Decentralized Production of Electricity and Heat)
Bc. Zuzana Zemková Masters
Větrání a klimatizace budovy "B" hlavního objektu VŠB-TU Ostrava
(Air Conditioning of the Buiding "B" Main Object VŠB-TU Ostrava)
Bc. Radek Šindel Masters
Větrání a klimatizace stravovacího komplexu
(Air-Conditioning of Catering Establishment Complex)
Ing. Slavomír Stupka Masters

2004/2005

Title Name of student Supervisor Type
Emise automobilů při reálných provozních stavech
(Emissions of Cars During Real Conditions)
Bc. Ivana Kuchařová Bachelors
Energetické využití biopaliva vyrobeného z biomasy a čistírenských kalů
(Energy Utilisation of Bio-fuel from Biomass and Sludge from Waste Water Treatment Plants)
Bc. Marcela Přehnálková Bachelors
Energetické využití fytomasy v ČR
(Energy Utilisation of Phytomass)
Ing. Tomáš Pietrosz Bachelors
Energetický audit malé vodní elektrárny na řece Třebůvce
(Energy Audit of Small Water Power Stations in River Trebuvka)
Ing. Zdeněk Havlíček Bachelors
Koncepce reaktoru pro polosuchou vypírku spalin
(Semi-dry Reactor for Combustion Gasses Cleaning System)
Bc. Marek Paprskář Bachelors
Koncepce transmutačního zařízení
(Conception of Transmutation Equipment)
Bc. Karel Kuldásek Bachelors
Koncepční řešení spalovny nebezpečných odpadů
(Solution of Danger Waste Incineration Plant)
Bc. Marie Jančíková Bachelors
Konstrukční řešení a aplikace deskových výměníků tepla
(Construction and Application of Desk Heat Exchangers)
Ing. Petra Čípová Bachelors
Návrh bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie a tepla v ZD Výšovice
(Proposal of the Biogas Station for Producing of Electrical Energy and Heat in the Agricultural Cooperative Farm ZD Výšovice)
Ing. Monika Zatloukalová Bachelors
Návrh kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem TGE 1230 T, spalujícím zemní plyn
(Cogeneration Unit with Piston Combustion Engine TGE 1230 T for Natural Gas)
Ing. Tomáš Nekoranec Bachelors
Návrh kogenerační jednotky s plynovou mikroturbínou
(Cogeneration Unit with Gas Micro-turbine)
Ing. David Kaloč Bachelors
Návrh komplexního řešení palivového hospodářství (H2), pro palivový článek typu PEMFC výkonu 5kW (resp. 5 x 1 kW) v laboratoři VŠB-TUO
(Proposal of Fuel System, for Fuel Cell Type PEMFC Output 5kW (resp. 5 x 1 kW) in Laboratory VŠB-TUO)
Ing. David Mrozek Bachelors
Návrh měření průtoku vody horkovodního kotle
(Proposal of Water Flow Measuring of Hot-water Boiler)
Ing. Petr Kusák Bachelors
Návrh na využití odpadního tepla spalin žíhací pece
(Utilisation of the Waste Heat Combustion Gases)
Ing. Petr Caletka Bachelors
Navrhněte možnost energetického využití vyslazených řepných řízků z cukrovarnického průmyslu
(Energy Utilisation of Sweet from Sugar Industry)
Ing. Jana Chmelařová Bachelors
Navrhněte výměnu kapsového ohřívače vzduchu v teplárně Karviná za jiný typ
(Proposal of Exchanging of Pocket Air Heat Exchanger in Power Station Karviná)
Bc. David Powiesník Bachelors
Navrhněte způsob vytápění rodinného domku a proveďte jeho ekonomické posouzení
(Proposal of Heating System of Family House and Economic Evaluation)
Ing. Pavel Hradil Bachelors
Návrh ostrovního systému pro zásobování elektrickou energií pro rekreační oblast
(Proposal of Insular System for Electric Energy Supply in Recreation Object)
Ing. Jana Marie Navrátilová Bachelors
Návrh rekonstrukce ekologického vytápění rodinného domu
(Reconstruction of Heating System of Family House)
Ing. Tomáš Valový Bachelors
Návrh snížení tepelných ztrát rodinného domu
(Energy Saving in Family House)
Bc. Petr Pomkla Bachelors
Návrh solárního systému pro přípravu teplé vody
(Solar System for Preparation of Warm Water)
Ing. Kateřina Hubáčková Bachelors
Návrh solárního systému s koncentračními kolektory
(Solar System with Concentration Collectors)
Bc. Michal Řezník Bachelors
Návrh systému vytápění a přípravy teplé vody tepelným čerpadlem pro rodinný dům
(Heat System and Preparation of Warm Water by Heat Pump for Family House)
Ing. David Kupka, Ph.D. Bachelors
Návrh topené sondy pro izokinetický odběr plynného vzorku z potrubí
(Proposal of Heated Probe for Izokinetic Collection of Gaseous Samples)
Ing. Martin Čanda Bachelors
Návrh vytápění a přípravy teplé užitkové vody a výpočet tepelné ztráty objektu na základě technické dokumentace
(Heat System and Preparation of Warm Water, Heat Losses Calculations According Technical Documentation)
Ing. Dalimil Rajlich Bachelors
Návrh využití odpadního tepla ze šroubového kompresoru s motorem o jmenovitém výkonu 1000 kW
(Utilisation of Waste Heat from Screw Compressor Output 1000 kW)
Ing. Bogdan Kufa Bachelors
Návrh využívání komunálního odpadu v podmínkách ČR
(Proposal of Utilisation of Domestic Waste in Czech Republic)
Bc. Veronika Dluhošová Bachelors
Návrh zařízení pro skladování a dopravu biomasy do granulačního kotle
(Equipment for Store and Transport of Biomass into Dry-bottom Boiler)
Bc. Eduard Křiklava Bachelors
Problematika spalování pevných a kapalných radioaktivních odpadů
(Problematic of Solid and Liquid Radioactive Wastes)
Ing. Olga Plevová Bachelors
Problematika tvorby dehtových látek při zplyňování biomasy
(Creation of Tar During Gasification of Biomass)
Ing. Radek Tobola Bachelors
Proveďte porovnání způsobů nakládání s komunálním odpadem v ČR a Německu
(Comparison of Domestic Waste Handling in Czech Republic and Germany)
Ing. Veronika Kučerová Bachelors
Řešení vzniku a likvidace krizové situace při úniku nebezpečných látek do ovzduší
(Resolution of Rise and Liquidation Crisis Situation for Dangerous Leak Material into Environment)
Bc. Stanislav Foltýn Bachelors
Separátní větrání neproraženého důlního díla
(Air Conditioning of New Mine System)
Ing. Robert Lovětínský Bachelors
Simulace procesů v I. a II. okruhu jaderné elektrárny VVER 1000
(Simulation of Precesses in I. and II. Loop in Power Station VVER 1000)
Ing. Eva Haderková Bachelors
Společné spalování sirnatých uhlí a dřevní hmoty v elektrárně ČEZ, a.s. Hodonín
(Co-combustion of High Sulphur Coals and Wood in Power Station ČEZ, a.s. Hodonín)
Bc. Stanislava Bartošová Bachelors
Studie hospodárnosti provozu kompresorů v ŽDB, a.s.
(Economy Efficiency of Compressors in ŽDB a.s.)
Ing. Tomáš Marcol Bachelors
Studie projektu směšovací a výtlačné stanice směsného plynu
(System Design Project of Mining and Delivering Station for the Mixed Gas)
Mgr.Ing. Robert Šimanský Bachelors
Sušení dřeva pro dřevozpracující průmysl
(The Wood Drying for Wood-Processing Industry)
Bc. Martin Kolebač Bachelors
Větrání laboratoře J 133 katedry chemie
(Air Conditioning of Laboratory J 133 Chemistry Department)
Ing. Daniela Totová Bachelors
Větrání laboratoře obrábění a montáže
(Air Conditioning of Machinery Laboratory)
Ing. Petr Dluhý Bachelors
Vyhodnocení využívání bioplynu
(Utilisation of Biogas)
Bc. Romana Tomášková Bachelors
Výpočet tepelné ztráty objektu na základě technické dokumentace před a po zateplení a hrubé ekonomické zhodnocení investice zateplení
(Calculation od the Heat Losses According Technical Documentation Before and After Reconstruction and Economical Evaluation of the Termal Insulation Investment Costs)
Bc. Tomáš Kavan Bachelors
Využití odpadního tepla spalin ohřívacích pecí v horkovodním kotli
(Flue Gasess Waste Heat Utilisation in Hot-water Boiler)
Ing. Petr Beneš Bachelors
Zhodnocení provozu tepelného čerpadla
(Evaluation of Heat Pump Operation)
Bc. Roman Jaracz Bachelors
Zplyňování biomasy
(Gasification of Biomass)
Ing. Michal Kolarczyk Bachelors

2003/2004

Title Name of student Supervisor Type
Čištění spalin ze spaloven průmyslových odpadů polosuchou metodou
(Flue Gas Cleaning from Incineration Plants by Semi Dry Method)
Ing. Kateřina Kožušníková Bachelors
Distribuce prvků při spalování uhlí v kotlech s cirkulující fluidní vrstvou
(Distribution of Components During Combustion in Circulated Fluidised Bed Boilers)
Ing. Jiří Harszlak Bachelors
Energetické využití kalu z čistírny odpadních vod společným spalováním s biomasou a uhlím
(Energy Utilisation of Sludges by Combined Combustion Coal and Biomass)
Bc. Ivo Sládek Bachelors
Energetický audit malé vodní elektrárny
(Energy Audit of Small Water Plant)
Ing. Pavel Němec Bachelors
Hodnocení způsobu regulace výkonnosti napájecích čerpadel z hlediska ekonomiky provozu
(Evaluation of Regulation of Feeding Pump from Operation Economy Point of View)
Bc. Miloslav Jurajda Bachelors
Koncepční řešení sodíkového rychlého reaktoru
(Concept Solution of Sodium Fast Breeder Reactor)
Bc. Jan Hájek Bachelors
Koncepční řešení spalovny průmyslových odpadů s rotační spalovací komorou
(Conception Solution of Incineration Plant with Rotary Kilns)
Bc. Pavel Košik Bachelors
Konstrukční návrh kombinované měřicí sondy pro stanovení teplotního a rychlostního pole spalin ve spalovací komoře kotle
(Design Proposal of Combined Measuring Probe for Assessment of Temperature and Velocity Field in Combustion Chamber)
Ing. Michal Branc, Ph.D. Bachelors
Malá větrná elektrárna
(Small Wind Power Plant)
Bc. Jakub Kielar Bachelors
Možnosti využití bioplynu
(Possibilities of Biogas Utilisation)
Ing. Miroslav Kyjovský Bachelors
Nahrazení tří kotelen pro zajištění vytápění městské části jedním zdrojem
(Replacement of Three Boilers Houses for Heat Delivery by One Source)
Bc. Luděk Kaleta Bachelors
Návrh centrálního vytápění na základě technické dokumentace
(Proposal of Central Heating System According Technical Documentation)
Bc. Vít Opatřil Bachelors
Návrh na využití horkých spalin kotle v Teplárně Karviná
(Utilisation of Flue Gases in Teplárna Karviná Boiler)
Bc. Jiřina Wojciková Bachelors
Navrhněte optimální způsob využívání odpadů
(Proposal of the Optimal Way of the Waste Utilisation)
Bc. Libuše Cichá Bachelors
Návrh rekonstrukce tepelné izolace rodinného domu
(Proposal of Thermal Isolation Reconstruction in Family House)
Bc. Michal Szlaur Bachelors
Návrh rekonstrukce vytápění rodinného domu
(Proposal of Family House Heating Reconstruction)
Bc. Michal Lesniak Bachelors
Návrh stanice kontinuálního emisního monitoringu pro velký spalovací stroj
(Proposal of Continuous Emission Monitoring for Large Combustion Unit)
Ing. Zdeněk Poledník Bachelors
Návrh tepelného čerpadla pro RD
(Proposal of Heat Pump for Ore Mine)
Bc. David Slezák Bachelors
Návrh tepelné izolace budovy dle projektové dokumentace
(Proposal of Thermal Isolation According Project Documentation)
Bc. Petr Horzinka Bachelors
Návrh výměníku 3 MW pro ohřev teplé užitkové vody horkým vzduchem
(Proposal of Heat Exchanger 3 MW for Preheating Warm Supply Water by Warm Air)
Bc. Tomáš Lazař Bachelors
Návrh vytápění a přípravy teplé užitkové vody a výpočet tepelné ztráty objektu na základě technické dokumentace
(Proposal of Heating and Preparation of Warm Supply Water and Calculation of Heat Looses on the Basis of Technical Documentation)
Bc. Adam Výtisk Bachelors
Návrh zateplení místnosti D103 v objektu VŠB - TU Ostrava
(Proposal Room D103 Thermal Isolation in the Area of VŠB - TU Ostrava)
Bc. Dalibor Holáň Bachelors
Navržení využívání směsných plastů
(Proposal of Composite Plastic Utilisation)
Ing. Petra Novotná Bachelors
Ověření chladícího účinku chladící věže CHV12 v ETB
(Verification of Cooling Effect in Cooling Towers CHV12 ETB)
Ing. Markéta Lovásová Bachelors
Porovnání účinnosti kotlů K9 a K10 v Energetice Vítkovice, a.s.
(Comparison of Boilers K9 and K10 Efficiency in Power Plant Vítkovice, a.s.)
Bc. Zuzana Zemková Bachelors
Problematika technologického zpracování pevných radioaktivních odpadů z jaderného energetického zařízení
(Issue of Technology Processing Solid Radioactive Wastes from Nuclear Energy Equipment)
Bc. Michal Doležel Bachelors
Simulace procesů v jaderné elektrárně Temelín
(Simulation of Processes in Nuclear Power Plant Temelín)
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D. Bachelors
Spalování šťovíku UTEUŠA na kotli s fluidním ohništěm
(Combustion of Dock UTEUŠA in Fluidised Bed Boiler)
Bc. Tomasz Kantor Bachelors
Společné spalování biomasy se základním palivem v průmyslových kotlích s fluidním ohništěm
(Combined Combustion of Biomass with Project Fuel in Fluidised Bed Industrial Boilers)
Bc. David Kovář Bachelors
Studie možnosti využití odpadního tepla z chladící vody kompresorů pro vytápění průmyslového objektu
(Project of Compressors Waste Heat Utilization for Heating of Industrial Object)
Bc. Martin Říha Bachelors
Studie zneškodňovací stanice odpadních vod z provozu povrchových úprav kovů Bc. Petra Fryšarová Bachelors
Technologie využívání ojetých pneumatik
(Utilisation of Used Tyres)
Bc. Josef Valenta Bachelors
Tepelné čerpadlo
(Heat Pump)
Bc. Tomáš Medek Bachelors
Účinnost parního kotle s granulačním ohništěm a možnosti jejího zvýšení
(Dry-bottom Boiler Efficiency and Possibilities of Upgrading)
Ing. Roman Pavelek Bachelors
Větrání laboratoře obrábění a montáže
(Air - conditioning of Machining and Assembly Laboratory)
Ing. Michal Žlebek Bachelors
Vliv měření tepelně - technických veličin na výpočet účinnosti kotle nepřímou metodou
(Influence of Thermo Technical Quantity on Boiler Efficiency by Indirect Method)
Bc. Lukáš Kutík Bachelors
Vliv spalování biomasy na produkci emisí škodlivin do ovzduší
(Influence of Biomass Combustion on Harmful Emission Production)
Bc. Jan Vysloužil Bachelors
Vliv spalování vysokopecního plynu na účinnost fluidních kotlů K11, K12 v Energetice Třinec, a.s.
(Influence of Blast Furnace Combustion on Efficiency of Fluidised Bed Boilers K11 K12 in Energetika Třinec, a.s.)
Bc. Martin Vašek Bachelors
Využití odpadního tepla z chladících nádrží ve slévárně PSP Přerov
(Utilisation of Waste Heat from Cooling Towers in Foundry PSP Přerov)
Bc. Tomáš Fiala Bachelors
Zhodnocení provozu fotovoltaického systému
(Evaluation of Photo Voltaic System Operation)
Bc. Radek Šindel Bachelors
Zhodnocení provozu solárního zařízení
(Evaluation of Solar System Operation)
Bc. Alena Fabiánová Bachelors
Zhodnocení provozu solárního zařízení v mateřské škole
(Evaluation of Solar System Operation in Nursery School)
Bc. Martin Lyčka Bachelors
Zpracování technické dokumentace aerodynamického tunelu
(Elaboration of Aerodynamic Tunnel Documentation)
Ing. Tereza Flamová Bachelors

2002/2003

Title Name of student Supervisor Type
Konstrukční návrh kombinované měřící sondy pro stanovení teplotního a rychlostního pole spalin ve spalovací komoře kotle Bc. Jakub Fojtách Bachelors
Konstrukční návrh sondy pro stanovení rosného bodu spalin Bc. Denisa Šumská Bachelors
Kvalitativní změna tepelných a aerodynamických vlstností rozmrazovacího tunelu Bc. Martin Kyller Bachelors
Návrh odběrové trasy a měřícího modulu pro kontinuální analýzu plynných složek spalin ve spalovací komoře kotlů Bc. Zuzana Trzyniecká Bachelors
Návrh rekonstrukce tepelné izolace rodinného domu Ing. Petr Kubáň Bachelors
Návrh řízení sušící linky biopelet ve společnosti AGROEKO Albrechtice Ing. Tomáš Hrubý Bachelors
Návrh tepelného čerpadla Bc. Daniel Hrbáč Bachelors
Návrh tepelného čerpadla Bc. Vladislav Zvonek Bachelors
Plynofikace najížděcí kotelny v Elektrárně Dětmarovice Bc. René Guziur Bachelors
Proveďte ověření chladícího účinku chladící věže Bc. Jan Kvapil Bachelors
Příprava alternativních paliv na bázi biomasy Bc. Dalibor Žůr Bachelors
Rozbor možnosti náhrady uzavřených radionuklidových zářičů za ultrazvuková čidla pro měření výšky hladiny uhlí Bc. Jan Matula Bachelors
Technická dokumentace aerodynamického tunelu Bc. Marek Schneider Bachelors
Využití elektrické energie získané ze skládkového plynu ze skládky Frýdek - Místek Bc. Rostislav Nytra Bachelors
Využití vodní energie Bc. Jiří Smolík Bachelors

2001/2002

Title Name of student Supervisor Type
Návrh plynového vytápění rodinného domku Bc. Roman Kozel Bachelors
Porovnání norem pro izokinetický odběr tuhých částic a návrh aparatury pro měření za vyšších teplot Bc.Ing. Vladislav Taska Bachelors
Výpočet a návrh laboratoře pro zplyňování biomasy Ing. David Valer Bachelors
Výpočet a návrh zplyňovacího zařízení pro zplyňování biomasy Ing. Lukáš Baránek Bachelors
Využití citelného tepla parního kondenzátoru z ohříváku spalin v odsiřovacím zařízení Elektrárny Dětmarovice Ing. Lukáš Adámek Bachelors

2000/2001

Title Name of student Supervisor Type
Analýza možností využití solární energie pro zabezpečení potřeby tepla rodinného domu Ing. Martin Byrtus Bachelors
Návrh možností využití alternativního paliva pro ENERGETIKU Třinec, a.s. Bc. Renata Samiecová Bachelors
Návrh tepelné izolace budovy dle projektové dokumentace Ing. Zdeněk Kresaň Bachelors
Návrh vytápění a přípravy teplé užitkové vody a výpočet tepelné ztráty objektu na základě technické dokumentace Ing. Martin Hůla Bachelors
Návrh využití sluneční energie pro ohřev TUV v rodinném domku Bc. Petr Dostál Bachelors
Ověření aerodynamického tunelu Bc. Roman Krochmalny Bachelors
Posouzení a navržení metod sběru a logistiky sběru PET lahví ve vybraném regionu Bc. Klára Chytková Bachelors
Posouzení a navržení metod zplyňování biomasy ve vybraném regionu Ing. Dominika Vařeková Bachelors
Snížení emise popílku kotle č. 1 kotelny Ostravské univerzity v areálu kolejí Hladnov Bc. Miroslav Durčák Bachelors
Stanovení velikosti akumulačního zásobníku tepla v soustavě CZT Vsetín s kogeneračními jednotkami Bc. Tomáš Vítek Bachelors
Studie alternativního zajištění tepla pro panelový dům s 32 bytovými jednotkami Ing. Václav Ondřej Bachelors
Technicko-ekonomický návrh topení v rodinném domku bez možnosti připojení na plyn Bc. Zbyněk Bártek Bachelors
Zjištění a navržení alternativní možnosti vylepšení provozu skládky Ing. Martina Bízová Bachelors

1999/2000

Title Name of student Supervisor Type
Filtrační zařízení v jaderné elektrárně Dukovany Bc. Vlastimil Pejčoch Bachelors
Koncepční návrh kogenerační jednotky s plynovým pístovým spalovacím motorem s výkonem vyšším než 3 MW Ing. David Tiller Bachelors
Návrh nové koncepce skládkování komunálního odpadu v areálu skládky Frýdek-Místek Bc. Lubomír Tararík Bachelors
Návrh systému sběru a likvidace plastových odpadů Ing. Jiří Zavadil Bachelors
Návrh ústředního vytápění rodinného domku Bc. Ida Chrástková Bachelors
Návrh větrání svařovny svářečské školy v areálu OKD Bastro, a.s. v Ostravě - Radvanicích Ing. Martin Dluhoš Bachelors
Návrh výroby náhradního paliva z komunálního odpadu Ing. Mgr. Naďa Suchomelová Bachelors
Stanovení účinnosti kogenerační jednotky se zplyňováním biomasy Bc. Martin Majeřík Bachelors
Studie čistírny městských odpadních vod pro 300 ekvivalentních obyvatel Bc. Marek Kraina Bachelors
Zplyňování a zkapalňování biopaliv Ing. Kateřina Ostrčilová Bachelors

1998/1999

Title Name of student Supervisor Type
Posouzení vhodnosti rekonstrukce roštového parního kotle na spalování zemního plynu z hlediska emisí škodlivin a účinnosti kotle Bc. Jan Radek Bachelors
Rekonstrukce kotlů z pevného na plynné palivo a instalace kogenerační jednotky v kotelně K 6-Šumperk Bc. Pavlína Blahová Bachelors
Studie čistírny odpadních vod pro 300 ekvivalentních obyvatel Bc. Michal Kolář Bachelors
Technický návrh koncepce odpadového hospodářství města Rychvald Bc. Rostislav Hanuš Bachelors

1997/1998

Title Name of student Supervisor Type
Bc. Radim Vinkler Bachelors
Ing. Jiří Bracháček Bachelors
Ing. Lukáš Červený Bachelors
Bc. Aleš Grambal Bachelors
Bc. Marek Novák Bachelors
Ing. Jan Frolík Bachelors
Bc. Radek Zdrazil Bachelors
Ing. Radim Lanča Bachelors

1996/1997

Title Name of student Supervisor Type
Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Bachelors
Bc. Jiří Hanák Bachelors
Bc. Samuel Kaminský Bachelors

1995/1996

Title Name of student Supervisor Type
Ing. Milan Glac Bachelors
Ing. Petra Glacová Bachelors
Bc. Eva Klementová Bachelors
Bc. Pavel Fismol Bachelors
Ing. Věra Dvořáková Bachelors
Ing. Michal Rucký Bachelors
Mgr. Kateřina Salamonová Bachelors
Bc. Tereza Hajduková Bachelors

1994/1995

Title Name of student Supervisor Type
Bc. Martin Horuta Bachelors
Bc. Jindřich Muller Bachelors