Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Proč se přihlásit

Proudění krve Modelování proudění krve v mozkových cévách je jednou z aplikací, pro niž v současnosti vyvíjíme počítačové modely

Jedná se o unikátní studijní program, který kombinuje přírodní a technické vědy s počítačovými simulacemi. V průběhu bakalářského studia lze nahlédnout do jednotlivých specializací, které nabízí fakulta i celá univerzita. Volbu nejatraktivnějšího navazujícího magisterského studia, což je pro každého jiný studijní program, lze provést na základě osobně nabytých zkušeností.

Co je potřeba znát předem

Studijní osnovy navazují na rozsah výuky na gymnáziích. Znalosti si lze doplnit v přípravných kurzech, které probíhají před zahájením výuky v prvním ročníku. Je-li potřeba pomoci s matematikou, lze využít také podporu Math Support Centre (msc.vsb.cz), a to v průběhu celého studia.

Fotoproudy Fotoproudy jako funkce fotoelektrodového potenciálu a vlnové délky dopadajícího světla zaznamenané pro fotoelektrody připravené z nanokompozitu BiVO4/g-C3N4

Jak studium probíhá

Vyučuje se v malých skupinách, takže kontakt s vyučujícím je bezprostřední a neformální. Podstatná část výuky je vedena v laboratořích nebo na počítačových učebnách. Volbou povinně volitelných předmětů si lze samostatně vytvořit profilaci, kterou lze směřovat buďto do oblasti počítačového modelování (například pro úloh mechaniky tuhých těles nebo mechaniky tekutin), nebo do oblasti chemie a jejich aplikací. Oba tyto směry nabízejí řadu možností navazujícího magisterského studia a volba bakalářské práce již zpravidla k magisterskému studiu směřuje. Státní závěrečné zkoušky zahrnují povinně okruh matematika a volitelně jeden z následujících okruhů: fyzika, chemie, matematické modelování, přenosové jevy, měření a regulace, materiály.

Část studia lze absolvovat v cizině

Naše univerzita má uzavřeny smlouvy s univerzitami v zahraničí o výměnách studentů, například v rámci programu ERASMUS+. S pomocí fakultního koordinátora si stačí z široké nabídky vybrat vhodný studijní obor na některé zahraniční univerzitě a lze se ucházet o zahraniční studijní pobyt.

fyzlab Zařízení pro laboratorní fyzikální měření

Co lze očekávat na VŠB – TU Ostrava mimo samotné výuky

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má sedm fakult, na nichž v současnosti studuje kolem 12 000 studentů. Univerzitní kampus je největším v ČR a v nedávné minulosti by rozšířen o moderní komplex poslucháren včetně auly s dokonalým vybavením audiovizuální technikou. Vznikly také nové budovy pro Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, pro Institut environmentálních technologií a pro řadu dalších výzkumných center. Studenti mají k dispozici dobře vybavené počítačové učebny, přístup na internet, univerzitní knihovnu, menzu atd. Ve svém volném čase mohou využívat nové sportovní zařízení včetně posilovny, kryté haly, tenisových kurtů, fotbalového hřiště atd.