Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
studenti

Leták ke stažení.

Bakalářský studijní program Aplikované vědy a technologie patří mezi studijní programy zaštiťované Fakultou strojní VŠB-TUO. Nabízí studium širokého přírodovědného základu z oblastí matematiky, fyziky a chemie, které je vhodně doplněno výukou informatiky a základních předmětů inženýrského charakteru. Hlubší teoretický základ dosažený v důsledku vyšší dotace uvedených předmětů umožní absolventům lépe uvažovat v mezioborových souvislostech a tvůrčím způsobem využívat nabyté znalosti a dovednosti v inženýrských aplikacích. Studium cizího jazyka je směřováno na prohloubení používání odborných termínů v komunikaci mezi odborníky. Studentům se tak umožní pracovat s odbornou cizojazyčnou literaturou, sledovat přednášky v cizím jazyce nebo absolvovat část výuky na zahraničních univerzitách, například v rámci projektu ERASMUS+.

studenti

Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky ze dvou okruhů, z nichž jedním je povinně Matematika a druhý je volitelný. Téma bakalářské práce si student zpravidla volí podle navazujícího magisterského oboru, kterému se hodlá věnovat v dalším studiu. Nebude-li absolvent bakalářského studia pokračovat ve studiu magisterském, může najít uplatnění jako pomocný výzkumný pracovník, laborant, lektor výuky přírodovědných předmětů na vysokých školách nebo jako referent v různých útvarech správních a řídicích orgánů. Díky dobré orientaci v moderních výpočetních technologiích najde uplatnění také v softwarových firmách.