Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj výrobních a zpracovatelských technologií a nových materiálů
Kód
SP2015/87
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Předmět výzkumu
Výzkum podporovaný projektem se realizuje v oblasti vývoje a implementace výrobních a zpracovatelských technologií plošného a objemového tváření, svařování, tepelného zpracování a povrchových úprav, dále bude aplikovat analytické metody hodnocení tvařitelnosti, mikrostrukturních vlastností svarových spojů a submikroskopických antikorozních a funkčních povrchových systémů a návarů. Výzkum a vývoj soustavy fyzikálních a numerických komparativních modelů bude aplikován pro návrh optimálních technologií plošného a objemového tváření jemnozrnných materiálů a k návrhu tvářecích nástrojů. V oblasti energetiky a chemického průmyslu se bude projekt zabývat vývojem technologií svařování obtížně svařitelných ocelí. Předmětem výzkumu je dále aplikace zrn karbidu wolframu v návaru na funkční plochy součástí strojů namáhaných extrémní adhezí a abrazí. Zaměření projektu v oblasti povrchových úprav sleduje specifika dispergace mikroskopické a submikroskopické úrovně. Následná identifikace sekundárních vlastností vázaných na vhodnou alternativu volby a přípravy suspenze výsledné organické a rovněž anorganické matrice, složek na bázi oxidů, karbidů a antikorozních pigmentů včetně implementace částic pak povede k progresivní rezistenci a úrovni antikorozní ochrany. Analýza vývoje mikrostruktury tvářeného materiálu a změn stability nástrojových soustav bude prováděna na bázi dynamického materiálového modelu, a vyvíjených metod predikce životnosti tvářecích nástrojů. Prováděno bude vyhodnocení mikrostrukturního stavu, tvrdostí a mikrotvrdostí svarů a návarů v oblastech svarového kovu, tepelně ovlivněné oblasti a základních materiálů a posouzení jejich vlivu na degradaci a životnost.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
prof. Ing. Radek Čada, CSc.
prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Ing. Jakub Machálek, Ph.D.
Ing. Josef Rentka, Ph.D.
Ing. Jan Kedroň, Ph.D.
Ing. Stanislav Tylšar, Ph.D.
Ing. David Schwarz
Ing. Jan Garay
Ing. Petr Tiller
Ing. et Ing. Miroslav Hanák, ING.PAED.IGIP, Ph.D.
Ing. Michal Salajka
Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
Ing. Robert Maršál, Ph.D.
Ing. Antonín Závada
Ing. Lukáš Havelka, Ph.D.
Ing. Daniela Fonioková
Ing. Lenka Koldová
Ing. Pavel Šmíra
Mgr. Marek Vindyš
Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D.
Ing. Petra Hájková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cíle projektu:
V rámci projektu budou sestavovány komparativní modely procesů plošného a objemového tváření a přípravy jemnozrnných struktur. Výsledkem bude pro skupiny materiálových reprezentantů metodika hodnocení komplexní tvařitelnosti a ztráty stability v závislosti na procesních parametrech výrobních technologií a nástrojů.
Cílem projektu dále bude posouzení mikrostruktury základního materiálu, homogenních a svarových spojů progresivních modifikovaných žáropevných ocelí po dlouhodobé vysokoteplotní expozici v reálných podmínkách expozice. Dále bude vyvíjena metodika sledování mikrostruktury návaru v závislosti na tvrdosti a mikrotvrdosti v oblasti návaru a oblastí kolem zrn karbidu wolframu. Výsledkem výzkumu bude definování vlivu vneseného tepla na vlastnosti návaru se zrny karbidu wolframu při použití různých přídavných materiálů. Specifikem projektu bude dále metalografické šetření povrchových soustav a koncipování modulárního systému univerzálního charakteru umožňující aplikaci kombinované chemické předúpravy povrchu, vylučování základní matrice submikroskopické a nanometrické úrovně tenkých vrstev povlakových systémů.
Výstupy:
Publikace v odborných časopisech nebo periodických sborníků (Manufacturing Technology, Strojírenská technologie, All For Power, Konstrukce) – 6x Jneimp, 4x SCOPUS a dalších odborných konferencích. Výstupy budou využity v plném rozsahu v disertačních pracích studentů řešitelského týmu.
Témata:
Simulace procesu tažení výtažků nepravidelných tvarů z tenkých plechů s použitím brzdicích žeber rozdílných šířek a profilů, Tvařitelnost za tepla hodnocená komplexním technologickým modelem, Hodnocení životnosti tvářecích nástrojů v komplexních podmínkách procesů tváření, Vývoj technologie zjemňování zrna procesem DRECE, Hodnocení mikrostruktury svarových spojů a návarů modifikovaných žárupevných a otěruvzdorných ocelí, Modulární systém aplikací kompozitních povrchových soustav ochranných a funkčních povlaků se submikronovými a nanometrickými částicemi.
Harmonogram:
1. 1. ÷ 31. 1. 2015
Kompletace výsledků projektu SGS 2014/193 v komplexu jejich cílů v předchozích etapách. Přípravy vzorků pro experimentální modely technologií.
1. 2. ÷ 30. 6. 2015
Vývoj a realizace experimentálních metodik hodnocení tvařitelnosti materiálů při tváření a kontroly životnosti tvářecích nástrojů. Dále vývoj metodik experimentů pro hodnocení mikrostruktury materiálů. Navazuje metalografické setření nestabilních jevů povrchových soustav a návarů se zrny karbidu wolframu v kontextu a návaznosti jednotlivých výrobních technologií.
1. 7. ÷ 30. 9. 2015
Vývoj a kompletace jednotlivých metodik vyplývajících z cílů projektu.
1. 10. ÷ 31. 12. 2015
Příprava výstupů jednotlivých modulů projektu do publikačních, průmyslových aplikací a segmentů doktorských disertačních prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 88000,- 88000,-
3. Materiálové náklady 86000,- 89139,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 40000,- 36561,-
5. Služby 376000,- 374723,-
6. Cestovní náhrady 29200,- 30777,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 68800,- 68800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 688000,-
Uznané náklady 688000,-
Celkem běžné finanční prostředky 688000,- 688000,-
Zpět na seznam