Katedra mechanické technologie je součástí Fakulty strojní, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Dle zaměření vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti je katedra organizačně členěna do čtyř ústavů:

Katedra mechanické technologie je specializační katedrou studij ního oboru „Strojírenská technologie" v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu a studijního oboru „Průmyslové inženýrství" v bakalářském studijním programu. Zajišťuje zde výuku předmětů podle odborností výše uvedených ústavů. Kromě toho zabezpečuje výuku technologických předmětů v bakalářských studij ních programech „Strojírenství" a „Technologie letecké dopravy". Katedra se výrazně podílí na výuce v doktorském studijním programu „Strojní inženýrství" ve studijním oboru „Strojírenská technologie". Katedra se také významně profiluje ve vědecko-výzkumné činnosti.


© 2019 VŠB-TU Ostrava