Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Důležité odkazy:

Microsoft Imagine Premium

 • Jsme součástí programu firmy Microsoft, který nám umožňuje zdarma přístup k software (vývojové nástroje, operační systémy...).
 • Blížší informace vám poskytne Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.

Bakalářské a diplomové práce

 • Rezervace témat probíhá v systému EDISON.
 • Směrnice Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce (FS_SME_05_003) stanovuje postup při zadání, odevzdání, zveřejnění a archivaci závěrečné kvalifikační bakalářské nebo diplomové práce
 • Neplatí pro rok 2020. Student odevzdá dva výtisky práce, které budou knihařsky vázány v černých deskách se zlatým tiskem. Originál diplomové práce musí být vypracován na bílém papíru formátu A4 s dostatečným kontrastem pro kopírování.
  Součástí originálu je (nepovinná) příloha CD/DVD obsahující všechny zdrojové, textové či obrazové soubory, včetně zpracovaných programových modulů a textu práce (ve formátu použitého textového editoru a pdf).
 • Dva výtisky odevzdá student tajemníkovi katedry v termínu určeném v Časovém plánu výuky na Fakultě strojní. Podle jeho pokynů zajistí předání výtisku a souvisejících materiálů oponentovi, případně také vedoucímu práce. Po absolvování státních zkoušek bude studentovi jeden výtisk práce vrácen.
 • Student odevzdá PDF verzi práce + přílohy do systému EDISON.
 • Pokud to vyžaduje charakter práce, musí být z práce odstraněny nebo znečitelněny všechny údaje spadající do kategorie utajovaných skutečností (přístupová hesla, utajované výrobní postupy a procesy, údaje chráněné smlouvami s fyzickými či právnickými osobami třetích stran apod.). Student je povinen se na konkrétní citlivé údaje informovat u vedoucího práce.
 • Po úspěšném obhájení bude práce (text, přílohy, posudky) veřejně dostupná v Digitálním repozitáři VŠB-TUO.

Otázky státní závěrečné zkoušky

Bakalářský obor

Aplikovaná informatika a řízení (3902R001)

Mechatronické systémy (B0714A270002)

Navazující magisterský obor

Automatické řízení a inženýrská informatika (3902T004)

Mechatronické systémy (N0714A270003)