Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2024
Kód
SP2024/031
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na 3 výzkumné části: 1. Sedání šroubového spoje s podložkou z 3D tištěných materiálů 2. Reverzní analýza ozubeného kola za účelem získání geometrie nástroje 3. Návrh otevřeného měřicího okruhu pro testování plastových dílů ovlivněných krouticím momentem a otáčkami
Členové řešitelského týmu
Ing. Jiří Začal, Ph.D.
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Jiří Struž, Ph.D.
Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D.
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Bc. Jan Brokeš
Bc. Libor Kudělka
Bc. Marek Kukučka
Bc. Ondřej Kunc
Bc. Kateřina Labonková
Bc. Lukáš Nemeškal
Bc. Dominik Petera
Bc. Marek Pospíšil
Ing. Radim Slámka
Ing. Petr Cigán
Ing. Lukáš Klapetek
Ing. David Pastuszek
Ing. Tomáš Vlček
Bc. Radek Dvořák
Bc. Ondřej Hoffmann
Bc. Jan Christoph
Bc. Daniel Kadlčík
Bc. Václav Kuchař
Bc. Jakub Machala
Bc. Martin Míček
Bc. Jakub Mikulka
Bc. Pavel Nádvorník
Bc. Adam Novák
Bc. Václav Nuc
Bc. Vít Ondráček
Bc. Jakub Palowski
Bc. Zdeněk Pavlas
Bc. Patricie Pěgřimonová
Bc. Tomáš Rábek
Bc. Vojtěch Rakus
Bc. Filip Rukriegel
Bc. Pavel Šálek
Bc. Marek Šimčík
Bc. Vít Divila
Bc. Martin Glozyga
Bc. Tomáš Klézl
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1. Sedání šroubového spoje s podložkou z 3D tištěných materiálů
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
1.1. Výroba a výběr vzorků a příprava snímačů pro měření síly
Leden 2024 ÷ květen 2024.
1.2. Analýza sedání a relaxace šroubového spoje
Červen 2024 ÷ říjen 2024.
1.3. Vypracování závěrečné zprávy a zhodnocení získaných poznatků
Listopad 2024 ÷ prosinec 2024.

2. Reverzní analýza ozubeného kola za účelem získání geometrie nástroje
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
2.1 Rešerše k dané problematice a návrh metodiky měření
Leden 2024 ÷ květen 2024.
2.2. Měření vybraných ozubených kol a identifikace z optického zařízení
Červen 2024 ÷ říjen 2024.
2.3. Vyhodnocení poznatků, zpracování výsledků
Listopad 2024 ÷ prosinec 2024.

3. Návrh otevřeného měřicího okruhu pro testování plastových dílů ovlivněných krouticím momentem a otáčkami
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
3.1. Rešerše v oblasti testů spojek a ozubení obsahujících 3D tištěné komponenty
Leden 2024 ÷ únor 2024.
3.2. Konstrukční návrh zařízení a návrh metodiky měření
Březen 2024 ÷ říjen 2024.
3.3. Vypracování závěrečné zprávy
Listopad 2024 ÷ prosinec 2024.

Výsledky výzkumu budou předneseny na mezinárodní konferenci kateder částí strojů, a poté publikovány ve sborníku evidovaném v databázi WoS nebo SCOPUS, případně v časopisech s IF.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 30000,-
3. Materiálové náklady 20000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 40871,-
5. Služby 0,-
6. Cestovní náhrady 0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 10096,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 100967,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 100967,-
Zpět na seznam