Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pedagogický profil katedry

 • Katedra zajišťuje výuku technického kreslení ve strojírenství v předmětu Základy strojnictví, a to na Fakultě strojní a fakultě Hornicko-geologické.
 • Hlavní nosné předměty katedry tvoří Části a mechanismy strojů, Části a mechanismy strojů II a III.
 • Katedra se podílí na výuce v bakalářském studiu v rámci specializace Konstrukce strojů v užším zaměření Konstrukce strojních dílů a skupin, kde vyučujeme konstrukční a experimentální předměty z oblasti klasického strojírenství a automobilového průmyslu.
 • V následném magisterském studiu, v rámci oboru Procesní a konstrukční inženýrství, katedra garantuje a vyučuje stejnojmennou specializaci Konstrukce strojních dílů a skupin a rovněž se podílí výukou na dalších strojírenských předmětech i pro jiné specializace v rámci Fakulty strojní.
 • Katedra také vyučuje vybrané předměty doktorského studia ve studijním oboru "Stavba výrobních strojů a zařízení".

Odborný profil pracoviště

 • Základní odborné zaměření katedry je v oblasti výzkumu, návrhů a konstrukce ozubených převodů, v této oblasti je katedra špičkovým pracovištěm.
 • V oblasti ozubených převodů se katedra především věnuje problematice nestandardního modifikovaného ozubení (návrh, geometrie, vlastnosti, životnost).
 • V téže oblasti se katedra zabývá experimentálním vyšetřováním deformačních vlastností ozubených převodů, experimentálním stanovením podkladů pro modifikace ozubení a experimentálním stanovením životnosti ozubení na základě zkrácených životnostních zkoušek.
 • Katedra se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem statických a dynamických vlastností strojních elementů z pryže s aplikací na pružné podložky pod kolejnice (železnice, metro, tramvaj).
 • Rovněž se zabýváme teoretickým a experimentálním výzkumem životnosti šroubových spojů s předpětím při stochastickém zatížení a výzkumem dalších typů spojovacích elementů.
 • Na katedře je na základě Vyhlášky ČBÚ Praha č. 53 z 25.2.1994 zřízena „Zkušebna katedry 347“, která provádí odborná posouzení, měření a zkoušky vybraných důlních zařízení (zejména těžní stroje)