Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2022
Kód
SP2022/10
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na 4 výzkumné části: 1. Topologická optimalizace plechového dílu s možností výroby 3D tiskem 2. Vyrobitelnost ozubených kol s nestandardním patním přechodem odvalovacím způsobem 3. Metodika měření a vyhodnocení naklopení ozubeného kola na jehlových ložiscích 4. Analýza kontaktní oblasti geometricky modifikovaných soukolí s přímými zuby
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
Ing. Jiří Struž, Ph.D.
Ing. Jan Bajgar
Ing. Jiří Dobiáš
Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D.
Ing. Filip Dušek
Ing. Tomáš Vlček
Ing. Lukáš Klapetek
Ing. Petr Cigán
Ing. Tereza Hrudičková
Ing. Jiří Začal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1.Topologická optimalizace plechového dílu s možností výroby 3D tiskem
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
1.1.Konstrukční řešení konzoly
Leden 2022 ÷ březen 2022.
1.2.Provedení topologických optimalizací konzoly pro různé materiály ve dvou softwarech
Duben 2022 ÷ září 2022.
1.3.Porovnání získaných výsledků z hlediska parametrů 3D tisku, užitých softwarů, mechanických vlastností apod.
Říjen 2022 ÷ prosinec 2022.
2.Vyrobitelnost ozubených kol s nestandardním patním přechodem odvalovacím způsobem
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
2.1.Vytipování ozubených kol pro aplikaci nestandardních patních přechodů
Leden 2022 ÷ květen 2022.
2.2.Nalezení metody pro určení parametrů nástroje
Červen 2022 ÷ říjen 2022.
2.3.Vypracování závěrečné zprávy a zhodnocení získaných poznatků
Listopad 2022 ÷ prosinec 2022.
3.Metodika měření a vyhodnocení naklopení ozubeného kola na jehlových ložiscích
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
3.1.Nastavení měřících prvků a vytvoření vyhodnocovacího programu
Leden 2022 ÷ duben 2022.
3.2.Naměřené hodnoty a jejich způsob vyhodnocování
Květen 2022 ÷ říjen 2022.
3.3.Vypracování závěrečné zprávy
Listopad 2022 ÷ prosinec 2022.
4.Analýza kontaktní oblasti geometricky modifikovaných soukolí s přímými zuby
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
4.1.Možnosti záporných modifikací
Leden 2022 ÷ květen 2022.
4.2.Analýza kontaktních oblastí
Červen 2022 ÷ říjen 2022.
4.3.Vypracování závěrečné zprávy
Listopad 2022 ÷ prosinec 2022.
Výsledky výzkumu budou publikovány na mezinárodních konferencích ve sborníku evidovaném v databázi WoS nebo SCOPUS, případně v časopisech s IF.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 30000,- 30000,-
3. Materiálové náklady 25000,- 25000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 16000,- 16000,-
5. Služby 9943,- 9943,-
6. Cestovní náhrady 10000,- 10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 10104,- 10104,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 101047,-
Uznané náklady 101047,-
Celkem běžné finanční prostředky 101047,- 101047,-
Zpět na seznam