Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2021
Kód
SP2021/31
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na 4 výzkumné části: 1. Dynamická analýza zkušebního zařízení k ověřování vlivu délky kardanové hřídele na projevujících se vibracích 2. Vliv mazání svěrného pouzdra na rovnoměrnost utažení jeho šroubů 3 Analýza patní oblasti u ozubených kol 4. Uložení a modifikace volných ozubených kol v převodových skříních automobilů
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Jiří Začal, Ph.D.
Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
Ing. Jan Bajgar
Ing. Jiří Beinstein
Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D.
Ing. Jiří Struž, Ph.D.
Ing. Filip Dušek
Ing. Tomáš Vlček
Ing. Lukáš Klapetek
Ing. Petr Cigán
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1. Dynamická analýza zkušebního zařízení k ověřování vlivu délky kardanové hřídele na projevujících se vibracích
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
1.1 Metoda stanovení sil jako vstupu do dynamické analýzy
Leden 2021 ÷ květen 2021
1.2 Provedení dynamických analýz zkušebního zařízení a navržení úprav zařízení v závislosti na výsledcích analýzy
Červen 2021 ÷ říjen 2021
1.3 Vypracování závěrečné zprávy
Listopad 2021 ÷ prosinec 2021
2. Vliv mazání svěrného pouzdra na rovnoměrnost utažení jeho šroubů.
2.2 Návrh zkušebního zařízení a vypracování konstrukční dokumentace. Výroba zkušebního zařízení.
Leden 2021 ÷ květen 2021
2.3 Návrh metodiky měření rovnoměrného rozložení osových sil v jednotlivých šroubech pouzdra.
Červen 2021 ÷ září 2021.
2.4 Porovnání jednotlivých druhů maziv a způsobu mazání.
Říjen 2021
2.5 Vypracování závěrečné zprávy
Listopad 2021 ÷ prosinec 2021
3. Analýza patní oblasti u ozubených kol
3.1 Možnosti využití různých patních přechodů
Leden 2021 ÷ květen 2021
3.2 Analýza napětí v patě zubu
Červen 2021 ÷ říjen 2021
3.3 Vypracování závěrečné zprávy
Listopad 2021 ÷ prosinec 2021
4. Uložení a modifikace volných ozubených kol v převodových skříních automobilů
4.1 Tolerance uložení volných ozubených kol na jehlových ložiskách a jejich předpokládané naklopení
Leden 2021 ÷ duben 2021
4.2 Vytipování možných modifikací volných ozubených kol a jejich vliv na záběr
květen 2021 ÷ říjen 2021
4.3 Vypracování závěrečné zprávy
Listopad 2021 ÷ prosinec 2021
Výsledky výzkumu všech částí budou publikovány na mezinárodních konferencích ve sborníku příspěvek ve sborníku v databázi WoS nebo SCOPUS anebo v časopisech s IF.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 70000,- 70000,-
3. Materiálové náklady 10000,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 20000,- 96868,-
5. Služby 36500,- 0,-
6. Cestovní náhrady 30368,- 0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 18500,- 18500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 185368,-
Uznané náklady 185368,-
Celkem běžné finanční prostředky 185368,- 185368,-
Zpět na seznam