Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zkoušky ozubených kol na uzavřených zkušebních okruzích
Kód
SP2013/13
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013
Předmět výzkumu
V současné době nejsou k dispozici spolehlivá data o únavových vlastnostech ozubených kol nestandardního tvaru (tzv High Contact Ratio Gearing). Přitom využití těchto ozubených kol je dnes naprosto dominantní. Předmětem výzkumu se stanou právě tyto HCR ozubená kola. Musí být vyvinuta spolehlivá metodika pro jejich testování, rovněž i statistické metody pro vyhodnocení experimentů.
Členové řešitelského týmu
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Miroslav Vávra
Ing. Petr Maršálek, Ph.D.
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Radim Slanina
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D.
Ing. Miroslav Burián
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu je ověření metodiky vyhodnocování mezí únavy ozubených kol v dotyku. Testována budou ozubená kola z konstrukčních ocelí pro běžné průmyslové převodovky. Hlavím cílem bude vytvoření databáze únavových vlastností materiálů těchto ozubených kol. Dále budou výsledky prezentovány na konferenci s mezinárodní účasti a bude vytvořen funkční vzorek. V prvním kvartále 2013 se začne zprovávat metodika zkoušek. V létě se spustí vlastní zkoušky na uzavřeném zkušebním okruhu. Na podzim už budou první výsledky a tyto budou prezentovány na vědecké konferenci. na konci roku bude podán návrh na funkční vzorek.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 5000,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1700,- 0,-
2. Stipendia 40000,- 40000,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 24300,- 33148,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 25000,- 26852,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 4000,- 0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 100000,-
Uznané náklady 100000,-
Celkem běžné finanční prostředky 100000,- 100000,-
Zpět na seznam