Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj nové generace pneumotorů se středním výkonem
Kód
SP2011/59
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Období řešení projektu
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
Předmět výzkumu
Pneumatické pohony jsou velmi rozšířené v průmyslu zpracování surovin, ale hlavní oblast použití je v hornictví. Jejich výhodou je schopnost práce ve výbušném prostředí a libovolná přetížitelnost. Vývoj těchto pohonných jednotek však v oblasti středních výkonů zcela ustrnul. V oblasti malého ručního nářadí je Česká republika na špici vývoje - hlavně s technologií turbínových vysokoobrátkových motorů. Tyto jsou však vhodné pouze pro výkony do 1 KW. Pro pneumotory s výkonem okolo 4 KW je však turbínový pohon zcela nevhodný. Na našem trhu v současné době podobný středněvýkonný motor není. Poptávka po něm však je. A to i v zahraničí. Proto bude výzkum v rámci tohoto projektu směrován právě do této oblasti.
Členové řešitelského týmu
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Radim Slanina
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Hlavním cílem je určení použitelných principů pro tento druh pneumotoru. Z těchto bude vybrán optimální typ. Bude proveden teoretický rozbor práce tohoto motoru a stanoveny jeho parametry, včetně účinnosti.
Dalšími cíli jsou :
- optimalizace tvaru a rozměrů motoru
- výpočet výkonu v závislosti na parametrech tlakového média
- pevnostní posouzení klíčových prvků
- řešení z hlediska vibrací a hluku
- detailní konstrukční zpracování jádra pohonu
- výroba a otestování tohoto jádra.

.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9000,- 7960,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 5940,- 5940,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3060,- 2020,-
2. Stipendia 14000,- 14000,-
3. Materiálové náklady 8000,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 6600,- 15311,-
5. Služby 32000,- 39990,-
6. Cestovní náhrady 6000,- 9739,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 4400,- 0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 7000,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 87000,-
Uznané náklady 87000,-
Celkem běžné finanční prostředky 87000,- 87000,-
Zpět na seznam