Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Pulzátorové zkoušky ozubených kol
Kód
SP2011/15
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
Předmět výzkumu
Výstupem projektu bude verifikace vyhodnocení ohybového napětí v patě zubu podle ČSN ISO 6336 (DIN 3990), pomocí metody konečných prvků a tenzometrického měření pro různé typy geometrie. Za účelem realizace tenzometrie budou navrženy funkční vzorky ozubených kol. Na nich pak bude ověřena možnost realizace únavových (dynamických) zkoušek ozubených kol na pulsátoru ZD 40 katedry Části a mechanismů strojů. Budou zjištěny hygienické vlivy hluku a vibrací na budovu. V případě pozitivních výsledků budou v rámci navazujícího projektu realizovány únavové zkoušky ozubených kol pro materiály, používané v automobilech ŠKODA Mladá Boleslav.
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D.
Ing. Miroslav Vávra
Ing. Petr Maršálek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1.Funkční vzorky ozubených kol.
2.Experimentální tenzometrické měření ohybového napětí v patě zubu na funkčních vzorcích při různém upnutí.
3.Analytický výpočet ohybového napětí v patě zubu.
4.Výpočet ohybového napětí v patě zubu pomocí MKP.
5.Verifikace tří metod stanovení ohybového napětí v patě zubu.
6.Ověření možností realizace únavových zkoušek na pulsátoru ZD 40 katedry ČaMS.
7.Návrh upínacího zařízení pro ozubená kola Škoda Mladá Boleslav a úprava sériově vyráběných kol.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20000,- 19999,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 14925,- 14925,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5075,- 5074,-
2. Stipendia 30000,- 30000,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 40000,- 45293,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 0,- 0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 1000,- 0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 9000,- 4708,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 100000,-
Uznané náklady 100000,-
Celkem běžné finanční prostředky 100000,- 100000,-
Zpět na seznam