Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zařízení pro měření destruktivního působení vandalismu
Kód
SP/2010213
Řešitel
Školitel řešitele projektu
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D.
Období řešení projektu
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
Předmět výzkumu
1. Odolnost kovových konstrukcí, které jsou součástí vozidel a příslušenství v oblasti hromadné dopravy (sedadla cestujících, madla, stojany s jízdními řády apod.). 2. Zjišťování a měření silového působení vandalů na kovové konstrukce, které jsou součástí vozidel a příslušenství v oblasti hromadné dopravy (sedadla cestujících, madla, stojany s jízdními řády apod.). Kovové konstrukce, které jsou součástí vozidel a příslušenství v oblasti hromadné dopravy, jsou často poškozovány vandaly. Provozovatelům tak vznikají jak nemalé náklady na opravu zničených zařízení, tak poškozené prvky mohou způsobit zvýšení rizika úrazu cestujících. V současné době se pro zkoušení odolnosti, např. sedadel proti rázům, provádí normalizované zkoušky, které nedokáží zohlednit specifické působení vandalů. V rámci projektu vznikne funkční vzorek technického zkušebního zařízení pro zjišťování a měření silového působení vandalů na kovové konstrukce (sedadla cestujících, madla, stojany s jízdními řády apod.). Bude se jednat o vhodně tvarovanou konstrukci, opatřenou typickými konstrukčními díly v praxi nejčastěji vandaly napadenými. Pomocí tohoto zkušebního zařízení bude možno takové působení simulovat věrohodněji. Jednotlivé prvky budou osazeny tenzometrickými snímači pro měření zatěžovacích parametrů. Na základě znalosti takto získaných hodnot sil a napětí při destruktivním působení vandalů bude možno zkvalitnit dimenzování a tvarování jednotlivých částí konstrukcí a jejich spojů. Toto zařízení bude možno začlenit do výuky v předmětech Technický experiment a Experimentální metody oboru jako jedna z měřených úloh a studenti budou moci sami získat informace o zatížení které je důležité pro správné dimenzování prvků.
Členové řešitelského týmu
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D.
Ing. Karel Linhart
Ing. Petr Oháňka
Bc. Rudolf Tomšů
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výsledkem bude:
- zkonstruování a zprovoznění funkčního vzorku zařízení pro měření silových účinků vandalů na konstrukce a vybavení vozů hromadné dopravy,
- zpracování autorizovaného software pro záznam a vyhodnocení naměřených dat,
- vytvoření databáze různých druhů silového působení a jeho odezvy v materiálu konstrukce a tím získání charakteristik zatížení pro zkvalitnění dimenzování jednotlivých dílů konstrukcí tak, aby co nejlépe odolávaly útoku vandalů,
- publikace výsledků v recenzovaných odborných periodikách,
- funkční vzorek standu bude prakticky využíván v experimentálních předmětech kateder 340 a 347 jako jedna z měřicích úloh,
- předpokládáme, že návrhy koncepcí zařízení, konstrukční řešení, návrhy metodiky měření a vyhodnocení výsledků budou tématy diplomových eventuálně doktorských prací (respektive výsledky budou používány pro jejich řešení).

Cílem projektu bude v neposlední řadě prohloubení spolupráce konstrukčních kateder fakulty.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
25700,- 25700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 19179,- 19179,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6521,- 6521,-
2. Stipendia 40000,- 40000,-
3. Materiálové náklady 30000,- 25538,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 43300,- 56085,-
5. Služby 55000,- 54998,-
6. Cestovní náhrady 10000,- 7964,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 5000,- 8715,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 10000,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 219000,-
Uznané náklady 219000,-
Celkem běžné finanční prostředky 219000,- 219000,-
Zpět na seznam