Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Specifický výzkum v oblasti obrábění a strojírenské metrologie
Kód
SP2018/136
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na 3 výzkumné část: 1) Upínací systémy řezných nástrojů pro operace frézování (odpovědný řešitel doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.) Tato část projektu bude řešit problematiku upínání rotačních nástrojů na počítačem řízených frézovacích centrech. Existuje mnoho typů upnutí rotačních nástrojů, avšak je důležité najít nejvhodnější řešení pro dané typy řezných nástrojů a upínacích systémů vázaných na konkrétní obráběcí stroj. Při upínání nástrojů jsou kladeny vysoké nároky na přesnost ustavení, minimální vychýlení z osy obrábění, opakovatelnost upnutí a zajištění dostatečné tuhosti upnutí vzhledem k funkčním částem obráběcího stroje. Další problematické oblasti vázané na tuto problematiku jsou: interní/externí seřizování nástrojů, vyvažování nástrojů, správa nástrojů, simulace a verifikace nástrojových sestav v CAM systému a vhodné technologické podmínky při obrábění. Všechny tyto oblasti je třeba analyzovat pro hledané nejvhodnější řešení i s vazbou na ekonomickou stránku. 2) Využití moderní měřicí techniky při hodnocení odchylek tvarové a rozměrové přesnosti (odpovědný řešitel Ing. Lenka Čepová, PhD.) Druhá část projektu bude zaměřena na sledování parametrů rozměrové a tvarové přesnosti (jako je kruhovitost, přímost, válcovitost, rovnoběžnost, apod.) pomocí moderních metod a s využitím třísouřadnicové měřicí techniky na stroji WENZEL LH65. Bude sledován vliv řezných a jiných technologických parametrů na velikost jednotlivých odchylek a také vliv nastavení měřicího stroje (např. rychlost snímání, velikost dotyku, strategie měření) na přesnost měření. Další částí bude sledování vlivu filtrování výsledků. 3) Vliv technologických parametrů na vybrané parametry integrity povrchu (odpovědný řešitel doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.) Poslední část projektu bude zaměřena na hledání vhodné kombinace technologických parametrů obrábění (např. řezná rychlost, hloubka řezu, posuv na zub, chlazení/suché obrábění, geometrie řezného nástroje, apod.) na vybrané parametry integrity povrchu. Bude se jednat zejména o parametry drsnosti (Ra - střední aritmetická odchylka posuzovaného profilu a Rz - maximální výška nerovností posuzovaného profilu) a zbytková napětí v obrobené ploše (a to i v rámci vrstev) sledovaná metodou rentgenové difraktometrie pomocí přístroje X-RAY. Důležitou součástí integrity jsou také rozměrová a tvarová přesnost, které řeší část 2 tohoto projektu. Jednotlivé části projektu na sebe úzce navazují a jsou propojeny. Členové řešitelského týmu mohou participovat na všech částech projektu.
Členové řešitelského týmu
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Ing. Jaroslav Dubský
Ing. František Špalek, Ph.D.
Ing. Jan Schiffner, Ph.D.
Ing. Šárka Malotová
Ing. Václav Musil
Ing. Jiří Lichovník
Ing. Filip Kowalovski
Ing. Ondřej Mizera, Ph.D.
Ing. Matěj Dobner
Bc. David Suchý
Bc. Vilém Pippal
Bc. Tomáš Krumpoch
Bc. Vojtěch Bančík
Bc. Jiří Kasal
Bc. Vojtěch Blaženec
Bc. Barbora Prokopová
Bc. Jakub Jakeš
Bc. Anthony Benedikt
Bc. Patrik Šalata
Bc. Ladislav Blanarovič
Bc. Tomáš Durďák
Bc. Pavel Česnek
Bc. Petr Hamrozi
Ing. František Vysoudil
Ing. Jiří Krutilek
Bc. Martin Jakubec
Bc. Josef Žanda
Bc. Ondřej Cícha
Ing. Petra Hasíková
Bc. Jiří Krejsek
Bc. Vojtěch Pop
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem tohoto projektu je nalézt co nejvhodnější parametry pro efektivní a ekologické obrábění s použitím moderních upínacích systémů a vhodného nastavení řezného parametru a následném měření parametrů integrity povrchu.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládají:
- min. 1 článek v časopise s IF;
- min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo SCOPUS
nebo 2 články v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS;
- 1 obhájené teze disertační práce;
- 1 obhájené disertační práce;
- 6 diplomových prací;

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2018 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2018 – realizace experimentů.
podzim 2018 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2018 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 150000,- 82000,-
3. Materiálové náklady 200000,- 118916,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 200000,- 36186,-
5. Služby 180000,- 325020,-
6. Cestovní náhrady 230000,- 14968,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 100000,- 4767,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 1060000,-
Uznané náklady 581857,-
Celkem běžné finanční prostředky 1060000,- 581857,-
Zpět na seznam