Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023/2024

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza drsnosti povrchu po obrábění technologií WEDM
(Analysis of Surface Roughness after Wire Electro-Dischrage Machining.)
Jan Kantor Ing. Radim Vlček Bakalářská
Analýza měření na 3D CMM ve společnosti Technické laboratoře Opava,a.s.
(Analysis of Measurements on 3D CMM in the Company Technické Laboratoře Opava,a.s.)
Jan Pavelek Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bakalářská
Degradace práškového materiálu PA12 technologie SLS
(Degradation of PA12 Powder from SLS Technology)
Jakub Stanislav Ing. Dominik Krišák Bakalářská
Elektroleštění materiálu AlSi10Mg po 3D tisku
(Electropolishing of AlSi10Mg after 3D Print-out)
Matěj Šmíd Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Lattice design podsedáku stoličky
(Seat Cushion Lattice Design )
Štěpán Pchálek Ing. Jan Jansa Bakalářská
Měření opakovatelnosti výroby z aditivní technologie
(Measuring the Repeatability of Production from Additive Technology)
Michal Bednář Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bakalářská
Návrh aditivní technologie výroby rotoru automobilového ventilátoru
(Design of Automotive Fan Rotor by Produced Additive Manufacturing)
Jakub Hrabalík doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Návrh opracování nosného kotouče
(Design of Carrier Disc Machining)
Adam Pajonk Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Návrh podstavce mobilního telefonu vyrobeného aditivní technologií
(Design of a Mobile Phone Stand Made by Additive Technology)
Mikuláš Valenta Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bakalářská
Návrh přípravku pro seřízení nástrojů na dlouhotočném soustružnickém automatu.
(Design of Tool Setting Equipment on a Swiss-type Lathe)
Michal Nepožitek Ing. Radim Janeczko Bakalářská
Návrh technologického postupu montáže zplynovacího kotle na tuhá paliva
(Assembly Process Proposal of Solid Fuel Gasification Boiler)
Markéta Ženčáková prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie přípravy polotovaru
(Design of Semi-finished Product Preparation Technology)
Přemysl Pechal Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Numerické simulace v obrábění
(Numerical Simulation in Machining)
Marcel Kubálek Ing. Radim Janeczko Bakalářská
Optimalizace podpůrných struktur pro efektivnější odstranění v procesu SLM
(Optimising Support Structures for more Efficient Removal in the SLM Process)
Jan Lerche Ing. Roman Bláha Bakalářská
Optimalizace řezných podmínek obrábění těles brousících kotoučů
(Optimisation of Cutting Conditions for Grinding Wheel Bodies)
David Klein Ing. Aneta Slaninková Bakalářská
Porovnaní funkčnosti opensource software pro platformu GBRL stroje shapeoko2
(Comparison of the Functionality of Opensource Software for the GBRL Platform of the Shapeoko2 Machine)
Stanislav Botek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Případová studie odlehčení strojního dílu pomocí lattice struktur
(A Case Study of Lightening a Machine Part Using Lattice Structures)
Róbert Gavlas Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Příprava forem pro laminaci kompozitních dílů technologii FDM
(Preparation of Moulds for Lamination of Composite Parts by FDM Technology)
Martin Kostka Ing. Dominik Krišák Bakalářská
Příspěvek 3D tisku materiálů odstiňujících radioaktivní záření
(The Contribution of 3D Printing of Radioactivity Shielding Material)
Adam Musil Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bakalářská
Příspěvek k chemickému vyhlazovaní povrchu 3D tisknutých dílů
(Contribution to the Chemical Smoothing of the Surface of 3D Printed Parts)
Tomáš Laštuvička Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby konzole držáku
(Rationalization of Production of Console Holder)
Adéla Kociánová Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby lanových bubnů
(Rationalisation of Rope Drum Production)
Lukáš Jaroš Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Stanovení trvanlivosti řezného nástroje
(Determination of Cutting Tool Durability)
Ondřej Bohačík Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Vliv tiskových parametrů technologie SLS na mechanické vlastnosti dílů
(Influence of Printing Parameters of SLS Technology on Mechanical Properties of Parts)
Bc. Jiří Kuba Ing. Dominik Krišák Bakalářská
Výroba posuvného kolečka z 3-stupňové převodovky historického motocyklu pomocí technologie SLM
(Production of a Sliding Wheel from a 3-Speed Gearbox of a Historic Motorcycle Using SLM Technology)
Vilém Jílek Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Abrazivní povrchová úprava dílů SLM M300 vyrobených z panenského prášku
(Abrasive Surface Finishing on SLM M300 Parts Fabricated with Virgin Powder )
Shashi Kumar Janaki Raman MSc. Abdesselam Mechali, MSc. et MSc. Diplomová
Analýza měření geometrický tvarů vyrobených různými technologiemi obrábění
(Analysis of Measurements of Geometric Shapes Produced by Different Machining Technologies)
Avinash Raju Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Analýza pórovitosti aditivně vyráběného materiálu Inconel 718
(Porosity Analysis of Additively Manufactured Inconel 718)
Anto Jerome John Vincent Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Analýza přesnosti měření pro vybrané geometrické tvary na SMS a optickém skeneru.
(Analysis of Measurement Accuracy for Selected Geometric Shapes on CMM and Optical Scanner.)
Bc. Michal Ovčáčík Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Analýza silového zatížení při obrábění vzorku materiálu M509 vyrobeného konvenční a aditivní technologií
(Analysis of Force Loading During Machining of a Sample of M509 Material Produced by Conventional and Additive Technology)
Bc. Václav Hanák Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Analýza šumu u vybraných skenerů
(Analysis of Noise in Selected Scanners)
Bc. Dominik Ježek Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Analýza vibrací při obrábění vzorku materiálu M509 vyrobeného konvenční a aditivní technologií
(Vibration Analysis During Machining of a Sample of M509 Material Produced by Conventional and Additive Technology)
Bc. Radim Šmehlík Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Analýza využití termoplastů v energetických zařízeních
(Analysis of the Use of Thermoplastics in Energy Equipment)
Bc. Jiří Wiedermann Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Diplomová
Dokončovací metody frézovaní tvarových ploch
(Finishing Milling Methods for Shaped Surfaces)
Bc. Ladislav Fridrich Ing. Radim Janeczko Diplomová
Experimentální stanovení vhodných řezných podmínek pro obrábění oceli EA1N vyměnitelnými břitovými destičkami z řezné keramiky
(Experimental Determination of Suitable Cutting Conditions for Machining EA1N Steel With Replaceable Cutting Ceramic Inserts)
Bc. Pavel Lošák Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Hodnocení odolnosti proti erozi u vzorků vyrobených z materiálu AISI 316
(Erosion Resistance Evaluation of Samples Made of AISI 316 Material)
Bc. Radim Skořepa prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Hodnocení vlastností korozivzdorných ocelí vytištěných technologií Material Extrusion
(Evaluation of Properties of Stainless Steels Printed by Material Extrusion Technology)
Bc. Jiří Vaněk Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Inovace hladící VBD pro čelní frézy řady SSD13F
(Innovation of Wiper Insert for Face Milling Tools SSD13F Series)
Bc. Jakub Čada Ing. Radim Janeczko Diplomová
Integrita povrchu 3D tištěných materiálů po obrábění laserovým paprskem
(Surface Integrity of 3D Printed Materials after Laser Beam Machining)
Bc. Pavel Spichal prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Materiálové charakteristiky keramiky vyrobené fotopolymerací
(Material Characteristics of Ceramics Produced by Photopolymerization)
Bc. Vojtěch Simon doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Měření drsnosti povrchu kompozitních materiálu vyrobených technologii FDM
(Measuring the Surface Roughness of Composite Materials produced by FDM Technology)
Pooria Tabrizi Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Modifikace polymerního zásobníku laboratorního Nanospideru
(Modification of polymer cartridge of laboratory Nanospider)
Bc. Denisa Šídová Ing. Ladislav Svoboda, Ph.D. Diplomová
Návrh frézovací strategie spirálové drážky
(Design of Milling Strategy for Spiral Groove)
Bc. Jiří Břežný Ing. Radim Janeczko Diplomová
Návrh technologie výroby tlakového senzoru
(Design of Pressure Sensor Manufacturing Technology)
Bc. Jakub Tomáš Ing. Radim Janeczko Diplomová
Optimalizace parametrů procesu lisování za tepla při výrobě hybridních laminátů s integrovanými funkcemi
(Optimization of Hot press process parameters in manufacturing Hybrid laminates with integrated functionalities)
Calvin Charles Ing. Akash Nag, Ph.D. Diplomová
Porovnání přímolisovaných a broušených VBD pro čelní frézování
(Comparasion of Direct Pressed Indexable Insert and Peripheral Grinded Indexable Insert for Face Milling. )
Bc. Tomáš Tkadlec Ing. Radim Janeczko Diplomová
Porovnání vybraných metod a zařízení pro měření vibrací
(Comparison of Selected Methods and Equipment for Vibration Measurement)
Bc. Martin Štibora Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Problematika segmentace třísky při soustružení
(The Issue of Chip Breaking During Turning)
Bc. Tomáš Matušík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Racionalizace frézování tvarových ploch s využitím CAM systému
(Rationalization of Free Form Surface Milling using CAM System)
Bc. Ondřej Bajger prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Robotické odebírání obrobků v sériové výrobě
(Robotical Removal of Workpieces in Serial Mass Production)
Bc. Dominik Kryska prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Studie kompozitního materiálu hliníkové slitiny s uhlíkovými vlákny
(A Study of Aluminum Alloy Composite Material with Carbon Fibers)
Bc. Marek Ondráček Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Diplomová
Studie Průmyslu 4.0 při zavádění štíhlé výroby ve zpracovatelském průmyslu
(Study of Industry 4.0 in lean Manufacturing Implementation in Manufacturing Industries)
Sriguruperiyasamy Periyasamy Ing. Akash Nag, Ph.D. Diplomová
Texturování povrchu kovových vzorků pomocí drátového elektroerozivního obrábění
(Surface Texturing of Metallic Samples Using Wire Electrical Discharge Machining)
Tharunkumar Muruganandam Ing. Akash Nag, Ph.D. Diplomová
Vývoj, konstrukce a výroba hexakoptéry
(Development, Design and Manufacture of the Hexacopter)
Bc. Vojtěch Lehnert doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Výzkum vlivu rekuperace na morfologii kovového prášku pro proces 3D tisku
(Research on the Effect of Recuperation on the Morphology of Metal Powder)
Bc. Vojtěch Soukop Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Zkoumání hydrodynamické eroze materiálu pomocí pulzujícího vodního paprsku
(Investigation of Hydrodynamic Erosion of Material Using Pulsating Water Jet)
Aravindh Ragothaman Ing. Akash Nag, Ph.D. Diplomová
Změna měřicích systémů pro CMM s otočnými stoly
(Change of Measuring Systems for CMM with Rotary Tables)
Bc. Tomáš Michalec Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza změny řezného materiálu VBD pro dokončovací operaci soustružením
(Analysis of VBD Cutting Material Change for Turning Finishing Operation)
Bc. Lucie Fialová Ing. Aneta Slaninková Bakalářská
Aplikace elektrolytického leštění vnitřních konturových ploch
(Application of Electrolytic Polishing of Internal Contour Surfaces)
Bc. Adam Rutar Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Aplikace softwaru pro monitorovaní procesu obrábění ve výrobě
(Application of Software for Monitoring the Machining Process in Production)
Bc. Zdeněk Kocián Ing. Radim Janeczko Bakalářská
Bimetalický 3D tisk: Výzkum, vývoj, trendy a aplikační využití
(Bimetallic 3D Printing: Research, Development, Trends and Applications)
Bc. Jakub Hozlár doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Ergonomická optimalizace madla se spínačem
(The Ergonomic Handle Optimization with Switch)
Bc. Daniel Řezníček doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
HFC frézování kalených ocelí
(HFC Milling of Hardened Steels)
Bc. Jan Moučka Ing. Aneta Slaninková Bakalářská
Návrh a výroba kynologické pomůcky pomocí 3D tisku
(Design and Production of Cynological Aid with use of 3D printing)
Bc. Vlastislav Novák Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie elektroerozivního obrábění při výrobě postupového lisovacího nástroje
(Design of EDM Technology in the Production of a Press Tool)
Bc. Vojtěch Vykydal Ing. Radim Vlček Bakalářská
Návrh vyměnitelné násady sběrače odpadků vyrobené aditivní technologií
(The Design of a Replaceable Garbage Collector Handle Based on 3D Printing)
Bc. Matěj Kocián Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Opakovatelnost sériové výroby po 3D tisku metodou MJF
(Repeatability of Serial Production after 3D Printing by the MJF Method)
Bc. Milan Dohnálek Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace měřícího procesu
(Optimization of the measuring process)
Bc. Lukáš Daňa Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bakalářská
Ovlivnění přesnosti zmatňujících sprejů pro optické metody měření
(Influence of the accuracy of opacifying sprays for optical measurement methods)
Bc. Josef Malant Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bakalářská
Porovnání bezkontaktních měřicích zařízení pro měření drsnosti povrchu
(Comparison of Contactless Measuring Devices for Surface Roughness Measuring)
Bc. Christos Tomopulos Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Porovnání mechanických vlastnostní nekomerčních filamentů
(Comparison of Mechanical Properties of Non-commercial Filaments)
Bc. Daniel Bílý Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Porovnání přesnosti bezkontaktních měřicích zařízení pro měření drsnosti povrchu vybraných kovových a nekovových materiálů
(The Comparision of the Accuracy of Non-Contact Devices for Measuring the Surface Roughness of Selected Metallic and Non-Metallic Materials)
Bc. Jan Kantor Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Přestavba hobby FDM 3D tiskárny na tisk biokompatibilního materiálu
(Conversion of an Hobby FDM 3D Printer to Print Biocompatible Material)
Bc. Alice Fabianová Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Případová studie reverzního inženýrství obrouček brýlí
(A case study on the reverse engineering of eyeglasses frame)
Eliška Posmyková Ing. Jan Jansa Bakalářská
Racionalizace typového výrobku ve firmě ZLKL, s. r. o.
(Rationalization of the Typical Product in the Company ZLKL, s. r. o.)
Bc. Jan Komínek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby dílu navíjecího pořadače
(Rationalization of Production of Part of Winding-up Unit)
Bc. Petr Janošec Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby spojovacího čepu
(Rationalisation of the Production of the Connecting Pin)
Bc. Samuel Pestl Ing. Radim Janeczko Bakalářská
Seřizovací manuál pro Dlouhotočný automat MANURHIN K'MX
(Setup Manual for Swiss-Type Lathes MANURHIN K'MX)
Bc. Dominik Kosma Ing. Radim Janeczko Bakalářská
Simulace procesu SLM pro snížení zbytkového napětí
(Simulation of The SLM Process to Reduce Residual Stress)
Marek Gazda Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bakalářská
Sledování vibrací při vrtací zkoušce obrobrobitelnosti
(Vibration Monitoring During Drilling Machinability Test)
Bc. Karel Široký Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Srovnání možných povrchových úprav v oblasti aditivních technologií
(Comparison of Possible Surface Treatments in the Field of Additive Technologies)
Bc. Petr Majer Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Testování odolnosti lepeného spoje materiálu PA 12
(Testing the Durability of the Glued Joint of PA 12 Material)
Bc. Daniel Lešner Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Výběr nejvhodnějšího vrtáku pro operaci vrtání díry pruměr 8mm do hloubky 6D pro materiál 42CrMo4
(Selection of the Most Suitable Drill for the Operation of Drilling Hole Diameter 8mm to Depth 6D for Material 42CrMo4)
Bc. Ondřej Pečinka Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Výroba repliky krytu sání karburátoru pomocí technologie SLS
(Production of a Replica Carburetor Intake Cover Using SLS Technology)
Bc. Jakub Slavík Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Vývoj a stavba zařízení pro měření rovnoběžnosti vodících válců tiskových strojů firmy SOMA
(Vývoj a stavba zařízení pro měření rovnoběžnosti vodících válců tiskových strojů firmy SOMA)
Bc. Petr Ospálek Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bakalářská
3D tisk dlouhovláknových kompozitních materiálů
(3D Printing of Long Fiber Composite Materials)
Ing. Deepak Vijayakumar Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Diplomová
3D tisk Nitinolu: Technologie, mikrostrukturní a makrostrukturní charakteristiky
(3D printing of Nitinol: Technology, Microstructural and Macrostructural Characteristics)
Bc. Ondřej Kaňuk doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
3D tištěné kovové pěny jako balistické ochranné desky v těžkém brnění
(3D Printable Metal Foams as Ballistic Protection Plates in Heavy Armou)
Jaya Prasana Balaji Sivakumar doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Abrazivní frézování vodním paprskem pro letecké aplikace.
(Abrasive waterjet milling for aerospace applications.)
Ing. Vasandan Sivanandam Ing. Akash Nag, Ph.D. Diplomová
Analýza podmínek obrábění slitin mědi
(Cutting Conditions Analysis of Copper Alloys)
Bc. Pavel Janyška prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Dezintegrace kostního cementu pomocí anatomické trysky v atmosférických a ponořených podmínkách
(Bone Cement Disintegration Using Nozzle with a Tube Extension in an Atmospheric and Submerged Conditions)
Bc. Michal Polcer prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Druhotné využití práškových materiálů aditivní výroby
(Secondary Use of Additive Manufacturing Powder Materials)
Ing. Dominik Krišák Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Diplomová
Hodnoceni obrobitelnosti vrtací metodou a její porovnání s dlouhodobou zkouškou obrobitelnosti
(Evaluation of Machinability by the Drilling Method and its Comparison with a Long-Term Machinability Test)
Ing. Robert Růžička Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Hodnocení přesnosti a drsnosti povrchu po dokončovacích operací z polotovaru po 3D tisku
(Evaluation of Accuracy and Surface Roughness after Finishing Technologies from Semi-finished Products after 3D printing)
Ing. Radek Maceček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Měření geometrické přesnosti obrobku
(Measuring the Geometric Accuracy of the Workpiece)
Bc. Zdeněk Samiec Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Diplomová
Metodika kalibrace termodua ze slynutého karbidu a jeho využití pro měření teploty při obrábění
(Methodology for Calibrating a Cemented Carbide Thermocouple and its use for Temperature Measurement During Machining)
Ing. Michal Moťka Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Metody měření na 3D CMM vytipované součásti aditivní výroby
(Measurement Methods on 3D CMM Selected Components of Additive Manufacturing)
Ing. Radim Liška Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Diplomová
Mikrostrukturní a materiálové charakteristiky oceli AISI 316L vytištěné technologií Direct Energy Deposition
(AISI 316L Steel Microstructural and Material Characteristics Printed by Direct Energy Deposition Technology)
Ing. Roman Bláha Ing. Jan Jansa Diplomová
Návrh a výroba spirálového kola s excentricky-cykloidním převodovým mechanismem
(Design and Production of a Spiral Wheel with an Eccentric-cycloid Gear Mechanism)
Ing. Tomáš Vaněk prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Návrh dolního přijímače střelné zbraně
(Design of The Structure of The Lower Receiver)
Bc. Vojtěch Navrátil Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Diplomová
Návrh přípravku pro manipulaci s bočním panelem vozidla
(Design of Transportation Fixture for Car´s Side Panel)
Sriram Moorthy prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh přípravku pro měření opotřebení vyměnitelných břitových destiček
(Fixture Design for a Wear Measuring of Repleceable Inserts)
Bc. Patrik Hon prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh technologie výroby lopatky
(Design of Blade Production Technology)
Ing. Petr Hanák Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Diplomová
Odolnost pískovcového materiálu proti erozi.
(Erosion resistance of sandstone material.)
Bc. Jasswanth Srinivasan, MSc. et MSc. Ing. Akash Nag, Ph.D. Diplomová
Odolnost proti erozi 3D tisknutých materiálů.
(Erosion Resistance of 3D Printed Materials)
Vinay Badenahalli Ningaraja Ing. Akash Nag, Ph.D. Diplomová
Omílání součástí vyrobených 3D tiskem z materiálu AlSi10Mg
(Tumbling Parts Made by 3D Printing from AlSi10Mg Material)
Bc. Milan Šperlich Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Diplomová
Optimalizace procesních parametrů aditivní technologie L-PBF
(Optimization of Process Parameters of Additive Manufacturing L-PBF)
Bc. Dominik Zdráhal doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Porovnání materiálu grafitových elektrod při elektroerosivním hloubení
(Comparison of Graphite Electrode Material during Electro Discharge Machining)
Bc. Vít Laštůvka prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Porovnání odchylek kruhovitosti a vlnitosti na SMS a kruhoměru pro součásti vyrobené broušením
(Comparison of Circularity and Waviness Deviations on CMM and Circularity Gauges for Ground Parts)
Bc. Jan Vaculík Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Porovnání odchylek kruhovitosti a vlnitosti na SMS a kruhoměru pro součásti vyrobené soustružením
(The Compare of Roundness and Waviness Deviations on CMM and Roundness Gauges for Turned Parts)
Ing. Ondřej Juřena Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Povrchová aktivace biomateriálů.
(Surface activation of biomaterials.)
Ing. Nagarjun Elango Ing. Akash Nag, Ph.D. Diplomová
Příspěvek k hodnocení integrity povrchu součástí vyrobené aditivní technologií
(The Contribution to the Evaluation of the Surface Integrity of Components Produced by Additive Technology)
Bc. Ing. Mazyar Madadi, MSc. et MSc. Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Diplomová
Rozbor výroby tělesa klínového šoupátka
(Production analysis of the Wedge Gate Valve Body)
Bc. Jakub Kuděla prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Srovnání opotřebení nástrojů u čelního frézování korozivzdorné oceli
(Comparison of Tool Wear in Face Milling of Stainless Steel)
Bc. Patrik Červenka Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Diplomová
Stavěcí hákový klíč
(Adjustable Hook Spanner)
Ing. Petra Hasíková prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Testování závitníků pro řezání vnitřních závitů
(Testing of Taps for Cutting Internal Threads)
Bc. Filip Dočekal prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Topologická optimalizace nosného prvku police
(Topological Optimization of The Supporting Element of The Shelf)
Bc. Michal Kříž Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Diplomová
Vliv posuvové rychlosti na přesnost obráběcího stroje
(Influence of Feed Speed to Machinetool Accuracy)
Ing. Tomáš Dvořáček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Vliv změny parametrů obrábění WEDM na povrch řezané slitiny titanu
(Effect of Change of Wire Electric Discharge Machining Parameters on the Surface of Titanium Alloy)
Bc. Václav Kuchař Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Výroba šroubovité hřídele u excentrické cykloidní převodovky
(Production of a Helical Shaft in an Eccentric Cycloid Gearbox)
Bc. Jakub Procházka prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Využití aditivních technologií při výrobě přípravku
(Use of Additive Manufacturing in the Production of the Fixture)
Bc. Ing. Martin Mikuš doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Využití automatické změny posuvové rychlosti v řídícím systému Heidenhain
(Utilization of Automatic Feed Rate Change in the Heidenhain Control System)
Ing. Jiří Roubíček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Využití konických stopkových fréz pro dokončovací frézování
(Use of Conical End Mills for Finishing Milling)
Ing. Ladislav Majerčák prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Sledování opotřebení nástrojů při aplikaci vysokoproduktivních technologií obrábění
(Tool wear monitoring for highly productive application in machining technology)
Ing. Jakub Till, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Disertační
Studium symbiózy geometrické a pracovní přesnosti frézovacích center
(Symbiosis study of geometric and machining accuracy of milling centers)
Ing. Pavel Dostál, Ph.D. prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Disertační

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace software Maschining Inside v prostředí katedry Obrábění, montáže a strojírenské merologie
(Application of Maschining Inside software in the Environment of the Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology )
Bc. Marek Ondráček Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Ekonomické frézování - hrubování rovinných ploch
(Economical Milling - Roughing of Planar Surface)
Bc. Jakub Čada Ing. Aneta Slaninková Bakalářská
Eroze v tvárném materiálu způsobená vícenásobným dopadem kapek při podzvukových rychlostech
(Erosion in Ductile Material Caused by Multiple Droplet Impingement at Subsonic Speeds)
Bc. Radim Skořepa prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení bezkontaktních metod měření geometrických tvarů
(Evaluation of Non-contact Methods for Measuring Geometric Shapes)
Bc. Radim Šmehlík Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bakalářská
Izostatické lisování za tepla (HIP) vzorků vyrobených technologií Material Extrusion z korozivzdorné oceli 316L
(Hot Isostatic Pressing (HIP) of 316L Stainless Steel Samples Manufactured by Material Extrusion Technology)
Bc. Jiří Vaněk Ing. Jan Jansa Bakalářská
Kategorizace měřicích zařízení v metrologii.
(Categorization of Measuring Devices in Metrology.)
Bc. Dominik Ježek Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Kopírovací frézování - dokončování
(Copy Milling - Finishing)
Bc. Tomáš Tkadlec Ing. Aneta Slaninková Bakalářská
Mechanické vlastnosti karbidu křemíku SiSiC vyrobeného aditivní technologií
(Mechanical Properties of SiSiC Silicon Carbide Produced by Additive Technology)
Bc. Vojtěch Simon doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Metody měření na 3D CMM vytipované součásti aditivní výroby
(Measurement Methods on 3D CMM of Selected Components of Additive Production)
Bc. Pavel Spichal Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bakalářská
Návrh a výroba senzoru pro měření mechanického pnutí stavebních konstrukcí
(Design and Manufacture of a Sensor for Measuring the Mechanical Stress of Building Structures)
Bc. Jakub Tomáš Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Návrh boxu pro optimalizaci tiskového klima 3D tiskárny
(Box Design for Optimizing the Printing Climate of a 3D Printer)
Bc. Roman Hýbl Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Návrh konstrukčního řešení závěsu dveří domácího spotřebiče
(Design of a Home Appliance Door Hinge)
Bc. Lukáš Silný Ing. Lukáš Jančar Bakalářská
Návrh reengineeringu systému údržby cihelny vycházející z požadavků tribologie
(Design of Reengineering of a Brickyard Maintenance System Based on the Requirements of Tribology)
Bc. Jan Kohl doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Návrh technologie výroby topného tělesa
(Design of Heating Element Production Technology)
Bc. Martin Štibora Ing. Radim Janeczko Bakalářská
Návrh upínacího přípravku pro obrábění řadící páky
(Design of Clamping Jig for Gear Lever Machining)
Luděk Roubal Ing. Radim Janeczko Bakalářská
Ověření databáze upínacích přípravků v CAM systému WorkNC
(Verification of Database of Fixtures in the CAM System WorkNC)
Bc. Tomáš Matušík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Popularizace 3D tisku v prostých aplikacích
(Popularization of 3D Printing in Simple Applications)
Bc. Ivo Březina Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Porovnání RPS a Best-fit na laserovém skeneru
(Compare RPS and Best-fit on the Laser Scanner)
Bc. Michal Ovčáčík Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Problematika výroby ozubení ve firmě KUBÍČEK VHS, s.r.o.
(The Issue of Gear Production in the Company KUBÍČEK VHS, s.r.o.)
Bc. Benjamin Málek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace elektroerosivního drátového řezání optického komponentu
(Rationalization of the Electroerosive Wire Cutting of Optical Component)
Bc. Václav Hanák prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace upínání obrobku pro elektroerozivní drátové řezání
(Rationalization of Workpiece Clamping for Wire Electro-Dischrage Machining.)
Bc. Denisa Šídová Ing. Radim Vlček Bakalářská
Racionalizace výroby dílu zadního odpružení motocyklu
(Rationalization of the Production of the Rear Suspension Part of the Motorcycle)
Bc. Ondřej Bajger prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby komponent vodní dýmky
(Rationalization of the Production of Hookah Components)
Bc. Jiří Břežný prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Technicko-ekonomické porovnání různých metod digitalizace strojního vybavení (technologických celků) s využitím 3D skenování
(Techno-Economic Comparison of Different Methods of Digitalization of Machinery (Technological Units) Using 3D Scanning)
Bc. Jiří Wiedermann Ing. Lukáš Jančar Bakalářská
Topologická optimalizace a návrh bionické konstrukce RC modelu
(Topological Optimization and Bionic Design of RC Model)
Bc. Vojtěch Lehnert doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Vliv hustoty a formy výplně na vzorky vytištěné z korozivzdorné oceli 316L technologií Material Extrusion
(Infill Form and Density Influence on Stainless Steel 316L Samples Printed by Material Extrusion Technology)
Bc. Pavel Tyll Ing. Jan Jansa Bakalářská
Vliv procesních parametrů mokrého pískování na integritu povrchu břitu řezného nástroje
(The influence of Process Parameters of Wet Blasting Technology on Integrity of Cutting Edge)
Bc. Martin Šmíd Ing. Aneta Slaninková Bakalářská
Výroba modelu formy vstřikolisu pro propagační předmět
(Production of an Injection Molding Machine Model for a Promotional Item)
Bc. Eva Dobrovská Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Výzkum významu aplikace předehřevu základové desky v procesu SLM
(Research Into the Importance of the Application of Base Plate Preheating in the SLM Process)
Bc. Vojtěch Soukop Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Zavedení nového systému evidence měřidel v podniku ZLKL, s. r. o.
(Introduction of a New System of Gauges Registration in the Company ZLKL, s. r. o.)
Bc. Tomáš Michalec Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bakalářská
Analýza technologie zpětného soustružení
(Analysis of Reverse Turning Technology)
Bc. Martin Kocián prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh rámu kolečkových bruslí vyrobených aditivní technologií
( Design of a Frame of Roller Skates Made by Additive Technology)
Bc. Jiří Hruban Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Diplomová
Měření sil při obrábění "umělého dřeva" na modelářském stroji Shapeoko2
(Measurement of Forces During Machining of "synthetic wood" on a Modeling Machine Shapeoko2)
Ing. Marek Siwek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukce a montáže stojanu pro přepravu jízdních kol ve vlacích
(Design and Construction of Stand for Transporting Bicycles for Trains)
Ing. Milan Pacák prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky měření hustoty lisované keramiky
(Proposal of Methodology for Measuring the Density of Pressed Ceramics )
Ing. Kamil Wolf doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Návrh nejvhodnější technologie obrábění čepů s ohledem na požadovanou drsnost povrchu
(Proposal of the Most Suitable Technology for Pin Machining with Regard to the Required Surface Roughness)
Ing. Vojtěch Staněk prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Opotřebení nástroje při obrábění titanové slitiny
(Tool Wear when Machining Titanium Alloy)
Bc. Michal Ševčík Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Diplomová
Optimalizace technického postupu výroby
(Optimizing the Production Process)
Bc. Jakub Navrátil doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Porovnání odchylek kruhovitosti při VAT fotopolymerizaci
(Compare of Roundness Deviation in VAT Photopolymerization)
Ing. Kristýna Bartošková Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Robotické obrábění a měření
(Robotical Machining and Measuring)
Ing. Vojtěch Vach prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Srovnání technologie výroby lopatky Kaplanovy turbíny
(Comparison of Kaplan Turbine Blade Production Technology)
Ing. Martin Otáhal Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Diplomová
Strategie čelního frézování při víceosém indexovaném obrábění
(Face Milling Strategies for Multi-axis Indexed Machining)
Bc. Jakub Juřík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Testování čelní frézy vyrobené aditivní technologií SLM
(Testing of Face Milling Cutter Made with SLM Additive Technologies)
Ing. Jan Vicherek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Topologická optimalizace navijárenského přípravku s finálním 3D tiskem a aplikací ve výrobě
(Topological Optimization of a Winding Jig with Final 3D Printing and Applications in Production)
Bc. Jakub Olejník Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Topologická optimalizace páky spojky vyrobené aditivní technologií
(Topological Optimization of The Clutch Lever Produced by Additive Technology)
Bc. Jan Karger Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Diplomová
Topologická optimalizace uchopovacího chapadla s následnou aplikací 3D tisku
(Topological Optimization of The Gripper with Subsequent Application of 3D Printing)
Ing. Tomáš Najman Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Diplomová
Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti aditivně vyrobených vzorků z oceli 316L
(Influence of Heat Treatment on Mechanical Properties of Additively Produced 316L Steel Samples)
Ing. Patrik Nevrlý Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Výroba v prostředí s nulovou a nízkou gravitací
(Manufacturing in Zero and Low Gravity Environments)
Bc. Richard Honeš prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Výzkum chování materiálu MS300 při obrábění vyrobeného metodou SLM
(Research of MS300 Material Behavior During Machining Produced by SLM Method)
Bc. Radek Matýsek Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Výzkum mechanických vlastnosti modelů vyrobených aditivní technologií Vat Photopolymerization
(Research of Mechanical Properties of Models Produced by Additive Technologies Vat Photopolymerization)
Ing. Jakub Brezina doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Výzkum vlivu tepelného zpracování na mechanické vlastnosti materiálu MS300 vyrobeného metodou SLM
(Research Into the Influence of Heat Treatment on the Mechanical Properties of the MS300 Material Produced by the SLM Method)
Bc. Antonín Kvita Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Měření tvarově složitých ploch
(Measuring of Complicated Shape Surfaces)
Ing. Radek Hrubý, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Disertační
Příspěvek k hodnocení bezkontaktních metod měření složitých geometrických tvarů vyrobených aditivní technologií
(Contribution to the evaluation of non-contact methods for measuring complex geometric shapes produced by additive technology)
Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Disertační
Příspěvek k velmi přesnému obrábění
(Contribution to High Precision Machining)
Ing. Václav Musil doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA Disertační
Vliv vodivosti dielektrika na vybrané parametry integrity povrchu u technologie elektroerozivního drátového řezání
(Influence of Dielectric Conductivity on Selected Surface Integrity Parameters at Electroerosive Wire Cutting Technology)
Ing. František Špalek, Ph.D. doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA Disertační
Výzkum technologie soustružení se zpětným posuvem
(Reverse-feed Turning Technology Research)
Ing. Lukáš Drábek, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Disertační

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza SW pro sledování opotřebení nástrojů
(SW Analysis for Tool Wear Monitoring)
Bc. Václav Kuchař Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Analýza SW pro sledování využitelnosti výrobních strojů
(SW Analysis for Monitoring the Usability of Production Machines)
Bc. Jakub Procházka prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Aplikace aditivní výroby metodou FDM v praxi
( Application of Additive Production by FDM Method in Practice)
Bc. Ing. Martin Mikuš Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bakalářská
Databáze řezných nástrojů a rotačních upínačů nástrojů v CAM systému
(Database of Cutting Tools and Holders in the CAM system)
Bc. Michal Večerek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Databáze upínacích přípravků v CAM systému
(Database of Fixtures in the CAM System )
Ing. Ondřej Juřena prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Implementace SW pro sledování opotřebení nástrojů
(Software Impelmentation for Monitoring Tool Wear)
Bc. Patrik Červenka Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Měření geometrické přesnosti obráběcího stroje a vyrobené součásti
(Geometical Accuracy Measuring of Machinetool and Manufactured Workpiece)
Ing. Tomáš Dvořáček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Metody měření na 3D CMM vytipované součásti aditivní výroby
(Methods of 3D CMM Measurement of Selected Components of Additive Manufacturing)
Bc. Filip Strnadel Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bakalářská
Návrh a optimalizace výroby nástroje pro výrobu specifického vnitřního ozubení
(Design and Optimization of Tool Production for Shaping Specific Internal Gearing)
Bc. Zdeněk Samiec Ing. Tomáš Szotkowski Bakalářská
Návrh a výroba propagačního předmětu katedry Obrábění, montáže a strojírenské metrologie
(Proposal and production of Publicity Article for Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology)
Bc. Jan Vaculík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Návrh digitalizace a ověření funkčnosti experimentální úlohy měření teploty při obrábění pomocí termodua
(Design of Digitization and Verification of the Functionality of the Experimental Task of Temperature Measurement During Machining Using a Thermoduo)
Ing. Michal Moťka Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Návrh metrologického řádu podniku
(Draft Metrological Rules of the Company)
Bc. Petr Ondruška doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh výroby nosného kotouče
(Design of Support Disk Production)
Ing. Tomáš Vaněk Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Návrh výroby tvarových řezů technologiemi nekonvenčních metod obrábění
(Proposal and Production of Shaped Cuts by Unconventional Methods of Machining)
Bc. Jakub Kuděla prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby vnitřních čerpacích drážek
(Rationalization of the Production of Internal Pump Grooves)
Ing. Petr Hanák Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Silové poměry při aplikaci nástroje s VBD pro obrábění oken a dveří
(Force Ratios during the use of Tools with Inserts for machining Windows and Doors)
Ing. Jiří Roubíček Ing. Aneta Slaninková Bakalářská
Srovnání materiálu elektrod pro elektroerozivní obrábění
(Comparison of Electrode Material for Electroerosive Machining)
Bc. Vít Laštůvka Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Stanovení řezných parametrů pro technologii vodního paprsku
(Determination of Cutting Parameters for Water Jet Technology)
Bc. Adam Lukáš prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Technicko-ekonomické zhodnocení výroby součástí konvenčními technologiemi a 3D tiskem
(Technical and Economic Evaluation of Component Production by Conventional Technologies and 3D Printing)
Bc. Michal Kříž doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Technologie kartáčování a její vliv na kvalitu zaoblení ostří řezného nástroje
(Influence of Brushing Technology on the Quality of the Cutting Edge Radius )
Bc. Milan Šperlich Ing. Aneta Slaninková Bakalářská
Technologie výroby vnitřních závitů tvářením
(Technology of Manufacturing of Internal Threads by Forming)
Bc. Filip Dočekal prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Vliv parametrů broušení na tvarovou stabilitu obráběných ploch
(Influence of Grinding Parameters on Shape Stability of Machined Surfaces)
Ing. Ladislav Majerčák Ing. Jiří Švec Bakalářská
Vrtání kostí pomocí pulzujícího vodního paprsku
(Bone Drilling Using Pulsating Water Jet)
Bc. Michal Polcer prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Výpočet a analýza prostojů na CNC dílně úpravný válců TPT
(Calculation and Analysis of Downtime in a CNC Workshop Adjusting TPT Cylinders)
Jakub Čerešňa Ing. Tomáš Szotkowski Bakalářská
Zefektivnění výuky nástrojových rovin pomocí 3D tisku
(Improving the Instruction of Toolbars Using 3D Printing)
Ing. Roman Bláha Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Zkoumání vlivu rychlosti pronikání zkušebního tělíska do materiálu při měření tvrdosti metodou HBW
(Investigation of the Influence of the Penetration Rate of the test Specimen into the Material when Measuring the Hardness by the HBW Method)
Bc. Dominik Zdráhal doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Ekonomické frézování rovinných ploch
(Economic Milling of Flat Surfaces)
Bc. Jan Vomlel doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Experimentální ověření procesních parametrů ovlivňující mechanické vlastnosti M300 v procesu SLM
(Experimental Verification of Process Parameters Influencing the Mechanical Properties of M300 in the SLM Process)
Ing. Miroslav Motúz Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Frekvenční analýza obráběcího stroje - diagram stability
(Frequency Analysis of Machine - Stability Diagram)
Bc. Jan Matějka, DiS. Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Frézování rovinných ploch
(Milling of Planar Surfaces)
Bc. Marek Diviš prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Komparace technologie zpětného a konvečního soustružení
(Comparison of Reverse and Conventional Turning Technology)
Ing. Ondřej Gurník prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Leaserové čištění povrchu součástí vyrobených 3D tiskem metodou SLM
( Leaser Surface Cleaning of Components Made by 3D Printing Using the SLM Method)
Bc. Soňa Pfeiferová Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Diplomová
Meření přesnosti obráběcího stroje pomocí systému ballbar QC20-W
(Measuring the Accuracy of a Machine Using the Ballbar System QC20-W)
Ing. Radim Vlček Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh svařovacího přípravku pro výrobu robotického ramena
(Design of Welding Jig for Production od Robotic Arm)
Bc. Tomáš Sniegoň prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh univerzálního výrobního přípravku pro manipulaci s toroidními cívkami
(Design of Universal Production Jig for Handling with Toroidal Coils)
Bc. Pavel Havránek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Porovnání obrobitelnosti korozivzdorné oceli DIN 1.4404 vyrobené 3D tiskem a válcováním
(Machinability of Stainless Steel DIN 1.4404 Made by 3D Printing and Rolling)
Ing. Petr Bartošík doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Racionalizace frézování tvarových ploch s využitím CAM systému
(Rationalization of Free Form Surface Milling Using CAM System)
Ing. Radim Janeczko prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Racionalizace výroby desky klínu
(Rationalization of Wedge Plate Production)
Bc. Vít Krupica Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Diplomová
Sekvenční plánování výroby systémem Heijunka
(Sequential Production Planning with the Heijunka System)
Bc. et Bc. Simona Vašíková prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Vliv procesních parametrů na produktivitu výroby nástrojů ze slinutého karbidu
(Influence of Process Parameters on Production Productivity of Tools from Cemented Carbide)
Bc. Radek Bargel prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Výroba součásti chapadla
(Production of Gripper Components)
Bc. Marek Svoboda doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Výzkum laserové dráhy v procesu SLM pro materiál 316L
(Laser Single Track Research in the SLM Process for 316L)
Ing. Matěj Pitron Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Výzkum tiskových parametrů pro bezpodporový 3D tisk technologií SLM
(Research of Printing Parameters for Unsupported 3D Printing of SLM Technologies )
Bc. Jan Krejčí doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Závislost plošné drsnosti povrchu na těsnících vlastnostech LV HEADPLATE
(Dependence of the 3D Surface Roughness of the LV HEADPLATE´s Sealing Properties)
Ing. Tomáš Částečka Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Diplomová
Měření vybraných parametrů integrity povrchu po obrábění těžkoobrobitelných materiálů
(Measuring of Surface Integrity Parameters after Machining of Hard Machinable Materials)
Ing. Jan Schiffner, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Disertační
Měření vybraných parametrů integrity povrchu vnitřních ložiskových kroužků
(Measuring od Selected Surface Integrity Parameters of Inner Bearing Rings)
Ing. Dagmar Mikulová, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Disertační
Návrh přípravku pro optimalizaci PVD povlakovacího stroje s přihlédnutím na kvalitu povlakované vrstvy
(Design of a jig for optimizing the PVD coating machine, taking into account the quality of the coated layer)
Ing. Tomáš Szotkowski prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Disertační
Příspěvek k topologické optimalizaci součástí vyráběných aditivní technologií
(Contribution to Topological Optimization of Components Produced by Additive Technology)
Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Disertační

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza parametrů integrity povrchu po frézování
(Analysis of Surface Integrity Parameters after Milling)
Ing. Jan Vicherek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Analýza praktického využití technologie řezání vodním paprskem a laserem
(The Analysis of the Practical Use of Waterjet and Laser Cutting Technology)
Bc. Michal Němeček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Analýza řezných sil při frézování
(Analysis of Cutting Forces during Milling)
Daniel Fajčák prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Dokončování součástí po procesu SLM pomocí nekonvenčních aplikací se zaměřením na vnitřní struktury
(Post Finishing Parts Made by SLM Technology with Unconventional for Internal Structures)
Ing. Patrik Nevrlý Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Experimentální ověření využití 3D tisku pro nástrojové držáky
(Experimental Verification of 3D Printing Usage for Tool Holders)
Bc. Ondřej Kaňuk Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Měření drsnosti povrchů v závislosti na umístění v pracovní komoře v procesu SLM
(Measurement of Surface Roughness in Relation to the Location in the SLM Process Chamber)
Bc. Radek Matýsek Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Měření přesnosti obráběcího stroje
(Measuring of Machinetool Accuracy)
Ing. Radim Liška prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Měření vybraných parametrů drsnosti povrchu vnitřních ložiskových kroužků
(Measurement of Selected Surface Roughness Parameters of Inner Bearing Rings)
Ing. Radek Maceček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Metody měření geometrických odchylek při aditivní výrobě
(Methods of Measurement of Geometric Deviations in Additive Manufacturing)
Ing. Kristýna Bartošková Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bakalářská
Metody zkoumání vlastností povlaku nástrojů nanášených metodami PVD a CVD
(Methods of Investigation Coating Properties of Tools Applied by PVD and CVD Methods)
Ing. Vojtěch Staněk Ing. Tomáš Szotkowski Bakalářská
Možnosti snižování opotřebení řezného nástroje při hrubovacím soustružení
(Options for Decreasing Tool Wear during Rough Turning)
Tomáš Viktora prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Návrh, výroba, montáž a ověření funkčnosti zařízení pro zpracování dřevní hmoty
(Design, Production, Assembly and Verification Functionality of the Device for Processing Wooden Substance)
Bc. Radek Janků Ing. Filip Kowalovski Bakalářská
Návrh efektivního postupu přesného broušení
(Design of Efficient Precision Grinding Procedure)
Ondřej Hrubý doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh efektivního upínání složitých součástí
(Design of Efficient Clamping of Complex Parts)
Bc. Jakub Navrátil doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh konečné úpravy obrobení uložení ložisek drtiče kamene
(The Proposal of the Final Modification of the Stowage of Stone Crusher Bearning)
Bc. Pavel Janyška Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Návrh moderní technologie obrábění složité součásti
(Design of modern technology for machining complex parts)
Bc. Barbora Slezáková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh nástrojů pro obrábění plastů a kompozitních materiálů
(Design of Tools for Machining Plastics and Composite Materials)
Bc. Jiří Hruban doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh technologického postupu obrábění zadané součásti pro firmu UNEX a.s.
(Technological Process Design of Machining of the Specified Part for UNEX a.s.)
Ing. Milan Pacák Ing. Pavel Szkandera, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie výroby chladících drážek
(Design of Cooling Grooves Production Technology)
Ing. Martin Otáhal Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Obrábění materiálů skupiny H
(Machining of Group H Materials)
Bc. Jan Karger doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Obrábění tvarových ploch armatur
(Machining of Shaped Surfaces of Fittings)
Ing. Vojtěch Vach prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Porovnání korozivzdorné oceli a konstrukční oceli z hlediska obrábění
(Comparison of Stainless Steel and Structural Steel in Terms of Machining)
Bc. Richard Honeš Ing. Jiří Lichovník Bakalářská
Porovnání odchylek a materiálové vlastnosti 3D tisku
(Comparison of Deviations and Material Properties of 3D Printing)
Bc. Jakub Olejník Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Porovnání technologie výroby vybrané součásti konvenční a nekonvenční technologií
(Production Technology Comparation of Choiced Part by Conventional and Non-Conventional Technology)
Bc. Jaroslav Sloupský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Problematika obrábění součástí vyrobených pomocí kovového 3D tisku
( Problems of Machining Parts Made Using Metallic 3D Printing)
Ing. Jan Sláma Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby osazeného otvoru na náboji oběžného kola
(Rationalization of Production of the Stepped Hole on the Impeller Hub)
Bc. Michal Ševčík Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby zábradlí pomocí trubkového laseru
(Rationalization of Handrail Production by Tube Laser)
Milan Bohuš prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Sledování teploty procesu obrábění při použití rozdílných utvařečů třísky
(Temperature Monitoring of the Machining Process Using Different Chipbreakers)
Bc. Jakub Juřík Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Studie procesních parametrů ovlivňující mechanické a vnitrostrukturální vlastnosti materiálu Maraging Steel v procesu SLM
(Study of Operating Parameters Influencing Mechanical and Internal Structural Properties of Material Maraging Steel in SLM Process)
Bc. Antonín Kvita Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Technologický postup výroby součásti pomocí kovového 3D tisku
(Technological Process of Part Production Using Metallic 3D Printing)
Petra Nejezchlebová Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bakalářská
Testování nástrojů technologie zpětného soustružení
(Tools Testing for Turning Technology with Reverse Feed)
Bc. Martin Kocián prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Vliv materiálu extruderu 3D tiskárny na kvalitu 3D tisku
(Influence of 3D Printer Extruder Material on 3D Printing Quality)
Ing. Marek Siwek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Výroba šperků 3D tiskem technologií SLA
(Jewelry 3D Printing Applications)
Ing. Jakub Brezina doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Výroba typové součásti ve firmě SIMO plus, s. r. o.
(Production of Standard Parts in SIMO plus, s. r. o.)
Ing. Tomáš Najman Ing. František Špalek, Ph.D. Bakalářská
Analýza sil řezání při frézování z polotovaru po 3D tisku
(Analysis of Cutting Forces during Milling from Semi-finished Product after 3D printing)
Bc. Martin Oulehla prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Broušení řezných nástrojů z rychlořezných ocelí ve firmě GSP - High Tech Saws, s.r.o.
(Grinding of Cutting Tools of High-Speed Steels in Company GSP - High Tech Saws, s.r.o.)
Bc. Lukáš Michna Ing. František Špalek, Ph.D. Diplomová
Ekonomické frézování rovinných ploch
(Economical Milling of Planar Surfaces)
Bc. Lucie Vojtíšková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Hodnocení kvality povrchu po dokončování technologií elektroerozivního drátového řezání a frézování z polotovaru po 3D tisku
(Evaluation of Surface Quality after Finishing of EDM Technology and Milling with the use Semi-finished Product after 3D Printing)
Bc. Lukáš Sláma prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Hodnocení parametrů integrity povrchové vrstvy po aplikaci konvenčního obrábění
(Evaluation of Surface Layer Integrity Parameters after Application of Conventional Machining)
Ing. Jiří Klein Ing. Jiří Lichovník Diplomová
Hodnocení přesnosti po dokončování technologií elektroerozivního drátového řezání z polotovaru po 3D tisku
(Evaluation of Accuracy after EDM Technology from Semi-finished Product after 3D Printing)
Bc. Lukáš Vymazal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Hodnocení přesnosti po dokončování technologií frézování z polotovaru po 3D tisku
(Evaluation of Accuracy after Milling from Semi-finished Product after 3D Printing)
Ing. Martin Vydomus prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Konstrukce nástroje na výrobu ozubení s počítačovou podporou
(Cutting Tool Design for Gear Production with Computer Support)
Ing. et Ing. Tibor Jurga prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Konstrukční návrh vložky formy s konformním chlazením pro výrobu 3D tiskem
(Design of Mold Insert with Conformal Cooling made by 3D Printing)
Bc. Jiří Ptáček doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Měření odchylek válcovitosti součástí malých průměrů
(Measurement of Cylindrical Deviations of Small Part Diameters)
Ing. Jakub Petr prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Měření přesnosti CNC obráběcího stroje
(Measuring of CNC Machinetool Accuracy)
Ing. Martin Janoško prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Mikrostrukturní a únavové charakteristiky oceli AISI 316L připravené 3D tiskem metodou Material Extrusion (FDM)
(Microstructure and Fatique Characteristics of the Steel AISI 316L Prepared by 3D Print Method Material Extrusion (FDM))
Ing. Jan Jansa doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukce univerzálního přípravku pro svařování podlahových rámů obytných kontejnerů
(Design of Universal Jig for Welding of Residential Containers Floor Frames)
Bc. Petr Pišl prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh měřící metody lůžka frézy
(Design of Milling Bed Measuring Method)
Ing. Michal Janík doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Návrh moderní technologie obrábění složité součásti
(Design of Modern Technology for Machining Complex Parts)
Bc. Lukáš Havlíček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Návrh přípravku pro efektivnější manipulaci s výrobky během svařování
(Jig Design for More Efficient Handling with the Product During the Welding Process)
Bc. Tomáš Šperlich prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh upínacího zařízení pro stroj RMX 3500
(Design of Clamping Device for RMX 3500 Machine)
Bc. Jakub Prokop Ing. Jiří Lichovník Diplomová
Návrh vhodných řezných podmínek a obráběcího nástroje frézovací operace typové součásti pro firmu Cebes a.s.
(Design of Suitable Cutting Conditions and Machining Tool for Typeface Milling Operations for Cebes a.s.)
Bc. David Šenkeřík Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh výroby vodicí lišty
(Production Concept of Guide Rail)
Ing. Tomáš Moch prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Optimalizace a výroba frézy pro obrábění polystyrenu a minerální vaty
(Optimalization and Production of Milling Cutter for Machining Polystyrene and Mineral Wool)
Ing. Monika Jančaříková Ing. František Špalek, Ph.D. Diplomová
Porovnání mechanických vlastností vybraných kompozitních materiálu na bázi polyamidu 12 vyrobených metodou Selective Laser Sintering
(Comparison of Mechanical Properties of Selected Composite Material Based on Polyamide 12 Produced by Selective Laser Sintering)
Bc. Luděk Vyhnánek Ing. Petr Štefek, MBA Diplomová
Racionalizace a automatizace výroby hřídelí rotoru elektromotoru
(Rationalization and Automation of Electric Motor Shaft Production)
Ing. Petr Němeček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Racionalizace pracoviště pro montáž šroubových spojů
(Rationalization of the Assembly Workplace for Screw Joints)
Bc. Pavel Hrdinka prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Racionalizace technologičnosti konstrukce řezného agregátu při zpracování papíru
(Rationalization of Cutting unit Construction Technology in Paper Processing )
Bc. Jiří Haas Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Racionalizace výroby lišty rámu
(Rationalization of Frame Ledge Production)
Bc. Štěpán Pavliska Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Diplomová
Racionalizace výroby vstřikovacích nástrojů ve společnosti FORNAX, spol. s r.o.
(Rationalization of Injection Molding Production in the Company FORNAX, spol. s r.o.)
Bc. Lukáš Mikl prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Simulace a predikce napětí 3D tisku kovových slitin technologií Powder Bed Fusion
(Simulation and Prediction of 3D Printing of Metallic Alloys using Powder Bed Fusion Technology)
Bc. Vladimír Ptáček doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Sledování vlivu utvařeče třísky a použitého stroje na vibrace soustavy SNOP
(Monitoring the Influence of Chipbreaker and used Machine on Vibrations of SNOP System)
Bc. Olga Smrčková Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Technologie dokončovacích procesů pro součásti vyráběné kovovým 3D tiskem
(Technology of Finishing Process for Metal 3D Printing Parts)
Ing. Tomáš Smolicha Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Topologická optimalizace a návrh bionické konstrukce dronu
(Topology Optimization and Bionic Design of Drone)
Bc. Jan Velčovský doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Topologická optimalizace řezného nástroje vyráběného 3D tiskem technologií Powder Bed Fusion
(Topology Optimization of Cutting Tool made by 3D Printing Powder Bed Fusion)
Ing. Ondřej Pelant doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Vliv skenovací strategie na zbytkové vnitřní napětí oceli 316L v procesu aditivní výroby metodou SLM
(Effect of Scanning Strategy on Residual Internal Stress of 316L Steel in SLM Process)
Ing. Petr Blaťák Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Vliv velikosti zaoblení řezné hrany na trvanlivost VBD při frézování do rohu
(Effect of Cutting Edge Rounding on Inset Durability when Corner Milling)
Bc. Bára Matušková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Výzkum přesnosti výroby tenkostěnných součásti pomocí technologie SLM
(Research of the Accuracy of Production of High and Thin-walled Parts Using SLM Technology)
Bc. Zdeněk Mach Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Výzkum vlivu recyklace Al prášku na výslednou porozitu součásti
(Research of the Influence of Recycling of Al Powder on the Resulting Porosity of the Component)
Bc. Richard Byrtus Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Diplomová
Zavedení autonomní údržby při výrobě světlometů
(Implementation of Autonomous Maintenance in the Production of Headlamps)
Ing. Lukáš Smrček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Změny zbytkových napětí v povrchových vrstvách VBD po aplikaci povrchových úprav
(Changes of Residual Stresses in Surface Layers of Inserts after Application of Surface Treatments)
Ing. Aneta Slaninková prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Příspěvek k obrábění korozivzdorných ocelí
(Contribution to machining of stainless steels)
Ing. Dalibor Jurok, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Disertační

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza stability výrobního procesu při zaoblení ostří VBD
(Analysis of Stability of Production Process During Cutting Edge Preparation)
Bc. Jan Matějka, DiS. Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Analýza stability výrobního procesu u zaoblení ostří soustružnických VBD
(Analysis of Production Process Stability for Cutting Edge Preparation of Inserts for Turning)
Bc. Radek Bargel Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Efektivní obrábění titanové slitiny nástroji s rektifikovaným ostřím
(Efficient Machining of Titanium Alloy by Cutting Tool with Rectified Cutting Edge)
Ing. Ondřej Gurník Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Hrubování hřídelů z oceli duplex
(Roughing the Duplex Steel Shafts)
Bc. Vít Krupica Ing. František Špalek, Ph.D. Bakalářská
Charakteristika 2D a 3D drsnosti povrchů po obrábění WEDM u oceli EN 1.4301
(2D and 3D Characterization of Surface Roughness of Steel EN 1.4301 Machined by WEDM)
Ing. Miroslav Motúz Ing. František Špalek, Ph.D. Bakalářská
Inovativní návrh 3D tiskárny Hypercube s možnostmi opensource platformy
(Innovative Design of Hypercube 3D Printer with Opensource Platform Capabilities)
Filip Kalčík doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Měření řezných sil u negativních VBD
(Measurement of Cutting Forces in Negative Inserts)
Bc. Jan Krejčí doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Moderní způsoby dokončování vnitřních válcových ploch
(Modern Ways Finishing Machining of Internal Cylindrical Surfaces)
Petra Horáčková Ing. Václav Musil Bakalářská
Návrh geometrie VBD pro frézování superslitin
(VBD Geometry Design for Super Alloy Milling)
Bc. Jan Vomlel doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh řešení rozdílné velikosti výrobků z CBN při vysokotlaké syntéze
(Solution of Different CBN Products Dimensions by High-pressure Synthesis)
Bc. Marek Diviš prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bakalářská
Návrh technologie výroby kovací zápustky
(Design of Production Technology of Die Forging Form)
Ing. Radim Vlček Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Návrh úpravy řezné hrany VBD pro obrábění kalených materiálů
(Cutting Edge Modification Design for Machining of Hardened Materials)
Bc. Adam Čepička doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Optimalizace procesních parametrů při obrážení přímého ozubení zpátečkového kola na vstupních hřídelích
(Process Parameters Optimization when Shaping of Direct Gears on Input Shafts)
Tomáš Špaček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace výrobního procesu tenkostěnných korozivzdorných pouzder
(Optimization of the Manufacturing Process Thin-walled Stainless Steel Sleeves)
Michal Kurek Ing. Václav Musil Bakalářská
Porovnání mikrogeometrie řezných nástrojů pomocí optického mikroskopu
(Comparison of Microgeometry of Cutting Tools Using an Optical Microscope)
Ing. Tomáš Částečka Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Porovnání nástrojových upínačů s ohledem na vybrané charakteristiky frézovacího procesu
(Comparison of Tools Clamping Holders with Respect to Selected Milling Aspects)
Ing. Radim Janeczko Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Porovnání řezných sil různých VBD
(Comparison of Cutting Forces Different VBD)
Ing. Petr Bartošík doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Topologická optimalizace a návrh bionické konstrukce skateboardu pro výrobu 3D tiskem
(Topological Optimization and Bionic Design for Skateboard Made by 3D Printing)
Bc. Jan Rášo doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Zefektivnění broušení tlačných pružin v prostředí firmy ŽDB GROUP a.s.
(Improving the Grinding of Spring Compressors in ŽDB GROUP a.s.)
Bc. Matěj Lipták Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Zvyšování trvanlivosti nástroje při soustružení v podmínkách firmy Česká zbrojovka a.s.
(Increasing the Durability of the Cutting Tool during Turning in the Company Česká zbrojovka a.s.)
Bc. Patrik Mikulec prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Analýza přesnosti tvarových ploch
(Analysis of the Accuracy of Shape Surfaces )
Bc. Vojtěch Bančík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Aplikace mikroprutových struktur a bionických prvků pro rukojeť luku
(Application of Lattice Structures and Bionic Design for Bow Handle)
Ing. Libor Polách doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Efektivní frézování korozivzdorných ocelí
(Effective Milling of Stainless Steels)
Ing. Jiří Krutilek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Efektivní způsoby opracování hliníkových trubek pro následné svařování pro jízdní kola
(Effective Machining of Aluminum Tubes for Following Welding for Bicycles)
Ing. Viktor Janíček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Ekonomické frézování korozivzdorných ocelí s HFC nástroji
(Economical Milling of Stainless Steels by HFC Tools)
Bc. Martina Kozlovská Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Experimentální výroba mechanických mikrovlnných komponent pomocí aditivní výroby
(Experimental Production of Mechanical Microwave Components by Additive Manufacturing)
Bc. Robert Pecha doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Hodnocení nastavení parametrů v počítačové tomografii
(Evaluation of Setting Parameters in Computed Tomography)
Ing. Jiří Kravčík prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Měření a analýza soustružených povrchů vytvořených technologií vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku
(Measurement and Analysis of Turning Surfaces Created by High-speed Abrasive Water Jet Technology)
Bc. Jan Vronka Ing. Libor Sitek, Ph.D. Diplomová
Modifikace mikrogeometrie břitu u kruhových vyměnitelných břitových destiček pro frézování
(Modification of Edge Microgeometry for Round Exchange Cutting Inserts for Milling)
Bc. Michal Gargulák prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Nahrazení výlisku plastovým 3D modelem pro vytvoření a ověření měřícího programu pro souřadnicový stroj
(Replacing a Mold With a 3D Plastic Model to Create and Validate a Coordinate Machine Measuring Program)
Bc. Martin Jakubec Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh efektivního elektroerozivního obrábění
(Design of Efficient Electro-erosive Machining)
Bc. Miroslav Bezeli doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Návrh přípravku pro ustavení vřeten
(Jig Design for Spindles Setting)
Ing. Jiří Bílek prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh sledovaní parametrů kvality zaoblení ostří při výrobě VBD
(Design of Tracking Quality Parameters of Cutting Edge Preparation During Cutting Inserts Production )
Bc. Veronika Kudláčková Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Návrh technologického postupu povrchové úpravy omíláním na kovových prototypech po 3D tisku
(Proposal of the Technological Process of Surface Treatment by Blasting on Metal Prototypes after 3D Printing)
Ing. Adam Jašek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Návrh technologie obrábění tvrdonávarů a kalených ocelí
(Design of Machining Hardened Steels and Hardened Layers after Welding)
Bc. Michal Ledvina Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Návrh vhodných řezných podmínek pro zapichování korozivzdorných ocelí
(Design of Appropriate Cutting Conditions for Cut-off of Stainless Steels)
Bc. Václav Trunda Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Porovnání měřicích metod pro kontrolu kvality dílů
(Measuring Methods Comaprison for Part Quality Control)
Ing. Jakub Návrat prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Posouzení vlivu utvařeče třísky na vibrace při obrábění
(Impact Assessment of Chip Breaker to Vibration during Machining)
Bc. David Preisler Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Racionalizace výroby elektromotorů s využitím 3D tisku
(Rationalization of Production of Electric Motors Made by 3D Printing)
Bc. Vladimír Žváček doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Řešení problematiky zmetkovitosti při lisování ložisek metodikou Lean Six Sigma.
(The Solution of Scrapping of Bearings by Lean Six Sigma Method.)
Ing. Filip Kowalovski Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Technologie soustružení se zpětným posuvem
(Turning Technology with Reverse Feed )
Ing. Jan Pavlas prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Topologická optimalizace a návrh bionické konstrukce části jízdního kola
(Topological Optimization and Bionic Design of the Bicycle Part)
Bc. Petr Staněk, DiS. doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Vliv parametrů obrábění na povrch termálního nástřiku při přerušovaném řezu
(Influence of Machining Parameters on the Surface of the Thermal Spraying During Interrupted Cut)
Bc. David Brotánek Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Vliv různých druhů abraziv při hydroabrazivní dezintegraci rotujících obrobků
(Effect of Different Abrasives during Hydroabrasive Disintegration of Rotating Workpiece)
Bc. Peter Srníček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Vliv řezné rychlosti na přesnost a drsnost obrobeného povrchu technologií víceosého frézování
(Effect of Cutting Speed on Accuracy and Surface Roughness during Multi-Axis Milling)
Bc. Jiří Krejsek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Vliv tlaku chladicí kapaliny na drsnost povrchu obrobku z korozivzdorných ocelí
(Influence of Cooling Medium Pressure on Workpiece Surface Roughness from Stainless Steel)
Bc. Jiří Kasal prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Zefektivnění výroby daného dílce v prostředí firmy STEELTEC CZ, s.r.o.
(Improving the Production of the Component in the Environment of STEELTEC CZ, s.r.o.)
Ing. Filip Wdówka Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Optimalizace technologie strojní výroby lisovacích nástrojů
(Optimising The Machining Production Technology of Press Tools)
Ing. Lukáš Kousal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Disertační
Příspěvek k hodnocení trvanlivosti řezných nástrojů při upichování korozivzdorných ocelí
(Contribution to the evaluation of the durability of cutting tools for parting-off of stainless steel)
Ing. Šárka Malotová prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Disertační
Výzkum vlivu dokončovacích operací na modifikaci užitných vlastností součástí vyrobených aditivní technologií
(Impact research of finishing operations on the modification of the useful properties of components produced by the additive technology)
Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
3D skenování, kontrola a měření součástí po výrobě 3D tiskem
(3D Scanning, Control and Measurement of Parts after 3D Printing)
Ing. Jan Jansa doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Analýza současného stavu technologií úprav ostří řezných nástrojů ze slinutého karbidu
(Analysis of the Current State of the Cutting Edge Preparation of the Sintered Carbide Cutting Tools)
Ing. Aneta Slaninková Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Analýza využití kompozitních materiálů ve strojírenství
(Analysis of the Use of Composite Materials in Engineering)
Bc. Jan Peterek Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Aplikační možnosti laserového gravírování při značení vzorků
(Application of the Laser Engraving during Marking of the Samples)
Ing. Martin Janoško Ing. Šárka Malotová Bakalářská
Efektivní frézování slitin na bázi niklu monolitními nástroji z řezné keramiky
(Effective Milling Process of Nickel-based Alloys with Monolithic Ceramic Cutting Tools)
Ing. Martin Vydomus Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Efektivní obrábění niklové slitiny nástroji s rektifikovaným ostřím
(Effective Machining of the Nickel-based Alloy with Rectified Cutting Edge)
Bc. Martin Oulehla Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Experimentální komparace hospodárnosti a výrobní přesnosti 3D tiskáren pracujících s technologií FDM
(Experimental Comparison of Economy Thrift and Manufacturing Accuracy of 3D Printers Based on FDM technology)
Roman Unzeitig Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh dokončovacího nástroje
(Development of the Finishing Tool)
Bc. Jan Velčovský Ing. Václav Musil Bakalářská
Mechanické testovaní plastových vzorků vyrobených 3D tiskem
(Mechanical Testing of Plastic Prototypes Made by 3D Printing)
Ing. Petr Blaťák doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Měření a analýza povrchů vytvořených technologií vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku ve vztahu k obrobitelnosti materiálu
(Measurement and Analysis of Surfaces Created by High-speed Abrasive Water Jet Technology in Relation to the Machinability of the Material)
Ing. Matěj Pitron Bc. Dagmar Klichová Bakalářská
Měření odchylky kruhovitosti součástí malých průměrů
(Roudness Deviation Measurement of Small Diametr Parts)
Ing. Jakub Petr Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Měření odchylky kruhovitosti součástí o průměru 20 mm
(Roudness Deviation Measurement of 20 mm Diametr Parts )
Ing. Michal Janík Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Měření odchylky kruhovitosti součástí o průměrů 60 mm
(Roudness Deviation Measurement of 60 mm Diametr Parts)
Bc. Lucie Vojtíšková Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Měření přesnosti obráběcího stroje pomocí systému Renishaw Ballbar QC10
(Machinetool Accuracy Measuring by System Renishaw Ballbar QC10)
Bc. Zbyněk Lukáš prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Modelace a výroba frézy pro obrábění polystyrenu a minerální vaty
(Design and Production of Milling Cutter for Machining Polystyrene and Mineral Wool)
Ing. Monika Jančaříková Ing. František Špalek, Ph.D. Bakalářská
Návrh a ověření funkčnosti leštícího nástroje pro stroj EMCO T120
(Design and Verification Polishing Tool of the EMCO T120)
Bc. Jiří Ptáček Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Návrh a realizace nového způsobu upínání nástrojů na EMCO T120
(Design and Implementation of a New Tool Camping on the EMCO T120)
Bc. Lukáš Sláma Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie výroby vnitřního čtyřhranu v odlitku
(Design of the Production Technology of the Inner Square of the Casting)
Jiří Chaloupka Ing. Jiří Lichovník Bakalářská
Návrh upínacího přípravku a nástroje pro výrobu zakusovacích čelistí
(Clamping Jig and Cutting Tool Design for Chuck Jaw Production)
Ing. Tomáš Moch prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bakalářská
Obrobitelnost neželezných slitin
(Machining of Non-ferrous Alloys)
Bc. Bára Matušková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Optimalizace výroby u vybraných výrobků s cílem zvýšení produktivity na obráběcích centrech Hermle C32U
(Optimizing Production for Selected Products to Increase Productivity at Hermle C32U Machining Center)
Bc. Jakub Prokop Ing. Jiří Lichovník Bakalářská
Porovnávání RPS a Besfit na třisouřadnicovém měřicím stroji
(Comparison of RPS and Besfit Methods on the Coordinate Measuring Machine)
Bc. Václav Švarc Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Problematika měření kruhovitosti po soustružení
(Measurement of Roundness after Turning)
Ondřej Kuba Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace upínání koster elektromotoru
(Rationalization of Clamping Electric Motor Cover)
Ing. Petr Němeček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace výrobní linky pro přední světlomety ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
(The Rationalization of Production Line for Head Lamps in the Company HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. )
Ing. Lukáš Smrček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby kostky závěsu
(Rationalization of Hinge Block Production)
Bc. Štěpán Pavliska prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby složité součásti
(Rationalization of the Production of Complex Components)
Bc. Lukáš Havlíček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace výroby součásti vstřikovacího lisu na CNC obráběcím centru
(Rationalization of Injection Molding Parts on a CNC Machining Center)
Bc. Zdeněk Mach Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby táhel
(Rationalization of Piston-rod Production)
Ing. Jiří Klein prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby vodního stavidla
(Rationalization of Water Sluices Production)
Bc. Lukáš Mikl prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Stav 3D tisku a jeho využití v České republice
(Use of 3D Printing in the Czech Republic)
Ing. Jan Bezděk doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Strategie frézování tvrdého keramického materiálu pomocí technologie vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku
(The Strategy of Milling of Hard Ceramic Material Using High-Speed Abrasive Water Jet Technology)
Bc. Vladimír Ptáček Ing. Libor Sitek, Ph.D. Bakalářská
Technologie obrábění ložiskového štítu
(Technology for Machining Bearing End Shield)
Martin Petřík Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Technologie úpravy hlavy válců
(Cylinder Head Adjustment Technology)
Tomáš Krmela doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Technologie vlečného omílání a její vliv na vybrané vlastnosti integrity povrchu VBD
(Drag finishing Technology and Its Impact on the Selected Properties of the Insert Surface Integrity)
Bc. Olga Smrčková Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Úprava chapadla robota
(Editing the Robot Gripper)
Bc. Marek Svoboda doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Výběr upichovacích nožů pro lehké slitiny
(Selection of Cutting Blades for Light Alloys)
Ing. Ondřej Pelant doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Výzkum obrobitelnosti superslitin
(Research on the Superalloys' Machinability)
Bc. Jakub Hruban doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Zefektivnění upínání odlitku při frézování
(Efficiency Improvement of Clamping of the Cast during Milling Process)
Bc. Tomáš Šperlich Ing. Šárka Malotová Bakalářská
Frézování nástrojové oceli s HFC nástroji
(Milling of the Tool Steel with HFC Cutting Tools)
Bc. Karolina Truksová Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Hodnocení geometrie hladící VBD při rovinném frézování
(Evaluation of Inserts for Turning Polishing Geometry for Planar Milling)
Bc. Petr David doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Hodnocení parametrů ingtegrity povrchu po aplikaci vysokorychlostního frézování
(The Evaluation of Ingtegrity Surface Parameters after Application of High-Speed Milling)
Ing. Pavel Bulawa prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Hodnocení řezných sil po aplikaci vysokorychlostního frézování
(The Evaluation of Cutting Forces after Application of High-Speed Milling)
Bc. Karel Kaszperydes prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Montáž a ověření funkčnosti 3D tiskárny
(Asembly and Verify 3D Printer Functionality)
Bc. Jan Ermis Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Možnosti zvyšování efektivity frézování
(Options for Increasing Milling Efficiency)
Bc. Vojtěch Blaženec prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Možnosti zvyšování efektivity frézování drážek
(Options for Increasing Efficiency of Grooves Milling)
Bc. Petr Hamrozi prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Možnosti zvyšování efektivity frézování volbou upínání nástroje
(Options for Increasing Milling Efficiency by Selecting a Tool Holder)
Bc. Tomáš Durďák prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Návrh montážního postupu ocelové konstrukce
(Assembly Process Proposal of Iron Construction)
Bc. Miroslav Čecháček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Návrh montážní linky pro montáž vodních ventilů systému termoregulace motoru
(The Proposal of Assembly Line for Assembling of Engine Thermoregulation Water Valves)
Bc. Jakub Mazáč prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh nové technologie výroby lopatkového kola v podmínkách firmy BELT PLAST s.r.o.
(Design of a New Technology of Padle Wheel Production under the Conditions of Belt Plast s.r.o.)
Bc. Pavel Česnek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh přípravku pro montáž projektorové jednotky
(Jig Design for Mounting of the Projector Unit)
Ing. Karel Janečka prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh technologie výroby ozubení odvalovacím frézováním
(The Proposal of the Technology for the Production of Teeth by Rolling Milling)
Bc. Lukáš Blažek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Optimalizace výrobního postupu náboje kola
(Optimalization of the Hub Production)
Bc. Ing. Ondřej Grúz Ing. Václav Musil Diplomová
Optimalizace výroby statorového kola
(The Optimization of Stator Wheel Production)
Ing. Jaroslav Bříštěla doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Problematika měření odchylek po obrábění na CMM
(Accurancy Measurement after Machining on Coordinate Measuring Machine)
Ing. Kamil Olszar Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Racionalizace výroby pomocí vícenásobného upnutí
(Rationalization of Production be means of Multiple Clamping)
Bc. Tomáš Krumpoch prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Snižování drsnosti povrchu při frézování tvarových ploch
(Decreasing Surface Roughness of Free Form Surface Milling )
Bc. Ladislav Blanarovič prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Vliv strategie tavení kovového prášku při 3D tisku na mechanické vlastnosti prototypů
(Effect of Metal Powder Melting Strategy on 3D Printing on Mechanical Properties of Prototypes)
Bc. Jakub Jakeš doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Vliv velikosti dotyku na hodnocení odchylky kruhovitosti pro odlišné drsnosti povrchu
(Influence of Tip Size on the Evaluation Roundness Deviation for Different Surface Roughness)
Ing. Jan Zelinka Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Výzkum 3D tisku elastomerů
(Research of 3D Printing of Elastomers)
Bc. Barbora Prokopová doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Analýza vybraných parametrů integrity povrchu při nepravidelném přerušovaném řezu
(Choice Parameters Analysis of Surface Integrity at Irregular Interrupted Cut)
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Disertační
Vliv kvality povrchu na lepené spoje
(Influence of Surface Quality on Bonded Joints)
Ing. Marek Pavlica, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Disertační
Vývoj technologie odběru zkušebních vzorků pro zkoušky mechanických vlastností pomocí jádrování
(Technology Development of Test Samples for Mechanical Properties Testing using Coring)
Ing. Antonín Trefil, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza spotřeby řezných nástrojů
(Analysis of the Consumption of Cutting Tools)
Ondřej Dancziwski doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Ergonomická studie montážního pracoviště - návrh vzorového montážního pracoviště
(Ergonomic Studies of Assembly Workplace - Draft Model Assembly Workplace)
Bc. Jiří Kasal Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Experimentální zjištění tiskových parametrů pro dosažení kvalitního výrobku
(Experimental Detection of Printing Parameters for the Production of a Quality Product)
Bc. Ondřej Mahdal Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Frézování tvarových ploch
(Free Form Surface Milling)
Bc. Martin Jakubec prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení kvality povrchu po laserovém řezání
(The Evaluation of Surface Quality after Laser Cutting)
Bc. Václav Trunda Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení trvanlivosti řezných nástrojů
(Evaluation of Durability of Cutting Tools)
Bc. Pavel Buchta doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Měření složitých tvarů
(Measuring Complex Shapes)
Bc. Veronika Kudláčková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Metody dokončovacích povrchových úprav 3D vytištěných plastových modelů
(Methods of Finishing Surface Treatment 3D Printed Plastic Models)
Ing. Adam Jašek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Modernizace měření drsnosti povrchu
(Modernization Measurement of Surface Roughness)
Bc. Daniel Jordán doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Montáž honovacího automatu
(Assembling Honing Machine)
Ing. Jiří Bílek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Možnosti využití technologie vysokorychlostního abrazivního suspenzního paprsku v praxi
(Possibilities of Application of High Speed Abrasive Suspension Jet Technology in Practice)
Bc. František Kopp Ing. Libor Sitek, Ph.D. Bakalářská
Návrh a testování geometrie soustružnické VBD se zaměřením na její užitné vlastnosti
(Design and Testing Focused on Utility Properties of Cutting Insert)
Luboš Pospíšil Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Návrh nové technologie výroby uzavíracího ventilu
(Proposal of New Manufacturing Technology of Shut-off Valves)
Bc. Michal Janeček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologického postupu typové součásti ve firmě STEELTEC CZ, s.r.o.
(Proposal of Technological Process Components in the Company STEELTEC CZ, s.r.o.)
Ing. Filip Wdówka Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Návrh vstřikovací formy pro polymerní materiály
(Design of Injection Mold for Polymeric Materials)
Bc. Martin Rosí Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Obrábění automobilových kol z hliníkových slitin
(Machining of Automotive Wheels from Aluminium Alloys)
Bc. Josef Žanda Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Obsluha 3D tiskárny Renishaw AM400 pro 3D tisk metodou SLM
(Operation 3D Printers Renishaw AM400 for 3D Printing by Method SLM)
Bc. Richard Byrtus doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace výroby výřezů v ohybových tyčích pomocí elektroerozivního drátového řezání
(Production Optimization of Slots in Bending Rods Using Wire Electrical Discharge Machining)
Bc. Patrik Šalata Ing. František Špalek, Ph.D. Bakalářská
Porovnání nástrojů pro frézování s kruhovými destičkami
(Comparison of Tools for Milling with Round Inserts)
Bc. Martina Kozlovská Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Porovnání profilových a plošných parametrů povrchu materiálu vytvořeného technologií frézovaní
(Comparison of Profile and Areal Parameters of Surface Material Created by Milling Technology)
Bc. Lukáš Michna Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Porovnání profilových a plošných parametrů povrchu materiálu vytvořeného technologií soustružení
(Comparison of Profile and Areal Parameters of Surface Material Created by Turning Technology)
Bc. Jan Vronka Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Porovnání přesnosti výroby kalibru pomocí různých měřicích metod
(Production Accuracy Comparision of Caliper Using Different Measuring Methods)
Bc. Petr Staněk, DiS. Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Porovnání řezných sil při kopírovacím frézování
(Comparison of Cutting Forces During the Copy Milling)
Bc. Michal Gargulák Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Posouzení vlivu tuhosti stroje na drsnost obrobku
(Assessing the Impact of Machine Stiffness at Workpiece Surface Roughness)
Bc. David Preisler Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace elektroerozivního obrábění
(Rationalisation of Electrical Discharge Machining)
Bc. Miroslav Bezeli doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace obrábění koster elektromotoru
(Rationalization of Skeleton of Electric Motor)
Bc. Vladimír Žváček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace obrábění štítu elektromotoru
(Rationalisation of Machining of Shield Electric Motor)
Ondřej Špaček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace procesu frézování podvozkového komponentu
(Rationalisation Milling Process of the Chassis Component)
Ing. Filip Kowalovski Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby obráběné součásti na CNC řízeném frézovacím centru
(Rationalization of Manufacturing Machined Part on CNC Milling Center)
Bc. Michal Ledvina Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby složité součásti
(Rationalization of Manufacturing Complex Component)
Marek Zecha doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace výroby tělesa držáku
(Production Rationalization of Holder Body )
Bc. David Šenkeřík prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce laminovacího stroje
(Reconstruction Laminating Machine)
Aleš Krejčí doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Stanovení rychlosti šíření ultrazvukových vln v polotovaru kalibrační měrky č. 1
(Ultrasonic Wave Velocity Determination in the Initial Calibration Gauge No. 1)
Ing. Roman Chmiel prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Systém kontroly krycího skla světlometu
(The Control System of the Cover Glass of Headlight)
Patrik Šín Ing. Šárka Malotová Bakalářská
Technologie vysokoposuvového frézování austenitických ocelí
(High Feed Milling Technology of Austenitic Steels)
Ing. Jiří Krutilek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Vliv geometrie nástroje na jeho trvanlivost
(Influence of Geometry on Cutting Tool Durability)
Bc. Jiří Krejsek Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Vliv utvařeče třísky na silové zatížení zapichovací VBD
(Effect of Chip Breakers on the Force Load Grooving Inserts)
Bc. Jan Vondál Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Vliv volby základny pro hodnocení geometrické tolerance
(Influence of Base Choice for Geometrical Tolerances Evaluation)
Ing. Jiří Kravčík Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení kvality řezu po dělení materiálu laserem
(Evaluation of the Cut Quality after Laser Cutting Material)
Filip Aujezdský prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Využití 3D skenování v obrábění
(Using 3D Scanning in Machinnig)
Bc. Radim Plhák Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Analýza technologického procesu ve vztahu k topografii finálního povrchu vytvořeného laserovým obráběním
(Analysis of Technological Process in Relation to the Topography of Final Surface Produced by Laser Machining )
Ing. Marek Šafář doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Diplomová
Experimentální testování vrtáku DC170 s unikátní geometrií a obvodovými drážkami pro odvod procesní kapaliny v přerušovaném řezu
(Experimental Testing of the Drill DC170 with a Unique Geometry and Circumferential Grooves Drain of Process Fluid in Interrupted Cuts)
Bc. Ondřej Havlíček doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Hodnocení geometrie součástí hřídelového typu
(Geometry Evaluation of Shaft Type Workpieces)
Ing. Vít Tomášek Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Knihovna řezných nástrojů
(Database of Cutting Tools)
Bc. Tomáš Bubela prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Mechanické testování vzorků z oceli 316L po 3D tisku metodou SLM
(Mechanical Testing of Samples of Stainless Steel 316L after 3D Printing by Method SLM)
Bc. Lukáš Dušek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Měření přesnosti obráběcího stroje DMU 50 pomocí Ballbar systému
(Measurement Precision Machine Tool DMU 50 by Using Ballbar System)
Bc. Marián Meca Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh, výroba a montáž montážního zařízení
(Proposal, Production and Assembly of Assembling Equipment)
Bc. Martin Přaslica prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Návrh automatizované výrobní linky pro přední světlomety
(Proposal of Automated Production Line for the Headlamp Reflector)
Bc. Petr Koutňák prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh montážní linky šroubových kompresorů
(Proposal of Assembly Line for the Screw Compressor)
Ing. Pavel Říha prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh na zproduktivnění výroby zpětného ventilu
(Proposal for More Production Manufacturing of Lift Check Valve)
Bc. Martin Imrich prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Návrh přípravku pro demontáž brzdových pístků
(Jig Design for Brake Pistons Disassembly)
Ing. Václav Šrom prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh přípravku pro demontáž podvozkového komponentu
(Jig Design for Disassembly of Undercarriage Component)
Ing. Tomáš Szotkowski prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh technologie výroby přesných rozměrů kulového kohoutu
(Production Technology Proposal of Precise Dimensions of Ball Valve)
Ing. Radim Hluchník prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Optimalizace výrobního postupu
(Proposal for Optimizing of the Production Process)
Bc. Ing. Richard Turek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Počítačová podpora optimalizace řezných podmínek při frézování tvarových ploch
(Computer Aided Optimization of Cutting Conditions during Free Form Surface Milling)
Bc. Radek Zatloukal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Porovnání bezkontaktních a kontaktních měřicích metod při hodnocení kvality řezných povrchů vytvořených různými technologiemi
(Comparison of Contact and Contactless Measurement Methods in Evaluating the Quality of Cutting Surfaces Created by Different Technologies)
Bc. Veronika Nováková Ing. Libor Sitek, Ph.D. Diplomová
Porovnání přesnosti obrobených ploch při soustružení s C a Y osou
(Precision Machined Surfaces Comparison During Turning with C and Y Axis)
Bc. Daniel Grygar prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Racionalizace broušení
(Rationalisation of Grinding)
Bc. Lucie Kudláčková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Racionalizace obrábění válce ze slinutého karbidu pro válcování drátu
(Rationalization of Sintered Carbide Valve Machining for Wire Rolling)
Bc. Jan Verlík prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Racionalizace technologie výroby a kontroly parametrů vybraného představitele
(Rationalization of Production Technology and Parameters Control of the Selected Representative)
Bc. Lukáš Freml Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Racionalizace výroby matrice střižníku
(Production Rationalization of Die Punch)
Bc. Jiří Bocek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Správa řezných nástrojů v podmínkách firmy SOMA spol. s r.o.
(Management of Cutting Tools in the Company SOMA spol. s.r.o.)
Bc. Jaroslav Vašíček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Technologie výroby rybinové drážky na hřídeli v hlavici vřetena
(Production Technology Dovetail Grooves on the Shaft of the Spindle Head)
Bc. Ondřej Kohut prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Technologie vysokoposuvového frézování titanových slitin
(High Feed Milling Technology of Titanium Alloys)
Bc. Vlastimil Juřica prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Testování trvanlivosti řezných nástrojů pro obrábění grafitu
(Durability Testing of Cutting Tools for Machining of Graphite)
Ing. Michal Sněhota prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Topologická optimalizace a bionické konstrukce v aditivní výrobě
(Topology Optimization and Bionic Structure in Additive Manufacturing)
Bc. Jiří Šedivý doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Více parametrové hodnocení povrchů součástí
(Multiparametric Evaluation of Workpieces Surface)
Bc. Pavel Turek Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Vliv geometrie na trvanlivost řezného nástroje v průběhu vysokorychlostního frézování titanových slitin
(The Influence of Geometry on the Cutting Tool Durability during High-speed Milling of Titanium Alloys)
Bc. Michal Jurčík Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Vliv obráběcích parametrů na zpevnění povrchové vrstvy při soustružení obrusitelných ucpávek používaných v leteckém průmyslu
(Influence of Turning Operation Parameters on Surface Layer Hardening of Abradable Seals Used in the Aerospace Industry)
Bc. Michal Valenta Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Vliv technologie vlečného omílání na trvanlivost VBD
(Influence of Drag Finishing Technology on Inserts Durability)
Bc. Zdeněk Koreník Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Vliv vybraných parametrů měření na odchylku kruhovitosti
(Influence of Selected Measuring Parameters to Roudness Deviation)
Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Výroba vyhrdlení
(T - Drill Collaring Method)
Ing. Bohuslav Moc prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Vytvoření nové technologie obrobení výkovku ve firmě L.K.F. Kovo, s.r.o.
(Design of a New Technology for Machining of Forgings in L.K.F. Kovo, s.r.o.)
Ing. Karel Zbořil Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Využití 3D tisku k vytvoření prototypové sestvavy
(Use of 3D Printing to Produce Prototype Assembly)
Ing. Mgr. Monika Divišová Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Využití systému CoolLine při dělení materiálu laserovým řezáním
(The Use of System CoolLine at Laser Cutting of Material)
Ing. Lukáš Vrabček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Zavedení informačního systému do výrobního procesu
(The Introduction Information System to the Manufacturing Process)
Bc. Ondřej Polášek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Zefektivnění výroby typové součásti v podmínkách firmy Ing. Jiří Pavela
(Efficient Production Type Components in Terms of the Company Ing. Jiří Pavela)
Bc. Ondřej Pechál Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Zvyšování přesnosti při frézování tvarových ploch
(Increasing Accuracy of Free Form Surface Milling )
Bc. Ondřej Večeřa prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Návrh a konstrukce zařízení pro výrobu modulů do světlometů
(Design and construction of facilities for the production of modules for headlamps)
Ing. Petr Sysel prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Disertační
Určování vhodnosti procesů a systémů měření
(Determining the suitability of measurement processes and systems)
Ing. Andrea Kováčiková, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aditivní technologie výroby
(Additive Technology of Production)
Bc. Jakub Jakeš prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Frézování austenitických ocelí vysokými posuvy
(Milling of Austenitic Steels with High Feed Rates)
Bc. Petr David doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Měření emise hluku obráběcích strojů
(Measurement of the Noise Emission of Machine Tools)
Ing. Pavel Bulawa prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Návrh nejvhodnějšího nástroje pro frézování rovinných ploch
(Draft the Best Tools for Face Milling)
Jiří Šilar doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh nové technologie výroby složité součásti
(The Proposal of the New Technology for Complex Components)
Bc. Jan Durchánek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh přípravků pro dynamometr Kistler
(Proposal of Fixtures for Dynamometer Kistler)
Bc. Vojtěch Blaženec Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie výroby součásti ve společnosti NOVOGEAR, spol. s r.o.
(The Proposal of Production Technology of Component in Company NOVOGEAR, spol. s r.o.)
Bc. Lukáš Blažek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Návrh vhodného měřicího postupu součásti
(The Suitable Measuring Process Proposal of Workpiece)
Bc. Marek Zajíček Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Návrh vhodné mikrogeometrie VBD pro frézování austenitických ocelí
(Proposal of the Appropriate Microgeometry of Inserts for Milling Austenitic Steel)
Bc. Denis Le doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Porovnání nástrojů pro rovinné frézování
(Comparison of the Tools for Face Milling)
Bc. Karolina Truksová doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Porovnání tří a pětiosého frézování
(Comparing the Three and Five-axis Milling)
Bc. Michal Kuchař doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Použití upínacích přípravků v CAM systému pro operaci frézování
(Using Fixtures in the CAM System for Milling Operation)
Bc. Jakub Mazáč prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace obrábění náboje kola
(Rationalization of the Machining of the Hub)
Bc. Ing. Ondřej Grúz doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace procesu montáže brzdového třmenu
(Rationalization of Assembly Process the Brake Caliper)
Bc. Dominik Moravec Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace procesu odvalovacího broušení ozubení Reishauer
(Process Rationalization of Reishauer Rolling Gear Grinding )
Martin Horváth prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace řezání vnitřních závitů
(Rationalization of Cutting Internal Thread)
Bc. Petr Slepánek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace technologického postupu výroby rozvlákňovací hlavy
(Rationalization of the Technological Process of the Spinning Head)
Bc. Pavel Česnek Ing. Šárka Malotová Bakalářská
Racionalizace technologie obrábění těla snímače
(Rationalization of Machining of the Body Sensor)
Ing. Jaroslav Bříštěla prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace technologie výroby ve společnosti ROVTECH s.r.o.
(Rationalization of ProductionTechnology in Company ROVTECH s.r.o.)
Ing. David Krychtálek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace technologie výroby vybraného dílce
(Production Technology Rationalization of Choices Part)
Bc. Jakub Branný prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace technologie výroby vybraného dílce v procesu soustružení
(Rationalization of Manufacture Technology of Chosen Parts in the Turning Process)
Ing. Veronika Štrbíková prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby základové desky robota
(Rationalization of Robot Plate Production)
Josef Škrabal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Strategie 3D tisku tiskárny EASY 3D MAKER
(Strategy of 3D Printing Printers EASY 3D MAKER)
Bc. Jan Ermis Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Strategie víceosého soustružení v CAM systému s aplikací multimediální podpory
(Strategy of Multiaxis Turning in the CAM System with Support of Multimedia Application)
Bc. Tomáš Durďák prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Technologie vrtání hlubokých děr dělovými vrtáky
(Technology for Drilling of Deep Holes by Gun Drills)
Bc. Karel Kaszperydes prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Technologie zpracování ložiskového víka
(Machining Technology of Hearing Cover)
Bc. David Suchý prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Tvorba databáze řezných nástrojů
(Creation of Database of Cutting Tools)
Bc. Ladislav Blanarovič prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Tvorba databáze řezných nástrojů pro stroj DMG MORI NLX 2500MC/700 v CAM systému Mastercam
(Creation a Database of Cutting Tools for DMG MORI NLX 2500MC/700 Machine in CAM System Mastercam)
Bc. Peter Srníček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Verifikace frézovacího centra DMU 50 v CAM systému Mastercam
(Verification of Milling Machine DMU 50 in CAM System Mastercam)
Bc. Petr Hamrozi prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Vliv mikrogeometrie soustružnické VBD na její užitné vlastnosti
(Microgeometry Influence of Turning Inserts on its Utility Properties)
Bc. Jan John doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Vliv nastavení soustružnické VBD na utváření třísky
(The Effect of Setting Turning Inserts on Chipping)
Bc. Lukáš Vymazal doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Vliv parametrů obrábění na profil tvrdosti vybraných materiálů
(Influence of Machining Parameters on Hardness Profile of Selected Materials)
Bc. David Brotánek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Výběr nejvhodnější technologie výroby evolventního ozubení
(Choosing the Most Suitable Technology of Involute Gearing)
Jiří Ikonomidis prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Výroba modelů standardních a speciálních tvarových nástrojů pro výukové účely aditivní technologií 3D tisku
(Production Models of Standard and Special Shaped Cutting Tools for Educational Purposes by Additive Technology of 3D Printing)
Bc. Barbora Prokopová doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Výrobní přesnost 3D tištěných modelů a porovnávání mechanických vlasností tištěného materiálu
(Manufacturing Accuracy of 3D Printed Models and Comparing of the Mechanical Properties of Printed Materials)
Bc. Jiří Olehla doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Závislost naměřené hodnoty na velikosti snímacího dotyku
(The Dependence of the Measured Value from the Size Stylus Tip)
Ing. Jan Zelinka Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Zefektivnění výroby závitů ve firmě KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.
(Efficient Thread Production in Company KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.)
Bc. Ladislav Miskovič Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Analýza topografie povrchů vytvořených hydroabrazivní dezintegrací rotujících obrobků
(Surface Topography Analysis Created by Hydroabrasive Disintegration of Rotating Workpieces)
Bc. Pavel Vacek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Digitalizace univerzálního délkoměru ZEISS 450
(Digitization of Universal Length Measuring Machine ZEISS 450)
Bc. Jiří Skrál Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Efektivita interního kalibračního střediska
(The Effectiveness of the Internal Calibration Centers)
Bc. Viktor Křevký doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Experimentální testování vrtáku DC170 s unikátní geometrií a obvodovými drážkami pro odvod procesní kapaliny
(Experimental Testing of the Drill DC170 with a Unique Geometry and Circumferential Grooves Drain for Process Fluid)
Ing. Tomáš Adamec doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Inovace výroby náprav pro železniční kolejová vozidla
(Production of Axels Innovation for Railway Wheelset)
Ing. Pavel Sedláček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Kontrola jakosti ve výrobě krátkých zbraní
(Quality Control in the Production of Short Arms)
Bc. Jaroslav Zemek Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Kvalita řezných ploch vybraných technických materiálů po aplikaci vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku
(Quality of Cut Surfaces of Selected Technical Materials after Application of High-Speed Abrasive Water Jet)
Bc. Ladislav Chrobák Ing. Libor Sitek, Ph.D. Diplomová
Měření přesnosti obráběcího stroje ve firmě VOP CZ, s.p. pomocí Ballbar systému
(Measurement of the Machine Tool Precision in VOP CZ, s.p. by Using Ballbar System)
Bc. Patrik Toman Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh efektivních soustružnických strategií pro obrábění Inconelu
(Proposal of Efficient Turning Strategies for Machining Inconel)
Ing. Michal Koniuch doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukce přípravku pro svařování rámu okna
(Design of Window Frame Welding Jig)
Bc. Zbyněk Týn prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh přípravku pro výrobu svařované součásti ve firmě PSBLAS s.r.o.
(Design of Jig For Production of Welded Component in Company PSBLAS s.r.o.)
Bc. Kamil Dihel prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh uložení posuvných válečků pro ocelárnu ArcelorMittal Ostrava a.s.
(Proposal of Sliding Rollers Fitting for Steelmaker ArcelorMittal Ostrava a.s.)
Bc. Lukáš Vrána prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh výroby součásti z hliníkové slitiny v podmínkách společnosti Edwards s.r.o.
(Proposal of Production of Aluminium Alloy Component in Edwards Ltd. )
Bc. Lukáš Kučera Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Obrábění žárových nástřiků v podmínkách letecké výroby
(Machining of Thermal Spraying in Terms of Aircraft Production)
Bc. Jiří Tengler Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Optimalizace transferové čelisti pro postupový lis Verson 4000
(Optimization of Transfer Jaws for Transfer Presses Verson 4000)
Ing. Petr Janál doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Optimalizace výroby kulového kloubu přední nápravy autobusů SOR
( Optimization of the Production of the Ball Joint on the Front Axle of Buses SOR.)
Bc. Radek Stejskal prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Počítačová podpora obrábění polohovacího zařízení pro 3D modeláře
(Computer Aided Machining of Positioning Device for 3D Modelers)
Ing. Adam Hrabovský prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Porovnání vlivu složek sily řezání na tuhosti obráběcího stroje
(Comparison of the Efect of the Components Cutting Force on the Rigidity of the Machine Tool)
Bc. Martin Seko Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Průřez odebírané vrstvy materiálu a jeho vliv na měrný řezný odpor
(Cross Section of Removed Material Layer and its Influence on Specific Cutting Force)
Bc. Martin Spurný Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Racionalizace výroby tvarových vložek pro lití rotorů AH100-160
(Rationalization of Shaped Setting Block Production for Moulding Rotors AH100-160)
Ing. Pavel Dostál, Ph.D. prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Sledování typu a vývoje opotřebení VBD při upichování
(Tracking of the Type and Development of the Wear Insert During Groowing)
Ing. Jakub Veselovský doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Srovnání konvenční a CNC technologie výroby Coltu 1911
(Comparison of Conventional and CNC Production Technology of Colt 1911)
Ing. Michal Mokruša prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Stanovení řezivosti keramických materiálů při obrábění niklové slitiny
(Determination of Cuttability of Ceramic Materials for Machining of Nickel Alloy)
Ing. Jiří Kalabis Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Technické možnosti ovlivnění tvarových a rozměrových charakteristik obrobku při řezání vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem na X-Y řezacím stole
(Technical Possibilities of Influencing the Workpiece Shape and Dimensional Characteristics during Cutting with High-Speed Abrasive Water Jet on X-Y Cutting Table)
Bc. Jakub Ormaniec Ing. Libor Sitek, Ph.D. Diplomová
Technologický postup výroby prahového profilu pro vlaky NIM
(Technological Process of Production Threshold Profile for NIM Trains)
Bc. Petr Bobovský doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Vliv precipitačního vytvrzení odlitku na jeho obrobitelnost
(The Influence of Precipitation Hardening of the Casting Material for Its Machinability)
Bc. Jaroslav Tichý prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Vliv utvařeče třísky na silové poměry při obrábění oceli
(Effect of Chip Breakers on the Force Ratios of the Machining of Steel)
Ing. Jiří Morys Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Vliv zaoblení ostří na průběh opotřebení a trvanlivost řezného nástroje
(Influence of Cutting Edge Radius on Wear and Durability of Cutting Tool)
Bc. Ondřej Haas Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Vliv zaoblení ostří nástroje na dynamické zatížení soustavy při obrábění
(Influence of Cutting Edge Radius on Dynamic Load of System During the Machining)
Bc. Radek Vydra Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Vysokoposuvové frézování hliníkových a titanových slitin
(High-Feed Milling of Aluminium and Titanium Alloys)
Ing. Martin Gazda prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Zefektivnění technologie obrábění těsnících drážek v těžko-obrobitelných materiálech
(Streamline the Machining Technology of Sealing Grooves in Difficult to Machined Materials)
Bc. Petr Stibor Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Detekce trvanlivosti keramických řezných nástrojů pomocí integrovaných odporových vrstev
(Durability Detection of Ceramic Cutting Tools with Integrated)
Ing. Ondřej Dupala, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační
Experimentální ověření možnosti změny technologie výroby vnitřních kroužků ložiska
(Experimental Verification of the Possibility of Changing Technology of the Inner Rings of Bearings)
Ing. Josef Procházka, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační
Možnosti frézování niklových slitin
(Milling Possibilities of Nickel Alloys)
Ing. Miroslav Janoš, Ph.D. prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Disertační
Vliv posuvové rychlosti na povrchová napětí při frézování kalených ocelí
(Influence of Feed Speed to Residual Stresses at Hardened Steel Milling)
Ing. Pavel Nováček, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza metod měření přesnosti železničních náprav
(Measuring Method Analysis of Railway Axle Accuracy)
Ing. Vít Tomášek Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Elektroerozivní obrábění
(Electroerosion Machining)
Bc. Tomáš Bubela prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Hodnocení třísouřadnicových měřicích strojů
(The Evaluation of Three Coordinate Measuring Machines)
Bc. Luboš Bartoš doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Možnosti zavedení virtuální reality a 3D vizualizací do výuky montážních procesů
(The Possibility of Introducing Virtual Reality and 3D Visualization into Education of Assembly Processes)
Bc. Ondřej Večeřa doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Návrh a 3D tisk výukové pomůcky
(The Design and 3D Print Learning Devices)
Ing. Mgr. Monika Divišová Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Návrh montážní linky vzduchových dmychadel
(The Proposal of Assembly Line for Air Blowers)
Ing. Pavel Říha prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Návrh na produktivnější výrobu průhledítka pro chemický průmysl
(Proposal for More Productive Manufacturing of Sight Glass for Chemical Industry)
Bc. Martin Imrich prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Návrh nové technologie výroby nože pro lesní zařízení
(Proposal of a New Technology Blades for Forestry Equipment)
Bc. Ondřej Polášek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Návrh řezných podmínek pro obrábění silonu z hlediska utváření třísky na obráběcím stroji EMCO
(Proposal Cutting Conditions for Machining Nylon in Terms of Chip on the Machine EMCO )
Ing. Kamil Olszar doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologického postupu úchytu válce k dopravníku
(Teclogical Process Proposal for a Bracket Connecting a Hydraulic Cylinder to the Conveyor)
Ing. Bohuslav Moc prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Návrh technologie opracování ozubeného segmentu pro lodní výtah
(The Proposal of Machining Technology for Toothed Segment for Boat Lift)
Bc. Tomáš Nikel Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie výroby uzavírací klapky
(Production Technology Proposal of Butterfly Valves)
Ing. Radim Hluchník prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Návrh vhodné technologie broušení, optimalizace řezných podmínek vhodné měřicí metody pro výrobu monolitních soustružnických nožů
(Proposal of the Appropriate Grinding Technology, Optimization of Cutting Conditions and of the Appropriate Measuring Method for Production Monolith Turning Tools)
Bc. Zdeněk Koreník Ing. Ondřej Vortel Bakalářská
Optimalizace obráběcích parametrů abradable povlaků
(Optimization of Machining Parameters Abradable Coatings)
Bc. Michal Valenta Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Porovnání ručního a strojního obrábění
(Comparison of Manual and Mechanical Machining)
Bc. Oldřich Musil prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Porovnání výroby součásti 4osým a 5osým obráběním s robotem pro zakládání polotovarů
(Comparison of Manufacturing a Four-axis and Five-axis Machining with a Robot for Loading Work Pieces)
Bc. Ing. Richard Turek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Příprava způsobilosti měření
(The Preparing of Measurement Qualification)
Bc. Lucie Kudláčková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace frézování čel tyčových polotovarů
(The Rationalization of Milling Faces of Rod Semifinished Product)
Bc. Tomáš Čulík doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace hrubování zubové mezery
(The Rationalization of Roughing Tooth Gap)
Bc. Ondřej Kohut Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace kontroly břitových destiček
(Rationalisation of Control of Cutting Inserts)
Bc. Daniel Grygar Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace obrábění bubnu lodního vrátku pro offshore aplikace
(Machining Rationalization of Ship Winch for Offshore Application)
Ing. Václav Michalčík prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace typového výrobku ve firmě L.K.F. Kovo s.r.o.
(Rationalization of the Type of Product in the Company L.K.F. Kovo s.r.o.)
Ing. Karel Zbořil Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Renovace válečku válcovací stolice
(Roller Renovation of Rolling Stand)
Bc. Jiří Bocek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Sledování elektrického odporu odporové vrstvy inteligentního nástroje
(Monitoring Electrical Resistance of Resistor Layer of Intelligent Tools)
Bc. Tomáš Dluhoš Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů
(Monitoring Wears of Intelligent Cutting Tools)
Bc. Marián Meca Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Srovnání abrazivního vodního paprsku s abrazivním suspenzním paprskem
(Comparison of Abrasive Water Jet with Abrasive Slurry Jet)
Bc. Veronika Nováková Ing. Libor Sitek, Ph.D. Bakalářská
Studium vlivu fyzikálně-mechanických procesů na topografii povrchu při laserovém obrábění materiálů
(A Study of the Influence of Physical Mechanical Processes on Surface Topography in Laser Machining of Materials)
Ing. Marek Šafář doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Bakalářská
Technologie výroby vstřikovacích forem
(Technology of Injection Molds Production)
Bc. Michal Jurčík prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Testování monolitních mikrofréz
(The Testing of Monolithic Micromill Tools)
Bc. David Šilar doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Tvorba montážního postupu 3D tiskárny a jeho zavedení do výuky
(Creating 3D Printer Assembly Process and its Introduction into Education)
Bc. Michal Vrubel doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Tvorba montážního postupu výukového CNC obráběcího stroje a jeho zavedení do výuky
(Making Assembly Process of Educational CNC Machine and its Introduction into Education)
Bc. Ondřej Havlíček doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Vliv velikosti snímacího dotyku na odchylku kruhovitosti
(The Influence of Touch Probe Size to Roundness Deviation)
Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Vliv zaoblení řezné hrany na trvanlivost upichovacích VBD
(Influence of Cutting Edge Radius on the Durability of Grooving Inserts)
Bc. Petr Šárník Ing. Ondřej Vortel Bakalářská
Vrtání otvorů do tvrdých materiálů
(Drilling of Holes into Hard Materials)
Jan Pomykal prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Využití procesních kapalin při obrábění
(The Use of ProcessFluids at Machining)
Bc. Lukáš Dušek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Využití technologie místního ohřevu laserem pro soustružení těžceobrobitelných materiálů
(The Use of Technology Local Heating by Laser for Turning of Difficult to Machine Materials)
Bc. Jiří Šedivý prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Využití úhlových hlav pro technologii frézování strojních součástí
(The Use of Angle Heads for Milling Technology of Machine Parts)
Ing. Tomáš Szotkowski prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Využití vysokorychlostního vodního paprsku pro mikrořezání
(Application of High-Speed Water Jet for Micro-Cutting)
Ing. Václav Šrom Ing. Libor Sitek, Ph.D. Bakalářská
Zproduktivnění technologie výroby hřídelí v podmínkách TES Vsetín
(Increasing the Efficiency of the Technology, of the Production Shafts in the Conditions of the TES Vsetín)
Bc. Vlastimil Juřica prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Analýza přesnosti laseru pro dělení materiálu
(Analysis of the Laser Accuracy for Material Cutting)
Ing. Aleš Daněček Ing. Marek Pavlica, Ph.D. Diplomová
Diagnostika obráběcího stroje pomocí systému Renishaw QC20-W Ballbar - CNC frézka
(Machine Tool Diagnostic by Renishaw QC20-W Ballbar System - CNC Milling Machine)
Bc. Tomáš Jakab prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Identifikace vlivu technologických parametrů na topografii povrchu generovaných laserovým obráběním
(Identification of the Influence of Technological Parameters on Surface Topography Generated by Laser Machining)
Bc. Jiří Opěla doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Diplomová
Inovace vybraných částí osobního výtahu
(The Innovation of Chosen Parts for Passenger Lift)
Ing. František Dufek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Měření přesnosti obráběcího stroje s využitím Ballbar systému
(The Measurement Accuracy of a Machine Tool Using Ballbar System)
Bc. Václav Král Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh kontrolního přípravku pro měření vyměnitelných břitových destiček
(Design of Contol Jig for Inserts Messure)
Bc. Vojtěch Sléha prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh nové technologie obrábění ložiskového tělesa vakuového čerpadla
(Proposals for a New Machining Technology the Bearing Body of Vacuum Pump)
Bc. Vojtěch Kovařík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Návrh řezných podmínek při obrábění výsekových nástrojů
(Proposal Cutting Conditions During Flexible Dies Machining)
Bc. Martin Michalák prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Návrh technologie broušení tlačných pružin
(The Proposal of Grinding Technology for Compression Springs)
Ing. Lukáš Drábek, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Návrh technologie obrábění složité součásti
(The Proposal of Machining Technology for Complex Parts)
Bc. Pavel Látal doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů
(The Proposal of Technology for Drillling of Deep Holes)
Bc. Jiří Černohous prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh technologie výroby střihadla
(Technology Proposal of Shear)
Bc. Vojtěch Bordovský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Návrh výroby speciálního ozubení
(Production Proposal of Special Gear)
Bc. Peter Jurdík prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Obrábění hliníkové slitiny
(Machining of Aluminum Alloy)
Bc. Šimon Vlk, DiS. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Obrábění těžkoobrobitelných materiálů
(Machining of Hard Machine Materials)
Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Odstraňování nástřiků pulzujícím vysokorychlostním vodním paprskem
(Removal of Sprayed Coatings by Pulsating High-Speed Water Jet)
Bc. Lukáš Blaha Ing. Libor Sitek, Ph.D. Diplomová
Racionalizace obrábění vzorků pro trhací zkoušku v podmínkách firmy ArcelorMittal Ostrava a.s.
(Rationalization of the Machining Test Samples for Blasting and Conditions of ArcelorMittal Ostrava a.s.)
Bc. Martin Bilík Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Racionalizace technologie obrábění formy pro vstřikování plastů
(Rationalization of Machining Technology of Mold for Plastic Injection)
Bc. Martin Hanzlík prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Racionalizace výroby a montáže hydraulických přímočarých motorů
(Rationalization of the Production and Assembly of Linear Hydraulic Motors)
Ing. Václav Musil prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Racionalizace výroby žebrové podkladnice v podmínkách firmy Třinecké železárny, a.s.
(Rationalization of Production Ribbed Sole, in the Company Třinecké železárny a.s.)
Bc. Adam Pomykacz Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Řešení náhrady broušení při opracování povrchů hydraulických kostek
(Replac Ement of Grinding by Hydraulic Cube Surface Machining )
Bc. Michal Kuře prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Řízení jakosti při výrobě dlouhých zbraní
(Quality Control in Production of Long Arms)
Bc. Andrea Machalová Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Snižování spotřeby dusíku při řezání laserem
(Reducing the Consumption of Nitrogen during Laser Cutting)
Bc. Milan Halamka prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Tangenciální upínání vyměnitelných břitových destiček
(The Tangential Clamping of Indexable Cutting Inserts)
Bc. Martin Čermák doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Technologie elektroerozivního drátového řezání
(Technology Wire Electrical Discharge Machining)
Ing. František Špalek, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Tvorba adaptivního postprocesoru pro stroj DMG MORI NLX 2500MC/700
(Adaptive Postprocessor Creation for DMG MORI NLX 2500MC/700)
Bc. Lubomír Zdráhal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Určení obrobitelnosti nespecifikovaného materiálu
(Determination of Machinability Nonspecific Material)
Bc. Vojtěch Schreier Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Vliv opotřebení na řezivost VBD při obrábění speciálních slitin
(The Effects of Wear on the Cuttability of Exchangeable Cutting Inserts During Machining Special Alloys)
Bc. Tomáš Valla Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Diplomová
Vliv technologických parametrů laseru na kvalitu řezu při řezání plastů
(Laser Technological Parameters Influence on Cut Quality at Cutting of Plastic)
Ing. Jiří Lichovník prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Vliv technologických parametrů na povrchová napětí při obrábění na simulátoru přerušovaného řezu
(Technological Parameters Influence to Residual Stresses at Interrupted Cut Simulator)
Ing. Šárka Malotová prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Vliv vysoce efektivních frézovacích strategií na povrchová napětí při frézování materiálu Toolox44
(Effect of Highly Efficient Milling Strategies of Residual Stresses after Milling Material Toolox44)
Bc. Radek Plevák doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Diplomová
Zefektivnění výroby přesných otvorů v dílech ze slitin hliníku
(The Streamlining Production of Precise Holes in Parts from Aluminum Alloys)
Bc. Roman Smrčka doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Efektivní strategie při soustružení
(Effective strategies during turning)
Ing. Zuzana Sadílková, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační
Experimentální ověření vlivu tepelných a mechanických rázů na stav ostří při nepravidelném přerušovaném řezu
(Experimental Influence Verification of Thermal and Mechanical Beats on Edge Status at Irregular Interrupted Cutting)
Ing. Adam Janásek, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Disertační
Porovnání živostnosti fréz upnutých v termoupínačích oproti jiným způsobům upínání nástrojů
(Porovnání živostnosti fréz upnutých v termoupínačích oproti jiným způsobům upínání nástrojů)
Ing. Jaroslav Kunstfeld, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační
Příspěvek k obrábění Ni superslitiny a hodnocení řezivosti vybraných řezných materiálů
(Contribution to the machining of Ni superalloys and evaluation cuttability of selected cutting materials)
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Disertační
Sledování silových poměrů při vysokoposuvovém frézování
(Monitoring of Force's Rates at High Feed Cutting)
Ing. Jana Šťastná, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační
Studium ovlivněných vrstev materiálu při obrábění leteckých superslitin laserem
(Study of the affected areas of superalloys materials after laser beam machining)
Ing. Martin Grepl, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační
Zavedení metodiky testování prototypů frézovacích nástrojů pro hrubování
(Implementation of testing methods of prototypes milling cutters for roughness operation)
Ing. Martin Binder, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační
Zvyšování produktivity obrábění s využitím efektivních frézovacích strategií CAM systémů
(Increasing Productivity of Machining using CAM Milling Systems Effective Strategies)
doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Disertační

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza faktorů hydroabrazivního soustružení niklových superslitin
(Analysis of Factors Hydroabrasive Turning of Nickel Superalloys)
Bc. Pavel Vacek Bakalářská
Dokončování povrchů procesem lapování
(Surface Finishing by Lapping Process)
Bc. Martin Spurný Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení řezné plochy po dělení vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem
(Evaluation of Cut Surface after Cutting by High-Speed Abrasive Water Jet)
Bc. Ladislav Chrobák Bakalářská
Hodnocení vlivu řezných parametrů při dělení materiálu laserem
(Evaluation of Influence Cutting Parameters on Laser Cutting)
Ing. Lukáš Vrabček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Měření přesnosti obrobených ploch na experimentálním dílu obrobeném progresivní frézovací strategií
(Measurement of Precision Machined Surfaces on the Experimental Part Machined by Progressive Milling Strategies)
Bc. Radek Vydra doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bakalářská
Montáž zařízení pro vrtání hlubokých otvorů
(Assembly of Device for Drilling of Deep Holes)
Patrik Kotek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Náhrada broušení progresivnější technologií
(Progressive Replacement Grinding Technology)
Bc. Petr Stibor Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Nahrazení broušení hřídelí soustružením na hotovo
(Replacement of Grinding the Shaft with Turning to Finish)
Michal Zbožínek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Návrh frézovacích nástrojů pro vysoké posuvy
(Draft Milling Tools for High Feed)
Bc. Lubomír Zajíc doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh geometrie břitu VBD pro dokončovací soustružení
(Draft Geometry Inserts for Finish Turning )
Ing. Kamil Wolf doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh geometrie VBD pro soustružení materiálů skupiny M
(Draft Geometry Inserts for Turning Materials Group M)
Jiří Hromádka doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh nekonvenčních metod obrábění
(Unconvential Machining Methods Proposal )
Bc. Jiří Kubíček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh nové technologie obrábění rotační součástí
(Design of a New Machining Technology of Rotating Parts)
Bc. Miroslav Orálek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh technologického postupu výroby komponenty dalekohledu
(Proposal of Technological Manufacturing Process of Component for Riflescope)
Bc. Pavla Vránová prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologického postupu výroby komponety rentgenového zařízení
(Proposal of Technological Process for Manufacturing of X-Ray Equipment Component )
Bc. Martin Seko prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Návrh technologického postupu výroby zadané součásti
(Proposal of Technological Process of Specified Part)
Bc. Ondřej Haas Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologického postupu výroby zadané součásti z materiálu INCONEL
(Proposal of theTechnological Manufacturing Process of Given Part from the Material INCONEL)
Bc. Kamil Dihel prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie obrábění hliníkového štítu
(Technology Design Machining Aluminum Shield)
Lukáš Pokorný doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh technologie výroby hřídele eliptického trenažéru
(Production Technology Proposal of Elliptical Trainer Shaft)
Ing. Petr Janál prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie výroby tramvajové nápravy
(Production Technolgy Proposal of Tram´s Axle)
Ing. Pavel Sedláček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Návrh výrobní dokumentace nového typu podávacích válečků
(Production Documentation Proposal of New Feed Roll Type)
Bc. Lukáš Vrána prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Porovnání technologie 3D řezání vysokotlakým hydroabrazivním paprskem s konvenčními metodami výroby
(Comparison of 3D High-Preasure Hydroabrasive Technology with Conventional Production Methods)
Bc. Jaroslav Tichý prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Progresivní využití nových obráběcích technologií při výrobě forem a nástrojů
(Progressive Use of New Manufacturing Technologies in the Production of Molds and Tools)
Bc. Radek Stejskal prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Příprava ploch a jejich povrchů pro proces lapování
(Preparation of Areas and the Surfaces of the Lapping Process)
Ing. Jiří Kalabis Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby dílců v procesu obrábění
(Rationalization of Manufacturing Parts in the Machining Process)
Bc. Lukáš Kučera Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby hlavních hřídelí větrných elektráren
(Rationalization Manufacture of the Main Shaft of Wind Power)
Ing. Tomáš Adamec Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby součásti pro dílenské mikroskopy
(Rationalisation of Manufacturing Components for Shop Floor Microscopes)
Bc. Jiří Tengler Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bakalářská
Sledování elektrického odporu odporové vrstvy inteligentního nástroje
(Monitoring Electrical Resistance of Resistor Layer of Intelligent Tools)
Bc. Adam Křiva Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů
(Monitoring Wears of Intelligent Cutting Tools)
Bc. Jiří Skrál Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Sledování teplot při soustružení inteligentními nástroji
(Monitoring of Temperatures in Turning with Intelligent Tools)
Ing. Jiří Morys Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Sledování vlivu vibrací na obráběcí proces
(Monitoring the Impact of Vibrations on the Machining Process)
Bc. Ondřej Pechál Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Strategie 2,5-osého frézování v CAM systému při výrobě repliky zbraně
(Strategy 2.5-axis Milling in CAM System for Production of Weapon Replica)
Ing. Michal Mokruša prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Technologie gravírování laserem
(Laser Engraving Technology)
Bc. Martin Přaslica prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Technologie řezaní plazmou
(Plasma Cutting Technology)
Bc. Aleš Kostka prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Technologie výroby ozubeného kola se šípovými zuby
(Technology of Production Helical Gear)
Bc. Petr Bobovský Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bakalářská
Testování VBD pro extrémní řezné rychlosti
(Testing Inserts for Extreme Cutting Speed)
Ing. Jakub Veselovský doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Vliv moderních korekčních systémů naklápění řezné hlavy na kvalitu a rozměry obrobku při 2D řezání vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem
(Effects of Modern Corrective Systems Based on Cutting Head Tilting on Quality and Dimensions of Workpiece during 2D Cutting by High-Speed Abrasive Water Jet)
Bc. Jakub Ormaniec Bakalářská
Vysokoposuvové frézování ocelí
(High-Feed Milling of Steels)
Ing. Martin Gazda prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Využití a aplikace prvků pro preventivní údržbu CNC obráběcích strojů
(Use and Application of Components for Preventive Maintenance of CNC Machine Tools)
Jiří Kuběnka prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Zefektivnění výroby rámu tramvajového podvozku
(Streamline the Production of Tram Chassis )
Lukáš Běhal prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Zpevňování povrchů technologií hydroabrazivního paprsku a jeho technologickými obměnami
(Surface Hardening by Technology Hydroabrasive Jet and its Technological Modifications)
Ing. Michal Koniuch Bakalářská
Zpracování návrhu pracoviště obrábění hřídelí elektromotoru bez broušení
(Processing Workplace Design Machining Electric Motor Shaft Without Grinding)
Ing. Pavel Dostál, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Analýza stávajících způsobů nastavení LED čipů vůči reflektoru světlometu
(Analysis of Current Methods of Adjustment the LED Chips to the Headlamp Reflector)
Bc. Michal Doubravský, DiS. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Frézování tvarových ploch s ohledem na přesnost
(Proposal of Machining Strategy of Free Form Surface Milling to Increasing Accuracy)
Ing. Jakub Minarčík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Jakost střelných zbraní v povýrobní etapě reprodukčního procesu
(Fire Arms Quality in the Post-Production Stage of the Reproductive Process)
Bc. Petr Vítů Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Komplexní zkoušky nízkonapěťových asynchronních elektromotorů
(The Complex Testing of Low-Voltage Asynchronous Motors)
Bc. František Škop prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Kontrola a měření tvarových ploch
(Checking and Measurement of Free Form Surfaces)
Bc. Pavel Fojtík Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Diplomová
Kontrola jakosti ve výrobě útočných pušek
(Quality Control in the Production of Offensive Rifles)
Bc. David Kreisl Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Kontrukce a výroba univerzální montážní podložky pro elektromotory
(Design and Production of the Universal Assembly Plate for Electric Motors)
Bc. Michal Chytil prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Měření malých složitých tvarů
(Measurement of Small Complex Shapes)
Ing. Radek Hrubý, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Montáž závodního vozu Peugeot 208 R2
(Assembly of Racing Car Peugeot 208 R2)
Ing. Jiří Nutil prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh geometrie VBD pro soustružení materiálu skupiny S
(Draft Geometry Inserts for Turning Materials Group S)
Ing. Jan Schiffner, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Návrh metrologického řádu firmy
(Proposal of Firm Metrology Procedure)
Ing. Ladislav Darebník Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Návrh nové technologie obrábění hřídelí elektromotoru systému HSC
(Proposal of New Technology of Machining Eletric Motor Shaft in HSC System)
Ing. Ondřej Berg Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh nové technologie výroby rotoru elektromotoru ve firmě Siemens, s.r.o.
(Proposal of New Technology Machining Electric Motor Rotor at Siemens, s.r.o.)
Ing. Martin Plhák Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh technologického postupu montáže anténního systému Morava
(Proposal of Assembly Technological Process of Antenna System Morava)
Ing. Petr Dvouletý prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh technologického postupu opracování segmentu kulové dráhy s využitím CAD/CAM systému
(Production Technology Proposal of Track Ball Segment Machining with the use CAD/CAM System)
Bc. Jakub Pekr, DiS. prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Návrh technologie výroby zadané součásti pomocí víceosého frézování
(Production Technology Proposal of Part by Multiaxis Milling)
Bc. Rostislav Žáček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Návrh testovacího stroje pro ovládací prvek osobního automobilu
(Console Switch Tester)
Bc. David Stejskal prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Problematika broušení tvrdokovových materiálů
(Grinding of Carbide Materials)
Bc. David Hlavatý prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Racionalizace kontroly hřídelí
(Rationalisation of the Shaft Checking)
Ing. Jan Botek Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Racionalizace technologie loupání ocelových tyčí
(Rationalization of Technology Peeling Proposal of Steel Bars)
Bc. Gerhard Kocinec prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Racionalizace technologie obrábění vahadla
(Rationalization of Machining Technology for Bogie)
Bc. David Večerka prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Racionalizace výroby vybraných součástí
(Production Rationalization od Choise Parts)
Bc. Radim Klosík prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Řízení jakosti procesu vstřikování při výrobě součástí z plastů
(Quality Control of the Injection Process in the Manufacture of Plastic Components)
Bc. Caridad Montes Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Studie proveditelnosti výroby závitových přírub
(Feasibility Study of Threaded Flanges Production )
Ing. Jaroslav Dubský Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Diplomová
Systém organizace a řízení obráběcích nástrojů ve výrobním procesu
(The Organization and Tool Management in Manufacturing Process)
Ing. Václav Hajtmar prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Testování řezné geometrie nástrojů na obrábění polymeru
(Cutting Tool Geometry Testing for Polymer Machining)
Bc. Simona Kocifajová prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Vliv nové technologie zaoblení řezné hrany VBD na její trvanlivost
(Influence of New Technologies Rounding Cutting Edge Inserts its Durability)
Bc. Monika Niederlová doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Volba vhodných brusných kotoučů pro bezhroté broušení
(The Selection of Appropriate Grinding Wheels for Centerless Grinding )
Bc. Hana Niederlová doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Využití elektrodrátového řezáni
(Use Wire Cutting)
Bc. Jaroslav Dušek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Zhodnocení strojních časů s využitím CAM systému v podniku Armatury Group a.s.
(Evaluation of Machining Time using CAM System in the Company Armatury Group a.s.)
Ing. Pavel Kubánek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Zproduktivnění soustružení v sériové výrobě
(Turning Rationalization in Serial Production)
Ing. Lucie Čepicová prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikační oblasti PVD povlaků u řezných nástrojů ze slinutého karbidu
(Application Area of PVD Coatings by Cutting Tools From Cemented Carbide)
Bc. Vojtěch Sléha prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bakalářská
Dokončování hlubokých otvorů honováním
(Finishing of the Deep Holes by Honing)
Ing. Lukáš Drábek, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Efektivní zhodnocení využívané nástrojové základny pro CNC obrábění
(Effective Evaluation of Used Tool Base for CNC Machining)
Jan Souček prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Ekonomické porovnání technologie výroby hadicového ventilu
(Economic Comparison of Hose Valve Manufacturing Technology)
Bc. Milan Halamka prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Hrubování hlavních hřídelů větrných elektráren
(Roughing the Main Shafts of the Wind Power Stations)
Ing. František Špalek, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Inovace výroby tělesa motoru
(Production Innovation of Motor Body)
Ing. Šárka Malotová Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce přípravku pro násobné vrtání stranových otvorů u šířkových verzí raklových komor
(Jig Design for Multiple Side Holes Drilling at Extensive Various of Doctor Blade Chambers)
Bc. Michal Kuře prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bakalářská
Konstrukční a technologický návrh kluzného vedení podloží lisovacích forem v podmínkách SUNGWOO HITECH s.r.o.
(Design and Production Technology of Moving Bolster Slideway in the Company SUNGWOO HITECH s.r.o.)
Bc. Petr Molnár prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Měření složitých součástí
(Measurement of Complicated Components)
Bc. Viktor Křevký doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Měření zbytkového pnutí po broušení VBD
(Measurement of Residual Tension after Gringing the Inserts)
Bc. Gracián Guskovič doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Modernizace obrábění těsnicího kroužku
(Modernization of Sealing Ring Machining)
Bc. Tomáš Rozman doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh lepeného spoje příčky velkoobjemové police
(Bond Proposal of Volume Shelf Part)
Ing. Aleš Daněček Ing. Marek Pavlica, Ph.D. Bakalářská
Návrh stlačovacího mechanismu pro výrobu lamp
(Proposal of the Compression Mechanism for the Production of Lamps)
Ing. Václav Musil prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie výroby částí podvozku přívěsu nákladního automobilu
(Production Technology Proposal of Platform Trailer)
Ing. Jiří Lichovník prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie výroby domku ložiska
(Production Technology Proposal of Bearing Body)
Bc. Vojtěch Bordovský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Parametry ovlivňující drsnost povrchu při obrábění
(Parameters Influencing the Surface Roughness During Machining)
Bc. Roman Smrčka doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace technologie obrábění příruby s využitím CNC obráběcích strojů
(Rationalization of Flange Machining with Using of CNC Machines)
Bc. Martin Hanzlík prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bakalářská
Racionalizace výroby řetězového kola v podmínkách PME s. r. o.
(Rationalization of Chain Wheel Production in the Company PME s. r. o. )
Bc. Lubomír Zdráhal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Redukce strojních časů a nákladů při výrobě skříní diferenciálů
(Reduction of the Machine Times and Costs in the Production of Differential Housings)
Bc. Tomáš Valla prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Retrofit přívěsného vozíku za automobil
(Retrofit of Trailer for the Car)
Bc. Tomáš Jakab Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bakalářská
Sledování elektrického odporu odporové vrstvy inteligentního nástroje
(Monitoring Electrical Resistance of Resistor Layer of Intelligent Tools)
Bc. Václav Král Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů
(Monitoring Wears of Intelligent Cutting Tools)
Bc. Adam Pomykacz Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Sledování teplot při soustružení inteligentními nástroji
(Monitoring of Temperatures in Turning with Intelligent Tools)
Bc. Martin Bilík Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Sledování vlivu vibrací na obráběcí proces
(Monitoring the Impact of Vibrations on the Machining Process)
Bc. Vojtěch Schreier Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Strategie 3osého frézování odlitku vřetene v CAM systému s aplikací multimediální podpory
(Strategy 3axis Milling of Cast Spindle in CAM System with Support of Multimedia Application)
Bc. Vojtěch Kovařík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Superfinišování pístů ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
(Superfinishing of the Pistons in the Company VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.)
Bc. Pavel William Dupal prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Tvorba metrologického pořádku
(Creating Metrological Order)
Bc. Ludvík Kapusta doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Vliv procesních médií na vrtání hlubokých otvorů
(The Influence of Process Fluids for Drilling Deep Holes)
Bc. Radek Plevák prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Vliv velikosti zaoblení řezné hrany na trvanlivost VBD při frézování
(Influence of Cutting Edges Rounding Size for Durability Inserts in Milling)
Bc. Miroslav Jáně doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Vliv velikosti zaoblení řezné hrany na trvanlivost VBD při soustružení
(Influence of Cutting Edges Rounding Size for Durability Inserts in Turning)
Bc. Filip Najman doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Vystružování hlubokých otvorů
(Boring of the Deep Holes)
Ing. František Dufek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Využití paletizačního systému při výrobě tvarových dílů
(The Use of Palletising System in the Production of Shaped Parts)
Bc. Lukáš Kulhavý doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Zefektivnění výroby drážek
(Improve Efficiency of Slots Production)
Bc. Radek Kotraš doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Zefektivnění výroby hřídele
(The Effectiveness of the Shaft Production)
Bc. Jan Šváb doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Zefektivnění výroby poutních válců
(Streamlining Production of Pilger Roll)
Bc. Peter Jurdík Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bakalářská
Zefektivnění výroby vlakových náprav
(Improve Production Efficiency of Train Axles)
Bc. Ondřej Neoral doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Bezkontaktní měření tvaru a rozměrů strojních výrobků za tepla
(Contactless Measurement of the Shape and Dimensions of Engineering Products in Hot Condition)
Ing. Josef Kvita doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Diplomová
Experimentální hodnocení stavu ostří nástrojů z nitridické keramiky při nepravidelném přerušovaném řezu
(Experimental Evaluation of Cutting Edge Tools of Silicon Nitride Based Ceramics at Irregular Interrupted Cut)
Ing. Rostislav Dobrozemský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Experimentální hodnocení stavu ostří nástrojů z oxidické keramiky při nepravidelném přerušovaném řezu
(Experimental Evaluation of Cutting Edge Tools of Aluminum Oxide Based Ceramics at Irregular Interrupted Cut)
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Experimentální ověření VBD pro dokončovací frézování
(Experimental Verification of Inserts for Finish Milling)
Ing. David Pokorný prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Hladicí vyměnitelné břitové destičky a jejich využití v procesu frézování
(Smoothing Inserts and Their Use in Milling Process)
Ing. Jan Rekšák prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Hodnocení parametrů drsnosti po obrábění kalených ocelí
(Evaluation of the Roughness Parameters for Machining Hardened Steels)
Ing. Vlastimil Hloušek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Inovace technologie a stávajícího strojního zařízení pro opracování komponentů jaderných elektráren ve VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
(Technology and Current Mechanical Equipment Innovation for Machining Power Station Components in VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.)
Ing. Martin Konůpka prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Kalibrace 3D TASTERU
(Calibration of 3D TASTER)
Ing. Ondřej Srba Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Měření těsnosti průmyslových výrobků pomocí průtokového snímače
(Measurement of Idustrial Products Leakage Using a Flow Sensor)
Bc. Petr Padalík Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Diplomová
Návrh a ověření pracovní geometrie břitu VBD se zaměřením na její trvanlivost
(Proposal and Verification of Working Blade Geometry VBC With a Focus)
Ing. Jiří Vítek prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Návrh nové technologie výroby kloubů tlakového nátoku
(New Technology Proposal of Pressure Stock Production)
Bc. Petr Šincl prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Návrh speciálního přípravku pro obrábění tělesa řízení
(Design of Special Jig for Machining of Driving Unit )
Ing. Ondřej Vícha prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh technologického postupu výroby součásti pro automobilový průmysl
(Proposal of New Production Process of Component for the Automotive Industry)
Ing. Josef Bartášek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh technologie obrábění komutátorů elektrických točivých strojů
(Proposal of Technology Machining Commutators of Electrical Rotating Machines)
Ing. Jan Hajzler prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh technologie obrábění zubních implantátů na pěti-osém obráběcím centru
(Technology Project of Dental Implants on Five-axis Machining Centre)
Bc. Radim Polách prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů
(Proposal of the Technology Drill of Deep Holes)
Ing. Zuzana Michnová prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh vhodných obráběcích nástrojů a řezných parametrů pro obrábění plastů
(Suitable Cutting Tools and Cutting Parameters Proposal for Plastic Material Machining)
Ing. Tomáš Křivohlávek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Návrh zavedení DNC sítě ve výrobě zbraní
(Proposal of Implementation DNC Network in Production of Guns)
Bc. Jindřich Havlík prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Nepřímý způsob on-line měření kvality povrchu pomocí akustické emise
(Indirect Way of On-line Measurement of Surface Quality using by Acoustic Emission)
Ing. Jakub Slunečka prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Obrábění dílů z uhlíkových kompozitů
(Machining of the Parts from Carbon Composites)
Ing. Miroslav Šilar prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Obrábění korozivzdorných ocelí
(Machining of Stainless Steels)
Ing. Dalibor Jurok, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Problematika ustavování obrobků upnutých na paletovém upínacím systému
(Problems of Alignment Workpiece Set on Pallet Clamping System)
Bc. Jiří Nečas prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Snímkování pracovního dne montážních skupin ve firmě VaKo montáže s.r.o.
(Working Day Monitoring of Assembly Groups at VaKo montáže s.r.o.)
Ing. Karel Krzyžanek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Souvislosti mezi akustickými emisemi a faktory hydroabrazivního dělení
(Conections between Acoustic Emissions and the Factors Hydroabrassive Cutting)
Ing. Jan Tošenovský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Studium topografie povrchu materiálu vytvořeného pulzujícím vodním paprskem
(Study of Material Surface Topography Created by Pulsating Water Jet)
Ing. Ondřej Klich doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Diplomová
Testování břitových destiček při obrábění materiálu Inconel 625
(The Testing of Cutting Inserts at Machining of Material Inconel 625)
Ing. Miroslav Cíleček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Využití 3D laserového měření
(The Use 3D Laser Measurement)
Bc. Pavel Svoboda doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Zefektivnění dané součásti v SKD Bojkovice
(Efficiency of the Component in the SKD Bojkovice)
Ing. Luboš Roza Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Zefektivnění výroby elektrod pro elektroerozivní obrábění
(Reengineering of Electrode Production fo Electroerossive Machining)
Bc. Michal Borkovec prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Výzkum vlivu dokončovacích operací na jakost výrobků
(Research of effect of finishing operations on a quality of products)
Ing. Luboš Rokyta Anonymizovaná Osoba Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezkontaktní měření složitých tvarů
(Contactless Measurement of Complex Shapes)
Ing. Radek Hrubý, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Frézování korozivzdorných ocelí
(Milling of Stainless Steels)
Bc. Michal Minář Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bakalářská
Měření životnosti ložisek na elektromotorech
(Durability Measurement of Bearings on Electric Motors)
Bc. František Škop prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Montáž a demontáž ložisek s kuželovou dírou metodou SKF Drive-up
(Assembly and Disassembly of Bearings with Tapered Bore by Method SKF Drive-up)
Ing. Jiří Nutil prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Náhrada broušení ložiskových čepů soustružením
(Substitution of Grinding Technology of Bearing Pivots by Slide Turning )
Ing. Ondřej Berg doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh konstrukce a montáže jednokomorového hydraulického lisu
(Proposal of Construction and Assembly of Unicameral Hydraulic Press)
Bc. Pavel Grycz prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Návrh konstrukčního přípravku k ustavení děrovací jednotky vůči adaptéru
(Proposal of Constructial Preparation to Setting Punching Unit in the Face of Adapter)
Ing. Jaroslav Dubský Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bakalářská
Návrh nové technologie opracování statoru elektromotoru ve firmě Siemens, s.r.o.
(Proposal of New Technology Machining Electric Motor Stators at Siemens, s.r.o)
Ing. Martin Plhák Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Návrh postupu montáže děrovacího stroje
(Process Proposal of Assambly of Punching Machine )
Bc. Pavel Fojtík Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bakalářská
Návrh progresivní technologie výroby měděného kontaktu
(Proposal of the Progressive Production Technology of Copper Contact)
Bc. David Hlavatý doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh přípravku pro lisování pravé a levé ovládací páčky pod volantem osobního automobilu
(Fixture Proposal for Pressing of Right and Left Control Lever under Steering Wheel for Car)
Bc. David Stejskal prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologického postupu montáže deskových šoupátek
(Assembly Process Proposal of Plate Valves)
Bc. Lukáš Blaha prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie loupání ocelových tyčí
(Technology Peeling Proposal of Steel Bars)
Bc. Gerhard Kocinec prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie obrábění odlitku v provozu slévárny
(Proposal of Technology to Machining of the Casting in the Foundry)
Bc. Lucie Matějová prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Návrh technologie obrábění přesných děr
(Proposal Technology of Precise Holes Machining )
Bc. Petr Koutňák doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh technologie výroby konzoly papírenského stroje
(Production Technology Proposal of Paper Machine Console)
Bc. Michal Hájek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie výroby tvárnice zkumavek
(Production Technology Proposal of Tube Block)
Ing. Tomáš Kotas prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Návrh univerzální montážní podložky pro elektromotory
(Proposal of Universal Assembly Plate for Electric Motors)
Bc. Michal Chytil prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Návrh upínacích přípravků pro stroj EMCO PC MILL 155
(Fixtures Proposal for CNC Machine EMCO PC MILL 155)
Ing. Pavel Kubánek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Obrábění těžkoobrobitelných slitin
(Machining of Difficult to Machine Alloys)
Ing. Petra Hájková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Operace vrtání s ohledem na progresivnější technologii v podniku SAN JV, s.r.o.
(Drilling Operations with Respect to Progressive Technology in the Company SAN JV, s.r.o.)
Lucie Čepová prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Ověření nových vyměnitelných břitových destiček pro vyvrtávání
(Testing of New Indexable Inserts for Boring)
Ing. Jan Schiffner, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Produktivní příprava NC programů ve firmě Siemens, s.r.o.
(Productive Preparation NC Programs at Siemens, s.r.o.)
Bc. Šimon Vlk, DiS. Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace obrábění na tříosé CNC frézce
(Rationalization of Machining on the Triaxial CNC Milling Machine)
Ing. Michal Sněhota prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bakalářská
Racionalizace výroby rotačních součástí
(Rationalization of Production of Rotary Components)
Bc. Martin Čermák doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Rozbor soustružnických nástrojů s VBD pro aplikaci proměnné hloubky řezu
(Analyzing Turning Tools with Inserts for Application Variable Depth of Cut)
Bc. Jakub Pekr, DiS. prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Sledování elektrického odporu odporové vrstvy inteligentního nástroje
(Monitoring Electrical Resistance of Resistor Layer of Intelligent Tools)
Ing. Petr Dvouletý Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů
(Monitoring Wears of Intelligent Cutting Tools)
Ing. Jan Botek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Studium topografie povrchů vytvořených laserovým dělením
(Study of Surface Topography Created by Laser Cutting)
Bc. Jiří Opěla doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Bakalářská
Zhotovení přesného otvoru s požadovanou drsností
(Machining Accurate Holes with Required Roughness)
Ing. Jakub Minarčík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Zkracování strojních a vedlejších časů při výrobě výložníku ve firmě UNEX a.s.
(Decreasing Cutting and Non-productive Time by the Gib Production in the Company Unex a.s.)
Bc. David Večerka prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Zproduktivnění elektrodrátového řezání
(Rationalization Technology of Electrical Discharge Machining )
Bc. Jaroslav Dušek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Zproduktivnění frézování v sériové výrobě
(Rationalization of Milling in Series Production)
Ing. Lucie Čepicová doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Zproduktivnění hlubokého vrtání
(Rationalization of Deep Drilling)
Bc. Pavel Látal doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Zvýšení produktivity feritových jader
(Rationalization of Productivity Ferrite Cores)
Bc. Hana Niederlová doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Zvýšení produktivity obrábění součástí pro elektrotechniku
(Rationalization of Machining Parts for Electrical Engineering)
Bc. Monika Niederlová doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Zvýšení řezných podmínek při obrábění žárupevné oceli s využitím vyměnitelných břitových destiček
(Increasing the Cutting Conditions during Machining Heat Resisting Steels with the Use Inserts)
Vladimír Havlík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Analýza přídavků pro broušení na ložiskových kroužcích
(Analysis of Grinding Allowance at Bearing Rings)
Bc. Petra Petrová Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Diplomová
Aplikace měření velkých rozměrů
(Measuring Application of Big Proportion)
Bc. Jiří Macháč prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Ekonomické porovnání technologie výroby otvorů hloubením a frézováním
(Economical Comparison of Technology Digging Holes and Milling)
Bc. Lukáš Habermann prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Experimentální hodnocení stavu ostří při nepravidelném přerušovaném řezu
(Experimental Evaluation of Cutting Edge Condition at Irregular Interrupted Cut)
Bc. Martin Sopuch prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Hodnocení drsnosti povrchu po obrábění
(Evaluation of Surface Roughness after Machining)
Bc. Julie Sýkorová prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Konstrukce a výroba odvalovací frézy pro obrábění vložené hřídele
(Design and Production of Hob for Inserted Shaft Machining)
Bc. Petr Havelka prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Konstrukce přípravku pro kontrolu lisovaného dílu
(Fixture Design for Pressed Part Control )
Ing. Martin Šponar prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Měření a kontrola velkých součástí v podmínkách těžkého strojírenství
(Measurement and Checking of Large Parts in Conditions of Heavy Engineering)
Ing. Vlastimil Ligocki Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Modifikace montážní linky pro výrobu zámků sedačky
(Modification of the Assembly Line for the Production Seat Locks)
Bc. Ing. Eva Zeman Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukce vnitřního chlazení u čelních fréz
(Design of Milling Cutter Internal Cooling)
Ing. Lubomír Diviš prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh nové technologie obrábění součástí se žárovým nástřikem
(Proposal of New Technology Machining of Parts with Thermal Coating)
Bc. Jiří Beran prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh nové technologie strojního opracování tvářecích nástrojů na frézovacím centru MCV 1270 Speed ve společnosti VÚHŽ a. s.
(Proposal of New Machining Technology of Forming Tools on Milling Centre MCV 1270 Speed in Company VÚHŽ a. s. )
Ing. Henryk Nicielnik prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh odjehlovacího pracoviště pro výrobu hydraulických kostek se zaměřením na racionalizaci odjehlování a kontrolu otvorů
(Design of Deburring Workplace for Hydraulic Blocks Manufacture Focused on Deburring Rationalization and Slots Control)
Bc. Aleš Hanák prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Návrh strategií obrábění tvarových ploch pro zvýšení produktivity
(Proposal of Machining Strategy of Free Form Surface Milling to Increasing Productivity)
Bc. Radek Martynek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Návrh technologie obrábění závitu pohybové matice s využitím CNC obráběcích strojů
(Proposal for Machining Technology of Thread Motion Matrix with Using CNC Machine Tools)
Ing. Stanislav Salaj prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Návrh technologie odběru vzorků pro mechanické zkoušení
(Proposal of Technology Taking Samples for Mechanical Testing)
Bc. Jiří Zůbek prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Návrh technologie soustružení diamantových vrtných korunek pro CNC soustruh
(Proposal of Turning Technology of Diamond Drill Bits for CNC Lathe)
Ing. Milan Rutar prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Návrh technologie výroby koncovky trubky
(Production Technology Proposal of Tube´s End)
Ing. Jan Malachovský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Návrh technologie výroby prototypové součásti Glider
(Technology Production of Prototype Components Glider)
Bc. Tomáš Brožíček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Návrh technologie výroby ventilu a příruby
( Production Technology Proposal of Valve and Flange)
Bc. Michaela Rakowská prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Návrh věžového systému pro upínání součástek na obráběcích centrech
(Design of Tower-type System for Workpiece Clamping on Machining Center)
Bc. Tomáš Filip prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Odolnost materiálů ze slinutého karbidu vůči tepelným rázům indukovaným řezným procesem
(Resistance of Sintered Carbide Materials to Thermal Shock Induced by the Cutting Process)
Ing. Jakub Kostka prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Racionalizace řezných podmínek výkovku v podmínkách firmy Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o.
(Rationalization of Cutting Conditions of Forging in Conditions Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o.)
Bc. Lukáš Přikryl Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Testování keramických řezných nástrojů při nepravidelném přerušovaném řezu
(Ceramic Cutting Tool Tests at Irregular Interrupted Cut)
Bc. Roman Weimann prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Vliv procesních parametrů laserového obrábění na kvalitu řezu
(Influence of Process Parameters of Laser Machining to Cut Quality)
Bc. Jan Dostál prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Vliv tepelných a mechanických rázů na stav ostří při obrábění přerušovaným řezem
(Influence of Thermal and Mechanical Shocks on Edge Condition at Interrupted Machining)
Bc. Marek Zálešák prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Výroba a montáž děrovacího a lepicího zařízení
(Manufacture and Assembly of Cutting and Sticky Equipment)
Bc. Pavel Vašátko prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Využití laseru při výrobě postupových lisovacích nástrojů
(The Use of Laser in the Manufacture of Progressive Dies)
Bc. Radek Odstrčil doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Zbytková pevnost materiálů ze slinutých karbidů po vystavení tepelným rázům
(Residual Strength of Sintered Carbide Materials after Exposure to Heat Shock)
Bc. Filip Richter prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Zefektivnění opracování válců pro kalibraci
(Streamlining the Working Cylinder for Calibration)
Bc. Daniel Skokan Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Zlepšení funkčních parametrů turbomolekulární vývěvy
(Functional Parameters Improvement of Turbomolecular Pump)
Bc. Aleš Pazdera Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Zvýšení produktivity výroby rovinných ploch při obrábění rotačních dílců
(Production Rationalization of Flat Surfaces for Machining Rotary Parts)
Ing. Vítězslav Gronych doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Metodika testování keramických řezných nástrojů při přerušovaném řezu
(Testing method of ceramic cutting tools in an interrupted cut)
Ing. Petr Pfeiler prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační
Silové poměry při tvrdém soustružení
(Forse ratios in hard turning)
Ing. Marián Vráštil, PhD. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Broušení keramiky
(Grinding of Ceramic)
Ing. Jiří Vítek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Geometrické aspekty frézovacích nástrojů při náklonu
(Geometric Aspects of Ball-End Milling Tools with Inclination Tool Axis)
Ing. Aleš Kovář prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení drsnosti povrchu po vysokorychlostním obrábění
(Evaluation of Surface Roughness after High Speed Machining)
Ing. Dalibor Jurok, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Inovace technologie opracování otvorů pro teplosměnné trubky zařízení jaderných elektráren ve VÍTKOVICÍCH POWER ENGINEERING a.s.
(Boring Technology Innovation for Heat Transfer Tubes of Nuclear Power Station Equipment in VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.)
Ing. Martin Konůpka prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bakalářská
Komparace technologií na základě získaných dat z topografie povrchu vytvořeného hydroabrazivním a laserovým dělením
(Comparison of Technologies on the Basis of Data Obtained from the Surface Topography Created by Laser and Abrasive Waterjet Cutting)
Ing. Josef Kvita doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Bakalářská
Mechanismy tvoření povrchu při obrábění kulovou frézou
(A Study of the Surface Scallop Generating Mechanism in the Ball-End Milling Process)
Ing. Jan Doubravský prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Nahrazení elektrodrátového řezání
(Electro Wire Cutting Replacement)
Ing. Tomáš Křivohlávek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh 3D laserového měření
(Proposal of 3D Laser Measuring)
Bc. Pavel Svoboda doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh nové technologie výroby nástrojové základny
(Proposal of New Technology Production of Tooling Base)
Bc. Martin Černý prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie obrábění deskového obložení z alkamidu bubnů těžních strojů
(Technology Proposal for Machining of Alkamid Boards Paneling of Mining Hoists Drums )
Mgr. Jan Militký, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie obrábění pro zlepšení drsnosti povrchu
(Machining Technology Proposal for Surface Roughness Improvement)
Bc. Stanislav Stolarik doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh technologie obrábění skeletální náhrady kolenního kloubu na pěti-osém obráběcím centru s využitím CAD-CAM systémů
(Technology Project of Knee Joint Skeletal Replacement Machining on Five-axis Machining Centre Using CAD-CAM Systems )
Bc. Radim Polách prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Návrh zproduktivnění hlubokého vrtání
(Rationalization Proposal of Deep Drilling)
Ing. Jan Hajzler doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Problematika přesnosti frézování nakloněným nástrojem
(Accuracy in Milling with Inclination Tool Axis)
Bc. Tomáš Zbránek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Sledování elektrického odporu odporové vrstvy inteligentního nástroje
(Monitoring Electrical Resistance of Resistor Layer of Intelligent Tools)
Ing. Vlastimil Hloušek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů
(Monitoring Wears of Intelligent Cutting Tools)
Ing. Karel Krzyžanek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Sledování teplot při soustružení inteligentními nástroji
(Monitoring of Temperatures in Turning with Intelligent Tools)
Ing. Ondřej Vícha Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Testy keramických řezných nástrojů Greenleaf na materiálu 13MoCrV6 na simulátoru přerušovaného řezu
(Greenleaf Ceramic Cutting Tools on Material 13MoCrV6 with an Interrupted Cut Simulator)
Ing. Jakub Slunečka prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Testy keramických řezných nástrojů Greenleaf na materiálu C45 na simulátoru přerušovaného řezu
(Greenleaf Ceramic Cutting Tools on Material C45 with an Interrupted Cut Simulator)
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Testy keramických řezných nástrojů TaeguTec na materiálu 13MoCrV6 na simulátoru přerušovaného řezu
(TaeguTec Ceramic Cutting Tools on Material 13MoCrV6 with an Interrupted Cut Simulator)
Ing. Rostislav Dobrozemský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Testy keramických řezných nástrojů TaeguTec na materiálu C45 na simulátoru přerušovaného řezu
(TaeguTec Ceramic Cutting Tools on Material C45 with an Interrupted Cut Simulator)
Ing. Jan Tošenovský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Testy keramických řezných nástrojů Tungaloy na materiálu 13MoCrV6 na simulátoru přerušovaného řezu
(Tungaloy Ceramic Cutting Tools on Material 13MoCrV6 with an Interrupted Cut Simulator)
Bc. Simona Kocifajová prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Testy keramických řezných nástrojů Tungaloy na materiálu C45 na simulátoru přerušovaného řezu
(Tungaloy Ceramic Cutting Tools on Material C45 with an Interrupted Cut Simulator)
Bc. Petr Šincl prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Vliv mikrostruktury na vznik a šíření tepelných trhlin u slinutých karbidů
(Influence of Microstructure on the Emergence and Spread of Thermal Cracks in Sintered Carbides)
Mgr. Antonín Macek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Vliv technologických parametrů na topografii povrchu materiálu vytvořených pulzujícím vodním paprskem
(Influence of Technological Parameters on the Material Surface Topography Created by a Pulsating Waterjet)
Ing. Ondřej Klich doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Bakalářská
Vysokorychlostní frézování austenitické oceli
(High Speed Milling of Austenitic Steel)
Bc. Michal Borkovec doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Výstupní kontrola trubek určených pro automobilový průmysl v podniku ZKL Hanušovice, a. s
(Output Control of Tubes for the Automotive Industry in the Company ZKL Hanušovice, a. s.)
Bc. Jiří Hetmánek Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bakalářská
Využití technologické podpory programování CNC systémů pro frézování
(Using Technological Support for Programming CNC Milling Systems)
Ing. Miroslav Cíleček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Využití technologické podpory programování CNC systémů pro soustružení
(Using Technological Support for Programming CNC Turning Systems)
Ing. Zuzana Michnová Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Zefektivnění obrábění grafitu
(Graphite Machining Reengineering)
Ing. David Pokorný doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Zefektivnění výroby složitých součástí
(Complicated Component Production Reengineering)
Ing. Josef Bartášek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Zefektivnění výroby typové součásti
(Type Component Production Reengineering)
Ing. Luboš Roza Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Zproduktivnění obrábění nástrojových ocelí
(Rationalization of Tool Steel Machining)
Ing. Miroslav Šilar doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Elektroerozivní drátové řezání a návrh materiálu střižníků ve firmě MASSAG Stamping a. s.
(Electroerosion Wire Cutting and Proposal of Material for Cutting Boards in the firm MASSAG Stamping a. s.)
Bc. Tomáš Klein prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Faktory ovlivňující výrobu monolitních fréz broušením
(Factors Influencing Monolithic Milling Cutters Manufacturing by Grinding)
Bc. Milan Kolařík prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Hodnocení kvality povrchu po vysokorychlostním obrábění
(Evaluation of Surface Quality after High Speed Machining)
Ing. Ladislav Vydra prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh bezkontaktního měření tvářecích nástrojů
(Non Contact Measuring Proposal of Forming Tools)
Bc. Radek Haas doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Návrh kalibrace kontrolních kroužků
(Calibration Proposal of Control Rings)
Bc. David Irišek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Návrh metrologického řádu firmy
(Proposal of Firm Metrology Procedure)
Bc. Tomáš Černý Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Návrh montážního postupu poloautomatické zdvihací plošiny pro invalidy
(Assembly Process Proposal of Semiautomatic Elevated Platform for Invalids)
Ing. Marek Pavlica, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh nového technologického postupu výroby vnitřního a vnějšího závitu
(Proposal for New Technological Process of Internal and External Thread)
Bc. Marek Kohoutek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh nové technologie výroby kotevních desek ve firmě MASSAG Stamping a.s.
(New Technology Proposal of Anchor Boards in the Firm MASSAG Stamping a.s.)
Bc. Pavla Cygalová Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh nové technologie výroby lůžek nástrojů pro vyměnitelné břitové destičky
(Proposal of New Technology of Beds Tools Production for Cutting Inserts)
Ing. Lukáš Kousal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Návrh nové technologie výroby střižných desek ve firmě MASSAG Stamping a.s.
(New Technology Proposal of Cutting Boards in the Firm MASSAG Stamping a.s.)
Ing. Tomáš Horák Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Diplomová
Návrh přípravku pro demontáž středicích kolíků při opravě převodovky
(Jig Proposal for Centering Pin Removal during Gearbox Repair)
Bc. Ondřej Ferzik prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh přípravku pro utahování šroubů diferenciálního kola
(Jig Proposal for Tightening of Differential Wheel Screws)
Bc. Jiří Judas prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh softwaru pro optimalizaci řezných podmínek
(Software Proposal to Optimization of Cutting Conditions)
doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Návrh technologického postupu montáže komponent koncových světel automobilů
(Assembly Process Proposal of Lighting Components of Automobiles)
Bc. Pavel Faltus prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh technologického postupu opravy lanových bubnů v těžebním průmyslu
(Technological Process Proposal of Cable Drums Repair in Mining Industry)
Ing. Jan Mocek prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh technologie obrábění duralových slitin s využitím CNC obráběcích strojů
(Technology Cutting Proposal of Dural Alloys with Used CNC Machines)
Bc. Jakub Straka prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh technologie výroby unašeče trakčního převodu lokomotivy
(Production Technology Proposal of Locomotive´s Tenon Traction Transmission)
Bc. Břetislav Přecechtěl prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Návrh technologie výroby vložky plastové formy
(Production Technology Proposal of Plastic Mould Sleeve)
Bc. Marek Pěchouček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Návrh výroby formy pro lisování automobilových součástí z plastu
(Proposal Production of the Form for Pressing of Automobile Components from Plastic)
Bc. Aleš Hampejs Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Optimalizace řezných podmínek broušení oxidické keramiky diamantovými kotouči
(Optimization of Grinding Characteristics of Grinding Oxid Ceramic by Diamond Wheels)
Bc. David Mangl prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Porovnání rozměrových parametrů ozubeného kola na optických měřicích zařízeních
(Dimensional Parameters Comparison of Gear Wheel on Optical Measuring Equipments)
Bc. Martin Velička prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Porovnání zpevňovacího efektu při obrábění navařeného Inconelu 625 a kovaného Inconelu 625
(Comparison of Hardening Effect Caused by Cutting of Weld Clad Layer of Inconel 625 and Forged Inconel 625)
Bc. Tomáš Vitásek prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Racionalizace obrábění zadního dílu nátoku papírenského stroje
(Machining Rationalization of Backside Stock of Paper Machine Inlet )
Ing. Ondřej Vortel prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Rovinné frézování korozivzdorných ocelí
(Surface Milling of Stainless Steels)
Ing. Monika Straková prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Statistické metody jako nástroj snižování neshodné výroby ve slévárně
(Statistic Methods as Instrument for Shrinkage of Different Production in Foundry)
Bc. Jiří Binder Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Topografie povrchu protlačovaného materiálu
(The Surface Topography of Squirting Material)
Bc. Martin Sopuch prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Vliv řezných parametrů na kvalitu řezu po laserovém řezání
(Influence of Cutting Parameters on Quality Cut after Laser Cutting)
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Vliv řezných parametrů na mikrotvrdost povrchu při vysokých rychlostech řezání
(Influence of Cutting Parameters on Surface Microhardness at High Speed Cutting)
Bc. Martin Pelant prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Vliv technologie obrábění na odchylky kruhovitosti
(Machining Technology Influence on Roudness Deviation)
Ing. Martin Vaňura prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Zavedení nové technologie dělení hliníkových profilů
(Introduction of the New Technology of Aluminum Profiles Division)
Bc. Ladislav Krejčí Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Diplomová
Zefektivnění výroby obrábění hřídelí elektrických generátorů v podmínkách OSTROJ a.s.
(Effectivity Production Machining of Shafts of Electric Generators in the Conditions of OSTROJ a.s)
Bc. Přemysl Lisník prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Zvedení nové technologie výroby hydraulické součásti
(Implementation of the New Technology Hydraulic Component Production)
Bc. Tomáš Voda Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Diplomová
Možnosti suchého obrábění niklových slitin
(Possibilities of Cost Reduction at Production Components from Hardworking Materials)
Ing. Ryszard Konderla, Ph.D. prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza řezných nástrojů pro vysokorychlostní soustružení
(Cutting Tools Analysis for High Speed Turning)
Bc. Petr Zukal prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Digitalizace a ověření funkčnosti třísložkového dynamometru
(Digitizing and Attestation of Three-part Dynamometer)
Bc. Lukáš Přikryl Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Elektroerozivní hloubení
(Electroerosion Excavation)
Bc. Tomáš Filip doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Frézování nakloněným nástrojem
(Milling by Means of Tilt of Milling Tool)
Bc. Jiří Beran prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení drsnosti povrchu 2D a 3D metodou
(Surface Roughness Evaluation by 2D and 3D Methods)
Bc. Jiří Macháč Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce a technologický postup výroby protahovacího nástroje pro obrábění spojovací objímky
(Construction and Technological Process of Pull Broach Making for Coupling Sleeve Machining)
Bc. Petr Havelka prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bakalářská
Měření opotřebení keramických břitových destiček
(Tool Wear Measuring of Ceramic Cutting Inserts)
Bc. Daniel Skokan Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bakalářská
Metodika měření a návodky měření pro pracoviště soustružna
(Measuring Methodology and Measuring Instruction for Turning Place.)
Bc. Petra Petrová Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bakalářská
Návrh kontrolního přípravku
(Control Fixture Proposal)
Ing. Martin Šponar doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Návrh výrobní linky pro montáž trysek ostřikovačů automobilů
(Design of Production Line for Assembly of Nozzles Washers Automobiles)
Bc. Pavel Vašátko prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bakalářská
Navýšení výroby zámků a pojistek přední kapoty u programů Volvo
(Increase of Locks and Safety Locks Front Opening Hood at Volvo Program.)
Bc. Ing. Eva Zeman Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bakalářská
Obrábění štítu elektromotoru
(Electromotor Shield Machining)
Bc. Radek Odstrčil doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Porovnání koeficientu obrobitelnosti materiálu určeného k výpočtu časové normy
(Machinability Coefficient Comparison Regarding Materials Scheduled for Time Standard Calculations )
Bc. Jiří Zůbek prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Porovnávání odchylky kruhovitosti na konvenčním měřicím zařízení a souřadnicovým měřicím strojem
(The Compare of Roundness Deviation on Conventional Measuring Device and Coordination Measuring Machine)
Ing. Jakub Kostka Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace obrábění kroužků vahadel velkostrojů
(Rationalization of Circles Lever of Large Machines)
Ing. Stanislav Salaj doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace obrábění vybrané součásti na CNC obráběcích strojích
(Machining Rationalization of Choice Component on CNC Machines)
Bc. Vítězslav Janda Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bakalářská
Racionalizace výroby klecí valivých ložisek
(Production Rationalization of Snap Rings)
Ing. Lubomír Diviš doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Racionalizace výroby opracování ocelových konstrukcí pro podmořskou těžbu ropy a plynu
(Machining Rationalization Welded Construction for Undersea Pump Oil and Gas)
Ing. Henryk Nicielnik prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bakalářská
Reverse Engineering
(Reverse Engineering)
Bc. Filip Richter Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská
Statistická regulace ve výrobě vyměnitelných břitových destiček
(Statistical Regulation at Cutting Inserts Production)
Bc. Hana Ptáčková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Strategie opracováni tvarových ploch
(Machining Strategy of Formative Surfaces)
Bc. Radek Martynek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Testování nástrojů z řezné keramiky při přerušovaném řezu
(Testing of Ceramic Cutting Tools at Interrupted Cut)
Bc. Michaela Rakowská prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Testy keramických řezných nástrojů v podmínkách přerušovaného řezu
(Ceramic Cutting Tool Tests at Interrupted Cut Setting)
Bc. Martin Sopuch prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Tvorba upínacích přípravků pro EMCO PC MILL 155 při využití CAD/CAM systému EdgeCAM
(Work-holding Device Creation for EMCO PC MILL 155 by means of CAD/CAM System EdgeCAM)
Bc. Tomáš Brožíček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bakalářská
Zkoušky keramických řezných nástrojů při přerušovaném řezu
(Ceramic Cutting Tool Tests at Interrupted Machining)
Bc. Roman Weimann prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Zkoušky nástrojů z řezné keramiky na simulátoru přerušovaného řezu
(Tests of Ceramic Cutting Tools at Interrupted Cut Simulator)
Bc. Marek Zálešák prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bakalářská
Zproduktivnění elektrodrátového řezání
(Reengineering of Electro Discharge Cutting)
Martin Langr doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Zproduktivnění hromadné výroby složitých součástí
(Reengineering of Complicated Parts Mass Production)
Ing. Vítězslav Gronych doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bakalářská
Analýza a systematizace neshodných výrobků ve strojírenském podniku
(Analysis and Systematization of the Nonconforming Products in the Engineering Company)
Bc. Jaroslav Kučera Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Analýza měření odchylky kruhovitosti na optickém měřicím zařízení
(Measurement Analysis of Roundness Deviation on Optical Measuring Device)
Ing. Lenka Smetánková Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Drsnost povrchu při frézování nakloněným nástrojem
(Surface Roughness during Milling by Means of Tilt of Milling tool)
Ing. Pavel Hýbl prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Diplomová
Hodnocení odchylky kruhovitosti a její využití v technické praxi.
(Roudness Deviation Evaluation and Its Using in Engineering Practice)
Ing. Libor Pazdera Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Diplomová
Hodnocení procesních kapalin používaných při procesu vrtání slitin hliníku
(Procedural Fluid Evaluation Used at the Process of the Aluminium Alloies Drilling )
Bc. Roman Hynek Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Diplomová
Kalibrace vodováh
(Water Level Calibration)
Ing. Lukáš Krisl Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Měření a analýza topografie povrchů plastových produktů ve vztahu k technologii výroby
(Measurement and Analysis of Surface Topography of Plastic Products in Relation to Production Technology)
Ing. Barbora Koťátková doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Diplomová
Návrh nové technologie obrábění kalené součásti
(Design of a New Technology Cutting of Hardened Workpiece)
Ing. Radek Sikora prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Návrh nové technologie opracování odlitků z manganových ocelí ve firmě Slévárny Třinec, a.s.
(New Machining Technology Proposal of Manganese Steel Cast in Slevarny Trinec, a.s.)
Ing. Josef Cieslar prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Návrh technologie obrábění tělesa kolimátoru pro compact point ve firmě Meopta-optika, s.r.o, Přerov
(Technology Proposal of Collimator Body Machining for Compact Point in Meopta-optika, s.r.o. Prerov)
Bc. Jitka Novodomská prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Návrh upínacího přípravku pro obrábění koncovek hydraulických hadic
(Holding Jig Proposal for Machining of Hydraulic Hose Termination)
Ing. Petr Sysel prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Diplomová
Návrh výroby skládkového jeřábu pro přípravu vysokopecní vsázky ve firmě Strojírny Třinec, a.s.
(Production Proposal of Stockyard Crane for Preparation of Blast-Furnace Charge in Strojirny Trinec, a.s.)
Bc. Lubomír Mieszek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Obrábění laserem materiálů s proměnlivou tloušťkou
(Laser Cutting Materials with Variable Thickness)
Ing. Martin Grepl, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Diplomová
Optimalizace výroby vřetene do ručního pneumatického nářadí
(Optimalization of Production the Hand Air Tool Spindle)
Bc. Lucie Hrnčalíková prof. Dr. Ing. Josef Brychta Diplomová
Racionalizace elektroerosivního obrábění
(Rationalization of Electroerosion Machining)
Bc. Lenka Kudláčková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Diplomová
Racionalizace výroby při obrábění odlitků
(Production Rationalization when Cast Stock Machining)
Bc. Jiří Široký prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Systém řízení kvality v podmínkách strojírenského podniku
(Quality Management System in Terms of Engineering Company)
Bc. Vlastimil Šebesta Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Vliv systému managementu kvality a metrologie na chod společnosti
(Influence of System Quality Management and Metrology on the Process Company)
Bc. Vladimír Ducháček Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Diplomová
Výroba nátrubku pro rozvětvení potrubí
(Production Adapter for Branching Pipe)
Ing. Radim Sonnek Ing. Jaromír Adamec, Ph.D. Diplomová
Zefektivnění způsobu odstraňování technologických nálitků kokil ve Slévárnách a.s. Třinec
(Removing Ways Reengineering of Mould´s Technological Pads in Slevarny a.s. Trinec)
Bc. Marcela Dudková prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Diplomová
Kreativní tvorba produktů ve vysokorychlostním obrábění
(Creation Produces in High Speed Cutting)
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační
Metodika sledování opotřebení keramických nástrojů pomocí odporových vrstev během řezu
(Tool Wear Monitoring Methodic of Ceramic Cutting Tools with the use of Impedance Layers during Cutting)
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Disertační
Příspevek k problematice vysokorychlostního frézování
(Contribution to Problems of High Speed Milling)
Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační
Strategie hodnocení odchylky kruhovitosti na třísouřadnicovém měřícím stroji
(Strategy to Valuation of Deviation Roundness on CMM)
Ing. Marek Sigmund prof. Dr. Ing. Josef Brychta Disertační
Využití výkonných řezných materiálů při velmi přesném obrábění
(Utilization of Performance Cutting Materials for High-precision Machining)
Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Disertační

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Obrábateľnost spekaných karbidov
(Machinabilty of Sintered Carbides)
Ing. Ján Štrbka doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Disertační

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Problematika prvního záběru břitu nástroje při frézování
(Problems of Cutting Edge During First Contact in Face Milling)
Ing. Viktor Uhlář, Ph.D. doc. Mrkvica Disertační
Progresivní metody frézování a jejich vliv na proces řezání
(Progressive Methods of Milling and Their Influence Over Cutting Process)
Ing. Daniel Otáhal, Ph.D. doc.Vrba Disertační