Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra obrábění a montáže je specializovaným pracovištěm oboru Strojírenská technologie bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě. Pedagogický profil katedry je určen výukou předmětů, které katedra zabezpečuje. Každý z pedagogů se profiluje podle svého odborného zaměření. Soustavnou přípravou se všichni pedagogové připravují na zvyšování své vědecko – pedagogické úrovně. Řada pedagogů má bohaté zkušenosti jak s předchozí prací v průmyslu, tak se současnou aktivní úzkou spoluprací s průmyslovými podniky nejen z regionu moravskoslezského kraje. Mladší pedagogové jsou vysíláni na praxi v období bez výuky k načerpání praktických poznatků. Většina pedagogů se aktivně účastní přednášek na zahraničních univerzitách po celé Evropě a to v rámci projektů LLP/Erasmus a CEEPUS.

Odborné zaměření

Katedra obrábění a montáže spolupracuje s podniky zejména z regionu severní Moravy a Slezska. Mezi stěžejní patří spolupráce na stanovování indexu obrobitelnosti nově vyvíjených konstrukčních ocelí pro Třinecké železárny Třinec, Vítkovice Steel a spolupráce s nástrojárnami z celé České republiky. Na všech projektech se aktivně účastní studenti, zejména doktorandi a studenti končících ročníků.

Těžiště spolupráce se zahraničními univerzitami je zaměřena hlavně na Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Maďarsko a Rumunsko. Rozvíjí se i spolupráce s mnoha dalšími významnými univerzitami středoevropského regionu zejména díky projektu CEEPUS. Pedagogové se účastní významných zahraničních i tuzemských konferencí s podporou projektů. Výsledky VaV průběžně publikují v odborných časopisech v ČR i zahraničí.

Katedra je připravena na řešení problémů spojených s průmyslovou praxí zejména velmi dobrou teoretickou připraveností svých pedagogů. K dispozici jsou laboratoře konvenčního obrábění a víceprofesní laboratoř obrábění s CNC stroji a CAD/CAM učebnou, která je vhodná i pro školení pracovníků z praxe. Dále je k dispozici standardně vybavená laboratoř metrologie a laboratoř nástrojů s digitálním mikroskopem pro měření opotřebení a podobných parametrů. V neposlední řadě je to rozvíjející se laboratoř montáže.