Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Specifický výzkum v oblasti výrobních technologií
Kód
SP2017/147
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017
Předmět výzkumu
Projekt specifického výzkumu bude zaměřen do 4 základních částí: 1) Vliv mechanických vlastností materiálu na proces obrábění(odpovědný řešitel doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.) Tato část projektu se bude zabývat vlivem mechanických vlastností materiálu (zejména tvrdosti) na výsledný povrch obrobeného vzorku. Bude sestrojen přípravek, na který se budou upínat kroužky (z ložiskové oceli 100Cr6) různých tvrdostí (v rozsahu 40-62 HRC), včetně základního stavu. Tyto vzorky budou soustruženy nástroji ze slinutých karbidů a/nebo řezné keramiky a budou sledovány vybrané parametry integrity povrchu - drsnost, síly při obrábění, rozměrová a tvarová přesnost a u vybraných vzorků i zbytková napětí v podpovrchové vrstvě. 2) Hodnocení tvarové a rozměrové přesnosti na CMM (třísouřadnicový měřicí stroj) a průmyslovém CT Tomografu (odpovědný řešitel Ing. Lenka Čepová, Ph.D.) Projekt bude zaměřen na porovnávaní a hodnocení malých tvarů součástí, které je problém měřit obvyklým způsobem. Měřit se bude tvarová a rozměrová přesnost a také hloubka součástí. Pro tato měření budou využity měřicí stroje: CT Tomograf (na ÚGN AVČR), optické měřící a třisouřadnicový stroj WENZEL LH65 X3M Premium. 3) Verifikace upínacích přípravků při víceosém frézování (odpovědný řešitel doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.) Podstata navrhovaného projektu spočívá ve tvorbě databáze upínacích přípravků pro operaci frézování pro zajištění vizualizace a verifikace tvořeného obráběcího postupu. Verifikací komplexního procesu obrábění (i včetně upínacích přípravků) před samotným reálným procesem obrábění v CAM systému, lze docílit výrazného zkvalitnění reálného procesu obrábění. Verifikace umožňuje analyzovat kolizi sestavy nástroje a upínače s obrobkem a upínacími elementy. Tím lze předejít možné kolizi, která by mohla zapříčinit odstávku stroje a následnou finančně nákladnou opravu. Verifikace upínacích přípravků umožnuje také analýzu polohy upnutí vzhledem k pojezdovým možnostem obráběcího stroje, tím lze vyloučit anebo stanovit vhodný typ upnutí obrobku. 4) Experimentální měření teploty při procesu obrábění odpovědný řešitel Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.) Proces obrábění je velmi složitý proces, při kterém lze dosáhnout značných zlepšení a to jen pochopením vzájemného působení nástroje vůči obráběnému materiálu. Toto vzájemné působení se projevuje doprovodnými jevy, které můžeme sledovat. Jedním z nich je teplota. V této části projektu by byl zakoupen pyrometr, s jehož pomocí by tato fyzikální veličina mohla být sledována při procesu obrábění. Jednotlivé části projektu na sebe úzce navazují a jsou propojeny. Členové řešitelského týmu mohou participovat na všech částech projektu.
Členové řešitelského týmu
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Ing. Jaroslav Dubský
Ing. Dagmar Mikulová, Ph.D.
Ing. Šárka Malotová
Bc. Ondřej Kohut
Ing. Václav Musil
Ing. Jiří Lichovník
Ing. Jiří Morys
Ing. Ondřej Mizera, Ph.D.
Bc. Radek Zatloukal
Ing. Václav Šrom
Bc. Martin Přaslica
Bc. Jaroslav Vašíček
Bc. Ondřej Pechál
Bc. Pavel Turek
Bc. Marián Meca
Ing. Bohuslav Moc
Bc. Martin Imrich
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem tohoto projektu je přiblížení se optimálnímu nalezení co nejpříznivějších parametrů obrábění pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění a zvýšení efektivnosti a přesnosti obrábění, zvyšování efektivnosti obrábění u operací soustružení a frézování.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládají:
- min. 1 článek v časopise s IF;
- min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo SCOPUS
nebo 2 články v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS;
- 1 obhájené teze disertační práce;
- 1 obhájené disertační práce;
- 10 diplomových prací;

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2016 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2016 – realizace experimentů.
podzim 2016 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2016 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 100000,- 100000,-
3. Materiálové náklady 310000,- 310000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 155000,- 155000,-
5. Služby 27000,- 27000,-
6. Cestovní náhrady 50000,- 50000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 55853,- 55853,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 697853,-
Uznané náklady 697853,-
Celkem běžné finanční prostředky 697853,- 697853,-
Zpět na seznam