Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Změny technologických parametrů a jejich vliv na kvalitu a integritu obrobené součásti
Kód
SP2015/129
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Předmět výzkumu
Tento projekt se bude zabývat vlivem řezných a technologických parametrů (např. řezná rychlost, posuv, chlazení, tlak, fokusace, vibrace, apod.) na geometrickou přesnost a parametry obrobeného povrchu. Bude zahrnovat experimenty z oblasti konvenčních (soustružení a frézování) i nekonvenčních technologií (laser, vodní paprsek). Cílem je optimalizovat tyto parametry pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění. Dále sledováním povrchových a podpovrchových napětí po obrábění pomocí RTG metody na přístroj X-RAY. Podstatou této metody je měření mřížkové konstanty krystalů d využitím difrakce záření. Metoda není destruktivní a zaznamenává deformaci, která je úměrná zbytkovému napětí. Nevýhodou metody je její omezená použitelnost a omezená přesnost výsledků měření a dále nutnost použití nákladného měřícího zařízení, které musí obsluhovat vysoce kvalifikovaní pracovníci. Měření budou probíhat ve spolupráci s kolegy ze Žilinské univerzity. Dále budou probíhat měření a výzkumu hrubovacích i dokončovacích úseků operace soustružení včetně rozboru nájezdu a výjezdu nástroje z řezu. Navrhované výzkumy budou za pomocí experimentálních prací (vyhodnocování naměřených sil řezání a sledování průběhu opotřebení řezné části nástroje), zhodnocovat nasazení navrhovaných řešení do praxe. Ze silových aspektů získáme přehled o možnosti deformací materiálu a díky kmitání také o tuhosti celé soustavy s ohledem na přesnost výsledné součásti. Kromě součásti mají vibrace také vliv na trvanlivost břitu a s tím souvisejícím ekonomickým aspektem obrábění. Jedná se o návrh vhodných strategií soustružení vybraných druhů obráběných materiálů ve vztahu k řeznému nástroji při sledování velikosti, průběhu a poměru jednotlivých složek sil řezání, které ve velké míře ovlivňují energetikou náročnost obrábění, přesnost, jakost povrchu a trvanlivost nástroje. V neposlední řadě bude projekt řešit měření parametrů rozměrové a tvarové přesnosti (kruhovitost, apod.) obrobených součástí a drsnost povrchu na přístrojích, které jsou vybavením mateřského pracoviště a dále sledování přesnosti obráběcího stroje při změně parametrů pomocí přístroje Renishaw Ballbar QC20.
Členové řešitelského týmu
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Josef Brychta
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Ing. Zuzana Sadílková, Ph.D.
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Ing. Jan Mocek
Ing. Jaroslav Dubský
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D.
Ing. Dagmar Mikulová, Ph.D.
Ing. Dalibor Jurok, Ph.D.
Ing. Ondřej Vortel
Ing. Jan Schiffner, Ph.D.
Mgr. Petr Brychta
Ing. David Pitela
Ing. Šárka Malotová
Ing. Jiří Lichovník
Bc. Tomáš Jakab
Bc. Lukáš Kučera
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu je optimalizovat technologické parametry pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění a také zvyšováním efektivnosti a přesnosti obrábění u operací obrábění.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládá
min. 1 článek v časopise s IF
min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo SCOPUS
nebo 2 článek v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS
1 obhájená disertační práce
3 diplomové práce.
1 obhájené teze disertační práce

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2015 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2015 – realizace experimentů.
podzim 2015 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2015 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 20000,- 20000,-
3. Materiálové náklady 40000,- 42194,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 70000,- 50908,-
5. Služby 7000,- 21344,-
6. Cestovní náhrady 9800,- 11511,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 55200,- 56043,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 350000,- 350000,-
Plánované náklady 552000,-
Uznané náklady 552000,-
Celkem běžné finanční prostředky 552000,- 552000,-
Zpět na seznam