Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vliv technologických parametrů na obrobený povrch
Kód
SP2016/172
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Předmět výzkumu
Tento projekt se bude zabývat vlivem řezných a technologických parametrů (např. řezná rychlost, posuv, chlazení, tlak, apod.) na geometrickou přesnost a vybrané parametry obrobeného povrchu. Bude zahrnovat experimenty z oblasti konvenčních i nekonvenčních technologií obrábění. Cílem je dosažení co nejméně zatíženého výsledného povrchu po obrobení díky optimalizaci těchto parametrů. Budou sledována povrchová a podpovrchová napětí po obrábění pomocí RTG metody na přístroji X-RAY. Podstatou této metody je měření mřížkové konstanty krystalů d využitím difrakce záření. Metoda není destruktivní a zaznamenává deformaci, která je úměrná zbytkovému napětí. Nevýhodou metody je nutnost použití nákladného měřícího zařízení, které musí obsluhovat vysoce kvalifikovaní pracovníci. Měření budou probíhat ve spolupráci s kolegy ze Žilinské univerzity. Dále budou probíhat měření a výzkum hrubovacích i dokončovacích úseků obrábění včetně rozboru nájezdu a výjezdu nástroje z řezu. Navrhované výzkumy budou za pomocí experimentálních prací (vyhodnocování naměřených sil řezání a sledování průběhu opotřebení řezné části nástroje), zhodnocovat nasazení navrhovaných řešení do praxe. Ze silových aspektů získáme přehled o možnosti deformací materiálu a díky kmitání také o tuhosti celé soustavy s ohledem na přesnost výsledné součásti. Kromě součásti mají vibrace také vliv na trvanlivost břitu a s tím souvisejícím ekonomickým aspektem obrábění. V neposlední řadě bude projekt řešit měření parametrů rozměrové a tvarové přesnosti (kruhovitost, apod.) obrobených součástí a drsnost povrchu na přístrojích, které jsou vybavením mateřského pracoviště a dále sledování přesnosti obráběcího stroje při změně řezných parametrů.
Členové řešitelského týmu
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Josef Brychta
Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Ing. Ondřej Dupala, Ph.D.
Ing. Miroslav Janoš, Ph.D.
Ing. David Hřibňák
Ing. Petr Sysel
Ing. Josef Procházka, Ph.D.
Ing. Andrea Kováčiková, Ph.D.
Ing. Lenka Smetánková
Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Ing. Lukáš Kousal
Ing. Jan Mocek
Ing. Jaroslav Dubský
Bc. Jaroslav Tichý
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D.
Ing. Dagmar Mikulová, Ph.D.
Ing. Henryk Nicielnik
Ing. Dalibor Jurok, Ph.D.
Ing. Jakub Slunečka
Ing. Pavel Hemžský
Ing. František Špalek, Ph.D.
Ing. Ondřej Vortel
Ing. Jan Schiffner, Ph.D.
Mgr. Petr Brychta
Ing. David Pitela
Ing. Šárka Malotová
Ing. Lukáš Drábek, Ph.D.
Ing. Václav Musil
Ing. František Dufek
Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
Ing. Pavel Krajkovič
Ing. Pavel Dostál, Ph.D.
Ing. Jiří Morys
Ing. Adam Hrabovský
Bc. Kamil Dihel
Bc. Zbyněk Týn
Bc. Kristína Bílková
Ing. Michal Koniuch
Bc. Jaroslav Zemek
Ing. Tomáš Adamec
Ing. Pavel Sedláček
Bc. Petr Bobovský
Bc. Viktor Křevký
Ing. Lukáš Vrabček
Bc. Patrik Toman
Bc. Petr Stibor
Bc. Lukáš Vrána
Bc. Radek Stejskal
Bc. Radek Vydra
Bc. Lukáš Kučera
Bc. Ladislav Chrobák
Bc. Jakub Ormaniec
Bc. Martin Seko
Ing. Martin Gazda
Ing. Michal Mokruša
Bc. Ondřej Haas
Bc. Jiří Skrál
Ing. Jakub Veselovský
Bc. Pavel Vacek
Bc. Martin Přaslica
Bc. Martin Spurný
Bc. Jiří Tengler
Ing. Petr Janál
Bc. Ondřej Pechál
Ing. Jiří Kalabis
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem tohoto projektu je nalezení co nejpříznivějších parametrů obrábění pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění a zvýšení efektivnosti a přesnosti obrábění.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládá:
- min. 1 článek v časopise s IF;
- min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo SCOPUS
nebo 2 články v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS;
- 3 obhájené disertační práce;
- 10 diplomových prací;
- 3 obhájené teze disertační práce;

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2016 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2016 – realizace experimentů.
podzim 2016 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2016 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 50000,- 50000,-
3. Materiálové náklady 100000,- 127628,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 30000,- 2447,-
5. Služby 112058,- 211596,-
6. Cestovní náhrady 62000,- 17555,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 78228,- 23060,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 350000,- 350000,-
Plánované náklady 782286,-
Uznané náklady 782286,-
Celkem běžné finanční prostředky 782286,- 782286,-
Zpět na seznam