Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vliv technologických parametrů na integritu obrobeného povrchu
Kód
SP2014/166
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014
Předmět výzkumu
Projekt je svým zaměřením rozdělen do 4 ucelených částí: 1) Měření povrchových napětí po obrábění. 2) Geometrická přesnost a parametry obrobeného povrchu. 3) Výzkum řezných parametrů při řezání a gravírování laserem se zaměřením na možnosti importu obráběných geometrií. 4) Rozšíření možností programování pomocí Reverse Engineering. Ad1)Měření povrchových napětí po obrábění (zodpovědný řešitel: doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.): Tato část projektu se bude zabývat sledováním povrchových a podpovrchových napětí po obrábění pomocí RTG metody na přístroj X-RAY. Podstatou této metody je měření mřížkové konstanty krystalů d využitím difrakce záření. Metoda není destruktivní a zaznamenává deformaci, která je úměrná zbytkovému napětí. Nevýhodou metody je její omezená použitelnost a omezená přesnost výsledků měření a dále nutnost použití nákladného měřícího zařízení, které musí obsluhovat vysoce kvalifikovaní pracovníci. Měření budou probíhat ve spolupráci s kolegy ze Žilinské univerzity. Ad2)Geometrická přesnost a parametry obrobeného povrchu (zodpovědný řešitel: prof. Dr. Ing. Josef Brychta): V této části projektu bude řešen vliv řezných a technologických parametrů (např. řezná rychlost, posuv, chlazení, tlak, fokusace, apod.) na geometrickou přesnost a parametry obrobeného povrchu. Bude zahrnovat experimenty z oblasti konvenčních (soustružení a frézování) i nekonvenčních technologií (laser, vodní paprsek). Cílem je optimalizovat tyto parametry pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění. Ad3)Výzkum řezných parametrů při řezání a gravírování laserem se zaměřením na možnosti importu obráběných geometrií (zodpovědný řešitel: doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.): Podstata navrhovaného projektu spočívá ve výzkumu vhodných technologických podmínek řezání a gravírování na CO2 laseru. Dále pak bude navrhovat řešení importu obráběné geometrie v rozličných formátech a následných zadání technologických podmínek v řídícím softwaru stroje. Cílem je návrh vhodných parametrů obrábění pro různé obráběné materiály, návrh a realizace importu problematických formátů do prostředí ovládacího a řídícího softwaru řezacího a gravírovacího laseru. Jedná se o nalezení možností pro převod různých typů formátu (*.jpg, *.bmp a další) do podoby vhodné pro zadání technologických podmínek a následný postprocesing. Ad4)Rozšíření možností programování pomocí Reverse Engineering (zodpovědný řešitel: Ing. Lenka Petřkovská, Ph.D.): Projekt je zaměřen na rozšíření možností, které vyplývají z 3D souřadnicového měření a to využívání technologie Reverse Engineering. Pod tímto pojmem je možné představit si vytvoření 3D digitálního modelu z modelu reálného. V tomto konkrétním případě půjde o zpracování nasnímaných bodů a vyhodnocených vlastností reálného modelu. Nasnímané body se získají z 3D souřadnicového měřicího zařízení od firmy Wenzel, který máme na katedře. Cílem projektu je zakoupení dvou počítačů s monitory, tiskárnou, myší a klávesnicemi a repro soustav a dovybavit tak laboratoř. Tuto laboratoř pak budou moci využívat studenti a Ph.D. studenti a to v návaznosti na 3D souřadnicové měření pro své výzkumy v této oblasti.
Členové řešitelského týmu
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Josef Brychta
Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Ing. Adam Janásek, Ph.D.
Ing. David Hřibňák
Ing. Andrea Kováčiková, Ph.D.
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
Ing. Jan Mocek
Ing. Dagmar Mikulová, Ph.D.
Ing. Juraj Surovský
Ing. Dalibor Jurok, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem tohoto projektu budou výstupy definované podle metodiky RVVI. Předpokládají se následující výstupy:
- minimálně 2 články v časopisech s IF (Jimp).
- minimálně 2 články v časopisech nebo na konferencích evidovaných v databázích WoS a SCOPUS (Jsc, Jneimp, D).
- minimálně 3 diplomové práce.
- 1 obhájené teze disertační práce a 1 obhájená disertační práce.

Předběžný harmonogram projektu:
jaro 2014 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2014 – realizace experimentů.
podzim 2014 – měření a vyhodnocení dat, ověřovací provoz.
zima 2014 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 30000,- 30000,-
3. Materiálové náklady 95000,- 116277,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 60000,- 85414,-
5. Služby 44400,- 28169,-
6. Cestovní náhrady 25000,- 0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 61600,- 59202,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 300000,- 296938,-
Plánované náklady 616000,-
Uznané náklady 616000,-
Celkem běžné finanční prostředky 616000,- 616000,-
Zpět na seznam