FS Fakulta strojní
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Informace o příjímacích zkouškách z matematiky

Informace jsou určeny uchazečům o studium na fakultách stavební, strojní, bezpečnostního inženýrství, hornicko-geologické, metalurgie a materiálového inženýrství a univerzitních studijních programů, kteří budou vykonávat zkoušku z matematiky.

Předpokládané znalosti

  1. Úprava algebraických výrazů (procvičení základních vzorců).
  2. Řešení nerovnic, určení definičních oborů funkcí jedné proměnné.
  3. Řešení iracionálních rovnic.
  4. Řešení goniometrických rovnic (základní vzorce z goniometrie).
  5. Řešení exponenciálních a logaritmických rovnic (základní vztahy o počítání s exponenciálními a logaritmickými výrazy).
  6. Analytická geometrie v rovině (rovnice přímky, určování vzdáleností a úhlů).

Vzory zadání přijímacích zkoušek

Každé zadání obsahuje šest úloh z výše uvedených okruhů s jejich řešením.

zadání 1 a řešení 1

zadání 2 a řešení 2

zadání 3 a řešení 3

zadání 4 a řešení 4

zadání 5 a řešení 5