Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aplikace pokročilých metod řízení strojů a procesů
Kód
SP2023/074
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Předmět výzkumu
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Specifický výzkum se bude zabývat výzkumem pokročilých metod a vývojem technologií používaných v řízení strojů a procesů s využitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti řízení, monitorování a technické diagnostiky s využitím realtimových platforem a embedded systémů, virtualizace řídicích a diagnostických systémů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů algoritmů řízení (prediktivní řízení, stavové regulátory, Model Based Design) a metod aktivního potlačování vibrací včetně implementace adaptivních filtrů. Dále se bude věnovat využití metod umělé inteligence pro návrh řídicích a diagnostických systémů. Součástí výzkumu bude také využití IoT platforem pro embedded systémy. Harmonogram: 01-05/2023 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus/WoS a mezinárodních konferencí, s aktivní účastí a prezentací. 04/2023 – spoluorganizace mezinárodní konference a organizování mezinárodní studentské soutěže 27. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR. 06-10/2023 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech, obhájení diplomových prací souvisejících s projektem (cca 12), 1 disertační práce a tézí disertačních prací (cca 2). 11-12/2023 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmu
Vasanthan Kesavalingam
Preamnath Jaiganesh
Dhanush Aswin Ashok Kumar
Chimanse Alex Chibale
Bc. Jan Kopřiva
Athib Malick Sithick Shameem
Joel Mellow Rajasekaran
Nirmal Kumar Krishnakumar
Chiranth Gowda Kolagondanahalli Shivaramu
Aravind Gurubharan Chitra Subramani
Naveen Kumar Dhanapal Chinnappa
Charan Baskar
Alex Chellappan John
Bc. Ondřej Švrdlík
Bc. Eva Čížková
Mina Rastegaralam
Ing. Pavel Čelovský
Ing. Stanislav Brožek
Ing. Radek Štramberský
Ing. Dominik Walica
Ing. Tomáš Puda
Ing. Radek Guráš
Bc. Jan Vavrla
Bc. Michal Baláž
Bc. Patrik Kubalík
Bc. Vojtěch Rečka
Bc. Ondřej Gözel
Bc. David Kończyna
Bc. Filip Burian
Bc. Ondrej Jozefík
Bc. Jiří Vavřík
Bc. Vojtěch Kolář
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
Ing. Martin Jurek
Ing. Václav Pavelka
Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Aplikace MPC systémů a řízení ve stavovém prostoru
- Aplikace fuzzy regulátorů
- Parametrizace diskrétních filtrů a jejich implementace
- Aplikace adaptivních filtrů
- Řízení vybraných akčních členů (vysokootáčkové motory, hydraulické pohony)
- Rozpoznávání obrazu a jeho využití v diagnostice
- Využití piezokatuátorů v oblasti aktivního potlačování hluku a vibrací
- Vývoj aplikací pro embedded systémy v odlišných cloudových platformách
- Návrh a realizace digitálních dvojčat mechatronických systémů
- Inteligentní senzory a jejich nasazení při on-line diagnostice
- Virtualizace řídicích a diagnostických systémů
- Využití akustické kamery v oblasti potlačovaní hluku
Výstupy z projektu budou publikovány na mezinárodních konferencích s aktivní účastí, v časopiseckých publikacích a ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 130000,-
3. Materiálové náklady 50000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 238947,-
5. Služby 0,-
6. Cestovní náhrady 140000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 69869,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 69869,-
Plánované náklady 698685,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 698685,-
Zpět na seznam