Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aplikovaný výzkum v oblasti řízení strojů a procesů
Kód
SP2022/60
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Předmět výzkumu
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Specifický výzkum se bude zabývat výzkumem pokročilých metod a vývojem technologií používaných v řízení strojů a procesů s využitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti řízení, monitorování a technické diagnostiky s využitím realtimových platforem a embedded systémů, virtualizace řídicích a diagnostických systémů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů algoritmů řízení (prediktivní řízení, stavové regulátory, Model Based Design) a metod aktivního potlačování vibrací včetně implementace adaptivních filtrů. Dále se bude věnovat využití metod umělé inteligence pro návrh řídicích a diagnostických systémů. Součástí výzkumu bude také využití IoT platforem pro embedded systémy. Harmonogram: 01-05/2022 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus/WoS a mezinárodních konferencí, s aktivní účastí a prezentací. 04/2022 – organizace konference Seminář ASŘ a spoluorganizování mezinárodní studentské soutěže 26. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR. 06-10/2022 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech, obhájení diplomových prací souvisejících s projektem (cca 10), 1 disertační práce a tézí disertačních prací (cca 2). 11-12/2022 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmu
Ing. Dominik Walica
Ing. Václav Pavelka
Rohit Dattaram Kirve
Alex Chellappan John
Arvin Manoharan
Sanjay Jayaprakash
Bc. Mikhail Romazanov
Bc. Filip Burian
Bc. Eva Čížková
Bc. Jiří Vavřík
Bc. Ondrej Jozefík
Bc. David Kończyna
Bc. Vojtěch Kolář
Bc. Jan Kopřiva
Ing. Ladislav Rapan
Ing. Jiří Bubela
Bc. Ondřej Kaňok
Bc. Vladimír Borýsek
Bc. Martin Fujak
Bc. Ondřej Gözel
Ing. Jan Milata
Ing. Stanislav Brožek
Bc. Ondřej Švrdlík
Ing. Pavel Čelovský
Ing. Pavel Strážnický
Bc. Ondřej Máslo
Ing. Yasin Batiha
Ing. Radek Štramberský
Ing. Radek Guráš
Ing. Tomáš Puda
Ing. Jan Sikora
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Aplikace MPC systémů a řízení ve stavovém prostoru
- Řízení vybraných akčních členů (vysokootáčkové motory, hydraulické pohony)
- Rozpoznávání obrazu a jeho využití v diagnostice
- Využití piezokatuátorů v oblasti aktivního potlačování hluku a vibrací
- Zabezpečovací systémy na bázi mikroprocesoru PIC
- Vývoj aplikací pro embedded systémy v odlišných cloudových platformách
- Návrh a realizace digitálních dvojčat mechatronických systémů
- Inteligentní senzory a jejich nasazení při on-line diagnostice
- Virtualizace řídicích a diagnostických systémů
- Využití metod umělé inteligence v průmyslu
- Využití akustické kamery v oblasti potlačovaní hluku
Výstupy z projektu budou publikovány na mezinárodních konferencích s aktivní účastí, v časopiseckých publikacích a ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
67500,- 67500,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 50000,- 50000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 17500,- 17500,-
2. Stipendia 280000,- 280000,-
3. Materiálové náklady 162500,- 115029,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 180000,- 160000,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 120000,- 100000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 90000,- 80281,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 900000,-
Uznané náklady 802810,-
Celkem běžné finanční prostředky 900000,- 802810,-
Zpět na seznam