Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Pokročilé metody a technologie v oblasti řízení strojů a procesů
Kód
SP2021/27
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Předmět výzkumu
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Specifický výzkum se bude zabývat výzkumem pokročilých metod a vývojem technologií používaných v řízení strojů a procesů s využitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti řízení, monitorování a technické diagnostiky s využitím realtimových platforem a embedded systémů, virtualizace řídicích a diagnostických systémů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení (prediktivní řízení, 2DOF regulátory, stavové regulátory) a metod aktivního potlačování vibrací včetně implementace adaptivních filtrů. Dále se bude věnovat využití metod umělé inteligence pro návrh řídicích a diagnostických systémů. Součástí výzkumu bude také nasazení cloudových technologií v oblasti IoT zařízení. Harmonogram: 01-05/2021 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus/WoS a mezinárodních konferencí, s aktivní účastí a prezentací. 04/2021 – organizace konference Seminář ASŘ a spoluorganizování mezinárodní studentské soutěže 24. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR. 06-10/2021 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech, obhájení diplomových prací souvisejících s projektem (cca 10), 1 disertační práce a tézí disertačních prací (cca 2). 11-12/2021 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Tomáš Pawlenka
Ing. Václav Pavelka
Ing. Jan Sikora
Ing. Tomáš Puda
Ing. Radek Guráš
Ing. Radek Štramberský
Ing. Dominik Walica
Bc. Marek Rusz
Ing. Yasin Batiha
Bc. Marek Halška
Ing. Michal Tomeš
Bc. Ondřej Máslo
Bc.Ing. Ondřej Zahuta
Bc. Adam Friedrich
Bc. Jan Bednář
Bc. Jakub Vala
Bc. Martin Chromík
Ing. Pavel Strážnický
Ing. Pavel Čelovský
Bc. Daniel Świerczek
Ing. Jakub Macíček
Bc. Jiří Bártek
Ing. Adam Podešva
Ing. Stanislav Brožek
Ing. Jan Milata
Bc. Martin Fujak
Bc. Vladimír Borýsek
Bc. Ondřej Kaňok
Ing. Jiří Bubela
Ing. Ladislav Rapan
Ing. Jan Kopřiva
Bc. Mikhail Romazanov
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Seřizování konvenčních a nekonvenčních regulátorů
- Využití piezokatuátorů v oblasti aktivního potlačování hluku a vibrací
- Zabezpečovací systémy na bázi mikroprocesoru PIC
- Vývoj aplikací pro IoT zařízení na cloudové platformě MS Azure
- Návrh a realizace digitálních dvojčat mechatronických systémů
- Inteligentní senzory a jejich nasazení při on-line diagnostice
- Virtualizace řídicích a diagnostických systémů
- Využití metod umělé inteligence v průmyslu
- Využití akustické kamery v oblasti potlačovaní hluku

Výstupy z projektu budou publikovány na mezinárodních konferencích s aktivní účastí, v časopiseckých publikacích a ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 160000,- 160000,-
3. Materiálové náklady 300101,- 328601,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 296000,- 245920,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 50000,- 71580,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 89567,- 89567,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 895668,-
Uznané náklady 895668,-
Celkem běžné finanční prostředky 895668,- 895668,-
Zpět na seznam