Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj pokročilých metod v oblasti řízení strojů a procesů
Kód
SP2020/57
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Předmět výzkumu
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Specifický výzkum se bude zabývat výzkumem a vývojem pokročilých metod používaných v řízení strojů a procesů s využitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti řízení a vizualizace s využitím realtimových platforem a 32 bitových STM procesorů, realizace digitálních dvojčat vybraných technologických procesů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení (prediktivní řízení, 2DOF regulátory, stavové regulátory) a metod aktivního potlačování vibrací včetně implementace adaptivních filtrů. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů. Důraz bude kladen na vývoj aplikací pro embedded systémy. Harmonogram: 01-05/2020 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus a mezinárodních konferencí, s aktivní účastí a prezentací. 04/2020 – organizace konference Seminář ASŘ a spoluorganizování mezinárodní studentské soutěže 24. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR. 06-10/2020 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech, obhájení diplomových prací souvisejících s projektem (cca 10), 1 disertační práce a tézí disertačních prací (cca 2). 11-12/2020 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmu
Subodh Tanaji Mhatre
Sandesh Athreya Mullur Srikantamurthy
Sachin Vishwanath Reddy
Chaswin Shetty
Sudharsan Srinivasan
Srikanth Sreethar
Karthick Anghusamy
Raagesh Surendran
Bharath Chandrasekar
Ing. Mahalingam Nainaragaram Ramasamy, BE
Shatheesh Vettrivel Murugasamy
Ing. Melvin Alexis Lara de Leon
Akash Gowdagere Suryaprakash
Freddy Manuel Báez López
Bc. Adam Podešva
Bc. Jiří Bártek
Ing. Jakub Macíček
Ing. Pavel Čelovský
Bc. Martin Chromík
Bc. Jakub Vala
Bc. Adam Friedrich
Bc. Ondřej Zahuta
Bc. Dominik Pánek
Ing. Michal Tomeš
Bc. Marek Halška
Bc. Marek Rusz
Ing. Dominik Walica
Bc. Jiří Poštulka
Ing. Radek Štramberský
Ing. Radek Guráš
Bc. Maksim Kliuchnikau
Ing. Jan Sikora
Ing. Václav Pavelka
Ing. Tomáš Pawlenka
Bc. Marek Lichnovský
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Seřizování regulátorů 2DOF pro integrační regulované soustavy
- Využití ultrazvukových měřicích systémů pro měření kapalin
- Vývoj a realizace výrobních strojů s Open-Source a Open-Hardware architekturou
- Výzkum v oblasti aktivního potlačování hluku a vibrací
- Zabezpečovací systémy na bázi mikroprocesoru PIC
- Vývoj aplikací pro IoT zařízení
- Návrh a realizace digitálních dvojčat
- Inteligentní senzory a jejich nasazení při on-line diagnostice
- Virtualizace řídicích systémů
- Využití neuronových procesorů v průmyslu

Výstupy z projektu budou publikovány na mezinárodních konferencích s aktivní účastí, v časopiseckých publikacích a ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 120000,- 120000,-
3. Materiálové náklady 90000,- 198969,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 145729,- 221602,-
5. Služby 0,- 45956,-
6. Cestovní náhrady 250000,- 65158,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 67303,- 67303,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 673032,-
Uznané náklady 718988,-
Celkem běžné finanční prostředky 673032,- 718988,-
Zpět na seznam