Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aplikační výzkum v oblasti řízení strojů a procesů
Kód
SP2019/51
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019
Předmět výzkumu
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Specifický výzkum se bude zabývat pokročilými metodami řízení s použitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti Smart Home Automation (MEMS systémy, bezdrátová komunikace), řízení a vizualizace s využitím realtimových platforem a 32 bitových STM procesorů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení (prediktivní řízení, 2DOF regulátory) a metod aktivního potlačování vibrací a návrhy adaptivních filtrů. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů. Důraz bude kladen na vývoj aplikací pro embedded systémy. Harmonogram: 01-05/2019 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus a mezinárodních konferencí, s aktivní účastí a prezentací. 04/2019 – organizace konference Seminář ASŘ a spoluorganizování mezinárodní studentské soutěže 24. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR. 06-10/2019 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech, obhájení diplomových prací souvisejících s projektem (cca 8) a tézí disertačních prací (cca 2). 11-12/2019 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
Ing. Martin Jurek
Ing. Karla Sladká, Ph.D.
Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
Bc. Marek Lichnovský
Ing. Tomáš Pawlenka
Ing. Filip Peterek
Bc. Filip Zaorálek
Ing. Václav Pavelka
Bc. Marek Stančák
Bc. Václav Chrascina
Ing. Jan Sikora
Ing. Radek Guráš
Bc. Tomáš Repka
Ing. Radek Štramberský
Bc. Jiří Poštulka
Ing. Dominik Walica
Ing. Petr Wzatek
Bc. Marek Halška
Ing. Michal Tomeš
Bc. Dominik Pánek
Bc.Ing. Ondřej Zahuta
Bc. Adam Friedrich
Bc. Jakub Vala
Ömercan Salman
Jaishree Ananthkumar
Ananthu Rajagopal
Geena Alexander George
Ahmed Al Zaid
Ing. Arunkumar Lawrance
Arunlaxman Palaniappan
Balaji Shankar
Yadhu Swaroop Chandra Mohan
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Seřizování regulátorů 2DOF pro integrační regulované soustavy
- Využití ultrazvukových měřicích systémů pro měření kapalin
- Vývoj a realizace výrobních strojů s Open-Source a Open-Hardware architekturou
- Výzkum v oblasti aktivního potlačování hluku a vibrací
- Zabezpečovací systémy na bázi mikroprocesoru PIC
- Vývoj aplikací pro IoT zařízení
- Ovládání a vizualizace pokročilých elektro-pneumatických prvků
- Realizace rozpoznávání objektů s využitím robotu Lego Mindstorms a programu MATLAB
- Návrh zkušebního stavu a testování integrovaného hydraulického aktuátoru
- Sběr a vyhodnocení dat z MEMS
- Virtualizace řídicích systémů
- Řízení pro sportovní automobil
- Využití PLC pro řízení vybraných technologických procesů


Výstupy z projektu budou publikovány na mezinárodních konferencích s aktivní účastí, v časopiseckých publikacích a ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,- 40140,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 30000,- 30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 10200,- 10140,-
2. Stipendia 161000,- 161000,-
3. Materiálové náklady 137435,- 104366,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 250000,- 267925,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 300000,- 315204,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 98737,- 98737,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 987372,-
Uznané náklady 987372,-
Celkem běžné finanční prostředky 987372,- 987372,-
Zpět na seznam