Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj v oblasti řízení strojů a procesů
Kód
SP2018/123
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Předmět výzkumu
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Specifický výzkum se bude zabývat pokročilými metodami řízení s použitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti Smart Home Automation (MEMS systémy, bezdrátová komunikace), řízení a vizualizace s využitím realtimových platforem a 32 bitových STM procesorů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení (prediktivní řízení, 2DOF regulátory) a metod aktivního potlačování vibrací a návrhy adaptivních filtrů. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů. Důraz bude kladen na vývoj aplikací pro embedded systémy. Harmonogram: 01-05/2018 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus a mezinárodních konferencí, s aktivní účastí a prezentací. 04/2018 – organizace konference Seminář ASŘ a mezinárodní studentské soutěže 23. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR. 06-10/2018 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech, obhájení diplomových prací souvisejících s projektem (cca 8) a tézí disertačních prací (cca 2). 11-12/2018 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
Ing. Tomáš Vojtek
Ing. David Bielesz
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Martin Jurek
Ing. Karla Sladká, Ph.D.
Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
Bc. Jakub Kalnik
Ing. Tomáš Pawlenka
Ing. Filip Peterek
Ing. Václav Pavelka
Ing. David Grygar
Bc. Jan Schwarzer
Bc. Robert Stavěla
Bc. Marek Stančák
Bc. Václav Chrascina
Ing. Jan Sikora
Ing. Tomáš Puda
Ing. Maksim Kliuchnikau
Ing. Radek Guráš
Ing. Vladan Najdek
Bc. Tomáš Repka
Bc. Jan Plachký
Ing. Radek Štramberský
Ing. Dominik Walica
Ing. Petr Wzatek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Seřizování regulátorů 2DOF pro integrační regulované soustavy
- Optimalizace trasy a procesu třídění
- Rozpoznávání obrazu v řídicích systémech s využitím real-time platformy cRIO a systému MATLAB
- Bezkontaktní skenování vybraných parametrů technologických procesů s využitím laserů
- Výzkum v oblasti nasazení adaptivních filtrů
- Zabezpečovací systémy na bázi mikroprocesoru PIC
- Vývoj aplikací pro Smart Home Automation
- Ovládání a vizualizace pokročilých elektro-pneumatických prvků
- Měřicí přístroje pro interaktivní centrum pohybu
- Sběr dat pro stabilizaci plošiny mobilního zařízení
- Sběr a vyhodnocení dat z MEMS
- Virtualizace řídicích systémů
- Distribuovaný systém řízení 800xA s kontrolerem AC500, OPC komunikací a vizualizací

Výstupy z projektu budou publikovány na mezinárodních konferencích s aktivní účastí, v časopiseckých publikacích a ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,- 40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 30000,- 30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 10200,- 10200,-
2. Stipendia 161000,- 161000,-
3. Materiálové náklady 222257,- 202183,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 150000,- 169960,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 300000,- 300115,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 97051,- 97050,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 970508,-
Uznané náklady 970508,-
Celkem běžné finanční prostředky 970508,- 970508,-
Zpět na seznam