Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Pokročilé metody řízení strojů a procesů
Kód
SP2017/106
Řešitel
Školitel řešitele projektu
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Období řešení projektu
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017
Předmět výzkumu
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Specifický výzkum se bude zabývat pokročilými metodami řízení s použitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti Smart Home Automation, řízení a vizualizace s využitím realtimeových platforem a 32 bitových STM procesorů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů. Důraz bude kladen na vývoj aplikací pro embedded systémy. Také bude rozvíjen výzkum v oblasti aktivního tlumení a zpracování obrazu. Harmonogram: 01-05/2017 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus, s aktivní účastí a prezentací na IEEE konferenci. 04/2017 – organizace konference Seminář ASŘ a mezinárodní studentské soutěže 22. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR. 06-10/2017 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech. 11-12/2017 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmu
Bc. Martin Suchánek
Bc. Patrik Pilch
Bc. Lukáš Smolka
Bc. Jan Macháček
Bc. Martin Bečka
Ing. Radek Štramberský
Bc. Jan Plachký
Bc. Tomáš Repka
Ing. Vladan Najdek
Ing. Tomáš Puda
Ing. Michal Chowaniok
Ing. Jan Sikora
Bc. Václav Chrascina
Bc. Marek Stančák
Bc. Robert Stavěla
Bc. Jan Schwarzer
Bc. Tomáš Babulák
Bc. Roman Lysek
Ing. David Grygar
Ing. Tomáš Pawlenka
Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
Ing. Karla Sladká, Ph.D.
Ing. Martin Jurek
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. Patrik Urban
Ing. Radim Hýl, Ph.D.
Ing. David Bielesz
Ing. Tomáš Vojtek
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Seřizování regulátorů 2DOF pro integrační regulované soustavy
- Návrh modelu tiskové hlavy pro 3D tisk skla
- Rozpoznávání obrazu v řídicích systémech s využitím real-time platformy cRIO
-Výzkum v oblasti nasazení adaptivních filtrů
- Zabezpečovací systémy na bázi mikroprocesoru PIC
- Vývoj aplikací pro Smart Home Automation
- Ovládání a vizualizace pokročilých elektro-pneumatických prvků
- Řízení a vizualizace pokročilých technologií (např. řezání křemíkových hlavic)
-Návrh řízení pro stabilizaci polohy trojitého inverzního kyvadla
-Vizualizace, Virtualizace, komunikace a řízení v praxi na platformách ABB

Výstupy z projektu budou publikovány pouze ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,- 40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 30000,- 30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 10200,- 10200,-
2. Stipendia 161000,- 161000,-
3. Materiálové náklady 240000,- 225273,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 233478,- 248758,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 400000,- 399447,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 119409,- 119409,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 1194087,-
Uznané náklady 1194087,-
Celkem běžné finanční prostředky 1194087,- 1194087,-
Zpět na seznam