Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nové přístupy k řízení strojů a procesů
Kód
SP2015/83
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Předmět výzkumu
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů s použitím nejnovějších SW a HW prostředků pro aplikace Real-time systémů. Také bude rozvíjen výzkum v oblasti aktivního tlumení a zpracování obrazu. Harmonogram: 01-05/2015 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus, s aktivní prezentací na IEEE konferenci 04/2015 – organizace konference Seminář ASŘ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR 06-10/2015 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech 11-12/2015 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
Ing. Radim Hýl, Ph.D.
Ing. Andrey Vasilev
Ing. Patrik Urban
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. David Pross
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Martin Šíma
Bc. Marek Hýl
Ing. Martin Jurek
Ing. Karla Sladká, Ph.D.
Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
Bc. Stanislav Kocurek
Bc. Adam Machač
Bc. Jiří Skýpala
Bc. Renáta Havránková
Bc. Markéta Pavelková
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
* Programová podpora řízení experimentálních pracovišť (multicoptery, vetknutý nosník).
* Nové trendy v oblasti vizualizace dat pomocí pokročilých wonderware SCADA/HMI nástrojů.
* Vývoj aplikací pro procesory Cortex STM32 určených k řízení procesů v pokročilých vývojových nástrojích.
* Vývoj aplikací pro řízení procesů v technologiích .NET Micro Framework a .NET Gadgeeter.
* Aplikace piezoaktuátorů v oblastech řízení a technické diagnostiky.
* * Využití analýzy obrazu v diagnostických systémech.
* Modelování, simulace a řízení složitých dynamických výrobních systémů, při využívání nových metod a prostředků měření a řízení technologických procesů.
Výstupy z projektu budou publikovány pouze ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
37600,- 37600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 28000,- 28000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 9600,- 9600,-
2. Stipendia 150000,- 150000,-
3. Materiálové náklady 196200,- 196200,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 250000,- 250000,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 250000,- 250000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 98200,- 98200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 982000,-
Uznané náklady 982000,-
Celkem běžné finanční prostředky 982000,- 982000,-
Zpět na seznam