Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Moderní metody řízení strojů a procesů
Kód
SP2016/84
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Předmět výzkumu
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů s použitím nejnovějších SW a HW prostředků pro aplikace Real-time systémů. Důraz bude kladen na vývoj aplikací pro embedded systémy. Harmonogram: 01-05/2016 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus, s aktivní účastí a prezentací na IEEE konferenci. 04/2016 – organizace konference Seminář ASŘ a mezinárodní studentské soutěže 21. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR. 06-10/2016 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech. 11-12/2016 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
Ing. Radim Hýl, Ph.D.
Ing. Patrik Urban
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Martin Jurek
Ing. Karla Sladká, Ph.D.
Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
Ing. Jakub Jakůbek
Ing. Tomasz Jelen
Ing. Tomáš Pawlenka
Ing. David Grygar
Bc. Roman Lysek
Bc. Jan Schwarzer
Ing. Jan Sikora
Ing. Adam Czudek
Bc. Lukáš Smolka
Bc. Patrik Pilch
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Vizualizace dat pro power control systems
- Aplikace signálových procesorů pro realizaci řídicích a diagnostických systémů
- Aplikace adaptivních filtrů pro řízení systému s rychlou odezvou
- Návrh a realizace robustního řízení mechanických systémů
- Multiplatformní vývoj pro embedded zařízení
- Pokročilé algoritmy měření hluku a vibrací s novými piezoaktuátory
- Výzkum v oblasti aplikací piezoelektrických lineárních motorů
- Embedded systémy pro automotive aplikace
- Aktivní tlumení vibrací s použitím piezoaktuátorů
- Využití MEMs systémů pro diagnostické a řídicí systémy
- Softwarové moduly obsluhy vybraných periférií pro mikroprocesory STM 32.
- Návrh a verifikace vybraných přístupů pro seřízení konvenčních regulátorů

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
37520,- 38252,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 28000,- 28546,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 9520,- 9706,-
2. Stipendia 151900,- 151900,-
3. Materiálové náklady 145080,- 159668,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 220000,- 205447,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 356973,- 356206,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 101274,- 101274,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 1012747,-
Uznané náklady 1012747,-
Celkem běžné finanční prostředky 1012747,- 1012747,-
Zpět na seznam