Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Pokročilé metody a technologie v oblasti automatického řízení a technické diagnostiky
Kód
SP2013/85
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013
Předmět výzkumu
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem bylo mimo publikací v odborných časopisech včetně impaktovaných a registrovaných v IEEExplore a citačních databázích scopus a Web of Science, také registrace patentových přihlášek z oblasti aktivního tlumení kmitání, registrace softwarů a ověřených technologií z oblasti teorie řízení, zpracování signálů a informačních systémů. Výzkum bude pokračovat v oblastech syntézy řízení, testování diagnostických systémů a použití nejnovějších SW a HW prostředků pro aplikaci Real-time systémů. Dále bude pokračovat výzkum z oblasti aktivního tlumení a zpracování obrazu. Harmonogram: 01-05/2013 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus 06-10/2013 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech (autorizovaný software, funkční vzorek,ověřené technologie) 11-12/2013 - příprava zavěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Jaromír Zavadil, Ph.D.
Ing. Jaroslav Los, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Bc. Lukáš Křetinský
Ing. Martin Stříbný
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
Ing. Patrik Bordovský
Ing. Radim Hýl, Ph.D.
Ing. Andrey Vasilev
Ing. Patrik Urban
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. Martin Štěpán
Ing. Jan Grepl
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Martin Šíma
Ing. Martin Jurek
Bc. Miroslav Kapsa
Bc. Martin Janes
Ing. Václav Makový
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
* Programová podpora řízení experimentálních modelů.
* Nové trendy v oblasti vizualizace dat pomocí pokročilých wonderware SCADA/HMI nástrojů.
* Programové aplikace nejnovější technologie procesorů Cortex STM32 pro řízení procesů v pokročilých vývojových nástrojích.
* Vývoj aplikací pro řízení procesů v technologiích .NET Micro Framework a .NET Gadgeeter.
* Aplikace piezoaktuátorů v oblastech řízení a technické diagnostiky.
* Vývoj prostředků pro energy harvesting.
* Analýza obrazu (analýza vln v nerovnosti povrchů).
* Kalmanova filtrace pro výpočet okamžité rychlosti ze souřadnic.
* Modelování, simulace a řízení složitých dynamických výrobních systémů, při využívání nových metod a prostředků měření a řízení technologických procesů.

Výstupy z projektu budou publikovány pouze ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
47000,- 47000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 35000,- 35000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 12000,- 12000,-
2. Stipendia 120000,- 120000,-
3. Materiálové náklady 313000,- 377000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 370000,- 374500,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 200000,- 131500,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 33000,- 33000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 1083000,-
Uznané náklady 1083000,-
Celkem běžné finanční prostředky 1083000,- 1083000,-
Zpět na seznam