Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Řízení autonomních systémů a moderní metody diagnostiky strojů
Kód
SP2014/57
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014
Předmět výzkumu
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF, a také registrace patentových přihlášek z oblasti aktivního tlumení kmitání, registrace softwarů a ověřených technologií z oblasti teorie řízení, zpracování signálů a informačních systémů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů řízení pro autonomní systémy, testování diagnostických systémů a použití nejnovějších SW a HW prostředků pro aplikace Real-time systémů. Dále bude pokračovat výzkum z oblasti aktivního tlumení a zpracování obrazu. Harmonogram: 01-05/2014 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus, s aktivní prezentací na IEEE konferenci 04/2014 – organizace konference Seminář ASŘ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR 06-10/2014 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech 11-12/2014 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Bc. Tomáš Dryják
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jiří Frýdl
Bc. Michal Hostaša
Ing. Radim Hýl, Ph.D.
Bc. Ondřej Ilčík
Bc. Martin Janes
Ing. Martin Jurek
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Bc. Jan Kvapil
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. Filip Lorenz, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
Ing. Václav Makový
Ing. Jan Mimránek
Bc. Tomáš Müller
Ing. Jan Nádvorník
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. Martin Šíma
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Ing. Martin Štěpán
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Ing. Patrik Urban
Ing. Andrey Vasilev
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
* Programová podpora řízení experimentální pracovišť (autonomní systémy, vetknutý nosník).
* Nové trendy v oblasti vizualizace dat pomocí pokročilých wonderware SCADA/HMI nástrojů.
* Vývoj aplikací pro procesory Cortex STM32 určených k řízení procesů v pokročilých vývojových nástrojích.
* Vývoj aplikací pro řízení procesů v technologiích .NET Micro Framework a .NET Gadgeeter.
* Aplikace piezoaktuátorů v oblastech řízení a technické diagnostiky.
* Vývoj prostředků pro energy harvesting.
* Využití analýzy obrazu v diagnostických systémech.
* Modelování, simulace a řízení složitých dynamických výrobních systémů, při využívání nových metod a prostředků měření a řízení technologických procesů.

Výstupy z projektu budou publikovány pouze ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
37600,- 37600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 28000,- 28000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 9600,- 9600,-
2. Stipendia 150000,- 150000,-
3. Materiálové náklady 253000,- 260000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 300000,- 290000,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 100000,- 103000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 93400,- 93400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 934000,-
Uznané náklady 934000,-
Celkem běžné finanční prostředky 934000,- 934000,-
Zpět na seznam