Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu "Technologie tváření, slévání a svařování"
Code
FRVS2014/208
Solver
Start year
2014
End year
2014
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Návrh řeší inovaci předmětu Technologie tváření, slévání a svařování, který byl nově vytvořen od akademického roku 2013/2014 v bakalářském studijním programu B2341 Strojírenství, oboru 23-00-00 (obecný obor v prvním ročníku před dělením na konkrétní obory od 5. semestru výuky) na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava, a to pro prezenční formu studia (rozsah 4+2, 7 CP). Uvedený předmět je povinný, vyučuje se v zimním semestru 1. ročníku studia pro cca 330 studentů prezenční formy studia ročně, je ukončen klasifikovaným zápočtem. Projekt spočívá ve vytvoření třech nových přednášek z praxe, zařazení témat o jednotlivých technologiích výroby při snaze o maximální názornost výuky. Vytvoření animací, videí, vytvoření digitálních fotografií vzorků, laboratorního zařízení, experimentů, zajímavých strojírenských výrob v podnicích pro prezentaci vysvětlovaných technologií umožní kromě snazšího pochopení probíraného učiva studenty rozšířit množství probrané látky o související témata a nové poznatky. Cílem je vytvořit výukové materiály odborníky z praxe ve spolupráci s garantem předmětu prof. Ing. Radkem Čadou, CSc. spolu se spoluřešitelem za použití odborné literatury, nových evropských norem i zkušeností ze spolupráce se strojírenskými podniky v regionu. Realizace navrhovaného projektu přispěje ke zkvalitnění a modernizaci výuky v oboru 23-00-00 v 1. ročníku na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava. Vzhledem k tomu, že v 1. ročníku více než polovina studentů z různých důvodů zanechává studia, má kvalitní a aktuální náplň tohoto základního předmětu z oboru strojírenství v 1. ročníku studia rozhodující význam pro vytvoření nebo udržení zájmu studentů o technické obory, jejichž studium fakulta nabízí.
Back